Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 635/2004 účinný od 01.07.2011


Platnosť od: 01.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD6 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 635/2004 účinný od 01.07.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 635/2004 s účinnosťou od 01.07.2011 na základe 203/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 40 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 7 ods. 9 sa slová „§ 10 ods. 4 písm. b), § 99 ods. 3 písm. b) a § 104 ods. 2“ nahrádzajú slovami ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22)
§ 3 zákona č. 594/2003 Z. z.“.

4.

V § 8 písm. h) prvom bode sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

5.

§ 8 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:

„24b)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa citácia „§ 28 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.“.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „§ 41 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

8.

V § 28 ods. 3 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a emitent družstevných ...

9.

V § 28 ods. 7 sa slová „o prevode cenného papiera,“ nahrádzajú slovami „o kúpe cenného papiera, zmluvu ...

10.

§ 29 znie:

„§ 29 (1) Na prevody pokladničných poukážok evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov ...

11.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

„§ 37a Ustanovenia o zmluvách o cenných papieroch podľa § 31 až 37 sa primerane vzťahujú aj na zmluvy ...

12.

V § 45 ods. 4 sa slová „je potrebné“ nahrádzajú slovami „sa vyžaduje“.

13.

Za § 53 sa vkladajú § 53a až 53d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Osobitné ustanovenia k záložnému právu § 53a (1) Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 2 písm. l) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných ...

14.

V § 54 ods. 3 sa slová „písm. a) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), e) a g)“.

15.

V § 54 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho ...

16.

V § 54 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

17.

V § 54 ods. 7 sa za slovo „zákonom“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „vykonávania činnosti ...

18.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej ...

19.

V § 55 ods. 9 sa slová „stredoškolské odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné vzdelanie ...

20.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú ...

21.

V § 56 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania“ ...

22.

V § 58 úvodnej vete sa za slovo „dohľadu“ vkladá čiarka a slová „bankového dohľadu alebo dohľadu nad ...

23.

§ 58 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu, e) dcérskou spoločnosťou ...

24.

Doterajší text § 58 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov obchodníka s cennými ...

25.

V § 61 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„To neplatí pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb ...

26.

V § 61 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

27.

V § 61 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

28.

V § 63 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri posudzovaní týchto zmien sa primerane postupuje podľa ...

29.

V § 70 ods. 1 písm. c) sa za slovo „banka“ vkladajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.

30.

V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích ...

31.

§ 70 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal ...

32.

V § 71 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“. ...

33.

V § 71 ods. 8 sa za slovo „papiermi“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými ...

34.

V § 73 ods. 1 písm. a) sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „v súlade so zásadami poctivého obchodného ...

35.

V § 73 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na žiadosť klienta vydať potvrdenie o udelenom ...

36.

V § 73 ods. 2 sa slová „písm. d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a e)“.

37.

V § 74 odsek 7 znie:

„(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť vrátane dňa ...

38.

V § 74 ods. 10 druhom bode sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

39.

V § 74 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Pozície v investičných nástrojoch zaradené do obchodného portfólia sa musia denne oceňovať trhovými ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

40.

V § 75 ods. 1 písm. d) sa za slovo „predať“ vkladajú slová „podľa pokynu klienta“ a za slovo „určenia“ ...

41.

V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „aj bez pokynov klientov, zaznamenať pokyn klienta, ...

a)

obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý ...

b)

identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,

c)

druh poskytnutej alebo poskytovanej investičnej služby,

d)

meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou investičnou službou.“. ...

42.

V § 76 ods. 1 sa za slovo „aj“ vkladá slovo „priebežnú“.

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59)
§ 17 až 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.“.

44.

§ 76 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť úradu audítora, ktorého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

45.

V § 77 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „druhého až piateho bodu“.

46.

V § 77 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaje o vyrovnaní straty“.

47.

V § 77 ods. 4 písm. b) sa za slová „§ 123 ods. 1 písm. c)“ vkladajú slová „druhého až piateho bodu“.

48.

V § 78 ods. 2 sa slová „Na účely tohto zákona sa zahraničným regulovaným verejným trhom s cennými papiermi ...

49.

V § 81 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slovo „fonde,“ vkladajú slová „dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

50.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71)
Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z. z.“.

51.

V § 81 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6. právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými ...

52.

Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý znie:

„§ 83a (1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na systéme ochrany klientov podľa tohto ...

53.

V § 84 ods. 3 sa vypúšťajú slová „určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok“.

54.

V § 84 ods. 7 písm. b) sa za slová „poskytované investičné služby“ vkladajú slová „alebo v rozpätí od ...

55.

V § 84 ods. 7 písm. c) sa za slová „poskytované investičné služby“ vkladajú slová „alebo v rozpätí od ...

56.

V § 84 ods. 8 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovami „za rovnakých podmienok“.

57.

V § 85 ods. 1 sa slová „vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane klientov“ nahrádzajú slovami „zápisu ...

58.

V § 85 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje skoršiu ...

59.

V § 86 ods. 5 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovami „postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení“. ...

60.

V § 86 ods. 6 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o vyhlásení“.

61.

V § 87 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná ...

62.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:

„79) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z., vyhláška Ministerstva financií ...

63.

V § 88 ods. 1 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

64.

§ 88 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný klientsky majetok, sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a)
§ 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

65.

§ 89 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo klienta alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87b znie:

„87b)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z.“.

66.

V § 90 ods. 3 sa za slovo „náhrad“ vkladajú slová „a ich zmeny“.

67.

§ 90 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia svojich úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať ...

68.

V § 91 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.“.

69.

V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

70.

V § 91 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,“.

71.

V § 93 ods. 5 písm. f) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

72.

V § 93 ods. 5 písmeno l) znie:

„l) schvaľuje pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní ...

73.

V § 99 ods. 10 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“. ...

74.

V § 100 ods. 10 až 12 sa vypúšťajú slová „ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania“. ...

75.

V § 100 ods. 12 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „a za osobu zodpovednú za výkon vnútornej kontroly ...

76.

V § 104 odsek 1 znie:

„(1) Členom môže byť a) obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby ...

77.

V § 104 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Členstvo udeľuje na žiadosť centrálny depozitár. Podmienkou na udelenie členstva centrálnym depozitárom ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

78.

V § 107 ods. 5 písmená c) a d) znejú:

„c) na žiadosť emitenta, d) na žiadosť emitenta alebo osoby zabezpečujúcej pre emitenta výplatu menovitej ...

79.

V § 111 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „kótovaných cenných papierov“.

80.

V § 111 ods. 1 písm. a) piatom bode sa za slovo „podoby“ vkladá čiarka a slová „menovitej hodnoty“.

81.

V § 118 odsek 3 znie:

„(3) Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nemôže byť nižšia ako bol priemerný kurz dosiahnutý na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 102a a 102b znejú:

„102a) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...

82.

Poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:

„103)
§ 5 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

83.

V § 121 ods. 2 písm. h) sa za slovo „listy“ vkladá čiarka a slová „vkladné knižky, šeky, cestovné šeky“. ...

84.

V § 123 ods. 1 písm. a) deviaty bod znie:

„9. údaje o závislosti podnikania emitenta na patentoch a licenciách, o zmluvách uzavretých emitentom ...

85.

V § 123 ods. 1 písm. a) dvanásty bod znie:

„12. hlavné oblasti činnosti emitenta, najmä druhy výrobkov a poskytovaných služieb, osobitne sa uvedú ...

86.

V § 123 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa trinásty bod.

87.

V § 123 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa za slovo „vydania“ vkladá slovo „emisie“.

88.

V § 123 odsek 5 znie:

„(5) Ak bol pre cenné papiere v lehote 12 mesiacov pred verejnou ponukou zverejnený prospekt pre iné ...

89.

V § 124 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje ...

90.

V § 128 ods. 1 písm. b) sa na začiatok vkladajú slová „údaje o ponúkaných majetkových hodnotách a o ...

91.

V § 130 ods. 1 sa za slovo „ponuky“ vkladajú slová „alebo emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté ...

92.

V § 130 ods. 8 sa slová „v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy“ nahrádzajú ...

93.

V § 130 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú na emitentov ...

94.

Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý znie:

„§ 131a Manipulácia s trhom (1) Manipulácia s trhom je a) obchod alebo pokyn na vykonanie obchodu vrátane ...

95.

§ 132 vrátane nadpisu znie:

„§ 132 Zákaz využívania dôverných informácií (1) Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje ...

96.

Za § 132 sa vkladajú § 132a až 132n, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 132a (1) Osoba podieľajúca sa pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo v súvislosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 107a až 107c znejú:

„107a) Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva. 107b) Nariadenie Komisie ...

97.

V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
Úradu na ochranu osobných údajov.107d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107d znie:

„107d)
§ 33 zákona č. 428/2002 Z. z.“.

98.

V § 135 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a nad finančnými ...

99.

V § 135 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.

100.

§ 135 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") nenahrádza dohľad ...

101.

Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý znie:

„§ 135a (1) Úrad je povinný spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:

„108a)
Zákon č. 428/2002 Z. z.“.

102.

V § 136 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgán dohľadu členského štátu je oprávnený vykonať dohľad ...

103.

V § 136 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

104.

V § 137 ods. 2 sa za slová „podľa § 135 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „dohľadu na konsolidovanom základe ...

105.

§ 138 až 143 vrátane nadpisu nad § 138 znejú:

„Dohľad na konsolidovanom základe § 138 (1) Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie sledovanie ...

106.

Za § 143 sa vkladajú § 143a až 143o, ktoré vrátane nadpisu nad § 143a znejú:

„Doplňujúci dohľad § 143a Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110a až 110d znejú:

„110a) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z. 110b) Napríklad zákon č. ...

107.

V poznámke pod čiarou k odkazu 111 sa vypúšťa citácia „zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 ...

108.

V § 144 ods. 1 úvodnej vete sa slová „miery zavinenia“ nahrádzajú slovami „rozsahu, dĺžky trvania, následkov“ ...

109.

V § 144 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. ...

110.

V § 144 ods. 7 prvej vete sa za slová „zamestnancovi51) obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho ...

111.

V § 144 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak úrad zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba ...

112.

§ 144 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev ...

113.

V § 145 ods. 1 sa vypúšťa slovo „uložiť“, za slová „konsolidovaného celku“ sa vkladajú slová „alebo ...

114.

Za § 145 sa vkladá § 145a, ktorý znie:

„§ 145a (1) Úrad môže osobe tvoriacej súčasť finančného konglomerátu, nad ktorým vykonáva doplňujúci ...

115.

V § 146 ods. 2 sa za slovo „päť“ vkladá slovo „pracovných“.

116.

V § 148 ods. 5 sa za slovo „Kompetencie“ vkladá slovo „zástupcu“.

117.

V § 149 ods. 8 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.

118.

V § 150 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ním poverený“.

119.

V § 156 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi marí výkon dohľadu.“. ...

120.

Za nadpis deviatej časti sa vkladá § 158a, ktorý znie:

„§ 158a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

121.

V § 160 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,76) ak tento zákon alebo osobitný zákon“ ...

122.

§ 164 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov sa pokladá za evidenciu podľa § 99 ods. 3. Účet ...

123.

V § 170 ods. 3 sa za slová „na burze cenných papierov“ vkladá čiarka a slová „rozhodnúť o zmene podoby ...

124.

Za § 173 sa vkladá § 173a, ktorý znie:

„§ 173a (1) Do dňa nadobudnutia právoplatnosti prvého rozhodnutia o schválení zmeny prevádzkového poriadku ...

125.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. a zákona č. 43/2004 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 ods. 9 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „banka6)“ sa vkladajú slová „alebo iná burza“. ...

3.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 3 ods. 5 písm. f) sa za slovo „poisťovne“ vkladá čiarka a slová „poisťovňa z iného členského štátu5)“. ...

5.

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

6.

V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „kurzov cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.

7.

V § 12 ods. 5 písm. c) sa slová „kurzov cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom17a)“.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...

9.

V § 18 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu s trhom na príslušnom trhu burzy,“.

10.

V § 18 ods. 3 sa v prvej vete slová „30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „dňom ...

11.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Členom burzy môže byť len a) právnická osoba oprávnená na poskytovanie investičných služieb podľa ...

12.

V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

13.

V § 21 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv tretej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a)
§ 132a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.

14.

V § 25 ods. 4 sa slová „§ 29 ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 7 až 9“.

15.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak kótovací prospekt schválil úrad, preskúmava doplnok ku kótovaciemu prospektu úrad. Ak úrad zistí, ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „zákon č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

17.

V § 29 odsek 2 znie:

„(2) Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti o kótovanie alebo žiadosti o schválenie ...

18.

V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Žiadosť o schválenie kótovacieho prospektu je žiadateľ povinný predložiť úradu najneskôr v deň ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

19.

V § 35 ods. 3 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preklad kótovacieho ...

20.

V § 36 ods. 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú predmetom ...

21.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia § 33 až 36 o uznávaní kótovacích prospektov sa rovnako vzťahujú aj na kótovacie prospekty ...

22.

V § 38 ods. 1 sa slová „kurzov tohto cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom v súvislosti s týmto ...

23.

V § 38 ods. 2 písm. d) sa slová „kurzov cenného papiera“ nahrádzajú slovami „s trhom“.

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:

„58)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.“.

25.

Poznámky pod čiarou k odkazom 67 až 69 znejú:

„67) § 41 zákona č. 594/2003 Z. z. 68) Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z. 69) § 14 zákona č. ...

26.

V § 58 ods. 1 sa za slová „trh burzy“ vkladajú slová „alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie ...

27.

V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.

28.

V § 58 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou ustanovení upravujúcich vzťahy, ktoré súvisia ...

29.

V § 60 ods. 1 sa slová „osobitných predpisov39)“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskych ...

30.

Za nadpis šiestej časti sa vkladá § 64a, ktorý znie:

„§ 64a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

31.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

Čl. IV

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 151i ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje ...

2.

V § 151j ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje ...

3.

V § 151l ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný ...

4.

V § 151m ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný ...

5.

Za § 151md sa vkladá § 151me, ktorý znie:

„§ 151me (1) Ustanovenia § 151e, § 151i ods. 2, § 151j ods. 1, § 151l ods. 1 a 2 a § 151m ods. 1, ods. ...

6.

V § 783 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

7.

V § 783 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

8.

§ 783 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) S vkladom na vkladnej knižke na meno alebo s jeho časťou, ku ktorému bolo zriadené záložné právo, ...

9.

V deviatej časti sa za jedenástu hlavu vkladá nová dvanásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVANÁSTA HLAVA Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005 § 879i (1) Ustanoveniami ...

10.

Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou ustanovení čl. I bodu 73 a bodov 94 až 96 a ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore