Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 11/1983 účinný od 01.04.1983


Platnosť od: 18.02.1983
Účinnosť od: 01.04.1983
Autor: Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 11/1983 s účinnosťou od 01.04.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministerstva financí České socialistické republiky

o pojistných podmínkách pro pojištění majetku

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku ...

ČÁST PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Česká státní pojišťovna (dále jen„pojišťovna“) sjednává

1.

pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí,

2.

pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,

3.

pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě, ...

4.

pojištění pro případ odcizení věci,

5.

pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci,

6.

pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla,

7.

pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo ...

(2)

Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění majetku. Pokud takové pojištění není ...

§ 2

Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území ...

Uzavření pojistné smlouvy

§ 3

Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí mít písemnou formu, sjednává-li se pojištění na ...

§ 4

Ve smlouvě musí být vždy uvedeno, které věci jsou pojištěny a ze kterých pojistných událostí ...

Pojištěné věci

§ 5

Pojistit lze věc jednotlivě určenou (stavba, motorové vozidlo apod.), popřípadě soubor movitých ...

§ 6
(1)

Majetek jiného (§ 370 obč. zák.) lze pojistit, jen jde-li o věc jiného občana.

(2)

Občan může pojistit věc, která je ve vlastnictví (správě) socialistické organizace, může-li ...

§ 7
(1)

Bylo-li sjednáno pojištění souboru movitých věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které ...

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí také o věcech, které nejsou sice vlastnictvím pojištěného, kterých ...

§ 8

Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti, týká se pojištění pojistných událostí, které ...

a)

v bytě uvedeném v pojistné smlouvě nebo v bytě, do něhož se ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou ...

b)

v provozovnách organizací poskytujících služby obyvatelstvu (opravny, čistírny, prádelny apod.), ...

c)

na jiném místě než v bytě uvedeném v bodě a), jestliže je pojištěný měl v okamžiku pojistné ...

Placení pojistného

§ 9

Lhůty stanovené § 359 občanského zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné,1) mohou ...

Zánik a změna pojištění

§ 10
(1)

Změnou v osobě vlastníka pojištěné věci pojištění zaniká. Je-li však takovou věcí stavba ...

(2)

Do konce pojistného období, za něž bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do pojištění na místo ...

a)
novým vlastníkem motorového vozidla s přidělenou státní poznávací značkou,
b)
dědicem, jde-li o jinou movitou věc.
(3)

Pojištění též zaniká zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost, že ...

§ 11
(1)

Zaniklo-li bezpodílové spoluvlastnictví manželů smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho z manželů, ...

(2)

Zaniklo-li bezpodílové spoluvlastnictví manželů jinak než z důvodů uvedených v odstavci 1, ...

(3)

Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti, zaniká pojištění těch věcí, které nejsou součástí ...

Povinnosti pojištěného

§ 12

Zjistí-li pojištěný po oznámení pojistné události nebo po výplatě plnění pojišťovny, že ...

§ 13

Povinností pojištěného podle § 357 občanského zákoníku je také

a)

oznámit bezpečnostním orgánům pojistnou událost, která vznikla za okolnosti vzbuzující podezření ...

b)

vyčkat s opravou věci poškozené pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků věci takto ...

c)

zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí, zejména podat ...

ČÁST DRUHÁ

DRUHY POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí

§ 14
(1)

Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí vzniká právo na ...

a)
požárem,
b)
výbuchem,
c)
bleskem,
d)
vichřicí,
e)
povodní nebo záplavou,
f)
krupobitím,
g)
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
h)
sesouváním nebo zřícením lavin,
i)
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci ...
j)
zemětřesením dosahujícím alespoň 6. stupeň mezinárodní, stupnice udávající makroskopické ...
(2)

Je-li pojištěno zařízení domácnosti, je právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na pojištěných ...

(3)

Je-li pojištěna budova, je právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na ní způsobena tíhou ...

§ 15

Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ...

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení

§ 16
(1)

Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení vzniká ...

a)
vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží,
b)
kapalinou nebo párou unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení,
c)
vodou unikající z odváděcího potrubí.
(2)

Jestliže je pojištěna budova, je také právo na plnění za poškození přívodního potrubí vodovodního ...

(3)

Právo na plnění není, jestliže kotle ústředního, etážového nebo dálkového topení, armatury ...

§ 17

Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ...

Pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě ...

§ 18
(1)

Z pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravě vzniká ...

(2)

Doprava pojištěné věci začíná uvedením věci připravené k přepravě do pohybu za účelem ...

§ 19
(1)

Právo na plnění není, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena v důsledku

a)
nedostatečného balení,
b)
vnitřní zkázy,
c)
působením atmosférického tepla nebo chladu.
(2)

Pojišťovna je však povinna plnit i v případech uvedených v odstavci 1, pokud k pojistné události ...

Pojištění pro případ odcizení věci

§ 20
(1)

Z pojištění pro případ odcizení věci vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc ...

(2)

Jestliže však byly odcizeny peníze, věci umělecké, historické nebo sběratelské ceny, klenoty ...

(3)

Nedošlo-li k odcizení pojištěné věci způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2, vzniká právo na ...

a)
bylo-li odcizeno jízdní kolo, dětský kočárek nebo nemotorový vozík určený pro invalidy anebo ...
b)
byl-li pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení ...
(4)

Právo na plnění vzniká také tehdy, jestliže pachatel odcizil pojištěné věci tak, že použil ...

§ 21

Pojišťovna je povinna plnit také za poškození nebo zničení pojištěné věci nebo stavební ...

Pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci

§ 22

Z pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci vzniká právo ...

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla

§ 23
(1)

Z pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla vzniká právo ...

a)
pojištěné motorové vozidlo (dále jen„vozidlo“) bylo poškozeno nebo zničeno jakoukoli událostí ...
b)
části vozidla nebo jeho obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny jakoukoli událostí nebo byly ...
(2)

Byly-li poškozeny nebo zničeny pneumatiky nebo plné gumové obruče vozidla, anebo bylo-li poškozeno ...

a)
současně i k jinému poškození vozidla, za něž je pojišťovna povinná plnit,
b)
k jejich poškození nebo zničení zásahem jiné osoby než pojištěného nebo řidiče.
§ 24
(1)

Právo na plnění však není, jestliže

a)
část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku jejího funkčního namáhání, přirozeného ...
b)
část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby (nesprávné ...
c)
vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno prováděním jeho opravy nebo údržby anebo v přímé souvislosti ...
d)
vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno při jeho řízení osobou, která nemá předepsané oprávnění ...
(2)

Jestliže však vozidlo, jeho části nebo obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny způsobem ...

§ 25

Jen bylo-li to dohodnuto ve smlouvě, vztahuje se pojištění i na poškození nebo zničení vozidla ...

Pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo ...

§ 26
(1)

Z pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete ...

a)
pojištěné zvíře uhynulo, bylo nutně poraženo nebo z úředního příkazu utraceno nebo
b)
zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné trvale ztratilo schopnost plodit potomstvo ...
(2)

Právo na plnění není, jestliže pojištěné zvíře následkem nemoci uhynulo, bylo nutně poraženo ...

§ 27

Vznikla-li pojistná událost v souvislosti s účastí zvířete na dostizích, závodech nebo přípravách ...

ČÁST TŘETÍ

PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY

§ 28
(1)

Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojišťovna povinna vyplatit mu částku vypočtenou ...

(2)

Jeli částka podle těchto ustanovení vypočtená vyšší než částka, která byla v pojistné ...

§ 29

Také plnění pojišťovny, které je omezeno pojistnou částkou podle § 28, je pojišťovna oprávněna ...

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na stavbu

§ 30
(1)

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena stavba, je pojišťovna ...

(2)

Jestliže náklady na opravu nebo znovuzřízení převýší

a)
u obytných domů, rodinných domků a u obytných částí zemědělských usedlostí Kčs 5000,
b)
u rekreačních chat a u garáží Kčs 2000,

sníží pojišťovna plnění, pokud přesahuje uvedenou hranici, o částku odpovídající stupni ...

(3)

Od plnění určeného podle odstavců 1 a 2 pojišťovna odečte cenu zbytků poškozených nebo zničených ...

§ 31

Jestliže se plnění přesahující částku Kčs 2000 týká obytného domu, pro který byl zřízen ...

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na movitou věc

§ 32
(1)

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena movitá věc, je pojišťovna ...

(2)

Byla-li movitá věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu, nebo byla-li ...

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro motorová vozidla, hospodářská zvířata a zásoby z vlastní ...

§ 33
(1)

Týká-li se pojistná událost věci umělecké či historické ceny (obraz, socha, hudební nástroj ...

(2)

Týká-li se pojistná událost sbírky známek, mincí nebo jiné podobné sbírky, je pojišťovna ...

(3)

Týká-li se pojistná událost peněz, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky Kčs 2000. ...

(4)

Jestliže z odcizené vkladní knížky byl vybrán vklad, je pojišťovna povinna plnit až do výše ...

§ 34

Omezení výše plnění na částky uvedené v § 33 neplatí, byla-li jako nejvyšší plnění pojišťovny ...

§ 35

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou bylo motorové vozidlo poškozeno tak, že ...

§ 36

Bylo-li vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných ...

§ 37
(1)

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byly postiženy zásoby z vlastní sklizně ...

(2)

Od plnění vypočteného podle předchozího odstavce odečte pojišťovna částku, o kterou se zmenšily ...

§ 38

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí (§ 32, 35, 36), se určuje tak, ...

Výše plněni z pojištěni vztahujícího se na zemědělskou plodinu

§ 39
(1)

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla v době od vysetí osiva nebo od vysázení ...

(2)

Úbytek množství se určí ve výši rozdílu mezi předpokládaným výnosem a výnosem, který lze ...

(3)

Od plnění vypočteného podle odstavců 1 a 2 odečte pojišťovna částku, o kterou se v důsledku ...

§ 40
(1)

Jestliže byla za zničenou plodinu vypěstována plodina náhradní, jejíž výnos vyjádřený v ...

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí obdobně 1 tehdy, jestliže náhradní plodina vypěstována nebyla, ačkoli ...

§ 41

Byly-li pojistnou událostí zničeny keře vinné révy, babky chmele a trsy jahod, je pojišťovna ...

§ 42

Je-li pojištěno ovoce, je pojišťovna povinna plnit jen tehdy, jestliže byly zničeny nebo poškozeny ...

§ 43

Jestliže se v důsledku pojistné události zhoršila jakost plodiny nebo se zpozdila její sklizeň ...

§ 44
(1)

Škoda se zjišťuje odděleně pro každou zužitkovatelnou část plodiny a zvlášť pro každý ...

(2)

Pojišťovna však je povinna plnit teprve tehdy, jestliže se na pozemku uvedeném v odstavci 1 snížil ...

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na hospodářské zvíře

§ 45
(1)

Při nutném poražení nebo utracení pojištěného hospodářského zvířete v důsledku nemoci, ...

(2)

Cena uvedená v odstavci 1 se určuje podle stavu, v jakém zvíře bylo v době, kdy nemoc byla zjištěna, ...

(3)

Pojišťovna je povinna hradit také náklady vynaložené z důvodu pojistné události na veterinárně ...

§ 46
(1)

Ztratí-li hospodářské zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné v důsledku nemoci, ...

(2)

Bylo-li hospodářské zvíře uznané za plemenné a ako plemenné pojištěné nutně poraženo nebo ...

§ 47

Částky určené podle § 45 nebo § 46 odst. 2 pojišťovna sníží o cenu zužitkovatelných zbytků. ...

§ 48

Ve výši uvedené v § 45 až 47 je pojišťovna povinna plnit také tehdy, vzniklo-li právo na plnění ...

Zvláštní případy plnění

§ 49
(1)

Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná ...

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí i o nákladech spojených s nutnou porážkou pojištěného hospodářského ...

(3)

Pojišťovna není povinna poskytnout plnění k úhradě nákladů vynaložených na obvyklou údržbu ...

§ 50
(1)

Pojišťovna je povinna poskytnout plnění odpovídající nákladům, které pojištěný byl povinen ...

(2)

Pojišťovna je povinna poskytnout plnění, jímž uhradí přiměřené náklady spojené s dopravou ...

§ 51

Z pojištění souboru zařízení domácnosti je pojišťovna též povinna poskytnout až do částky ...

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 52

V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn ...

§ 53

Od ustanovení § 2, 4, 5, 6, 9, § 10 odst. 3, § 11 a 12 této vyhlášky se nelze v pojistných smlouvách ...

§ 54

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i pojištění vzniklá před 1. dubnem 1983; vznik pojištění, ...

§ 55

Věci, které byly ke dni účinnosti této vyhlášky pojištěny pro případ odcizeni, jsou od tohoto ...

§ 56

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na pojištění majetku, které se řídí ustanovením ...

§ 57

Zrušují se vyhláška ministerstva financí č. 43/ 1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění ...

§ 58

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.

Ministr:Ing. Tlapák v. r.

Poznámky

  • 1)  Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistná ...
  • 2)  Např. přepravní řády.
  • 3)  Vyhláška ministra financí č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty ...
  • 4)  Nákupní cenou se rozumí cena, za kterou pěstitel prodává sklizeň nákupní organizaci.
  • 5)  Např. kamna, ohřívače vody, vany, zařízeni klozetu, dřezy, vestavěný nábytek, chladničky.
  • 6)  Např. stropy, stěny, podlahy, okna, dveře.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore