Podzákonné predpisy k predpisu 40/1964

 1. neplatnýVyhláška o projektových súťažiach 101/1973 účinný od 01.10.1973 do 01.01.1992
 2. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 106/1984 účinný od 01.01.1985 do 01.09.1996
 3. platnýVyhláška o poistných podmienkach pre poistenie majetku 11/1983 účinný od 01.04.1983
 4. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb. 118/1973 účinný od 01.11.1973 do 01.09.1996
 5. neplatnýVyhláška o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 1/1982 účinný od 15.01.1982 do 01.01.1986
 6. neplatnýNariadenie vlády o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 1/1988 účinný od 01.02.1988 do 01.05.1990
 7. neplatnýVyhláška o finančnej pomoci pri prevode skupinových rodinných domčekov z družstevného do osobného vlastníctva 121/1980 účinný od 01.10.1980 do 01.09.1993
 8. platnýVyhláška o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 12/1983 účinný od 01.04.1983
 9. neplatnýVyhláška o jednorázovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou 122/1980 účinný od 01.10.1980 do 01.09.1993
 10. neplatnýRek. vyhláška Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež 124/1967 účinný od 01.10.1988 do 31.08.2008
 11. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach 124/1991 účinný od 01.05.1991 do 01.01.1992
 12. neplatnýVyhláška o mestskom prepravnom poriadku 127/1964 účinný od 01.07.1964 do 01.09.1996
 13. platnýNariadenie vlády o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 128/1992 účinný od 03.04.1992
 14. neplatnýVyhláška o poistných podmienkách pre poistenie majetku 13/1983 účinný od 01.04.1983 do 01.11.1991
 15. platnýVyhláška o železničnom pepravnom poriadku 132/1964 účinný od 01.07.1964
 16. neplatnýVyhláška o cestovnom prepravnom poriadku 133/1964 účinný od 01.07.1964 do 01.09.1996
 17. neplatnýVyhláška o prepravnom poriadku vodnej dopravy 134/1964 účinný od 01.07.1964 do 01.01.2001
 18. platnýVyhláška o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb. 136/1969 účinný od 01.01.1970
 19. neplatnýVyhláška o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 137/1968 účinný od 16.10.1968 do 01.01.1977
 20. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky č. 93/1982 Sb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Českej národnej rady č. 127/1981 Sb., o vnútornom obchode 138/1988 účinný od 01.09.1988 do 01.01.1992
 21. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 141/2014 účinný od 01.06.2014
 22. neplatnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 14/1969 účinný od 07.03.1969 do 01.01.1977
 23. neplatnýVyhláška o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 14/1983 účinný od 01.04.1983 do 01.11.1991
 24. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov 146/1990 účinný od 01.05.1990
 25. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 152/1983 účinný od 01.01.1984
 26. neplatnýNariadenie vlády o poskytovaní služieb občanom na základe povolení národného výboru 154/1982 účinný od 01.01.1983 do 01.02.1988
 27. neplatnýNariadenie vlády o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 158/1982 účinný od 01.01.1983 do 01.02.1988
 28. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v zneni vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky c. 67/1973 Zb. 159/1982 účinný od 01.04.1983 do 01.05.1995
 29. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej rerpubliky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 159/1983 účinný od 01.01.1984
 30. neplatnýVyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 100/1982 účinný od 01.09.1982 do 26.06.1992
MENU
Hore