Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2005 účinný od 01.08.2005

Platnosť od: 27.07.2005
Účinnosť od: 01.08.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD8DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2005 účinný od 01.08.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 336/2005 s účinnosťou od 01.08.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 8 sa dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:

„n) kapitálovými cennými papiermi 1. akcie, 2. iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c)
§ 5 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

2.

V § 51 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

3.

V § 53 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

4.

Za § 53 sa vkladajú § 53a až 53d, ktoré vrátane názvu znejú:

„Osobitné ustanovenia o finančných zábezpekách § 53a (1) Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a až 47g znejú:

„47a) § 2 písm. l) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti ...

5.

Za § 53d sa vkladá § 53e, ktorý znie:

„§ 53e (1) Ak je na strane záložného veriteľa alebo záložcu viac osôb, z ktorých aspoň jedna ...

6.

V § 77 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje: 1. porovnávaciu tabuľku s údajmi ...

7.

V § 77 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 123 ods. 1 písm. c) druhého až piateho bodu“ nahrádzajú ...

8.

V § 102 ods. 4 v druhej vete sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slovo „d)“ a na konci ...

9.

V § 107 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).

10.

V § 107 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov ...

11.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta odovzdať mu na účely organizácie ...

12.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 97a a 97b znejú:

„97a) § 17 písm. b), § 18 a 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností ...

13.

§ 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosť uverejňovania podľa odseku 3 sa vzťahuje na člena, len ak zaevidoval odplatný ...

14.

V § 114 ods. 5 štvrtej vete sa vypúšťa slovo „päťdňová“ a na konci sa pripájajú tieto ...

15.

V § 114 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

16.

V § 118 ods. 5 sa za slová „ustanovenia § 114“ vkladajú slová „až 117“.

17.

§ 120 až 125 znejú:

„§ 120 (1) Verejná ponuka cenných papierov bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 102c, 103 a 103a znejú:

„102c) § 6 ods. 6 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 ...

18.

Za § 125 sa vkladajú § 125a až 125h, ktoré znejú:

„§ 125a Zverejnenie prospektu (1) Emitent, vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 103b znie:

„103b)
§ 5 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

19.

V § 128 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 123 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 77 ods. ...

20.

V § 129 odsek 2 znie:

„(2) Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 musia byť pred zverejnením doručené ...

21.

V § 130 ods. 8 sa slová „§ 122 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 125a ods. 2“.

22.

V § 130 ods. 3, 4, 6, 8, 9 a 10 sa slová „cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky“ ...

23.

V § 130 ods. 11 sa slová „§ 121 ods. 2 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 125h ods.1 ...

24.

V § 135 ods. 1 prvej vete sa za slová „vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov“ vkladá ...

25.

Za § 135a sa vkladá § 135b, ktorý znie:

„§ 135b (1) Úrad je povinný spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov ...

26.

V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov“ vkladá ...

27.

V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slová „vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov“ vkladá ...

28.

V § 144 ods. 4 písm. b) sa za slová „vydávanie cenných papierov“ vkladajú slová „najdlhšie ...

29.

V § 144 ods. 12 štvrtej vete sa za slovo „zistí“ vkladajú slová „manipuláciu s trhom podľa ...

30.

V § 157 ods. 3 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných ...

31.

V § 173a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Centrálny depozitár je povinný predložiť ...

32.

Za § 173c sa vkladajú § 173d a 173e, ktoré znejú:

„§ 173d Emitenti, ktorí majú sídlo v nečlenskom štáte a ktorých cenné papiere už boli prijaté ...

33.

V piatom bode prílohy sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „smernice ...

34.

Príloha sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

„12. smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa ...

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2.

V názve štvrtej časti sa vypúšťajú slová „ a kótovací prospekt“.

3.

V § 25 ods. 4 prvá veta znie: „Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných ...

4.

V § 26 ods. 2 písm. e) sa slová „kótovací prospekt“ nahrádzajú slovami „prospekt cenného ...

5.

V § 26 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozhodnutie o jeho schválení podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42)
§ 125 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“.

6.

V § 26 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „cenného papiera“ vrátane odkazu 41 a poznámky ...

7.

V § 26 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 43.

8.

V § 26 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

9.

V § 26 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 11.

10.

V § 27 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu burzy najskôr v deň nasledujúci po dni ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

„46a) § 125h ods. 1 písm. a) až h), j) a k) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 ...

11.

V § 27 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.

12.

§ 28 sa vypúšťa.

13.

V § 29 ods.1 písm. g) sa vypúšťajú slová „cenného papiera42) alebo kótovací prospekt“.

14.

V § 29 sa vypúšťajú odseky 2 až 4 a 7 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 49 a 50.

Doterajšie odseky 5, 6, 8, 9 a 10 sa označujú ako odseky 2, 3, 4, 5 a 6.

15.

V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „kótovací prospekt tohto cenného papiera alebo“.

16.

V § 29 ods. 5 sa vypúšťa slovo „kótovací“.

17.

V § 29 ods. 4 sa slová „spôsobom podľa § 27 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a)
§ 125a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“.

18.

§ 34 až 36 sa vypúšťajú.

19.

V § 37 ods. 11 sa slová „spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného ...

20.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:

„(14) Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný najmenej raz ročne vypracovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní ...

21.

V § 38 ods. 1 sa slová „spôsobom podľa § 27 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „zverejnením ...

22.

V § 38 ods. 4 sa slová „spôsobom podľa § 27 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „v tlači ...

23.

V § 38 sa vypúšťa odsek 9.

24.

V štvrtej časti sa vypúšťa druhá hlava vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 59 až 69.

25.

V § 58 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu ...

26.

V § 63 ods. 3 sa číslovka „30“ nahrádza slovami „10 pracovných“.

27.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Úrad je oprávnený požiadať burzu o vykonanie opatrení podľa odseku 1. Úrad je oprávnený ...

28.

Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:

„§ 63a Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť úradu všetky informácie, ...

29.

Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý znie:

„§ 68b Na kótovacie prospekty schválené podľa doterajších predpisov a prospekty, ktoré boli ...

30.

Slová „prospekt cenného papiera“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovom „prospekt“ ...

31.

V druhom bode prílohy sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „smernice ...

32.

Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje ...

Čl. III

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a najneskôr dva mesiace od začiatku vydávania ...

2.

V § 12 odsek 5 znie:

„(5) Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2g znie:

„2g)
§ 160 Obchodného zákonníka.“.

Čl. IV

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 151j ods. 1 druhá veta sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.

2.

V § 151l ods. 1 prvá veta sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.

3.

Za § 151md sa vkladá § 151me, ktorý znie:

„§ 151me Osobitné ustanovenia k záložnému právu k pohľadávke z účtu alebo z inej formy vkladu (1) Zmluvné ...

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

V § 9 ods. 1 sa za slovo „vzťahy“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný zákon neustanovuje ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore