Zákon o hospodárení s bytmi 41/1964 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1991

Platnosť od: 06.03.1964
Účinnosť od: 01.04.1964
Účinnosť do: 31.12.1991
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Nehnuteľnosti, Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o hospodárení s bytmi 41/1964 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1991
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 41/1964 s účinnosťou od 01.04.1964
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o hospodárení s bytmi

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo sa na tomto zákone:

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Starostlivosť o spravodlivé hospodárenie s bytmi a o ich účelné využívanie patrí k popredným ...

(2)

Byty, s ktorými národné výbory hospodária, sú určené predovšetkým pre rodiny s nižšími ...

§ 2
(1)

Počet bytov zo štátnej bytovej výstavby pre najdôležitejšie podniky a závody alebo pre iné ...

(2)

Okresné národné výbory určia po vyjadrení miestnych národných výborov a po zistení stanoviska ...

§ 3

Práva a povinnosti užívateľov bytov a organizácií, ktoré spravujú bytový majetok, upravuje ...

PRVÁ ČASŤ

Prehľad o bytovom priestore

Oddiel 1
Ohlasovacia povinnosť a zoznamy voľných bytov

§ 4
(1)

Miestne národné výbory si obstarávajú prehľad o bytovom priestore pomocou svojich aktívov, najmä ...

(2)

Vlastník domu je povinný do 8 dní hlásiť miestnemu národnému výboru byt novo vystavaný alebo ...

(3)

Užívateľ bytu, ktorý má dva alebo viac bytov alebo nadmerný byt (§ 38), je povinný to ohlásiť ...

§ 5
(1)

Miestne národné výbory vedú zoznamy novo vystavaných, zriadených a uvoľnených bytov. Tieto zoznamy ...

(2)

Organizácie hospodáriace s podnikovými bytmi, orgány vojenskej správy, orgány Ministerstva vnútra ...

Oddiel 2
Zoznamy uchádzačov o byt

Miestne zoznamy
§ 6
(1)

Miestny národný výbor vedie miestny zoznam uchádzačov o byt, do ktorého zapíše uchádzačov, ...

(2)

Ďalej zapíše miestny národný výbor do miestneho zoznamu oddelene uchádzačov, ktorí majú vypratať ...

§ 7
(1)

V obciach, ktoré majú viac ako 5000 obyvateľov alebo sú sídlom okresného národného výboru alebo ...

(2)

Uchádzačov, ktorí trvale pracujú v obci uvedenej v odseku 1, môže zapísať do zoznamu uchádzačov ...

(3)

Uchádzačov, ktorí vzhľadom na povahu svojej práce menia svoje pracoviská, zapíše do miestneho ...

§ 8
Zoznamy pracovníkov organizácií

Organizácie hospodáriace s podnikovými bytmi vedú pre každú obec, v ktorej sú tieto byty, zoznamy ...

§ 9
Zoznamy vojakov z povolania a príslušníkov Ministerstva vnútra
(1)

Orgány vojenskej správy vedú pre každú obec, v ktorej sú vojenské byty, zoznam uchádzačov, ...

(2)

Podľa tých istých zásad vedú orgány Ministerstva vnútra zoznamy uchádzačov, ktorí sú príslušníkmi ...

§ 10
Zoznamy členov ľudových bytových družstiev
(1)

Ľudové bytové družstvá vedú pre každú obec, v ktorej majú svoje byty, zoznam uchádzačov, ...

(2)

V obciach, ktoré majú viac ako 5000 obyvateľov alebo sú sídlom okresného národného výboru alebo ...

Oddiel 3
Miestne poradníky

§ 11
(1)

Miestny národný výbor prideľuje byty podľa poradníka, ktorý zostavuje na pol roka.

(2)

Počet uchádzačov zapísaných do poradníka musí zodpovedať počtu bytov, ktoré bude podľa odhadu ...

§ 12
(1)

Miestny národný výbor zapíše do miestneho poradníka uchádzačov zapísaných do miestneho zoznamu, ...

(2)

Pri posudzovaní naliehavosti bytovej potreby vychádza miestny národný výbor zo zásady, že byty ...

(3)

Význam uchádzačovej práce sa posudzuje podľa dôležitosti jeho zamestnania a podľa potrieb národného ...

§ 13

Ak sa majú v polroku, na ktorý sa zostavuje poradník, prideliť byty aj pracovníkom nevyhnutných ...

§ 14

Uchádzači zapísaní do miestneho zoznamu, ktorí neboli zapísaní do miestneho poradníka, môžu ...

§ 15
Poradníky pracovníkov organizácií, vojakov z povolania, príslušníkov Ministerstva vnútra a členov ...
(1)

Podnikové byty, vojenské byty, byty Ministerstva vnútra a byty v domoch ľudových bytových družstiev ...

(2)

Organizácie hospodáriace s podnikovými bytmi, orgán vojenskej správy, orgán Ministerstva vnútra ...

(3)

Organizácie zapisujú uchádzača do poradníka po predchádzajúcom súhlase závodného výboru základnej ...

(4)

Inak pre zápis uchádzačov do poradníka pracovníkov organizácií, vojakov z povolania, príslušníkov ...

§ 16
(1)

Uchádzačom zapísaným do poradníka pracovníkov organizácií alebo do poradníka členov ľudového ...

(2)

O žiadosti organizácie alebo ľudového bytového družstva o schválenie poradníka rozhodne miestny ...

(3)

Miestny národný výbor neschváli poradník pracovníkov organizácie alebo členov ľudového bytového ...

(4)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na byty vystavané v podnikovej bytovej výstavbe ...

§ 17
Spoločné ustanovenia o zoznamoch a poradníkoch
(1)

Uchádzač môže byť zapísaný len do jediného zoznamu uchádzačov.

(2)

Miestne zoznamy i miestne poradníky sa zverejňujú.

(3)

Organizácie hospodáriace s podnikovými bytmi, orgán vojenskej správy, orgán Ministerstva vnútra ...

DRUHÁ ČASŤ

Prideľovanie bytov

§ 18
Prideľovanie bytov podľa poradníka

Miestny národný výbor prideľuje byty uchádzačom zapísaných do poradníka podľa poradia uchádzačov ...

Prideľovanie bytov mimo poradníka

§ 19
Uchádzačovi, ktorý nie je zapísaný do poradníka, možno prideliť byt
a)

ak ide pri prvom pridelení o uchádzača,

aa) pre ktorého organizácia, v ktorej pracuje, po dohode so závodným výborom základnej organizácie ...

bb) ktorému dal miestny národný výbor súhlas, aby vlastným nákladom vykonal také stavebné úpravy, ...

b)

ak ide o osobu, ktorej treba prideliť byt v štátnom záujme (§ 20);

c)

ak ide o osobu, ktorá dobrovoľne uvoľní svoj byt; v tomto prípade možno však prideliť byt najviac ...

§ 20
(1)

So zreteľom na štátny záujem možno mimo poradníka prideliť byt

a)

predstaviteľom a pracovníkom cudzích zastupiteľských úradov a osobám uvedeným v § 75 písm. ...

b)

členom vlády, členom predsedníctiev Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady, vedúcim ...

c)

popredným umelcom, ktorí prechádzajú do menších priemyselných obcí a na dediny a ktorým vydá ...

(2)

Vláda môže určiť ďalšie prípady, kedy možno prideliť byt v štátnom záujme.

Prideľovanie náhradných bytov

§ 21

Náhradné byty prideľuje miestny národný výbor, v územnom obvode ktorého je byt, ktorý sa má ...

§ 22

Uchádzačovi, ktorý nie je zapísaný do poradníka, možno prideliť byt ako náhradný, ak má svoj ...

§ 23
Byt v rodinnom domčeku
(1)

Národné výbory napomáhajú tomu, aby sa do rodinného domčeka, v ktorom užíva byt iný občan, ...

(2)

Z prideľovacieho práva miestneho národného výboru je byt v rodinnom domčeku vyňatý, ak vyhlási ...

(3)

Ak je rodinný domček v spoluvlastníctve, môže právo nasťahovať sa do uvoľneného bytu v domčeku ...

(4)

Prideľovacie právo miestneho národného výboru sa nevzťahuje na jednotlivú obytnú miestnosť ...

(5)

Ak je rodinný domček v spoluvlastníctve, môžu všetci spoluvlastníci uplatniť právo na užívanie ...

§ 24
Prideľovanie podnikových bytov, bytov Ministerstva vnútra a bytov v domoch ľudových bytových družstiev ...
(1)

Podnikové byty, byty Ministerstva vnútra a byty v domoch ľudových bytových družstiev prideľuje ...

(2)

Miestny národný výbor pridelí byt, ak mu organizácia, orgán Ministerstva vnútra alebo ľudové ...

(3)

Ak nenavrhne organizácia, orgán Ministerstva vnútra alebo ľudové bytové družstvo takého uchádzača ...

§ 25
Prideľovanie bytov vystavaných v podnikovej bytovej výstavbe z vlastných voľných prostriedkov ...
(1)

Byty vystavané v podnikovej bytovej výstavbe z vlastných voľných prostriedkov podniku (§ 16 ods.4) ...

(2)

Byty z bytovej výstavby jednotných roľníckych družstiev prideľuje predstavenstvo jednotného roľníckeho ...

§ 26
Prideľovanie vojenských bytov

Vojenské byty prideľuje orgán vojenskej správy so súhlasom miestneho národného výboru. Miestny ...

§ 27
Lehota na včasné pridelenie bytu

Miestny národný výbor je povinný prideliť byt, pri ktorom mu patrí prideľovacie právo, do 15 ...

§ 28
Právne dôsledky pridelenia bytu
(1)

Proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o pridelení podnikového bytu, bytu Ministerstva vnútra ...

(2)

Vlastník rodinného domčeka sa môže odvolať proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o pridelení ...

(3)

Uchádzač, ktorému bol byt pridelený, môže sa proti rozhodnutiu o pridelení bytu odvolať len ...

(4)

Právo uzavrieť s organizáciou, prípadne s vlastníkom domu dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu ...

(5)

Ak ide o iný byt než náhradný, toto právo nevznikne, ak uchádzač, ktorému bol byt pridelený, ...

(6)

Ak sa občan, ktorému bol byt pridelený, do 15 dní po rozhodnutí miestneho národného výboru alebo ...

TRETIA ČASŤ

Výmeny bytov

§ 29

Užívatelia bytu si môžu vymeniť byty, ak sa tým dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru, ...

§ 30
(1)

Výmenu bytu musí schváliť miestny národný výbor. Ak sú byty, ktoré sa majú vymeniť, v rôznych ...

(2)

Ak ide o podnikový byt alebo o byt v dome ľudového bytového družstva, môže miestny národný ...

(3)

Výmenu časti bytu vlastníka rodinného domčeka, ktorá bola bez stavebných úprav pridelená ako ...

§ 31
(1)

Výmenu vojenského bytu alebo bytu Ministerstva vnútra schvaľuje orgán vojenskej správy alebo orgán ...

(2)

Výmenu bytov vystavaných v podnikovej bytovej výstavbe z vlastných voľných prostriedkov podniku ...

(3)

Ak je predmetom výmeny len jeden z bytov uvedených v predchádzajúcich odsekoch, schvaľuje výmenu ...

§ 32

Výmenu podnikových bytov, bytov vystavaných v podnikovej výstavbe z vlastných voľných prostriedkov ...

§ 33

Pre vznik práva užívať vymenené byty, pre uplatnenie práva na splnenie dohody o výmene bytu a ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Prenechanie časti bytu

§ 34
(1)

Užívateľ bytu môže prenechať časť svojho bytu na bývanie inému občanovi. Časť bytu podnikového, ...

(2)

Na prenechanie časti bytu treba privolenie miestneho národného výboru. Privolenie miestneho národného ...

§ 35
(1)

Miestny národný výbor nemôže odoprieť privolenie, ak prenecháva pracovník organizácie, ktorý ...

(2)

Takisto nemôže miestny národný výbor odoprieť privolenie v tých prípadoch, keď užívateľ ...

§ 36

Na prenechanie časti alebo celého vojenského bytu na užívanie inému občanovi treba privolenie ...

PIATA ČASŤ

Zrušenie práva užívať byt národným výborom

§ 37
(1)

Miestny národný výbor rozhoduje

1.

o zrušení práva užívať byt

- pre nadmernosť,

- z dôvodu všeobecného záujmu,

- v prospech vlastníka rodinného domčeka;

2.

o zrušení užívať časť bytu

- z dôvodu všeobecného záujmu,

- v prospech užívateľa bytu;

3.

o príkaze na vysťahovanie z bytu (časti bytu) získaného protiprávne.

(2)

Občiansky zákonník ustanovuje, kedy o zrušení práva užívať byt (časť bytu) rozhoduje súd ...

§ 38
Zrušenie práva užívať byt pre nadmernosť
(1)

Miestny národný výbor môže zrušiť právo užívať nadmerný byt.

(2)

Byt je nadmerný,

a)

ak pripadá z úhrnu podlahovej plochy obytných miestností na užívateľa bytu a na každého ďalšieho ...

b)

ak presahuje obytná plocha bytu, ktorý tvorí jediná miestnosť , 30 m2, ak v tomto byte býva ako ...

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú

a)

na byty v rodinných domčekoch, ak v nich býva vlastník (spoluvlastník) alebo jeho ženaté (vydaté) ...

b)

na služobné byty,

c)

v rozsahu určenom Ústrednou správou pre rozvoj miestneho hospodárstva na byty v starých domoch, ...

§ 39
Zrušenie práva užívať byt z dôvodov všeobecného záujmu
a)

ak sa má dom použiť celkom alebo sčasti na uskutočnenie územného plánu alebo územného rozhodnutia ...

b)

ak sa majú vykonať rekonštrukcie, prestavba alebo iné stavebné úpravy bytu alebo domu, ktoré ...

§ 40
Zrušenie práva užívať byt v prospech vlastníka rodinného domčeka

Miestny národný výbor zruší na návrh vlastníka rodinného domčeka právo užívať byt v tomto ...

§ 41
Byt získaný protiprávne

Miestny národný výbor vydá príkaz na vysťahovanie z bytu, do ktorého sa niekto nasťahoval bez ...

Právne dôsledky zrušenia práva užívať byt a príkazu na vysťahovanie

§ 42
(1)

Proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o zrušení práva užívať podnikový byt, byt vystavaný ...

(2)

Vlastník rodinného domčeka sa môže odvolať proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o zrušení ...

(3)

Odvolaniu proti rozhodnutiu o zrušení práva užívať byt nemožno odňať odkladný účinok. Možno ...

§ 43
(1)

Užívateľ, ktorého právo užívať byt bolo zrušené, je povinný vypratať byt do určenej lehoty, ...

(2)

S užívateľom sú povinní vypratať byt i príslušníci jeho domácnosti, ako aj iné osoby bývajúce ...

§ 44
(1)

Lehota na vypratanie sa počíta odo dňa, keď sa rozhodnutie o zrušení práva užívať byt a rozhodnutia ...

(2)

Miestny národný výbor predĺži lehotu na vypratanie bytu o čas nevyhnutne potrebný na úpravu ...

Zrušenie práva užívať časť bytu

§ 45
(1)

Miestny národný výbor môže zrušiť právo užívať časť bytu z dôvodu všeobecného záujmu ...

(2)

Na návrh užívateľa bytu zruší miestny národný výbor právo užívať časť bytu tiež vtedy, ...

(3)

O príkaze na vysťahovanie z časti bytu platí obdobne § 41.

§ 46
(1)

Proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o zrušení práva užívať časť podnikového bytu, ...

(2)

Užívateľ bytu sa môže odvolať proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o zrušení práva ...

§ 47

O vyprataní časti bytu platia obdobne ustanovenia § 43 a 44.

ŠIESTA ČASŤ

Náhradné byty a náhradné ubytovanie

Oddiel 1
Náhradný byt

§ 48

Užívateľovi bytu, ktorý ho má vypratať na základe rozhodnutia súdu alebo miestneho národného ...

§ 49
(1)

Pri prideľovaní náhradného bytu občanovi,

a)

ktorého právo užívať byt bolo zrušené z dôvodu všeobecného záujmu alebo

b)

ktorého právo užívať byt bolo zrušené pre nadmernosť a ktorý si na vlastný náklad upravil ...

(2)

To isté platí pre pridelenie náhradného bytu pracovníkovi organizácie, ktorý z dôvodu všeobecného ...

§ 50
(1)

Užívateľovi podnikového bytu, bytu vystavaného v podnikovej bytovej výstavbe z vlastných voľných ...

(2)

Obdobne možno postupovať proti užívateľom bytu, ktorí sú povinní vypratať byt pre neplatenie ...

§ 51
(1)

Náhradný byt sa prideľuje v tej istej obci.

(2)

V prípadoch uvedených v § 50 ods. 1 možno náhradný byt prideliť aj v inej obci, kde prešiel ...

(3)

V inej obci možno tiež prideliť náhradný byt,

a)

ak sa zrušuje právo užívať byt, ktorý užívateľ bez vážnych dôvodov neužíva vôbec alebo ...

b)

ak sa zrušuje právo užívať vojenský byt alebo byt Ministerstva vnútra.

§ 52
Náhradné ubytovanie
(1)

Namiesto náhradného bytu stačí poskytnúť náhradné ubytovanie

a)

užívateľovi bytu, ktorý v ňom býva bez vážnych dôvodov len občas a ktorého právo užívať ...

b)

rozvedenému manželovi, ktorý je podľa rozhodnutia súdu o zrušení práva spoločne užívať byt ...

c)

užívateľovi časti bytu, ktorý býva s privolením miestneho národného výboru v byte, ktorý ...

d)

užívateľovi časti bytu, ktorého právo užívať časť bytu bolo súdom alebo miestnym národným ...

(2)

Náhradným ubytovaním sa rozumie spoločné užívanie bytu o jednej obytnej miestnosti alebo izby ...

§ 53
Výnimky
(1)

Miestny národný výbor nie je povinný prideliť náhradný byt ani poskytnúť náhradné ubytovanie ...

a)

užívateľovi časti bytu, ktorý býva v byte popri užívateľovi bytu a príslušníkoch jeho domácnosti ...

b)

občanovi, ktorý sa nasťahoval do bytu protiprávne a je povinný na príkaz miestneho národného ...

c)

užívateľovi bytu, ktorý v ňom bez vážnych dôvodov nebýva a ktorého právo užívať byt bolo ...

d)

užívateľovi dvoch bytov, ktorého právo užívať jeden z týchto bytov bolo súdom zrušené.

(2)

Občanom uvedeným v odseku 1 písm. a) a b) musí sa však poskytnúť prístrešie do času, než ...

(3)

Výdavky za prístrešie, uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby ...

Oddiel 2
Sťahovacie náklady

§ 54
(1)

Užívateľovi bytu, ktorý je povinný ho vypratať podľa rozhodnutia miestneho národného výboru ...

(2)

Ak zruší miestny národný výbor právo užívať byt v prospech vlastníka rodinného domčeka (§ ...

(3)

Iným užívateľom bytu, ktorí sú povinní vypratať byt podľa rozhodnutia o zrušení práva užívať ...

(4)

Občiansky zákonník ustanovuje, kedy o povinnosti nahradiť sťahovacie náklady doterajšiemu užívateľovi ...

§ 55
Sťahovacie náklady sú
1.

náklady na prepravu bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby užívateľa ...

2.

náklady na primerané poistenie prepravovaných predmetov proti strate a škodám počas dopravy,

3.

náklady na jednoduché vymaľovanie náhradného bytu a na zdravotne potrebnú dezinfekciu bytu, ak ...

4.

cestovné, stravné a nocľažné užívateľa bytu a príslušníkov jeho domácnosti, ak je náhradný ...

5.

iné nevyhnutné výdavky vzniknuté presťahovaním (drobné inštalačné a remeselnícke práce a ...

SIEDMA ČASŤ

Zlučovanie a delenie bytov a užívanie bytov na iné účely než na bývanie

§ 56
(1)

Bez súhlasu miestneho národného výboru nemožno byt ani jeho časť zlúčiť so susedným bytom. ...

(2)

Miestny národný výbor udelí súhlas na zlúčenie spravidla vtedy, ak je byt, ku ktorému sa má ...

§ 57
(1)

Byt možno rozdeliť na dva alebo viaceré samostatné byty len celkom výnimočne a len so súhlasom ...

(2)

Byt alebo jeho časť možno užívať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom okresného národného ...

§ 58

Súhlas miestneho národného výboru na zlúčenie bytu a súhlas okresného národného výboru na ...

ÔSMA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 59
Obytný dom
(1)

Dom sa považuje za obytný, ak pripadajú z úhrnu podlahovej plochy všetkých miestností v dome ...

(2)

Pri zisťovaní tohto pomeru podlahových plôch sa neprizerá na priestory prístupné všetkým obyvateľom ...

Rodinný domček

§ 60
(1)

Rodinný domček je obytný dom, v ktorom aspoň dve tretiny podlahovej plochy všetkých miestností ...

(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 sa za rodinný domček považuje aj obytná časť roľníckej usadlosti. ...

§ 61
Výhody priznané týmto zákonom vlastníkom rodinných domčekov patria aj
a)

požívateľom rodinných domčekov, ako aj osobám, ktorým patrí vecné právo užívania bytu v ...

b)

dlhodobým nájomníkom rodinných domčekov, ktoré sú národným majetkom, a čakateľom družstevných ...

§ 62
Byt

Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu ...

§ 63
Obytná miestnosť
(1)

Za obytnú miestnosť sa považuje priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť o podlahovej ploche ...

(2)

Za týchto podmienok sa považujú za obytnú miestnosť i kuchyne o podlahovej ploche nad 12 m2; do ...

(3)

V pochybnostiach, či určitá miestnosť má povahu obytnej miestnosti, rozhodne stavebný úrad.

(4)

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva ustanoví, akým spôsobom sa zisťuje podlahová ...

§ 64
Zdravotne závadný byt

Zdravotne závadný je byt, ktorý stavebný úrad po prejednaní s okresným hygienikom uzná za nespôsobilý ...

§ 65
Zdravotne nevhodný byt
(1)

Zdravotne nevhodný je byt, ktorý vzhľadom na zdravotný stav užívateľa alebo iného príslušníka ...

(2)

Zdravotne nevhodné sú aj byty preplnené. Byt sa považuje za preplnený, ak pripadá z úhrnu podlahovej ...

§ 66
Podnikové byty

Podnikové byty sú byty trvale určené pre ubytovanie pracovníkov hospodárskych, rozpočtových ...

§ 67
Služobné byty
(1)

Služobné byty sú byty zriadené pri verejných alebo prevádzkových budovách, alebo vystavané ...

(2)

Služobné byty sú aj domovnícke byty.

(3)

V pochybnostiach, či určitý byt má povahu služobného bytu, rozhodne okresný národný výbor ...

§ 68
Vojenské byty
(1)

Vojenské byty sú:

1.

byty v obytných domoch určených výhradne pre ubytovanie vojakov z povolania a jednotlivé byty, ...

2.

v iných domoch byty, ktorých užívateľmi boli 1. januára 1957 vojaci z povolania, avšak s výnimkou ...

a)

majú povahu podnikových bytov alebo služobných bytov alebo

b)

ktoré sú v domoch ľudových bytových družstiev alebo v rodinných domčekoch.

(2)

Vojenské byty uvedené v odseku 1 č. 2 stratili túto svoju povahu, ak po 1. januári 1957 prestal ...

§ 69
Byty Ministerstva vnútra
(1)

Byty Ministerstva vnútra sú:

1.

byty v obytných domoch určených výhradne na ubytovanie príslušníkov ozbrojených sborov Ministerstva ...

2.

v iných domoch byty, užívatelia ktorých boli 1. januára 1957 príslušníci ozbrojených sborov ...

a)

majú povahu podnikových bytov alebo služobných bytov alebo

b)

ktoré sú v domoch ľudových bytových družstiev alebo v rodinných domčekoch.

(2)

Byty Ministerstva vnútra uvedené v odseku 1 č. 2 stratili túto svoju povahu, ak po 1. januári 1957 ...

Takisto stratia túto svoju povahu, ak po začiatku účinnosti tohto zákona prestane užívateľ bytu ...

§ 70
Spoločné ustanovenia pre podnikové byty, vojenské byty a byty Ministerstva vnútra

Vojenské byty, byty Ministerstva vnútra a podnikové byty nestrácajú túto svoju povahu, ak bol ...

§ 71
Príslušníci domácnosti
(1)

Príslušníci domácnosti užívateľa bytu sú:

1.

jeho manžel (manželka), deti, vnuci, rodičia, súrodenci a zať (nevesta), ktorí s ním žijú v ...

2.

iné osoby, ktoré sa starajú o spoločnú domácnosť užívateľa bytu alebo sú na neho odkázané ...

(2)

Osoby uvedené v odseku 1 neprestanú byť príslušníkmi domácnosti, ak sa zdržujú z vážnych ...

§ 72
Posudzovanie bytovej potreby významných verejných činiteľov, vedeckých a umeleckých pracovníkov ...

Pri posudzovaní bytovej potreby významných verejných činiteľov, vedeckých a umeleckých pracovníkov ...

§ 73
Byty v budovách cirkví a náboženských spoločností

O bytoch v budovách cirkví a náboženských spoločností a ich zložiek, ako aj o bytoch určených ...

§ 74
Úprava nebytových priestorov na byty
(1)

Miestnosti, ktoré sú určené alebo ktoré sa užívajú na iné účely ako na bývanie, môžu sa ...

(2)

Ak nevykonáva stavebné zmeny a práce spojené s úpravou podľa odseku 1 organizácia na vlastný ...

(3)

Pri domoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, spravuje sa úhrada nákladov osobitnými predpismi.*) ...

§ 75
Výnimky z pôsobnosti zákona
a)

byty v budovách, ktoré užíva cudzí štát pre účely svojho zastupiteľského úradu alebo pre ...

b)

byty v budovách, ktoré pre svoje účely užívajú orgány medzinárodných organizácií a inštitúcií ...

c)

budovy určené na prechodné ubytovanie, internáty a budovy ústavov sociálnej starostlivosti, zdravotníckej ...

d)

vojenské objekty, vojenské sídliská s osobitným určením a objekty ozbrojených súčastí Ministerstva ...

e)

byty vystavané stavebnými bytovými družstvami.

§ 76
Prechodné ustanovenie

Príkazy miestnych národných výborov na vypratanie bytu, ktoré nadobudli právoplatnosť pred dňom ...

§ 77
Vykonávacie predpisy

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva vydáva vykonávacie predpisy k tomuto zákonu. ...

§ 78
Pomer k doterajším predpisom
(1)

Zrušujú sa

1.

zákon č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona č. 147/1961 Zb.,

2.

zákon č.106/1953 Zb. o bytovej výstavbe, udržiavaní a správe bytového majetku a ich financovaní, ...

3.

vyhláška č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi v znení vyhlášky č. ...

(2)

Platenie miestneho poplatku z bytov sa spravuje osobitnými predpismi.**)

§ 79
Začiatok účinnosti

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky

  • *)  Ľudové bytové družstvá sú družstvá, v ktorých sa zlúčili po reorganizácii družstevníctva ...
  • *)  Vyhláška č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej ...
  • *)  Zákon č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku a vyhláška ...
  • **)  T. č. vyhláška č. 122/1957 Ú. l. (Ú. v.).
Načítavam znenie...
MENU
Hore