Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 25.07.1995
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD173 DS11 EU PP39 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/1995 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 91/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o potravinách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1
Účel a rozsah zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)
povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku1) (ďalej len „prevádzkovateľ“) v záujme ...
b)
práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám,
c)
organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.1ac) ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov ...

(4)

Ustanovenia osobitných predpisov1aa) týkajúce sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich umiestnenia ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

potravinou látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované ...

b)

potravinou neznámeho pôvodu potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa ...

c)

potravinou na osobitné výživové účely potravina, ktorá je pre svoje špeciálne zloženie alebo ...

1.

určitých kategórií ľudí, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené,

2.

určitých kategórií ľudí, ktorí sú v špeciálnych fyziologických podmienkach a ktorí sú preto ...

3.

zdravých dojčiat a malých detí,

d)

kvalitou súhrn určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať ...

e)

manipulovaním s potravinou váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, ...

f)

potravinovým doplnkom výživová látka s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne ...

g)

výživovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi ...

h)

predajom na diaľku predaj potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie ...

§ 3
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") upraví ...

a)
potraviny živočíšneho pôvodu,
b)
potraviny rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných ...
c)
geneticky modifikované potraviny,
d)
označovanie potravín,
e)
poľnohospodárske produkty a potraviny predávané priamo konečnému spotrebiteľovi,
f)
označovanie poľnohospodárskych produktov určených na priamu ľudskú spotrebu a potravín označených ...
g)
zásady odberu vzoriek a metódy ich skúšania.
(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") upraví ...

a)
hygienické požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní,
b)
požiadavky na epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín,
c)
požiadavky na nové potraviny,1b)
d)
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly určené na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné ...
e)
požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
f)
požiadavky na potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením,
g)
požiadavky na potraviny určené na osobitné výživové účely a výživové doplnky,
h)
požiadavky na kontaminanty v potravinách,
i)
požiadavky na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,
j)
požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá,
k)
požiadavky na osobitné prísady do potravín,
l)
požiadavky na prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu,
m)
požiadavky na používanie aromatických látok v potravinách pre dojčatá a malé deti,
n)
požiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych látok do potravín a obmedzenie používania niektorých ...
(3)

Požiadavky na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavky na zloženie potravín, zložky, ...

DRUHÁ ČASŤ

Potraviny

§ 4
Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh
(1)

Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane ...

(2)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú ďalej povinní

a)
zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na bezpečnosť ...
b)
viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,
c)
zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli ...
(3)

Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú ...

a)
mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s ...
b)
dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s ...
c)
zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich bezpečnosť a kvalita,
d)
absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného ...
§ 5
Výroba potravín
(1)

Výrobou potravín sa na účely tohto zákona rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie ...

(2)

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín.

(3)

Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia ...

§ 6
Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh
(1)

Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených ...

(2)

Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) a c) vedú aktuálne zoznamy registrovaných ...

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý umiestňuje potraviny na trh, môže umiestňovať na trh8a)

a)
nové potraviny1b) a výživové doplnky so súhlasom podľa osobitného predpisu,8b)
b)
potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, ...
c)
minerálne vody a pramenité vody dovážané z tretích krajín so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb) ...
d)
potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)
e)
geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených ...
f)
klíčky8ca) len po schválení príslušným orgánom úradnej kontroly potravín8cb) uvedenom v § ...
(4)

Každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku, ...

a)
ponúkať iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona ...
b)
byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových ...
c)
dodržiavať hygienu uvádzania na trh,
d)
na svojom webovom sídle zverejniť:
1.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a ...
2.
názov potraviny alebo výživového doplnku,
3.
cenu potraviny alebo výživového doplnku,
4.
dodacie podmienky a náklady na dodanie,
5.
platobné podmienky,
6.
obchodné podmienky.
(5)

Na trh je zakázané umiestňovať potraviny

a)
iné ako bezpečné,8d)
b)
klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,
c)
neznámeho pôvodu,
d)
po uplynutom dátume spotreby8daa) alebo dátume minimálnej trvanlivosti okrem bezodplatného prevodu ...
(6)

Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine ...

(7)

Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, môže prevádzkovateľ ...

(8)

Výdajňa charitatívnej organizácie nesmie byť umiestnená v priestoroch a na plochách, ktoré

a)
prevádzkovateľ vlastní,
b)
prevádzkovateľovi slúžia na účely výkonu jeho činnosti,
c)
prevádzkovateľ užíva alebo
d)
sú spojené s priestormi alebo plochami podľa písmen a) až c).
(9)

Charitatívna organizácia je povinná plniť požiadavky na skladovanie a prepravu potravín podľa ...

a)
musí skladovať oddelene od potravín, ktorých dátum minimálnej trvanlivosti neuplynul, a označiť ...
b)
nesmie prebaľovať, meniť, odstraňovať alebo zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom na spotrebiteľskom ...
c)
môže len bezodplatne a bezodkladne poskytnúť konečnému spotrebiteľovi, pričom od neho nemôže ...
(10)

Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ...

(11)

Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zodpovedá charitatívna organizácia ...

§ 6b
Systém rýchleho varovania a analýza rizika
(1)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna ...

(2)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prípravou ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca analýzu potravín určených ...

§ 7
Dovoz potravín a vývoz potravín
(1)

Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitnými ...

(2)

Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona a osobitných ...

§ 7a
(1)

Požiadavky ustanovené týmto zákonom sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo umiestnené ...

(2)

Obmedzenia voľného pohybu potravín8ba) môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením.

§ 7b
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín alebo ktorý v mieste určenia prijíma ...

(2)

Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 1 musí obsahovať údaje ...

a)
mieste určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
b)
krajine pôvodu dovezenej alebo dodanej potraviny,
c)
druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
d)
množstve každého druhu dovezenej alebo dodanej potraviny,
e)
druhu obalu alebo druhu baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená alebo dodaná potravina nachádza ...
f)
označení identifikujúcom dovezenú alebo dodanú potravinu.
§ 8
Balenie potravín
(1)

Ten, kto balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na ...

(2)

Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám ...

§ 9
Označovanie potravín
(1)

Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť ...

(2)

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý používa aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu ...

(3)

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný monitorovať inú formu označenia podľa odseku ...

(4)

Výrobca malých množstiev potravín, ktorý svoje výrobky predáva priamo konečnému spotrebiteľovi ...

§ 9a
Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít
(1)

Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov ...

(2)

Pred podaním žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia musí byť špecifikácia ...

(3)

Žiadosť o zápis do registra označení zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskeho ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže uplatniť námietky9aac) k žiadosti podľa odseku 3 do ...

(5)

Ak k žiadosti podľa odseku 3 neboli uplatnené námietky, poľnohospodársky výrobok alebo potravina ...

(6)

Ak k žiadosti podľa odseku 3 boli uplatnené námietky, ministerstvo posúdi ich prípustnosť9aad) ...

(7)

Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín pred ich ...

(8)

Úradnú kontrolu poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným ...

(9)

Kontrolu overovania dodržiavania špecifikácie liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením ...

(10)

Úradnú kontrolu liehovín s chráneným zemepisným označením podľa osobitného predpisu,9abc) ...

(11)

Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.9abd) ...

(12)

Ministerstvo je orgánom na ochranu označenia zaručených tradičných špecialít z poľnohospodárskych ...

(13)

Ministerstvo poverí ním zriadenú organizáciu na odbornú spoluprácu, propagáciu a marketing poľnohospodárskych ...

(14)

Podrobnosti o propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví všeobecne ...

§ 9b
Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na ...
(1)

Potraviny a poľnohospodárske produkty možno označovať aj dobrovoľnými údajmi, ktoré sú v súlade ...

(2)

Požiadavky a podmienky na používanie označovania potravín a poľnohospodárskych produktov údajmi ...

§ 10
Skladovanie potravín

Ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného ...

a)
zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, ...
b)
zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, ...
c)
kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ...
d)
zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť ...
e)
uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale ...
f)
dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.
§ 11
Preprava potravín

Ten, kto prepravuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného ...

a)

zabezpečiť prepravu potravín a zložiek na ich výrobu v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných ...

b)

dbať na čistotu dopravných a paletizačných prostriedkov a vykonávať ich dezinfekciu,

c)

používať pri preprave len také dopravné a paletizačné prostriedky, ktorých steny a ostatné ...

d)

zabezpečiť účinnú ochranu prepravovaných potravín pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a ...

e)

zabezpečiť oddelenú prepravu nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť ...

§ 12
Predaj potravín
(1)

Ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku,

a)
zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín,
b)
je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu,2a) najmä vykonávať sústavné ...
c)
je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný ...
d)
je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne ...
e)
nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku ...
f)
je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických ...
g)
nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a ...
h)
nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
i)
je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a geneticky modifikované ...
j)
je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo ...
k)
je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín, výživových doplnkov a materiálov ...
l)
je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho ...
m)
je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení ...
n)
nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,9abf) ...
o)
je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby ...
p)
je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s ...
q)
je pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ...
(2)

Podmienky používania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách ustanovuje osobitný predpis.9abh) ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín

§ 18
(1)

Úradná kontrola potravín sa vykonáva

a)
na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,
b)
nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,
c)
nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9ad) určujúcich ...
d)
nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.
(2)

Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitnými ...

(3)

Orgány uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) až d) vykonávajú úradnú kontrolu potravín podľa osobitného ...

(4)

Úradné kontroly potravín pri vstupe potravín z tretích krajín sa vykonávajú v súlade s osobitnými ...

(5)

Zamestnanci Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho ...

(6)

Národným orgánom na uplatňovanie osobitných predpisov1e) a pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť ...

§ 19
(1)

Orgán úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej ...

(2)

Okrem opatrení podľa odseku 1 môže orgán úradnej kontroly potravín zakázať používanie prístrojov ...

(3)

Ak v súvislosti s opatreniami podľa odseku 1 bola uložená aj pokuta, môže orgán úradnej kontroly ...

(4)

Výroba potravín, manipulácia s nimi alebo ich umiestňovanie na trh, ktoré môžu poškodiť zdravie ...

(5)

Orgán úradnej kontroly potravín pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ...

§ 20
(1)

Zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín, ktorí vykonávajú úradné kontroly potravín, sú ...

(2)

Vzorky musia byť označené a musí sa s nimi manipulovať podľa osobitného predpisu.11b)

(3)

Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú na základe analýz vzoriek výrobkov posudky, rozhodujú ...

(4)

Orgán úradnej kontroly potravín neposkytuje náhradu za odobraté vzorky. Ak sa na základe analýzy ...

(5)

Pri nedodržiavaní osobitných predpisov1e) sa vykonajú úradné kontroly potravín nad rámec riadnej ...

(6)

Všetky výdavky, ktoré vznikli podľa § 19, znáša zodpovedný prevádzkovateľ.

(7)

Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným ...

(8)

Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú pri ...

a)
vstupovať v prevádzkovom čase a mimo prevádzkového času do priestorov, v ktorých sa preukázateľne ...
b)
požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné ...
(9)

Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení ...

(10)

Opatrenie podľa odseku 9 oznámi zamestnanec orgánu úradnej kontroly potravín ústne príslušnému ...

(11)

Ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ...

(12)

Orgán úradnej kontroly potravín je na základe výsledkov úradnej kontroly potravín pri zistení ...

a)
okamžité stiahnutie potraviny z trhu,12aa)
b)
zničenie potraviny na jeho náklady,12aa)
c)
znehodnotenie potraviny použitím chemických prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, ktoré ...
d)
oznámiť upozornenia na riziká nebezpečných potravín,
e)
pozastavenie prevádzky alebo zatvorenie prevádzkarne, celkom alebo sčasti,12ab) ak nie je možné ...
1.
uvádzaní na trh potravín po dátume spotreby,
2.
zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu v akomkoľvek štádiu vývoja, alebo príznakov ...
3.
nedodržiavaní podmienok skladovania potravín,
4.
zistení potravín neznámeho pôvodu,
5.
prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby, po dátume minimálnej trvanlivosti, na zmenenie ...
(13)

Ak orgán úradnej kontroly potravín nariadi zničenie potraviny podľa odseku 12 písm. b), môže ...

(14)

Štátna veterinárna a potravinová správa zhromažďuje v informačnom systéme, ktorý vedie, informácie ...

a)
prevádzkovateľoch,
b)
zisteniach úradnej kontroly potravín,
c)
ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.
(15)

Štátna veterinárna a potravinová správa je oprávnená využívať údaje z informačného systému ...

(16)

Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas ...

§ 20a
(1)

Orgán úradnej kontroly potravín je pri kontrole predaja na diaľku oprávnený vykonať kontrolný ...

(2)

Orgán úradnej kontroly potravín je po vykonaní kontrolného nákupu povinný do desiatich dní od ...

(3)

Prevádzkovateľ, u ktorého je vykonaný kontrolný nákup, je povinný orgánu úradnej kontroly potravín ...

(4)

Ak prevádzkovateľ neposkytne orgánu úradnej kontroly potravín doklad podľa § 12 ods. 1 písm. ...

PIATA ČASŤ

Organizácia úradnej kontroly potravín

§ 21
(1)

Orgány štátnej správy12b) vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných ...

a)
ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,
b)
orgány verejného zdravotníctva,13)
c)
štátna veterinárna a potravinová správa,8da)
d)
regionálne veterinárne a potravinové správy.8da)
(2)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu14b) ...

§ 21a

Kontrolu potravín v ozbrojených silách vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v Policajnom ...

§ 22
(1)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný ...

(2)

Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo

a)
vypracúva, aktualizuje a schvaľuje viacročný národný plán kontroly,14c) ktorý predkladá Európskej ...
b)
vypracúva a schvaľuje výročnú správu z úradnej kontroly podľa osobitného predpisu,14a) ktorú ...
c)
koordinuje prípravu, aktualizuje a schvaľuje prevádzkový pohotovostný plán pre oblasť potravín,14d) ...
d)
zjednocuje postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi, ...
e)
zjednocuje postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečuje vzájomnú informovanosť o výsledkoch ...
f)
spolupracuje pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,
g)
koordinuje využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly ...
h)
podporuje vypracúvanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej ...
(3)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ...

§ 23
(1)

Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú ...

a)
stárenia (zrenia) liehovín,
b)
výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín
1.
živočíšneho pôvodu,
2.
rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych ...
3.
geneticky modifikovaných,
4.
a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi,
5.
a poľnohospodárskych produktov označených údajmi podľa § 9b.
(2)

Orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8b) (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) ...

a)
v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy ...
b)
vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu ...
c)
výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na ...
d)
nových potravín,
e)
z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania ...
f)
v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.
(3)

Ministerstvo určí na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy v spolupráci s Colným ...

(4)

Prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz potravín z tretích krajín alebo za dodávku produktov živočíšneho ...

(5)

Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú ...

(6)

Ministerstvo alebo ním poverená fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže vykonať ...

(7)

Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného ...

(8)

Regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú stanovisko k návrhu všeobecne záväzného ...

(9)

Orgány úradnej kontroly potravín pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej ...

(10)

Výkon úradnej kontroly potravín môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci ...

(11)

Zamestnanec regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci úradnú kontrolu potravín ...

(12)

Orgán úradnej kontroly potravín, na základe žiadosti prevádzkovateľa, vydá rozhodnutie o schválení ...

§ 25
(1)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti poverujú akreditované20) úradné ...

(2)

Na úradné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.21a)

(3)

Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva po vzájomnej dohode poverujú jedno národné referenčné ...

(4)

Ak už nie sú splnené požiadavky podľa odseku 2, ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môže ...

(5)

Ministerstvo oznamuje Európskej komisii národné referenčné laboratóriá podľa odseku 3.

§ 26
(1)

Ak obec zistí porušenie povinností ustanovených v tomto zákone, bezodkladne to oznámi príslušnému ...

(2)

Obec pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu23) spolupracuje s príslušným ...

(3)

Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach23a) príslušnej regionálnej veterinárnej ...

§ 27

Združenia spotrebiteľov, prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a distribútorov potravín24) ...

ŠIESTA ČASŤ

Správne delikty

§ 28
(1)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu ...

a)
nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva ...
b)
predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12 ods. 1 písm. f).
(2)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi ...

a)
nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
b)
používa na výrobu potravín zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo ...
d)
nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
e)
nepodá informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke podľa § 7b príslušnej regionálnej veterinárnej ...
f)
vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené,
g)
umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
h)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým ...
i)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú ...
j)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva podľa § ...
k)
nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane predaja na diaľku podľa § 6,
l)
neoznačuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume ...
m)
predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)
n)
umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva ...
o)
porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, ...
(3)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu ...

a)
používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, ...
b)
používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné ...
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a) ...
d)
porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
e)
používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality. ...
(4)

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu ...

a)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné ...
b)
používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, ...
c)
umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
d)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia prítomnosti výrobkov a látok spôsobujúcich ...
e)
používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)
f)
vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. ...
g)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly ...
h)
ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí,
i)
umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti ...
j)
uskutočňuje propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rozpore s § 12 ods. ...
(5)

Za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 100 ...

(6)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(7)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému ...

(8)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému ...

(9)

Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky ...

(10)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín ...

(11)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(12)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Odvolanie proti ...

(13)

Orgán úradnej kontroly potravín môže popri uložených opatreniach podľa § 19 uložiť aj pokutu ...

(14)

Ak sa prevádzkovateľ dopustí do jedného roka od uloženia opatrenia podľa § 19 nedodržania toho ...

(15)

Ak bol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku za konanie uvedené v odsekoch 1 až 4 postihnutý ...

§ 29
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín alebo v určenej lehote nevykoná uložené ...
b)
nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, porušuje zásady osobnej hygieny,
c)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé alebo nevhodné na ľudskú ...
d)
porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestňovania ...
e)
umiestni na trh potraviny nesprávne označené, neoznačené, klamlivo označené alebo ich ponúka ...
(2)

Za priestupky podľa odseku 1 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do 4 000 eur. Ak sa ...

(3)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 2 000 eur.

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)

SIEDMA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 30
(1)

Podrobnosti o niektorých požadovaných charakteristikách alebo postupoch z technickej špecifikácie ...

(2)

Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej špeciality ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
trvalý pobyt.
(3)

Osobné údaje podľa odseku 3 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov. ...

§ 30a

Ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa v rámci svojich ...

§ 31
(1)

Na úradnú kontrolu potravín podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,27aa) ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní27a) okrem konania ...

(3)

Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín o uložených opatreniach nemá ...

§ 31a
(1)

Označovať potraviny podľa doterajších právnych predpisov po účinnosti tohto zákona okrem § ...

(2)

Umiestňovať potraviny na trh patriace do kategórie „potraviny na osobitné výživové účely“ ...

(3)

Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa zrušuje ...

§ 31aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011
(1)

Ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných ...

(2)

Konania krajskej veterinárnej a potravinovej správy začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra ...

(3)

Ustanovenia zákona účinného do 31. októbra 2011 sa vzťahujú na tabakové výrobky do 30. novembra ...

§ 31ab
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2014

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2014 sa dokončia podľa zákona účinného ...

§ 31ac
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné ...

§ 31ad
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2015
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa § 3 ods. 1 až 4 zákona účinného do 31. marca ...

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2015 sa dokončia podľa zákona účinného ...

§ 31ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Konania podľa § 23 ods. 12 a § 28 ods. 16 v znení účinnom do 31. decembra 2016, ktoré sú začaté ...

§ 31af
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2019 sa ...

§ 31b

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...

2.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby ...

3.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 31c

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2002 Z. z. o registrácii ...

§ 31d

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/2004 Z. z. o požiadavkách ...

§ 31e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 99/2004 Z. z. o postupoch ...

§ 31f
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2013

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 ...

§ 31g
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2015

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ...

§ 32

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996 okrem § 9 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu -

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 1a)  
 • 1aa)  Napríklad zákon č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 1aaa)  Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
 • 1ab)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu ...
 • 1ac)  Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho ...
 • 1ad)  § 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...
 • 1b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových druhoch potravín ...
 • 1e)  Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, ...
 • 1f)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách ...
 • 2)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne ...
 • 2b)  § 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 337/1998 Z. z., zákon č. 272/1994 Z. z.
 • 5)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 6)  § 39 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 7)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 8)  § 29 a 30 zákona č. 337/1998 Z. z.
 • 8a)  Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
 • 8b)  § 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...
 • 8ba)  Čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 8bb)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8c)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach ...
 • 8ca)  Čl. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách ...
 • 8cb)  Čl. 2 a príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní ...
 • 8d)  Čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
 • 8da)  § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8daa)  Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní ...
 • 8dab)  Čl. 2 ods. 2 písm. r) a čl. 24 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.
 • 8dac)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 8dad)  § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...
 • 8e)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie ...
 • 8ea)  Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
 • 8f)  
 • 8g)  § 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.
 • 9a)  Čl. 29 až 34 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.
 • 9aa)  Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 9aaa)  Napríklad nariadenie (ES) č. 510/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, ...
 • 9aaaa)  Čl. 16 ods. 3 a príloha V bod 19 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
 • 9aab)  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách poľnohospodárskych ...
 • 9aaab)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré ...
 • 9aac)  Čl. 7 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
 • 9aad)  Čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
 • 9aae)  Čl. 9 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení.
 • 9aaf)  Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 ...
 • 9ab)  Zákon č. 264/1999 Z. z.
 • 9aba)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality ...
 • 9abb)  
 • 9abc)  Nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení.
 • 9abd)  Čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 v platnom znení, čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 ...
 • 9abe)  Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o ...
 • 9abea)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1924/2006.
 • 9abf)  Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...
 • 9abg)  § 2 ods. 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9abh)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných ...
 • 9ad)  Príloha II kapitola 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení. ...
 • 9b)  Zákon č. 142/2000 Z. z.
 • 9ba)  Zákon č. 39/2007 Z. z.
 • 9bb)  Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon). ...
 • 9bc)  
 • 9bd)  
 • 10)  
 • 10a)  
 • 10b)  
 • 10c)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
 • 11)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 11a)  
 • 11b)  
 • 11c)  
 • 12)  § 51 Obchodného zákonníka.
 • 12a)  
 • 12aa)  
 • 12ab)  
 • 12ac)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
 • 12b)  
 • 13)  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  
 • 14b)  
 • 14c)  
 • 14d)  
 • 14e)  Čl. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 15)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 17a)  
 • 17c)  
 • 17d)  
 • 17e)  
 • 17f)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2002/75/ES z 1. februára 2002, ktoré ustanovuje podmienky dovozu anízu ...
 • 17fa)  § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 101/2014 Z. z.
 • 17g)  
 • 17h)  § 8 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 90 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. ...
 • 20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
 • 21)  § 22 ods. 2, § 25 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
 • 21a)  
 • 21b)  
 • 21c)  
 • 22)  § 4, 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
 • 23)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
 • 23a)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 ...
 • 24a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných ...
 • 24b)  
 • 24c)  § 168 a 169 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 27)  § 2 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 27a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 27aa)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej ...
 • 27aaa)  § 4 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore