Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 131/1982 účinný od 01.04.1983


Platnosť od: 22.11.1982
Účinnosť od: 01.04.1983
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD118 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 131/1982 účinný od 01.04.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 131/1982 s účinnosťou od 01.04.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy ...

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 58/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný občana ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

2.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

„§ 40a (1) Ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 138 ods. 1, § 140, ...

3.

§ 44 znie:

㤠44
Zmluva je uzavretá, len čo sa účastníci zhodnú na jej obsahu.“.

4.

§ 47 znie:

„§ 47 (1) Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je ...

5.

V § 100 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Nepremlčuje sa tiež právo na uzavretie dohody o osobnom užívaní pozemku podľa § 135a ods. ...

6.

§ 105 znie:

„§ 105 Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začne plynúť premlčacia ...

7.

V § 106 ods. 1 sa slovo „rok" nahrádza slovami „dva roky".

8.

V § 107 ods. 1 sa slovo „rok" nahrádza slovami „dva roky", pripája sa odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, ...

9.

V § 109 sa na konci pripája táto veta:

„Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo.“.

10.

§ 122 ods. 3 znie:

„(3) Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty ...

11.

Za § 130 sa vkladá § 130a, ktorý znie:

„§ 130a (1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval ...

12.

Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý spolu s nadpisom znie:

„Ochrana držby § 132a (1) Kto s vecou nakladá ako so svojou a so zreteľom na všetky okolnosti ...

13.

§ 134 ods. 2 znie:

„(2) Ak sa nehnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo účinnosťou ...

14.

Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý spolu s nadpisom znie:

„Vydržanie § 135a (1) Vlastníkom veci, ktorá môže byť predmetom osobného vlastníctva, sa ...

15.

Za § 135 sa ďalej vkladajú § 135b a § 135c, ktoré spolu s nadpisom znejú:

„Vecné bremená § 135b (1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci a toho, komu ...

16.

§ 140 znie:

„§ 140 Spoluvlastník môže svoj podiel bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov previesť len na ...

17.

V § 142 sa doterajšie jeho znenie označuje ako odsek 1 a pripájajú sa odseky 2 a 3, ktoré znejú: ...

„(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním ...

18.

§ 149 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu ...

19.

V § 174 sa jeho doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na návrh spoločného užívateľa zrušiť ...

20.

V § 196 ods. 1 druhá veta znie:

„Ak ide o miestnosti stavebných družstiev, prideľuje tieto miestnosti členom orgán družstva.“. ...

21.

§ 198 ods. 2 znie:

„(2) Právo osobného užívania sa zriaďuje za úhradu; bezplatne sa zriaďuje len na podklade ustanovenia ...

22.

Za § 203 sa vkladá § 203a, ktorý znie:

„§ 203a Ustanovenie § 130a platí aj pre práva a povinnosti užívateľa a na jeho ochranu.“. ...

23.

V § 205 ods. 2 v prvej vete sa za slová „Na podklade pridelenia pozemku do osobného užívania“ ...

24.

V § 212 sa jeho doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na návrh niektorého spoločného užívateľa ...

25.

§ 221 znie:

„§ 221 (1) Ak na pozemku zriadi stavbu občan, ktorý nie je oprávnený pozemok užívať alebo ...

26.

V § 230 sa jeho doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripájajú sa odseky 2, 3 a 4, ktoré znejú: ...

„(2) Ak ale došlo v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia na základe rozhodnutia vlády Československej ...

27.

V § 249 sa na konci pripája táto veta:

„Ak má vec kúpenú od obchodnej organizácie uviesť do prevádzky organizácia na to poverená, ...

28.

V § 250 v druhej vete sa vypúšťa slovo „krajským".

29.

V § 253 v tretej vete sa vypúšťa slovo „krajským".

30.

Za § 263 sa vkladá § 263a, ktorý znie:

„§ 263a Ak organizácia zhotovuje občanovi stavbu na objednávku, zodpovedá za poškodenie alebo ...

31.

V § 268 ods. 1 v druhej vete sa slová „Krajský národný" nahrádzajú slovom „Národný".

32.

V § 271

odsek 1 znie:

„(1)
Záručná doba je šesť mesiacov.",“.

za odsek 2 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že ...

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

33.

V § 277 v druhej vete sa slová „Krajský národný" nahrádzajú slovom „Národný".

34.

V § 281 ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo „krajským".

35.

Za § 362 sa vkladá § 362a, ktorý spolu s nadpisom znie:

„Zmena poistenia § 362a Poistné podmienky pre poistenie majetku a pre poistenie zodpovednosti za ...

36.

§ 397 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky môže ustanoviť ...

37.

V § 399 ods. 2 druhá veta znie:

„Ak cenu nemožno takto určiť, nesmie dohodnutá cena kúpenej veci prekročiť cenu toho istého ...

38.

§ 405 znie:

„§ 405 Podmienky nákupu poľnohospodárskych a lesných výrobkov môžu upraviť osobitné predpisy.“. ...

39.

§ 438 znie:

„§ 438 (1) Ak škodu spôsobí viac občanov alebo organizácií alebo občan spolu s organizáciou, ...

40.

V § 447

odsek 2 znie:

„(2) Náhrada za stratu na zárobku spolu so zárobkom poškodeného a s prípadným invalidným dôchodkom ...

pripája sa odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vláda Československej socialistickej republiky môže vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo ...

41.

Za § 447 sa vkladá § 447a, ktorý znie:

„§ 447a Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume, ktorou je rozdiel medzi výškou dôchodku, ...

42.

V § 448

v odseku 1 sa vypúšťa tretia veta,

odsek 2 znie:

„(2) Pri výpočte náhrady sa vychádza z priemerného zárobku zomretého; náhrada nákladov na ...

43.

Za § 453 sa vkladá § 453a, ktorý znie:

„§ 453a (1) Ak sa vlastník veci dopustil takého protiprávneho konania, ktorým sa trvale zbavil ...

44.

§ 457 ods. 2 a 3 znejú:

„(2) Ak je právny úkon neplatný preto, že svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ...

45.

Za § 469 sa vkladá § 469a, ktorý spolu s nadpisom znie:

„Vydedenie § 469a Poručiteľ môže vydediť potomka, pretože v rozpore s pravidlami socialistického ...

46.

V § 479 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:„ak nedošlo k vydedeniu ...

47.

V § 482 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová:„a potvrdí podľa nej nadobudnutie dedičstva.“. ...

48.

§ 484 ods. 1 znie:

„(1) Vyporiadanie sa urobí podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho ...

49.

V § 489 sa jeho doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na neoprávnenú stavbu na pozemku v individuálnom vlastníctve sa primerane použije ustanovenie ...

50.

Za § 489 sa vkladá § 489a, ktorý znie:

„§ 489a (1) Na základe povolenia vydaného príslušným orgánom podľa osobitných predpisov môže ...

51.

V § 490 ods. 2 druhá a tretia veta znejú:

„Pokiaľ by nezastavané stavebné pozemky vzhľadom na svoje určenie a výmeru mohli byť predmetom ...

52.

V § 495

odsek 1 znie:

„(1) Záložné práva môžu vznikať len zo zákona; prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.“,“. ...

odsek 3 sa vypúšťa.

53.

§ 506 znie:

„§ 506 Práva a povinnosti zo záložných práv vzniknutých pred 1. aprílom 1964 sa spravujú ...

54.

Za § 507 sa vkladá § 507a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 507a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 1983 (1) Pokiaľ nie je uvedené ...

55.

Za § 507a sa vkladá § 507b, ktorý znie:

„§ 507b Zvýšenie základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy pri výkone ...

56.

§ 508 znie:

„§ 508 (1) Podrobnejšie predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka vydajú príslušné ministerstvá ...

Čl. II

Štátne socialistické organizácie môžu zriadiť cudzím právnickým osobám so súhlasom Federálneho ...

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983, s výnimkou ustanovenia § 489a, ktoré nadobúda ...

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky

  • *)  Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.Zákon ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore