Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 21.07.2022

Platnosť od: 25.07.1995
Účinnosť od: 21.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD1425DS18EUPP43ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 21.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 152/1995 s účinnosťou od 21.07.2022 na základe 257/2022

Legislatívny proces k zákonu 257/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o potravinách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1 - Účel a rozsah zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)

povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku1) (ďalej len „prevádzkovateľ“) v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín,1aaa)

b)

práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám,

c)

organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.1ac)

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami s výnimkou úradných kontrol podľa osobitného predpisu.1a)

(4)

Ustanovenia osobitných predpisov1aa) týkajúce sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich umiestnenia na trh, podmienok výroby a zásobovania pitnou vodou nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

potravinou neznámeho pôvodu potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,

b)

kvalitou súhrn určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa,

c)

manipulovaním s potravinou váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, doprava, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, umiestnenie na trh alebo požívanie,

d)

výživovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách,

e)

predajom na diaľku predaj potravín vrátane výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.1ad)

§ 3
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") upraví všeobecne záväzným právnym predpisom požiadavky na

a)

potraviny živočíšneho pôvodu,

b)

potraviny rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov, zmiešané potraviny vrátane nápojov okrem spotrebiteľsky balených minerálnych vôd a pramenitých vôd,

c)

geneticky modifikované potraviny,

d)

označovanie potravín,

e)

poľnohospodárske produkty a potraviny predávané priamo konečnému spotrebiteľovi,

f)

označovanie poľnohospodárskych produktov určených na priamu ľudskú spotrebu a potravín označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu,

g)

zásady odberu vzoriek a metódy ich skúšania,

h)

označovanie hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu1ae) mäsa.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") upraví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

hygienické požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní,

b)

mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly určené na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné predpisy,1f)

c)

požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,

d)

požiadavky na potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením,

e)

požiadavky na

1.

počiatočnú dojčenskú výživu,1g)

2.

následnú dojčenskú výživu,1h)

3.

potraviny spracované na báze obilnín,1i)

4.

detské potraviny,1j)

5.

potraviny na osobitné lekárske účely,1k)

6.

potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,1l)

7.

výživové doplnky,

f)

požiadavky na kontaminanty v potravinách,

g)

požiadavky na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,

h)

požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá,

i)

požiadavky na osobitné prísady do potravín,

j)

požiadavky na prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu,

k)

požiadavky na používanie aromatických látok v potravinách pre dojčatá a malé deti,

l)

požiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych látok do potravín a obmedzenie používania niektorých iných látok pri výrobe potravín.

(3)

Požiadavky na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavky na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh, ako aj zásady na odber vzoriek a metódy ich skúšania a postupy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa odsekov 1 a 2 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

(4)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (ďalej len „komodita“) a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení podľa § 24.

DRUHÁ ČASŤ

Potraviny

§ 4 - Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh
(1)

Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.1e)

(2)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú ďalej povinní

a)

zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu (vlastná kontrola) ustanovených osobitnými predpismi1e) a viesť o tom záznamy,

b)

viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,

c)

zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín podľa osobitného predpisu2a) v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.

(3)

Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné

a)

mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie bezpečnosti a kvality,

b)

dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh,

c)

zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich bezpečnosť a kvalita,

d)

absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa osobitných predpisov.3)

§ 5 - Výroba potravín
(1)

Výrobou potravín sa na účely tohto zákona rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie alebo spracúvanie surovín, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok vrátane balenia a skladovania pri výrobe potravín určených na umiestnenie na trh.

(2)

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín.

(3)

Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe potravín je zakázané.

(4)

Používať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ako zložky pri výrobe potravín alebo pokrmov je zakázané okrem pokrmov pripravovaných osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov4) (ďalej len „charitatívna organizácia“).

§ 6 - Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh
(1)

Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

(2)

Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) a c) vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1 a schválených prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa § 23 ods. 15. Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky podáva žiadateľ podľa vzoru žiadosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa. Orgán úradnej kontroly potravín uvedený v § 21 ods. 1 písm. d) zverejní vzor žiadosti na svojom webovom sídle.

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý umiestňuje potraviny na trh, môže umiestňovať na trh8a)

a)

nové potraviny,8aa) ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa používajú ako zložka do potravín alebo ako zložka na potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie podľa osobitných predpisov,8ab)

b)

počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely a potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,8ac)

c)

minerálne vody dovážané z tretích krajín so súhlasom podľa osobitného predpisu,8ad)

d)

potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)

e)

geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou,

f)

klíčky8ca) len po schválení príslušným orgánom úradnej kontroly potravín8cb) uvedenom v § 21 ods. 1 písm. b) a d),

g)

výživové doplnky, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.8cc)

(4)

Každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku, je povinný

a)

ponúkať iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov,1e)

b)

byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou poverenou8b) ministerstvom zdravotníctva,

c)

dodržiavať hygienu uvádzania na trh,

d)

na svojom webovom sídle zverejniť:

1.

obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,

2.

názov potraviny alebo výživového doplnku,

3.

cenu potraviny alebo výživového doplnku,

4.

dodacie podmienky a náklady na dodanie,

5.

platobné podmienky,

6.

obchodné podmienky.

(5)

Na trh je zakázané umiestňovať potraviny

a)

iné ako bezpečné,8d)

b)

klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,

c)

neznámeho pôvodu,

d)

po uplynutom dátume spotreby,8daa)

e)

po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti okrem

1.

bezodplatného prevodu podľa odseku 7,

2.

predaja podľa odseku 12.

(6)

Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.

(7)

Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, môže prevádzkovateľ bezodplatne previesť charitatívnej organizácii, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 9 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa osobitného predpisu.8dad)

(8)

Výdajňa charitatívnej organizácie nesmie byť umiestnená v priestoroch a na plochách, ktoré

a)

prevádzkovateľ vlastní,

b)

prevádzkovateľovi slúžia na účely výkonu jeho činnosti,

c)

prevádzkovateľ užíva alebo

d)

sú spojené s priestormi alebo plochami podľa písmen a) až c).

(9)

Charitatívna organizácia je povinná plniť požiadavky na skladovanie a prepravu potravín podľa § 10 a 11 a potraviny podľa odseku 7

a)

musí skladovať oddelene od potravín, ktorých dátum minimálnej trvanlivosti neuplynul, a označiť údajom, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,

b)

nesmie prebaľovať, meniť, odstraňovať alebo zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom na spotrebiteľskom obale a

c)

môže len bezodplatne a bezodkladne poskytnúť konečnému spotrebiteľovi, pričom od neho nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie.

(10)

Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich odovzdania charitatívnej organizácii.

(11)

Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá charitatívna organizácia od prevzatia týchto potravín od prevádzkovateľa, ktorý tieto potraviny bezodplatne prevádza podľa odseku 7, do ich bezodplatného poskytnutia konečnému spotrebiteľovi podľa odseku 9 písm. c).

(12)

Prevádzkovateľ môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať

a)

len ak sú bezpečné,8d)

b)

len vo svojich vlastných prevádzkach,

c)

len konečnému spotrebiteľovi,

d)

len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín, pričom miesto predaja musí byť zreteľne označené týmito údajmi:

1.

informácia, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,

2.

upozornenie na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,

3.

informácia o poslednom znížení predajnej ceny,

e)

najviac po dobu 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti.

(13)

Prevádzkovateľ s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 je povinný najneskôr 48 hodín pred predajom potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti podľa odseku 12, ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii podľa odseku 7; ponuka sa považuje za vykonanú, ak prevádzkovateľ charitatívnej organizácii bezodplatne prevádza potraviny na základe zmluvy, ktorá upravuje spôsob a čas ponuky. Prevádzkovateľ môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať podľa odseku 12, ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne; táto podmienka sa nevzťahuje na ponuku vykonanú na základe zmluvy podľa prvej vety.

(14)

Prevádzkovateľ môže počas doby predaja podľa odseku 12 písm. e) opäť ponúknuť potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám.

(15)

Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny predáva podľa odseku 12.

(16)

Je zakázané predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

a)

podľa odseku 3 písm. a), b) a e),

b)

ďalším prevádzkovateľom okrem predaja podľa odseku 12 písm. b),

c)

formou predaja na diaľku,

d)

konzumné vajcia akéhokoľvek vtáčieho druhu a mäsové konzervy,

e)

s poškodeným alebo deformovaným obalom.

(17)

Potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti a doba predaja podľa odseku 12 písm. e), je zakázané bezodplatne previesť podľa odseku 7.

§ 6a - Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín
(1)

Zriaďuje sa register potravín pre potravinový semafor. Potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov. Register potravín pre potravinový semafor je informačný systém, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi, registrácia je dobrovoľná. Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín je ministerstvo, ktoré zverejní tento register na svojom webovom sídle. Podrobnosti o registrácii, odmietnutí registrácie, rozsahu údajov, spôsobe ich využitia a sprístupnení údajov konečnému spotrebiteľovi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Do registra potravín sa zapisujú údaje o

a)

cieľovej skupine spotrebiteľov,

b)

stupni a spôsobe spracovania potraviny,

c)

zložení potraviny,

d)

kvalite a politike kvality,8dae)

e)

produkčnom systéme8daf) a pôvode potraviny,

f)

certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe potraviny.

(3)

Prevádzkovateľ môže potravinu registrovať v registri potravín pre potravinový semafor za účelom poskytnutia informácií pre konečného spotrebiteľa o nadštandardných vlastnostiach potraviny, podpory jej predaja a zvýšenia potravinovej sebestačnosti. Podrobnosti o kritériách a spôsobe hodnotenia a prezentácií potraviny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 6b - Systém rýchleho varovania a analýza rizika
(1)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“)8da) je kontaktným miestom podľa osobitného predpisu.8e) Kontaktné miesto spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

(2)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverená osoba spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca analýzu potravín určených na umiestňovanie na trh, ktorá zistí, že potravina je zdraviu škodlivá, je povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe.8ea)

§ 7 - Dovoz potravín a vývoz potravín
(1)

Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.1e)

(2)

Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona a osobitných predpisov,1e) ak predpisy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.

§ 7a
(1)

Požiadavky ustanovené týmto zákonom sa neuplatnia na potraviny, ktoré boli vyrobené alebo umiestnené na trh v súlade s právom niektorého členského štátu Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“).

(2)

Obmedzenia voľného pohybu potravín8ba) môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením.

§ 7b
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr jeden pracovný deň pred ich dovozom.

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia alebo nespracovanej zeleniny z iného členského štátu, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dodávke týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí.

(3)

Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 2 musí obsahovať údaje o

a)

mieste určenia dovozu potraviny alebo dodávky potraviny,

b)

krajine pôvodu zásielky,8f)

c)

druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny,

d)

množstve každého druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny,

e)

druhu obalu alebo baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená potravina alebo dodaná potravina nachádza alebo je zabalená,

f)

označení identifikujúcom dovezenú potravinu alebo dodanú potravinu.

§ 8 - Balenie potravín
(1)

Ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný používať len také obaly a obalové materiály, ktoré pri obvyklom alebo predpísanom spôsobe manipulovania s potravinami nepriaznivo neovplyvňujú ich bezpečnosť a kvalitu, chránia ich pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi a vylúčia zámenu potraviny za iný výrobok.

(2)

Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami podľa osobitného predpisu.8g)

§ 9 - Označovanie potravín
(1)

Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý používa aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín, ako je uvedená v osobitnom predpise,9a) oznámi túto formu ministerstvu.

(3)

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný monitorovať inú formu označenia podľa odseku 2 a správu o tom zaslať ministerstvu.

(4)

Výrobca malých množstiev potravín, ktorý svoje výrobky predáva priamo konečnému spotrebiteľovi alebo ich dodáva do maloobchodnej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, nie je povinný svoje výrobky označovať údajom o výživovej hodnote ani tento údaj uvádzať v sprievodných dokladoch.9aaaa)Výrobcom malých množstiev potravín je výrobca podľa osobitných predpisov9aaab) alebo výrobca, ktorý zamestnáva najviac 15 osôb, ktoré vykonávajú výrobu potravín v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu a ktorého ročný obrat nepresahuje 700 000 eur.

(5)

Zariadenie spoločného stravovania9abca) je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 9a - Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít
(1)

Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.9aaa)

(2)

Pred podaním žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia musí byť špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a špecifikácia liehovín uchádzajúcich sa o zápis zemepisného označenia a zavedených zemepisných označení liehovín9abc) odborne posúdená a odsúhlasená ministerstvom.

(3)

Žiadosť o zápis do registra označení zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva").

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže uplatniť námietky9aac) k žiadosti podľa odseku 3 do dvoch mesiacov odo dňa jej uverejnenia vo vestníku ministerstva.

(5)

Ak k žiadosti podľa odseku 3 neboli uplatnené námietky, poľnohospodársky výrobok alebo potravina sa zapíše do registra, ktorý vedie ministerstvo. Žiadosť na ďalšie konanie zasiela ministerstvo Európskej komisii.

(6)

Ak k žiadosti podľa odseku 3 boli uplatnené námietky, ministerstvo posúdi ich prípustnosť a zabezpečí konanie o námietkach.9aae) Žiadosť ministerstvo zašle Európskej komisii až po ukončení námietkového konania.

(7)

Kontrolu vykonávanú na overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh podľa osobitných predpisov9aaf) vykonáva orgán alebo organizácia poverená ministerstvom podľa § 22 ods. 4. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musí byť preukázaná osvedčením o akreditácii9aag) na certifikáciu výrobkov.9ab) Orgán alebo organizácia poverená ministerstvom o výsledku tejto kontroly písomne informuje ministerstvo.

(8)

Ministerstvo vykonáva inšpekciu v orgáne alebo organizácii, ktoré poverilo kontrolou vykonávanou na overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením.

(9)

Úradnú kontrolu poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality podľa osobitného predpisu9aba) alebo liehovín so zemepisným označením podľa osobitného predpisu9abb) vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abc) Ak ide o zariadenia spoločného stravovania,9abca) úradnú kontrolu podľa predchádzajúcej vety vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“).

(10)

Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.9abd)

(11)

Ministerstvo je orgánom na ochranu označenia zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a pre styk s Európskou komisiou a súčinným orgánom na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa osobitného predpisu.9abe)

(12)

Ministerstvo poverí ním zriadenú organizáciu na odbornú spoluprácu, propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín s označením pôvodu, zemepisným označením a označením zaručených tradičných špecialít.

§ 9b - Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu
(1)

Potraviny a poľnohospodárske produkty možno označovať aj dobrovoľnými údajmi, ktoré sú v súlade s údajmi uvedenými v § 9 a s osobitným predpisom.9abea) Podrobnosti o označovaní potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a o ich používaní na účely propagácie a marketingu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Požiadavky a podmienky na používanie označovania potravín a poľnohospodárskych produktov údajmi podľa odseku 1 a ich používanie na účely propagácie a marketingu sa vzťahujú len na potraviny a poľnohospodárske produkty vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike.

(3)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam potravín a poľnohospodárskych produktov označených podľa odseku 1; rozsah údajov o potravinách a poľnohospodárskych produktoch označených podľa odseku 1, ktoré sa v zozname zverejňujú, upraví všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1.

§ 10 - Skladovanie potravín

Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a

a)

zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu,

b)

zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

c)

kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,

d)

zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu,

e)

uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené,

f)

dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

§ 11 - Preprava potravín

Ten, kto prepravuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu2a) a

a)

zabezpečiť prepravu potravín a zložiek na ich výrobu v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných a paletizačných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita,

b)

dbať na čistotu dopravných a paletizačných prostriedkov a vykonávať ich dezinfekciu,

c)

používať pri preprave len také dopravné a paletizačné prostriedky, ktorých steny a ostatné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyvňujú bezpečnosť alebo kvalitu potravín a sú hladké, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,

d)

zabezpečiť účinnú ochranu prepravovaných potravín pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a iným znečistením a prepravovať ich za takých podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezvýšila alebo neznížila ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu potravín,

e)

zabezpečiť oddelenú prepravu nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu.

§ 12 - Predaj potravín
(1)

Ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku,

a)

zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín,

b)

je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu,2a) najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

c)

je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť,

d)

je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie,

e)

nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení,

f)

je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,

g)

nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín,

h)

nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti okrem predaja podľa § 6 ods. 12,

i)

je povinný počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely, potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, výživové doplnky, nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené,

j)

je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny,

k)

je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín vrátane potravín podľa § 3 ods. 2 písm. e), výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,

l)

je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,

m)

je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu,

n)

nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,9abf)

o)

je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby,

p)

je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť potravín, zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu9abg) na vlastné náklady,

q)

je pri listinnej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie (ďalej len „propagačný leták“) povinný uviesť na ktorejkoľvek strane propagačného letáku informáciu o percentuálnom podiele poľnohospodárskych výrobkov a potravín označených podľa § 9b alebo potravín vyrobených v Slovenskej republike uvedených v propagačnom letáku slovami „Tento propagačný leták obsahuje ... %-ný podiel potravín vyrobených na Slovensku.“ písmom, ktorého stredná výška je najmenej 8 mm, tak, aby bola zabezpečená jednoznačná čitateľnosť informácie bez jej narušenia iným textom, obrázkom alebo iným rušivým prvkom; percentuálny podiel sa vypočíta ako matematický podiel počtu poľnohospodárskych výrobkov a potravín označených podľa § 9b alebo potravín vyrobených v Slovenskej republike a celkového počtu poľnohospodárskych výrobkov a potravín v propagačnom letáku, vyjadrený v percentách,

r)

môže pri predaji v prevádzkarni poľnohospodárske výrobky a potraviny označené podľa § 9b alebo potraviny vyrobené v Slovenskej republike v mieste ponuky označiť viditeľne na cenovke alebo v tesnej blízkosti cenovky jasne viditeľným symbolom, ktorý nezameniteľne oznamuje konečnému spotrebiteľovi, že ide o takú potravinu,

s)

nesmie vykonávať propagáciu a marketing potravín predávaných po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods. 12.

(2)

Podmienky používania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách ustanovuje osobitný predpis.9abh)

(3)

Podrobnosti o propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín

§ 18
(1)

Úradná kontrola potravín sa vykonáva

a)

na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,

b)

nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,

c)

nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9ad) určujúcich požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh,

d)

nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.

(2)

Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi1e) v oblastiach a na účel uvedený v odseku 1; neuplatňuje sa, ak ide o metrologickú kontrolu a metrologický dozor,9b) veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,9ba) ako aj kontrolu krmív podľa osobitného predpisu.9bb)

(3)

Orgány uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) až d) vykonávajú úradnú kontrolu potravín podľa osobitného predpisu.9bc) Úradná kontrola potravín sa môže vykonávať nepretržite; ak z konania alebo charakteru kontrolovanej osoby vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom kontroly alebo k mareniu výkonu úradnej kontroly, úradná kontrola sa vykoná za spoluúčasti príslušníkov Policajného zboru.

(4)

Úradné kontroly potravín pri vstupe potravín z tretích krajín sa vykonávajú v súlade s osobitnými predpismi.9bd)

(5)

Zamestnanci Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, železničného prepravcu, Slovenskej správy letísk a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú povinní poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní hraničnej kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona.

(6)

Národným orgánom na uplatňovanie osobitných predpisov1e) a pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín je ministerstvo.

§ 19
(1)

Orgán úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly10a) potravín prijme opatrenia podľa osobitného predpisu.10b)

(2)

Okrem opatrení podľa odseku 1 môže orgán úradnej kontroly potravín zakázať používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín. V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín uplatňujú princíp prevencie.10c)

(3)

Ak v súvislosti s opatreniami podľa odseku 1 bola uložená aj pokuta, môže orgán úradnej kontroly potravín podať obvodnému úradu11) podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti v časti týkajúcej sa výroby a predaja potravín. Orgán úradnej kontroly potravín zároveň zašle živnostenskému úradu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty a odôvodnenie, prečo má byť živnostenské oprávnenie zrušené alebo prevádzkovanie živnosti pozastavené.

(4)

Výroba potravín, manipulácia s nimi alebo ich umiestňovanie na trh, ktoré môžu poškodiť zdravie konečného spotrebiteľa, je osobitne závažným porušením tohto zákona a osobitných predpisov.1e)

(5)

Orgán úradnej kontroly potravín pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia ľudí potravinami alebo pri ohrození bezpečnosti potravín nariaďuje opatrenie podľa odseku 1; opatrenie zruší, ak sa podozrenie nepotvrdí.

§ 20
(1)

Zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín, ktorí vykonávajú úradné kontroly potravín, sú oprávnení odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia v nevyhnutnom množstve a rozsahu, pričom musí byť zabezpečené právo prevádzkovateľov na dostatok vzoriek na doplňujúci odborný posudok.11a)

(2)

Vzorky musia byť označené a musí sa s nimi manipulovať podľa osobitného predpisu.11b)

(3)

Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky, rozhodujú o ich použiteľnosti v prípadoch, ak výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1e)

(4)

Orgán úradnej kontroly potravín neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe analýzy zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou.

(5)

Pri nedodržiavaní osobitných predpisov1e) sa vykonajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej kontrolnej činnosti. Orgán úradnej kontroly potravín vyúčtuje prevádzkovateľovi zodpovednému za nedodržiavanie predpisov výdavky vyplývajúce z týchto dodatočných úradných kontrol potravín;11c) tieto výdavky môže vyúčtovať aj prevádzkovateľovi, ktorý potraviny v čase výkonu dodatočných úradných kontrol potravín11c) vlastní alebo má v držbe.

(6)

Všetky výdavky, ktoré vznikli podľa § 19, znáša zodpovedný prevádzkovateľ.

(7)

Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.

(8)

Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri výkone kontroly oprávnení

a)

vstupovať v prevádzkovom čase a mimo prevádzkového času do priestorov, v ktorých sa preukázateľne zdržiavajú osoby a v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh,

b)

požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné; ak sú tieto súčasťou obchodného tajomstva, zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sú povinní o týchto skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť.12)

(9)

Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia podľa odseku 12, § 19 ods. 2 a opatrenia podľa osobitných predpisov.12a)

(10)

Opatrenie podľa odseku 9 oznámi zamestnanec orgánu úradnej kontroly potravín ústne príslušnému zodpovednému zamestnancovi prevádzkovateľa a bezodkladne o ňom vyhotoví záznam o úradnej kontrole potravín.

(11)

Ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly potravín uvedie v zázname podľa odseku 10 alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Podané námietky nemajú vo vzťahu k uloženým opatreniam odkladný účinok. O podaných námietkach rozhodne vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín do piatich pracovných dní odo dňa ich podania. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje prevádzkovateľovi a je konečné.

(12)

Orgán úradnej kontroly potravín je na základe výsledkov úradnej kontroly potravín pri zistení ohrozenia zdravia alebo života spotrebiteľa oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi

a)

okamžité stiahnutie potraviny z trhu,12aa)

b)

zničenie potraviny na jeho náklady,12aa)

c)

znehodnotenie potraviny použitím chemických prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, ktoré znemožňujú opätovné umiestenie takejto potraviny na trh,

d)

oznámiť upozornenia na riziká nebezpečných potravín,

e)

pozastavenie prevádzky alebo zatvorenie prevádzkarne, celkom alebo sčasti,12ab) ak nie je možné odstrániť zistené nedostatky bezodkladne, najmä pri

1.

uvádzaní na trh potravín po dátume spotreby,

2.

zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu v akomkoľvek štádiu vývoja, alebo príznakov ich prítomnosti,

3.

nedodržiavaní podmienok skladovania potravín,

4.

zistení potravín neznámeho pôvodu,

5.

prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby, po dátume minimálnej trvanlivosti, na zmenenie krajiny pôvodu alebo v neschválenej prevádzkarni.

(13)

Ak orgán úradnej kontroly potravín nariadi zničenie potraviny podľa odseku 12 písm. b), môže prevádzkovateľovi zakázať jazdu vozidlom do splnenia nariadeného opatrenia alebo nariadiť jazdu vozidla do určeného cieľa na splnenie nariadeného opatrenia.

(14)

Štátna veterinárna a potravinová správa a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) zhromažďujú v informačných systémoch, ktoré vedú, informácie o

a)

prevádzkovateľoch,

b)

zisteniach úradnej kontroly potravín,

c)

ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.

(15)

Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva sú oprávnené využívať údaje z informačných systémov podľa odseku 14 písm. a) a b) na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách.

(16)

Orgány úradnej kontroly potravín zverejňujú právoplatné rozhodnutia o uložených opatreniach podľa tohto zákona a osobitného predpisu12aba) a právoplatné rozhodnutia o správnych deliktoch podľa § 28 na svojom webovom sídle. Pri zverejňovaní sa z rozhodnutia vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva alebo informáciu chránenú podľa osobitného predpisu.12abb)

(17)

Orgány úradnej kontroly potravín sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona12abc) všetky svoje rozhodnutia.

§ 20a
(1)

Orgán úradnej kontroly potravín je pri kontrole predaja na diaľku oprávnený vykonať kontrolný nákup potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (ďalej len „kontrolný nákup“).

(2)

Orgán úradnej kontroly potravín je po vykonaní kontrolného nákupu povinný do desiatich dní od vykonania kontrolného nákupu oznámiť prevádzkovateľovi, že u neho vykonal kontrolný nákup na získanie úradnej vzorky. Prevádzkovateľ, u ktorého bol vykonaný kontrolný nákup, je povinný na požiadanie orgánu úradnej kontroly potravín mu poskytnúť doklad podľa § 12 ods. 1 písm. k).

(3)

Prevádzkovateľ, u ktorého je vykonaný kontrolný nákup, je povinný orgánu úradnej kontroly potravín uhradiť náklady za kontrolný nákup v spotrebiteľskej cene,12ac) za ktorú bola pri kontrolnom nákupe kúpená vzorka v lehote desať dní odo dňa oznámenia, že ide o úradnú vzorku. Náhrada nákladov podľa § 20 ods. 4 tým nie je dotknutá.

(4)

Ak prevádzkovateľ neposkytne orgánu úradnej kontroly potravín doklad podľa § 12 ods. 1 písm. k) v lehote piatich dní od požiadania podľa odseku 2, orgán úradnej kontroly potravín môže nariadiť okamžité stiahnutie potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami z obehu a pri ohrození života alebo zdravia ich zničenie na náklady prevádzkovateľa.

PIATA ČASŤ

Organizácia úradnej kontroly potravín

§ 21
(1)

Orgány štátnej správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných predpisov1e) sú:

a)

ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,

b)

orgány verejného zdravotníctva,13)

c)

štátna veterinárna a potravinová správa,8da)

d)

regionálne veterinárne a potravinové správy.8da)

(2)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu14b) poveriť kontrolné orgány osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnou kontrolou potravín. Ministerstvo o takom poverení informuje Európsku komisiu.

§ 22
(1)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.

(2)

Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo

a)

vypracúva, aktualizuje a schvaľuje viacročný národný plán kontroly,14c) ktorý predkladá Európskej komisii,

b)

vypracúva a schvaľuje výročnú správu z úradnej kontroly podľa osobitného predpisu,14a) ktorú predkladá Európskej komisii,

c)

koordinuje prípravu, aktualizuje a schvaľuje prevádzkový pohotovostný plán pre oblasť potravín,14d)

d)

zjednocuje postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,

e)

zjednocuje postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečuje vzájomnú informovanosť o výsledkoch kontroly,

f)

spolupracuje pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,

g)

koordinuje využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovísk,

h)

podporuje vypracúvanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe,14e) ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.

(3)

Ministerstvo vymenúva jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách v týchto orgánoch.17a)

(4)

Ministerstvo poveruje orgán alebo organizáciu vykonávaním kontroly overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh.

(5)

Ministerstvo eviduje množstvo skladových zásob komodity podľa § 24 ods. 1 až 3.

§ 23
(1)

Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú úradnú kontrolu17aa)

a)

stárenia (zrenia) liehovín,

b)

výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín

1.

živočíšneho pôvodu,

2.

rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe17b) na základe analýzy rizika vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, nápojov, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,

3.

geneticky modifikovaných,

4.

a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi,

5.

a poľnohospodárskych produktov označených údajmi podľa § 9b.

(2)

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu17aa) potravín

a)

v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,

b)

vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,

c)

výživových doplnkov, materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín spracovaných na báze obilnín, detských potravín, potravín na osobitné lekárske účely a potravín ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,

d)

nových potravín,

e)

z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

f)

v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.

(3)

Orgány úradnej kontroly potravín podľa kompetencií uvedených v odsekoch 1 a 2 v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky určia hraničné kontrolné stanice17c) na účely vykonávania úradných kontrol potravín; o tejto skutočnosti informujú Európsku komisiu.

(4)

Ak hraničná kontrolná stanica nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,17ca) príslušný orgán úradnej kontroly potravín zruší alebo pozastaví jej činnosť17cb) a o zrušení alebo pozastavení činnosti hraničnej kontrolnej stanice informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

(5)

Prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz potravín z tretích krajín alebo za dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s činnosťou uvedenou v osobitnom predpise.17d) Výpočet výdavkov, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s touto činnosťou, upravujú osobitné predpisy.17da)

(6)

Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly potravín.

(7)

Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva vykonávajú vnútorné audity svojej činnosti.17e) Vnútorné audity úradných kontrol potravín uskutočňovaných

a)

regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami vykonáva štátna veterinárna a potravinová správa,

b)

regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonáva úrad verejného zdravotníctva.

(8)

Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva zverejňujú záverečné správy z vnútorných auditov podľa odseku 7 na svojom webovom sídle.

(9)

Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva určujú a aktualizujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9abc) Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva zverejňujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín a ich aktualizácie na svojom webovom sídle.

(10)

Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgán verejného zdravotníctva v súlade s kompetenciami vymedzenými v odsekoch 1 a 2 vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na miestach podľa osobitného predpisu.17f)

(11)

Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 1 na trhových miestach podľa osobitného predpisu.17fa) Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín podľa § 23 ods. 2 písm. a) až d) na trhových miestach podľa osobitného predpisu.17fa)

(12)

Orgány úradnej kontroly potravín pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy.

(13)

Výkon úradnej kontroly potravín môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci s ukončeným stredným odborným vzdelaním v príslušnom odbore alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore. Vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje vzdelávacie zariadenie poverené ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.17g)

(14)

Zamestnanec regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci úradnú kontrolu potravín je oprávnený na základe poverenia, ktoré vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa, vykonávať úradnú kontrolu potravín aj v územnom obvode17h) inej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

(15)

Orgán úradnej kontroly potravín, na základe žiadosti prevádzkovateľa, vydá rozhodnutie o schválení prevádzkarne produkujúcej klíčky podľa osobitného predpisu.8cb)

(16)

Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú úradný certifikát18) prevádzkovateľom, ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny. Úradný certifikát sa vydáva len prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú potraviny v prevádzkarniach so sídlom na území Slovenskej republiky a u ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín.

§ 24 - Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá umiestňuje na trh komoditu určenú podľa § 3 ods. 4, je povinná vždy do desiatich dní elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k 31. júlu a k 31. decembru kalendárneho roka.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1 je počas trvania mimoriadnej situácie,19) núdzového stavu alebo výnimočného stavu19a) povinná do desiateho dňa kalendárneho mesiaca elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1, ktorá chce počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 t za kalendárny mesiac, je povinná elektronicky oznámiť túto skutočnosť ministerstvu do desiateho dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom chce komoditu vyviezť; ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedodrží uvedenú lehotu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, je povinná elektronicky zaslať oznámenie bezodkladne, najneskôr však do 15 dní pred dátumom vývozu komodity.

(4)

Ministerstvo na základe oznámení podľa odseku 3 posudzuje, či môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu z hľadiska poklesu skladových zásob pod kritickú hodnotu určenú vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom podľa § 3 ods. 4.

§ 25
(1)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú akreditované20) úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín podľa tohto zákona. Akreditované úradné laboratóriá sa poverujú písomne na základe odporúčania štátnej veterinárnej a potravinovej správy alebo úradu verejného zdravotníctva.

(2)

Na úradné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.21a)

(3)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno národné referenčné laboratórium alebo viac národných referenčných laboratórií pre každé referenčné laboratórium Európskej únie podľa osobitného predpisu.21b) Národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu.21c)

(4)

Ak už nie sú splnené požiadavky podľa odseku 2, ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môže odňať poverenie podľa odseku 1.

(5)

Ministerstvo oznamuje Európskej komisii národné referenčné laboratóriá podľa odseku 3.

§ 26
(1)

Ak obec zistí porušenie povinností ustanovených v tomto zákone, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva alebo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Obdobne postupujú aj orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie pri vykonávaní kontroly podľa osobitného predpisu.22)

(2)

Obec pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu23) spolupracuje s príslušným orgánom úradnej kontroly potravín.

(3)

Obec je povinná vopred oznámiť predaj potravín na trhových miestach23a) vrátane ambulantného predaja23ab) potravín na území obce príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia zverejní štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webovom sídle.

§ 27

Združenia spotrebiteľov, prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a distribútorov potravín môžu podávať orgánom úradnej kontroly potravín podnety vo veciach ochrany zdravia pred ohrozením nekvalitnými a zdraviu škodlivými potravinami, ako aj spolupracovať pri tvorbe právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto oblasť.

ŠIESTA ČASŤ

Správne delikty

§ 28
(1)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)

a)

nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,

b)

predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12 ods. 1 písm. f).

(2)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)

a)

nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,

b)

používa na výrobu potravín alebo pokrmov zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky, alebo ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,

c)

vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,

d)

nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,

e)

nepodá informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke podľa § 7b príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,

f)

vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené, alebo nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 5 prvej vety,

g)

umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,

h)

vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,

i)

umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,

j)

umiestňuje na trh nové potraviny, ktoré nie sú povolené Európskou komisiou a nie sú zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa nepoužívajú ako zložka do potravín alebo ako zložka na potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie podľa osobitných predpisov,8ab)

k)

umiestňuje na trh výživové doplnky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov,8cc)

l)

nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane predaja na diaľku podľa § 6,

m)

neoznačuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,

n)

predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)

o)

umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva prídavných látok, extrakčných činidiel, technologických pomocných látok, aróm a kontaminantov, maximálnych limitov zvyškov prípravkov na ochranu rastlín a zvyškov veterinárnych liečiv a analýzou rizika nebola potvrdená ich bezpečnosť,

p)

porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh.

(3)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 500 eur do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)

a)

používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipulovanie s nimi a na ich umiestňovanie na trh,

b)

používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,

c)

vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a)

d)

porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,

e)

používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality,

f)

nedodržiava podmienky bezodplatného prevodu potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods. 7 alebo predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods. 12 alebo ods. 13,

g)

porušuje zákaz umiestňovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na trh podľa § 6 ods. 16 alebo ods. 17,

h)

porušuje pri uskutočňovaní propagácie a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. q),

i)

porušuje zákaz propagácie a marketingu potravín predávaných po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 12 ods. 1 písm. s).

(4)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)

a)

vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,

b)

používa na výrobu potravín alebo pokrmov zložky po uplynutí dátumu spotreby,

c)

umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,

d)

vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia prítomnosti výrobkov a látok spôsobujúcich alergiu alebo neznášanlivosť, ak ich obsahujú,

e)

používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)

f)

vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. e)],

g)

sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,

h)

ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí,

i)

umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby.

(5)

Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 20 000 eur, ak

a)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 24 ods. 1, 2 alebo ods. 3,

b)

uvedie nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje v oznámení podľa § 24 ods. 1, 2 alebo ods. 3; nesprávnym alebo nepravdivým údajom nie je, ak rozdiel medzi množstvom vyvezenej komodity a množstvom komodity oznámeným podľa § 24 ods. 3 je najviac 20 %.

(6)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží obci za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 pokutu od 500 eur do 5 000 eur.

(7)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu tých istých povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 3, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3.

(8)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu tých istých povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.

(9)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 8, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do štvornásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.

(10)

Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa24b) a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Ak sa prevádzkovateľ dopustí podvodných alebo klamlivých praktík,25) orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada aj na hospodársku výhodu, ktorú mohol prevádzkovateľ protiprávnym konaním získať.25a)

(11)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(12)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(13)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

(14)

Orgán úradnej kontroly potravín môže popri uložených opatreniach podľa § 19 uložiť aj pokutu podľa odsekov 1 až 4.

(15)

Ak sa prevádzkovateľ dopustí do jedného roka od uloženia opatrenia podľa § 19 nedodržania toho istého ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov1e) alebo nesplní uložené opatrenia, orgán úradnej kontroly potravín mu uloží pokutu podľa odsekov 1 až 4.

(16)

Ak bol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku za konanie uvedené v odsekoch 1 až 4 postihnutý podľa iného predpisu, nemôže mu orgán úradnej kontroly potravín uložiť pokutu podľa tohto zákona.

§ 29
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a)

sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín alebo v určenej lehote nevykoná uložené opatrenia,

b)

nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, porušuje zásady osobnej hygieny,

c)

umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé alebo nevhodné na ľudskú spotrebu,

d)

porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestňovania na trh,

e)

umiestni na trh potraviny nesprávne označené, neoznačené, klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom.

(2)

Za priestupky podľa odseku 1 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do 2 000 eur. Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane, možno jej uložiť pokutu do 4 000 eur.

(3)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 500 eur.

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)

SIEDMA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 30
(1)

Podrobnosti o niektorých požadovaných charakteristikách alebo postupoch z technickej špecifikácie výrobku27) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej špeciality podľa § 9a ods. 3 a označovania potravín, dotknutá fyzická osoba27aaa) uvádza tieto osobné údaje:

a)

meno a priezvisko,

b)

dátum narodenia,

c)

trvalý pobyt.

(3)

Osobné údaje podľa odseku 2 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov.

§ 30a

Ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona informujú verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách, potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu a falšovaných potravinách a o ich riziku pre zdravie ľudí. Informácia o týchto potravinách obsahuje údaj o názve potraviny, výrobcovi potraviny, dovozcovi potraviny alebo inej osobe, ktorá umiestňuje potravinu na trh a údaj o dávke potraviny.

§ 31
(1)

Na úradnú kontrolu potravín podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,27aa) ak sa vykonáva podľa tohto zákona.

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 20 ods. 4, 9, 12 a § 20a.

(3)

Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín o uložených opatreniach nemá odkladný účinok.

§ 31a
(1)

Označovať potraviny podľa doterajších právnych predpisov po účinnosti tohto zákona okrem § 9 ods. 6 písm. c) možno do 31. decembra 2003.

(2)

Umiestňovať potraviny na trh patriace do kategórie „potraviny na osobitné výživové účely“ po účinnosti tohto zákona možno do 31. decembra 2002 len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.

(3)

Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa zrušuje povinnosť registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. g).

§ 31aa - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011
(1)

Ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach najneskôr do 31. decembra 2014.

(2)

Konania krajskej veterinárnej a potravinovej správy začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 dokončí regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja.

(3)

Ustanovenia zákona účinného do 31. októbra 2011 sa vzťahujú na tabakové výrobky do 30. novembra 2011.

§ 31ab - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2014

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. apríla 2014.

§ 31ac - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach.

§ 31ad - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2015
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa § 3 ods. 1 až 4 zákona účinného do 31. marca 2015 ostávajú platné a účinné do vydania nových všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný založiť pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah s osobou, ktorá je odborne spôsobilá v oblasti potravinárstva, podľa § 8 ods. 3 do 1. apríla 2016.

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2015.

§ 31ae - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Konania podľa § 23 ods. 12 a § 28 ods. 16 v znení účinnom do 31. decembra 2016, ktoré sú začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2016, sa zastavujú.

§ 31af - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. apríla 2019.

§ 31ag - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 14. decembra 2019

Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 13. decembra 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 13. decembra 2019.

§ 31ah - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o uložení pokuty podľa § 28 v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 31ai - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)

Konanie o uložení pokuty podľa § 28 a 29, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2022 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2022.

(2)

Výnosy vydané podľa § 3 zákona účinného do 30. júna 2022 ostávajú platné a účinné do 31. decembra 2025.

§ 31aj - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Konania začaté po 30. júni 2022 a právoplatne neskončené do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa znenia zákona účinného odo dňa vyhlásenia tohto zákona.

§ 31b

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb. a zákona č. 264/1999 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení vyhlášky č. 112/1997 Z. z., vyhlášky č. 369/1997 Z. z. a vyhlášky č. 27/2001 Z. z.,

3.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu.

§ 31c

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2002 Z. z. o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín.

§ 31d

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie.

§ 31e - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

§ 31f - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2013

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky.

§ 31g - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2015

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu.

§ 31h - Zrušovacie ustanovenie účinné dňom vyhlásenia

Zrušuje sa zákon č. 478/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996 okrem § 9 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júlom 1996.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

Poznámky

 • 1)

  Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

 • 1a)

  Čl. 1 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 1aa)

  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1aaa)

  Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.

 • 1ac)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34, Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. ES L 364, 20. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012), čl. 73 až 91 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017).

 • 1ad)

  Čl. 2 ods. 2 písm. u) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.§ 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 173/2015 Z. z.

 • 1ae)

  Čl. 9 ods. 1 písm. i) a čl. 44 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení. Čl. 60 a 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení. Čl. 5 až 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).

 • 1e)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/625.

 • 1f)

  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení.

 • 1g)

  Čl. 2 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 1h)

  Čl. 2 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 1i)

  Čl. 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 1j)

  Čl. 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 1k)

  Čl. 2 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 1l)

  Čl. 2 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 2a)

  Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 3)

  § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2011 Z. z.

 • 4)

  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 39 zákona č. 39/2007 Z. z.

 • 7)

  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 8a)

  Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.

 • 8aa)

  Čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2015/2283.

 • 8ab)

  Nariadenie (EÚ) 2015/2283. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30. 12. 2017) v platnom znení.

 • 8ac)

  Nariadenie (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.

 • 8ad)

  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 8 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 8b)

  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8ba)

  Čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 • 8c)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 409, 30. 12. 2006).

 • 8ca)

  Čl. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).

 • 8cb)

  Čl. 2 a príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013). Čl. 2 ods. 1 písm. d), čl. 6 a príloha I nariadenia (ES) č. 852/2004.

 • 8cc)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 8d)

  Čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.

 • 8da)

  § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8daa)

  Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

 • 8dad)

  § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 2 a kapitola I prílohy II nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 8dae)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8daf)

  Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

 • 8e)

  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011).

 • 8ea)

  Čl. 9 ods. 1 písm. e) a čl. 32 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 8f)

  Čl. 3 ods. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 8g)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004) v platnom znení.

 • 9)

  Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

 • 9a)

  Čl. 29 až 34 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

 • 9aa)

  Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

 • 9aaa)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012.

 • 9aaaa)

  Čl. 16 ods. 3 a príloha V bod 19 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

 • 9aaab)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/2016 Z. z.

 • 9aab)

  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006).

 • 9aac)

  Čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

 • 9aae)

  Čl. 49 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

 • 9aaf)

  Čl. 22 nariadenia (ES) 110/2008 v platnom znení. Čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

 • 9aag)

  § 2 písm. d) a § 5 ods. 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.

 • 9ab)

  Napríklad STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (01 5256).

 • 9aba)

  Čl. 4, 5, 17, 18, 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

 • 9abb)

  Nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení.

 • 9abc)

  Nariadenie (EÚ) 2017/625.

 • 9abca)

  § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

 • 9abd)

  Čl. 22 nariadenia (ES) č. 110/2008 v platnom znení. Čl. 37 nariadenia (EÚ) 1151/2012.

 • 9abe)

  Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9abea)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 1924/2006.

 • 9abf)

  Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 9abg)

  § 5 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9abh)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.

 • 9ad)

  Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 9b)

  § 19 a § 52 až 54 zákona č. 157/2018 Z. z.

 • 9ba)

  Zákon č. 39/2007 Z. z.

 • 9bb)

  Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

 • 9bc)

  Čl. 11 až 14 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 9bd)

  Kapitola V nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 10a)

  Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 10b)

  Čl. 137 a 138 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 10c)

  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.

 • 11)

  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

 • 11a)

  Čl. 34 až 36 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 11b)

  Čl. 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 11c)

  Čl. 79 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 12)

  § 51 Obchodného zákonníka.

 • 12a)

  Čl. 138 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 12aa)

  Čl. 138 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 12ab)

  Čl. 138 ods. 2 písm. h) a j) nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 12aba)

  Čl. 138 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

 • 12abb)

  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 • 12abc)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 12ac)

  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 12b)

  Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 13)

  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14a)

  Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 14b)

  Čl. 28 a 29 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 14c)

  Čl. 109 až 111 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 14d)

  Čl. 115 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 14e)

  Čl. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 17a)

  Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17aa)

  Čl. 14 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17b)

  Príloha I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

 • 17c)

  Čl. 3 ods. 38, čl. 59, 60 a 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17ca)

  Čl. 64 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17cb)

  Čl. 62 a 63 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17d)

  Čl. 79 až 81 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17da)

  Napríklad čl. 82 nariadenia (EÚ) 2017/625, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 79/2010 Z. z.

 • 17e)

  Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17f)

  Čl. 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 17fa)

  § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17g)

  Čl. 5 ods. 4 a príloha II k nariadeniu (EÚ) 2017/625.

 • 17h)

  § 8 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Čl. 87 až 89 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 19)

  § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 19a)

  Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

 • 21a)

  Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 21b)

  Čl. 100 a 101 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 21c)

  Čl. 101 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 22)

  § 10 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2018 Z. z.

 • 23)

  § 19 ods. 1 písm. c) a § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 23a)

  § 2 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23ab)

  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24a)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmovinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných potravín a krmovín vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).

 • 24b)

  Čl. 138 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.

 • 25)

  Čl. 1 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

 • 25a)

  Čl. 139 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

 • 26)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

 • 27aa)

  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27aaa)

  § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore