Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník 509/1991 účinný od 01.01.1992

Platnosť od: 18.12.1991
Účinnosť od: 01.01.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Osobné práva, Vecné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD101DSEUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník 509/1991 účinný od 01.01.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 509/1991 s účinnosťou od 01.01.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

Vypúšťa sa preambula zákona a úvodná veta k zákonu znie:

„Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:“. ...

2.

Vypúšťajú sa články I až VIII včítane nadpisu.

3.

§ 1 znie:

„§ 1 (1) Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, ...

4.

V § 2 sa za odsek 2 pripája odsek 3, ktorý znie:

„(3) Účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou ...

5.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho ...

6.

§ 5 znie:

„§ 5 Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na príslušnom ...

7.

Vo všetkých ustanoveniach Občianskeho zákonníka včítane nadpisov sa slovo „občan“ nahrádza ...

8.

V § 9 sa slovo „mravnej“ nahrádza slovom „vôľovej.“.

9.

§ 11 znie:

„§ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej ...

10.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy ...

11.

§ 14 sa vypúšťa.

12.

V § 15 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.

13.

§ 17 sa vypúšťa.

14.

§ 18 včítane nadpisu znie:

„Právnické osoby § 18 (1) Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby. (2) Právnickými ...

15.

§ 19 znie:

„§ 19 (1) Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, ...

16.

Za § 19 sa vkladajú § 19a, až 19c, ktoré znejú:

„§ 19a (1) Spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva a povinnosti môže byť obmedzená ...

17.

§ 20 znie:

„§ 20 (1) Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení ...

18.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a (1) Právnická osoba sa zrušuje dohodou, uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý ...

19.

Za § 20a sa vkladajú § 20b až 20e, ktoré včítane nadpisu znejú:

„Nadácie § 20b (1) Fyzická alebo právnická osoba môžu jednotlivo alebo spoločne zriaďovať ...

20.

Za § 20e sa vkladajú § 20f až 20j; ktoré včítane nadpisu znejú:

„Záujmové združenia právnických osôb § 20f Na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie ...

21.

§ 21 znie:

„§ 21 Pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov štát, je právnickou osobou.“. ...

22.

§ 25 sa vypúšťa.

23.

V § 27 ods. 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „orgán miestnej správy“; ...

24.

V § 29 sa slová „záujmom spoločnosti“ nahrádzajú slovami „ak to vyžaduje verejný záujem.“ ...

25.

§ 31 až 33 znejú:

„§ 31 (1) Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ ...

26.

Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré znejú:

„§ 33a (1) Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala ...

27.

V § 34 sa za slovo „smerujúci“ vkladá slovo „najmä“.

28.

V § 35 ods. 2 znie:

„(2) Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale ...

„(3) Právne úkony vyjadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia ...

29.

V § 36 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:

„(2) Podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky úkonu nastanú. ...

doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4, za odsek 4 sa pripája odsek 5, ktorý znie: ...

„(5) Ak z právneho úkonu alebo z jeho povahy nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že podmienka ...

30.

§ 37 znie:

„§ 37 (1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. (2) Právny ...

31.

V § 39 sa slová „záujmom spoločnosti“ nahrádzajú slovami „dobrým mravom“.

32.

V § 40 ods. 2 znie:

„(2) Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne“,

pripájajú sa odseky 3, 4 a 5, ktoré znejú:

„(3) Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia ...

(4)

Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými ...

(5)

Na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. ...

33.

§ 40a znie:

„§ 40a Ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a, 140, § 145 ods. 1, ...

34.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

„§ 41a (1) Ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, ...

35.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 42a Odporovateľnosť (1) Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne ...

36.

Za § 43 sa vkladajú § 43a až 43c, ktoré včítane nadpisu znejú:

„Návrh na uzavretie zmluvy § 43a (1) Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený ...

37.

§ 44 znie:

„§ 44 (1) Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. ...

38.

§ 45 znie:

„§ 45 (1) Prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. (2) Ak prejav ...

39.

V § 47 ods. 1 a v § 47 ods. 2 sa vypúšťajú druhé vety,

v § 47 ods. 3 znie:

„(3) Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2, ...

40.

§ 49 znie:

„§ 49 Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo ...

41.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ...

42.

Za § 50 sa vkladajú § 50a a 50b, ktoré znejú:

„§ 50a (1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia ...

43.

Z prvej časti sa vypúšťajú ustanovenia piatej až siedmej hlavy včítane nadpisov (§ 52 až 99). ...

44.

V § 100 ods. 2 znie:

„(2) Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ...

pripája sa odsek 3, ktorý znie:

„(3) Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov ...

45.

V ustanovení § 102 sa slovo „organizácie“ nahrádza slovami „fyzické alebo právnické osoby“. ...

46.

V ustanovení § 103 sa citácia § 80 uvedená v zátvorke nahrádza citáciou § 565.

47.

§ 105 znie:

„§ 105 Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia ...

48.

V § 107 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď ...

49.

V § 109 sa vypúšťa prvá veta.

50.

V § 110 ods. 2 druhej vete sa citácia § 80 uvedená v zátvorke nahrádza citáciou § 565.

51.

§ 118 znie:

„§ 118 (1) Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, ...

52.

V § 120 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Stavba nie je súčasťou pozemku.“.

53.

V druhej časti sa nadpis „Socialistické spoločenské vlastníctvo a osobné vlastníctvo“ nahrádza ...


§ 123 až 135c včítane nadpisu znejú:
54.

Označenie tretej hlavy druhej časti sa včítane nadpisu nahrádza takto:

„Druhá hlava

SPOLUVLASTNÍCTVO“.

55. V § 136 ods. 1 znie:

„(1)
Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov.“.

56.

§ 138 sa vypúšťa.

57.

§ 139 znie:

„§ 139 (1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci ...

58.

§ 140 znie:

„§ 140 Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide ...

59.

V § 142 ods. 1 druhá veta znie: „Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie ...

v tretej vete sa vypúšťajú slová „v súlade so záujmami spoločnosti“.

60.

§ 143 znie:

„§ 143 V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva ...

61.

Za § 143 sa vkladá § 143a, ktorý znie:

„§ 143a (1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového ...

62.

Doterajší text § 147 sa označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení ...

63.

V ustanovení § 148 ods. 2 sa slová „pravidlám socialistického spolužitia“ nahrádzajú slovami ...

64.

Za § 148 sa vkladá § 148a, ktorý znie:

„§ 148a (1) Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ ...

65.

Za § 151 sa vkladá tretia hlava, ktorá včítane nadpisu znie:

„Tretia hlava PRÁVA K CUDZÍM VECIAM Záložné právo § 151a (1) Záložné právo slúži na zabezpečenie ...

66.

Vypúšťa sa tretia, štvrtá a piata časť (§ 152 až 414).

67.

V nadpise šiestej časti sa slová „neoprávnený majetkový prospech“ nahrádzajú slovami „bezdôvodné ...

68.

§ 415 znie:

㤠415

Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode ...

69. § 416 sa vypúšťa.

„§ 419 Kto odvracal hroziacu škodu, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a na ...

71.

V prvom oddiele druhej hlave šiestej časti sa vypúšťajú nadpisy „Zodpovednosť občanov“ pred ...

72.

§ 420 znie:

„§ 420 (1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. (2) Škoda ...

73.

Za § 420 sa vkladá § 420a, ktorý znie:

„§ 420a (1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou. (2) Škoda ...

74.

Nadpisy „Druhý oddiel“ a „Prípady osobitnej zodpovednosti“ v druhej hlave šiestej časti ...

75.

§ 421 znie:

„§ 421 Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za ...

76.

Za § 421 sa vkladá § 421a, ktorý znie:

„§ 421a (1) Každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe ...

77.

Nadpis „Zodpovednosť za konanie proti pravidlám socialistického spolužitia“ nad § 424 sa nahrádza ...

ustanovenie § 424 znie:

„§ 424 Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.“. ...

78.

§ 425 sa včítane nadpisu vypúšťa.

79.

V § 427 ods. 1 sa slovo „Organizácie“ nahrádza slovami „Fyzické a právnické osoby“.

80.

V § 433 ods. 1 znie:

„(1) Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ...

81.

V § 435 sa slová „organizácie poskytujúce“ nahrádza slovom „prevádzkovateľ poskytujúci“. ...

82.

V § 438 ods. 1 znie:

„(1)
Ak škodu spôsobí viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.“.

83.

V § 442 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). (2) Škoda sa uhrádza ...

84.

V § 450 druhá veta znie: „Vezme pritom zreteľ najmä na to, ako ku škode došlo, ako aj na osobné ...

85.

Nadpis tretej hlavy šiestej časti „Zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech“ sa nahrádza ...

86.

§ 451 znie:

„§ 451 (1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. (2) Bezdôvodným ...

87.

§ 452 a 453 sa vypúšťajú.

88.

§ 454 znie:

„§ 454 Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.“. ...

89.

V § 455 ods. 1 a 2 sa slová „neoprávnený majetkový prospech“ nahrádzajú slovami „bezdôvodné ...

90.

§ 456 znie:

„§ 456 Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, ...

91.

V § 457 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú a zrušuje sa číslovanie odsekov.

92.

§ 458 znie:

„§ 458 (1) Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre ...

93.

§ 459 znie:

„§ 459 Ak je predmet bezdôvodného obohatenia povinný vydať ten, kto nebol dobromyseľný, môže ...

94.

V siedmej časti sa nadpis „Dedenie majetku v osobnom vlastníctve“ nahrádza nadpisom „Dedenie“. ...

95.

V § 460 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak to je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku, môže orgán prejednávajúci dedičstvo ...

96.

§ 469a znie:

„§ 469a (1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi ...

97.

Nadpis nad § 470 znie: „Prechod dlhov“.

98.

V § 471 ods. 1 sa slová „záujmu spoločnosti“ nahrádzajú slovami „dobrým mravom“.

99.

V § 475 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým ...

100.

Za § 475 sa vkladá § 475a, ktorý znie:

„§ 475a Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia ...

101.

V § 476 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme ...

102.

Za § 476 sa vkladajú § 476a, 476b, 476c, 476d, 476e a 476f, ktoré znejú:

„§ 476a Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. § ...

103.

V § 477 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

„(2) Poručiteľ môže závetom zriadiť nadáciu; závet však musí obsahovať štatút nadácie ...

104.

V § 479 sa slová „robia tri štvrtiny“ nahrádzajú slovami „robí jedna polovica“.

105.

V § 482 ods. 2 sa slová „záujmu spoločnosti“ nahrádzajú slovami „dobrým mravom“.

106.

§ 483 znie:

„§ 483 Ak nedôjde k dohode, štátne notárstvo potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých ...

107.

V § 484 v doterajšom odseku 1 prvá veta znie: „Štátne notárstvo potvrdí nadobudnutie dedičstva ...

odseky 2 a 3 sa vypúšťajú a zrušuje sa číslovanie odsekov.

108.

V § 485 ods. 1 sa slová „neoprávnenom majetkovom prospechu“ nahrádzajú slovami „bezdôvodnom ...

109.

Ôsma časť včítane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO Prvá hlava VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Prvý oddiel § 488 Záväzkový ...

110.

Za § 852 sa pripája deviata časť, ktorá včítane nadpisov znie:

„DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia

§ 853

Občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravujú ...

Druhá hlava
Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 1964 (zákon č. 40/1964 Zb.)

§ 854

Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté ...

§ 855
(1)

Občania, ktorí boli podľa doterajších predpisov celkom pozbavení svojprávnosti, sa po 31. marci ...

(2)

Občania, ktorí boli podľa doterajších predpisov čiastočne pozbavení svojprávnosti, sú aj naďalej ...

§ 856
(1)

Majetkové spoločenstvá medzi manželmi vzniknuté podľa prvších predpisov zanikajú 1. aprílom ...

(2)

Ak boli v zaniknutom majetkovom spoločenstve veci, ktoré nie sú predmetom osobného vlastníctva, ...

(3)

Pokiaľ zákon č. 140/1961 Zb. (Trestný zákon) ustanovuje, že výrokom o prepadnutí majetku zaniká ...

§ 857

Ak pred 1. aprílom 1964 nadobudol právo užívať byt jeden z manželov, vznikne týmto dňom právo ...

§ 858
(1)

Ak zmluvy o poistení osôb boli uzavreté pred účinnosťou tohto zákona v prospech majiteľa alebo ...

(2)

Pokiaľ sa ustanovenie § 61 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve, dovoláva pre poistenie proti ...

§ 859
(1)

Pri dedení sa použije právo platné v deň smrti poručiteľa; ak však bol závet zriadený pred ...

(2)

Dňom 1. apríla 1964 zanikajú všetky obmedzenia vyplývajúce zo zvereneckého náhradníctva.

(3)

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, dedí pozostalý manžel, ktorý žil s poručiteľom v čase jeho ...

§ 860

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú lehoty a premlčacie doby, ktoré ...

§ 861

Ak ide o právo na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo o právo na vrátenie neoprávneného ...

§ 862

Práva a povinnosti zo záložných práv vzniknutých pred 1. aprílom 1964 sa spravujú ustanovením ...

§ 863

Majetkové vyporiadanie spoločnosti zrušených ustanovením § 563 ods. 2 zákona č. 141/1950 Zb. ...

§ 864

Zrušujú sa:

1.

Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb. s výnimkou ustanovenia § 12 ods. 2, pokiaľ upravuje uzavieranie ...

2.

zákon č. 126/1946 Zb. o úprave poľnohospodárskych nájomných pomerov;

3.

zákon č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia ...

4.

zákon č. 45/1948 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalostí ...

5.

zákon č. 207/1948 Zb. o ochrane nájomníkov poľnohospodárskych podnikov a nájomníkov poľnohospodárskych ...

6.

zákon č. 189/1950 Zb. o poistnej zmluve;

7.

zákon č. 63/1951 Zb. o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami;

8.

zákon č. 65/1951 Zb. o prevodoch nehnuteľností a prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy;

9.

ustanovenia § 18 ods. 2 a § 20 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva;

10.

ustanovenia § 95 a 96 zákona č. 115/1953 Zb. o autorskom práve;

11.

ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a), § 58, § 59 ods. 1 a § 60 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve; ...

12.

ustanovenie § 50 ods. 6 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banského zákona); ...

13.

ustanovenie § 32 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania;

14.

vládne nariadenie č. 366/1940 Zb. o plavárňach a kúpaliskách;

15.

vládne nariadenie č. 183/1947 Zb., ktorým sa určujú poľnohospodárske výrobné oblasti;

16.

vládne nariadenie č. 53/1955 Zb., ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 183/1947 Zb., ...

17.

nariadenie ministra spravodlivosti č. 157/1950 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho ...

18.

nariadenie ministra spravodlivosti č. 179/1950 Zb. o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených ...

19.

vládna vyhláška č. 113/1956 Ú. l. (Ú.v.) o vyberaní nedoplatkov nájomného s výnimkou ustanovení ...

20.

vládna vyhláška č. 211/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní drobných opráv v bytoch;

21.

príloha vyhlášky Ministerstva financií č. 157/1954 Ú. l. (č. 183/1954 Ú. v.), ktorou sa vydávajú ...

22.

prílohy 1 až 11 vyhlášky Ministerstva financií č. 237/1955 Ú. l. (Ú. v.) o poistných podmienkach ...

23.

vyhláška ministra financií č. 206/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vkladných knižkách;

24.

vyhlášky Ministerstva financií č. 33/1958 Ú. l. (Ú. v.) o poistných podmienkach pre poistenie ...

25.

ustanovenia čl. 22 až 25 vyhlášky Ministerstva vnútorného obchodu č. 125/1959 Ú. l. (Ú. v.) ...

Tretia hlava
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 1983 (zákon č. 131/1982 Zb.)

§ 865
(1)

Pokiaľ nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté ...

(2)

Na právne vzťahy z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo v čase od 1. apríla ...

(3)

Do času uvedeného v ustanovení § 135a v znení zákona č. 131/1982 Zb. sa započíta aj čas, po ...

(4)

Ak ide o právo dovolať sa neplatnosti právneho úkonu z dôvodu uvedeného v ustanovení § 40a v ...

(5)

Ak ide o právo na náhradu škody alebo o právo na vydanie neoprávnene získaného majetkového prospechu, ...

(6)

Na práva a povinnosti z vecných bremien vzniknutých pred 1. aprílom 1964 sa vzťahujú obdobne ustanovenia ...

§ 866

Zvýšenie základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy pri výkone rozhodnutia, ...

Štvrtá hlava
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 1989 (zákon č. 188/1988 Zb.)

§ 867

Nárok na náhradu za stratu na dôchodku, ktorý vznikol pred 1. januárom 1989, sa posudzuje podľa ...

Piata hlava
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 1992 (zákon č. 509/1991 Zb.)

§ 868

Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté ...

§ 869

Odporovať možno právnym úkonom urobeným v čase troch rokov pred účinnosťou tohto zákona, pokiaľ ...

§ 870

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú lehoty a premlčacie doby, ktoré ...

§ 871
(1)

Právo osobného užívania bytu a právo užívania iných obytných miestností a miestností neslúžiacich ...

(2)

Právo užívania časti bytu sa mení na podnájom s tým, že ho nemožno vypovedať po dobu jedného ...

(3)

Obdobne to platí pri osobnom užívaní iných obytných miestností a miestností neslúžiacich na ...

(4)

Osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie sa mení na nájom ...

§ 872
(1)

Právo osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu ...

(2)

Ak právo osobného užívania rovnakého nezastavaného pozemku vzniklo viacerým občanom spoločne ...

(3)

Ak právo osobného užívania rovnakého zastavaného pozemku vzniklo viacerým občanom spoločne ...

(4)

Ak právo osobného užívania k zastavanému alebo nezastavanému pozemku vzniklo manželom, stávajú ...

(5)

Ak predo dňom účinnosti tohto zákona vzniklo občanovi právo, aby s ním bola uzavretá dohoda ...

(6)

Ak ide o vydržanie vlastníckeho práva k pozemku podľa tohto zákona, kde na základe doterajších ...

(7)

Ak občanovi (občanom) vzniklo za podmienok uvedených v zákone č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve ...

(8)

Za podmienok ustanovených v zákone č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. ...

§ 873

Pri dedení sa použije právo platné v deň smrti poručiteľa. Ak sa však závet vyhotovil pred ...

§ 874

Práva a povinnosti z obmedzenia prevodu nehnuteľnosti, ktoré vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, ...

§ 875
(1)

Záujmové združenia, ktoré vznikli podľa § 360a a 360b Hospodárskeho zákonníka, záujmové organizácie, ...

(2)

Doterajšie nadácie sa považujú za nadácie podľa § 20b až 20e tohto zákona.

§ 876
(1)

Vzťahy trvalého užívania podľa § 70 zákona č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník sa posudzujú ...

(2)

Hospodárske zmluvy o dočasnom užívaní majetku za odplatu podľa § 348 Hospodárskeho zákonníka ...

§ 877
(1)

Ceny, odplaty a iné peňažné plnenia, ktoré sú predmetom úpravy podľa tohto zákona a na ktoré ...

(2)

Pokiaľ sa v tomto zákone používa pojem „všeobecne záväzný právny predpis o cenách“, rozumie ...

§ 878

Zrušujú sa:

1.

ustanovenia § 22 zákona č. 141/1950 Zb. (Občiansky zákonník);

2.

zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi;

3.

ustanovenia § 4, 6, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov ...

Šiesta hlava

§ 879
(1)

Vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam vyskytujúcim sa len na území Českej republiky alebo Slovenskej ...

(2)

Zákony národných rád ustanovia, kto a akým spôsobom zabezpečuje bytové náhrady (náhradné ...

Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  Napr. § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  • 2)  § 1 zákona ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších ...
  • 3)  Napr.: zákon 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...
  • 4)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
  • 5)  § 1 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 ...
  • 6)  Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
  • 7)  § 11 ods. 3 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
Načítavam znenie...
MENU
Hore