Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.01.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD24 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 34/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 346/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

§ 2
Nadácia
(1)

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

(2)

Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií1) ...

(3)

Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných ...

(4)

Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri. Názov nadácie musí obsahovať ...

(5)

Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu ...

(6)

Nadačnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,
b)
správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.
(7)

Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s ...

§ 3
Majetok nadácie
(1)

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

(2)

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými ...

(3)

Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného ...

(4)

Ostatný majetok nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria ...

DRUHÁ ČASŤ

ZALOŽENIE A VZNIK NADÁCIE A VYTVORENIE NADAČNÉHO FONDU

§ 4
Založenie nadácie
(1)

Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zakladateľ").

(2)

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých ...

(3)

Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo správca ...

(4)

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda nadácia vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ...

(5)

Ak katastrálny úrad rozhodne o zamietnutí vkladu, správca nadácie vyzve zakladateľov, aby v lehote ...

§ 5
Nadačná listina
(1)

Nadačná listina obsahuje

a)
názov a sídlo nadácie,
b)
verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
c)
meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého ...
d)
hodnotu nadačného imania,
e)
hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri ...
f)
dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
g)
počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
h)
spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
i)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu ...
j)
podmienky nakladania s majetkom nadácie,
k)
určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
l)
podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
m)
ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.
(2)

Zakladateľ môže určiť v nadačnej listine ustanovenia, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím nijakého ...

(3)

Každý je oprávnený nazerať do nadačnej listiny a robiť si z nej výpisy alebo odpisy. Nadácia ...

Vznik nadácie

§ 6
(1)

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra.

(2)

Písomný návrh na zápis nadácie do registra podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu ...

(3)

K návrhu na zápis nadácie do registra musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, ...

(4)

Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z registra, ...

(5)

Ak je správcom nadácie zahraničná fyzická osoba, prikladá sa k návrhu na zápis nadácie do registra ...

§ 7
(1)

Konanie o zápis nadácie do registra sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh, ...

(2)

Ak návrh na zápis nadácie do registra neobsahuje podklady podľa § 6 ods. 2 až 5, ministerstvo ...

§ 8
(1)

Ministerstvo zápis nadácie do registra odmietne, ak z podkladov podľa § 6 ods. 2 až 4 vyplýva, ...

a)
nejde o účelové združenie majetku,
b)
účel nadácie nie je verejnoprospešný,
c)
nadačná listina nie je v súlade so zákonom.
(2)

O odmietnutí zápisu nadácie do registra rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania.

§ 9
(1)

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra, do 30 dní od začatia ...

(2)

Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...

§ 11
(1)

Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1aa)

(2)

Správca nadácie je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov do 15 ...

(3)

Ak návrh na zápis zmeny nepodá v lehote podľa odseku 2 správca nadácie zapísaný v registri alebo ...

(4)

Identifikačné číslo organizácie prideľuje nadácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na ...

§ 12
(1)

Záväzky, ktoré prevzali zakladatelia za nadáciu do dňa jej vzniku, zaväzujú zakladateľov spoločne ...

(2)

Záväzky, ktoré vznikli podľa odseku 1, prechádzajú na nadáciu dňom jej vzniku, ak ich nadácia ...

§ 13
Nadačný fond
(1)

Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej ...

(2)

Nadačný fond nemá právnu subjektivitu.

(3)

Rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu musí obsahovať

a)
názov nadácie, ktorá nadačný fond vytvára,
b)
názov nadačného fondu; súčasťou názvu nadačného fondu musí byť aj názov nadácie, ktorá ...
c)
účel, na aký sa nadačný fond vytvára,
d)
doba, na akú sa nadačný fond vytvára.
(4)

Predmetom zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi fyzickou osobou alebo právnickou osobou a nadáciou ...

a)
označenie zmluvných strán,
b)
názov nadačného fondu; súčasťou názvu nadačného fondu musí byť aj názov nadácie, pri ktorej ...
c)
účel, na aký sa nadačný fond vytvára,
d)
doba, na akú sa nadačný fond vytvára,
e)
odmenu nadácie, ak bola dohodnutá,
f)
podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu,
g)
podmienky, za akých sa rozdelia prostriedky nadačného fondu v prípade, ak je účel nadačného ...
h)
náležitosti záverečnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnej správy ...
(5)

Správca nadácie je povinný zaslať ministerstvu do 15 dní od vytvorenia nadačného fondu rozhodnutie ...

TRETIA ČASŤ

ZRUŠENIE A ZÁNIK NADÁCIE

Zrušenie nadácie

§ 14
Nadácia sa zrušuje
a)

uplynutím doby, na akú bola založená,

b)

dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,

c)

rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,

d)

rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,

e)

vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f)

rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden ...

§ 15
(1)

Súd na návrh zakladateľa, ministerstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, nadáciu zruší ...

a)
sa zníži jej nadačné imanie,
b)
v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 5 nadácia neuloží výročnú ...
c)
nadácia porušuje ustanovenie § 29 ods. 3,
d)
neboli zvolené orgány nadácie, ktorým sa skončilo funkčné obdobie pred viac ako šiestimi mesiacmi, ...
e)
nadácia po čas dlhší ako jeden rok nevykonáva nadačnú činnosť podľa § 2 ods. 6,
f)
nadácia používa majetok v rozpore s týmto zákonom alebo s nadačnou listinou.
(2)

Súd na návrh zakladateľa, ministerstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, môže zrušiť ...

§ 16
Zánik nadácie
(1)

Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou ...

(2)

Likvidácia sa nevyžaduje, ak

a)
majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
b)
sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.
§ 17
Zrušenie nadácie bez likvidácie
(1)

Nadácia sa môže zlúčiť len s inou nadáciou na základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to nadačné ...

(2)

Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach ...

(3)

Návrh na výmaz zlučovanej nadácie z registra predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť ...

(4)

Dňom výmazu zlučovanej nadácie z registra prechádza majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej ...

(5)

Pri splynutí prechádza majetok zaniknutých nadácií na nadáciu, ktorá vznikla splynutím.

(6)

Nadácia sa môže premeniť na neinvestičný fond. Pri premene zaniká doterajšia nadácia bez likvidácie, ...

(7)

Pri premene nadácie prechádza nadačné imanie na inú nadáciu alebo na obec, v ktorej má zaniknutá ...

(8)

Ministerstvo vykoná výmaz zrušovanej nadácie z registra a zápis zmeny nadácie, ktorá prevzala ...

§ 18
Zrušenie nadácie s likvidáciou
(1)

Vstup nadácie do likvidácie sa zapisuje do registra. Počas likvidácie sa používa názov nadácie ...

(2)

Zápisom vstupu nadácie do likvidácie do registra prechádza pôsobnosť správcu nadácie konať ...

(3)

Likvidátora vymenúva správna rada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak nie je likvidátor vymenovaný ...

(4)

Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá likvidátor tým istým spôsobom ako správca nadácie.

(5)

Likvidátor robí v mene nadácie iba úkony smerujúce k likvidácii nadácie.

(6)

Ak likvidátor zistí predĺženie nadácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie konkurzu. ...

(7)

Likvidátor zostaví ku dňu vstupu nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný ...

(8)

Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade ...

(9)

Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť inej nadácii alebo obci, v ktorej mala zrušená ...

(10)

Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra.

(11)

Odmenu likvidátora určuje orgán, ktorý ho vymenoval.

(12)

Podľa ustanovení odsekov 1 až 11 sa postupuje aj vtedy, ak bola nadácia zrušená rozhodnutím súdu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY NADÁCIE A ICH PRÁVOMOCI

§ 19
Orgány nadácie
(1)

Orgánmi nadácie sú

a)
správna rada,
b)
správca nadácie,
c)
dozorná rada, ak je majetok nadácie vyšší ako 165 969 eur, v ostatných prípadoch, ak tak ustanoví ...
d)
revízor, ak nie je ustanovená dozorná rada,
e)
iný orgán, ak to ustanoví nadačná listina.
(2)

Členovia orgánov nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované ...

Správna rada

§ 20
(1)

Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

(2)

Správna rada

a)
rozhoduje o zrušení nadácie, ak to nevylučuje nadačná listina,
b)
volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora, ...
c)
rozhoduje o zmenách v nadačnej listine, ak to nezakazuje nadačná listina,
d)
vymenúva likvidátora,
e)
každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
f)
rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ...
g)
rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,
h)
rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného ...
i)
určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.
(3)

Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v nadačnej ...

(4)

Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. g).

§ 21
(1)

Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá ...

(2)

Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu (§ 19) ...

(3)

Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. ...

(4)

Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov ...

§ 22
(1)

Spôsob voľby členov správnej rady a dĺžku ich funkčného obdobia upravuje nadačná listina. ...

(2)

Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí správna rada do 60 dní od uvoľnenia miesta zvoliť ...

(3)

Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady, ak nadačná ...

(4)

Členstvo v správnej rade zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
c)
odvolaním správnou radou,
d)
smrťou.
§ 23
(1)

Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadania správnej ...

(2)

Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej ...

§ 24
(1)

Ak nadačná listina neustanovuje inak, správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná ...

(2)

Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou ...

Správca nadácie

§ 25
(1)

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. ...

(2)

Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Prvého správcu nadácie určí zakladateľ v nadačnej ...

(3)

Ak nadačná listina neustanovuje inak, správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať ...

(4)

Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať ...

(5)

Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom ...

§ 26
(1)

Správna rada odvolá správcu nadácie, ak

a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne ...
b)
stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
(2)

Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak

a)
nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ...
b)
neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení ...
c)
stratil dôveru členov správnej rady.
(3)

Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

(4)

Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sa správca nadácie vzdá ...

(5)

Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ...

(6)

Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.

§ 27
Dozorná rada (revízor)
(1)

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán nadácie.

(2)

Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia dozornej ...

(3)

Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich ...

(4)

Dozorná rada (revízor) najmä

a)
kontroluje vedenie účtovníctva,
b)
schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
c)
upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

PIATA ČASŤ

POUŽITIE MAJETKU NADÁCIE

§ 28
Výdavky (náklady) nadácie
(1)

Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými ...

(2)

Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na

a)
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
b)
propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
c)
prevádzku nadácie,
d)
odmenu za výkon funkcie správcu,
e)
náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,2)
f)
mzdové náklady,
g)
na prevádzku charitatívnej lotérie,2a)
h)
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
(3)

V nadačnej listine možno ustanoviť podrobnejšie členenie nákladov ako v odseku 2.

(4)

Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

§ 29
Iné použitie majetku nadácie
(1)

Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie,2a) prenechania nehnuteľností ...

(2)

Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

(3)

Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ...

§ 30
Použitie nadačného imania
(1)

Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie (§ 3 ods. 2), nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej ...

(2)

Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na ...

(3)

Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu ...

a)
štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
b)
cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových ...
c)
hypotekárnych záložných listov a krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,4a)
d)
vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
e)
nehnuteľností.
§ 31
Zodpovednosť za záväzky nadácie
(1)

Nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom okrem prostriedkov nadačného fondu ...

(2)

Ak správca nadácie nezašle ministerstvu podľa § 13 ods. 5 písomnú zmluvu alebo rozhodnutie správnej ...

Účelová viazanosť prostriedkov

§ 32
(1)

Ak hodnota daru alebo výška príspevku presiahne 331 eur, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú ...

(2)

Ak darca poskytol nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, nadácia je ...

§ 33
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa odseku 1, je povinná poskytnuté ...

(3)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore s týmto ...

(4)

Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, ...

ŠIESTA ČASŤ

ÚČTOVNÍCTVO A VÝROČNÁ SPRÁVA

§ 34
Účtovníctvo
(1)

Nadácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.6)

(2)

Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.

(3)

Nadácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,6a) ...

a)
príjem6b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná ...
b)
všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu ...
§ 35
Výročná správa
(1)

Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej ...

(2)

Výročná správa nadácie obsahuje

a)
prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu ...
b)
ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok štatutárneho ...
c)
prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
d)
prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 ...
e)
prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný ...
f)
celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie ...
g)
zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období,
h)
odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený,
i)
prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov,
j)
ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
(3)

Ak sa po zverejnení výročnej správy zistia skutočnosti, ktoré sú dôvodom na jej opravu, je nadácia ...

(4)

Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36
Pokuty
(1)

Ak nadácia neuloží výročnú správu podľa § 35 ods. 4, ministerstvo môže uložiť nadácii ...

(2)

Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške ministerstvo prihliada na závažnosť, dĺžku trvania ...

(3)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(5)

V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy, ...

(6)

Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, ani nezanikajú ...

(7)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 37
Dohľad
(1)

Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento ...

(2)

Ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky ...

(3)

Ak nadácia nevykonala nápravu podľa § 36 ods. 5, ministerstvo podá návrh podľa § 15 ods. 1.

§ 38
Ochrana anonymity darcu
(1)

Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko alebo názov sa nesmú uvádzať v prehľade ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oprávnenia kontrolných orgánov pôsobiacich podľa osobitných ...

§ 39
Sprístupňovanie informácií

Nadácia poskytuje informácie o svojej činnosti a nakladaní s majetkom ako povinné osoby podľa ...

Zahraničná nadácia

§ 40
(1)

Zahraničná nadácia je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak je nadáciou ...

(2)

Zahraničná nadácia môže pôsobiť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej organizačnej ...

§ 41
(1)

Oprávnenie zahraničnej nadácie pôsobiť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej ...

(2)

Ministerstvo zapíše organizačnú zložku zahraničnej nadácie založenú na území Slovenskej republiky, ...

(3)

K návrhu na zápis sa prikladá doklad o tom, že zahraničná nadácia je právnická osoba, ktorý ...

(4)

Na konanie a rozhodovanie o registrácii platí obdobne § 7.

§ 42
Prechodné ustanovenia
(1)

Nadácia, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, sa považuje za nadáciu podľa tohto zákona, ...

(2)

Správna rada nadácie môže do 31. decembra 2002 namiesto návrhu podľa odseku 1 rozhodnúť o premene ...

(3)

Ak nebudú vykonané opatrenia podľa odsekov 1 a 2 alebo ak orgán príslušný na registráciu návrh ...

(4)

Ustanovenie § 29 ods. 1 sa počas platnosti medzinárodných zmlúv určujúcich podmienky poskytovania ...

§ 42a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ustanovenie § 34 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri overení ...

§ 42b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Nadácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis ...

§ 42c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018

Ustanovenie § 34 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej ...

§ 42d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)

Ustanovenie § 36 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri ukladaní ...

(2)

Do uvedenia registra do prevádzky10) sa údaje zapisujú do registra nadácií vedeného podľa tohto ...

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona ...

§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

§ 20b až 20e vrátane nadpisu sa vypúšťajú.

2.

V § 477 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 34/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 1aa)  § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 1aaa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1b)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...
 • 2)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  § 9a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní ...
 • 4)  § 2 ods. 1 až 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4a)  § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 6b)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 6c)  § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, ...
 • 8)  Trestný zákon.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 9)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore