Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 29.06.2013
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Doprava, Verejné obstarávanie, Lesy a lesné hospodárstvo, Geológia, geodézia, kartografia, Miestna štátna správa, Vodné hospodárstvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Vlastnícke práva, Dražby, Zákonné poistenie, Kultúrne pamiatky, Odpadové hospodárstvo, Kataster nehnuteľností, Exekučné konanie, Stavebníctvo a architektúra, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD4DS9EUPPČL2

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/2013 s účinnosťou od 01.06.2017 na základe 55/2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Tento zákon

a)
ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,
b)
upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,
c)
zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením.
§ 2 - Postavenie okresných úradov
(1)

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra ...

(2)

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva ...

(3)

Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený podľa ...

(4)

Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred ...

(5)

Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo smernicou po dohode s ústredným ...

§ 3 - Sídla a územné obvody okresných úradov
(1)

V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

a)
civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ...
b)
hospodárskej mobilizácie,
c)
katastra nehnuteľností,
d)
obrany štátu,
e)
starostlivosti o životné prostredie.
f)
regionálneho rozvoja.
(2)

V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

a)
cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
b)
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,
c)
všeobecnej vnútornej správy,
d)
živnostenského podnikania.
(3)

Ak zákon ustanovuje pôsobnosť len okresnému úradu v sídle kraja, jeho územným obvodom pôsobnosti je ...

(4)

Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko ...

Pôsobnosť okresných úradov

§ 4
(1)

Pôsobnosť okresných úradov ustanovuje tento zákon a osobitné zákony.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6

a)
riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo ...
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje ...
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok, ...
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja nemôže

a)
zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce, ak bolo vydané ...
b)
preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce mimo odvolacieho konania.
(4)

Na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. b) sa v okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný ...

(5)

Okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe ...

(7)

Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom osobitnými ...

§ 4a

Pôsobnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 1 písm. f) vykonáva len okresný úrad v sídle ...

§ 5 - Vyhlášky
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy miestnych orgánov štátnej správy sa označujú názvom vyhláška.

(2)

Vyhláška sa vyhlasuje uverejnením vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

(3)

Vyhláška nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 2; účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej ...

(4)

Vyhláška odo dňa jej vyhlásenia musí byť každému prístupná na nazretie na orgáne podľa odseku 1, ktorý ...

§ 6 - Smernice a iné vnútorné predpisy
(1)

Smernice a iné vnútorné predpisy (ďalej len „smernica“), ktorými ústredné orgány štátnej správy riadia ...

(2)

Oznámenie o vydaní smernice obsahuje

a)
názov a dátum vydania,
b)
stručný obsah,
c)
dátum nadobudnutia účinnosti,
d)
údaj o tom, kde sa uverejní jej úplné znenie a kde možno doň nazrieť.
(3)

Smernica nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 1; účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej ...

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7

Výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2) Ministerstvo ...

§ 8 - Zrušujú sa
a)

obvodné úrady životného prostredia,

b)

obvodné pozemkové úrady,

c)

obvodné lesné úrady,

d)

obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

e)

správy katastra,

f)

Obvodný úrad Štúrovo.

§ 9
(1)

Obvodné úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013 sú okresné úrady podľa tohto zákona. ...

(2)

Prednosta obvodného úradu vymenovaný do 30. septembra 2013 sa považuje za prednostu okresného úradu ...

(3)

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, obvodného pozemkového úradu v sídle kraja, ...

(4)

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia, obvodného pozemkového úradu, obvodného lesného úradu, ...

(5)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 ...

(6)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 ...

(7)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali práce ...

(8)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali práce ...

(9)

Nároky zamestnancov, ktoré vyplývajú z prechodu práv a povinností podľa odsekov 5 až 8, uspokojí ministerstvo; ...

(10)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali v správe obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, ...

(11)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb ...

(12)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb ...

(13)

Výkon rozhodnutí orgánov zrušovaných podľa § 8 a obvodných úradov, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený ...

(14)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „krajský ...

(15)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „obvodný ...

(16)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „obvodný ...

§ 9a
(1)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb ...

(2)

Okresný úrad, z ktorého územnej pôsobnosti konania prechádzajú podľa odseku 1, odovzdá dokumentáciu ...

§ 9b

Pohľadávky, ktoré prešli na ministerstvo podľa § 9 alebo osobitného predpisu,4) alebo prešli na ministerstvo ...

§ 10

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

čl. I zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií ...

3.

čl. I zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

V § 44a sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnom okresnom ...

2.

V § 250zg ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle ...

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 20i ods. 2 sa slová „obvodnom úrade v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade v sídle kraja“. ...

2.

V § 151l ods. 4 sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnému ...

3.

V § 553b ods. 1 sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. IV

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b)
okresné úrady v sídlach krajov,

c)
okresné úrady.“.

2.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií ...

3.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

4.

V § 3 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

5.

V § 3 ods. 6 sa slová „odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q) a r)“ nahrádzajú ...

6.

V § 3 ods. 7 sa slová „odseku 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. d)“.

7.

Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

8.

Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. V

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 ...

1.

V § 121 ods. 2 písm. b) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

2.

§ 139b odsek 10 znie:

„(10) Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva ...

Čl. VI

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...

1.

V § 9 ods. 8 sa slová „Obvodný pozemkový úrad Kežmarok“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad Kežmarok“.

2.

Slová „obvodný pozemkový úrad“ a „pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. VII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

V § 3 ods. 3 druhá veta znie: „Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu, jedného zástupcu ...

2.

V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 1 až 13.

3.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

4.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

5.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená b) až f).

6.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 až 10.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 7.

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 7.

8.

Príloha k zákonu sa vypúšťa.

9.

Slová „obvodný pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42a ods. 1 a § 42d ...

10.

Slová „obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. VIII

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 45 ods. 1 druhej vete sa slová „živnostenský úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „živnostenský ...

2.

V § 57 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto ...

3.

V § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 úvodných vetách, § 65a ods. ...

4.

V § 66b odsek 1 znie:

„(1) Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni, ak § 60 ods. 6, § 61 ods. ...

5.

V § 66b sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v ...

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 ...

1.

V § 4 ods. 6 sa slová „riaditeľa obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „prednostu okresného ...

2.

V § 6 ods. 3 sa slová „obvodného pozemkového úradu a podpis riaditeľa obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú ...

3.

Slová „obvodný pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

2.

V § 12 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

3.

§ 16 a 16a sa vypúšťajú.

4.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)“. ...

5.

V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

6.

V § 22 ods. 2 sa slová „príslušná správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad, ...

7.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode ...

8.

V § 30 ods. 3 sa slová „príslušnú správu katastra“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.

9.

V § 30 ods. 4 písm. b) sa slová „správy katastra, ktorej“ nahrádzajú slovami „okresného úradu, ktorému“. ...

10.

V § 31 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade,“.

11.

V § 31 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade,“.

12.

V § 31 ods. 7 tretej vete sa slová „správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala“ nahrádzajú slovami „okresnom ...

13.

V § 31b ods. 1 písm. g) sa slová „iná príslušná správa katastra“ nahrádzajú slovami „iný príslušný okresný ...

14.

V § 33a ods. 4 sa slová „správy katastra v sídle kraja alebo príslušnej správy katastra“ nahrádzajú ...

15.

V § 35 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,“.

16.

V § 44 ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „mu“.

17.

V § 58 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

18.

V § 59 ods. 3 sa slová „Správa katastra je povinná“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad je povinný“.

19.

V § 65 ods. 2 sa slová „správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, v ktorého“.

20.

V § 67c ods. 1 prvej vete sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného okresného ...

21.

V § 69 ods. 3 sa slová „ktorejkoľvek správy katastra“ nahrádzajú slovami „ktoréhokoľvek okresného úradu“. ...

22.

V § 77 ods. 2 sa slová „správa katastra príslušná“ nahrádzajú slovami „okresný úrad príslušný“.

23.

V § 77 ods. 4 sa slová „správa katastra dozvedela“ nahrádzajú slovami „okresný úrad dozvedel“.

24.

V § 80 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „správe katastra a“.

25.

V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra.“.

26.

Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 78 ods. 1, § 79f a 79j nahrádzajú ...

27.

Slová „správa katastra v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „pozemkový úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

2.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Členmi komisie sú zástupcovia okresného úradu v sídle kraja z úsekov správy majetku štátu a správy ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b sa vypúšťajú.

3.

V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a v druhej, štvrtej ...

4.

Slová „katastrálny úrad“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. ...

1.

V § 3 sa slová „katastrálne úrady, správy katastra,“ nahrádzajú slovami „okresné úrady,“.

2.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „katastrálne úrady a správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresné úrady“. ...

3.

V § 9 ods. 2 sa slová „správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“ a slová „katastrálneho ...

4.

V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „so správou katastra“ nahrádzajú slovami „s okresným úradom“.

5.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Správcom informačného systému geodézie, kartografie a katastra je úrad; prevádzkovateľom môže byť ...

6.

V § 23 ods. 1 písm. j) a v § 25 ods. 1 písm. i) sa slová „so správou katastra“ nahrádzajú slovami „s ...

7.

V § 24 ods. 1 a v § 25a sa slová „správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, v ktorého“. ...

8.

Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ ...

9.

Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad ...

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 46 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“. ...

2.

V § 135 ods. 2 sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a slová ...

3.

V § 137 ods. 2 prvej vete sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“, ...

4.

V § 141 ods. 3 sa slová „správu katastra, aby uverejnila“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, aby uverejnil“. ...

5.

V § 148 ods. 2 sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

6.

V § 167 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“. ...

7.

V § 168 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému ...

8.

V § 168 ods. 4 sa slová „Správa katastra nehnuteľností je povinná“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad ...

9.

V § 206 ods. 1 sa slová „katastrálne úrady“ nahrádzajú slovami „okresné úrady v sídlach krajov“.

Čl. XIV

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 5 ods. 5 sa slová „Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja vydáva formou všeobecne záväznej ...

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 81h nahrádzajú ...

3.

Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

4.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XV

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

1.

V § 19 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

2.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 28c ods. 5 nahrádzajú slovami ...

Čl. XVI

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 ...

1.

V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.

2.

V § 15 ods. 5 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“. ...

3.

V § 19 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

Čl. XVII

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

§ 38 sa vypúšťa.

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XIX

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 36 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XX

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...

1.

V § 11 ods. 3 sa slová „katastrálneho úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

2.

V § 17 ods. 5 písm. c) a v § 28 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému ...

3.

V § 21 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému ...

Čl. XXI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 21 ods. 1, § 22 ods. 1, § 23 ods. 1 a § 49 ods. 1 sa slová „krajský úrad životného prostredia vyhlásiť ...

2.

V § 21 ods. 4, § 22 ods. 6 a § 23 ods. 5 sa slová „krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou ...

3.

V § 24 ods. 8 prvej vete sa slová „krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou“ ...

4.

V § 24 ods. 21 prvej vete sa slová „všeobecne záväzná vyhláška, ktorú vydá krajský úrad životného prostredia“ ...

5.

V § 25 ods. 1 a 3 sa slová „obvodný úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú ...

6.

V § 31 ods. 2 sa slová „krajský úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle ...

7.

V § 67 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až z) sa označujú ako písmená a) až y).

8.

V § 81 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 67 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 67 písm. h)“.

9.

V § 91 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.

10.

V § 92 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

11.

Slová „všeobecne záväzná vyhláška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 18 nahrádzajú ...

12.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. ...

13.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. ...

Čl. XXII

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 3 sa vypúšťa.

2.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

3.

V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

4.

V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5.

§ 6 sa vypúšťa.

6.

V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

7.

§ 8 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.

8.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

9.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. ...

10.

Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

Čl. XXIII

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 60 ods. 6 a § 61 písm. i) sa slová „všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovom „vyhláškou“.

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XXIV

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja26a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa.

2.

§ 100 vrátane nadpisu znie:

„§ 100 Okresný úrad v sídle kraja Okresný úrad v sídle kraja a) vykonáva štátny odborný dozor podľa ...

3.

Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

4.

Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

5.

Slová „obvodný úrad“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. XXV

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

V § 13a ods. 3 sa slová „obvodnom úrade“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade“.

2.

V § 16 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).

3.

V § 17 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená a) až l).

4.

V § 22 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 16 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 16 písm. c)“ a slová „§ 17 písm. ...

5.

V § 22 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 17.

6.

V § 22 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

7.

V § 23 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

8.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 29 ods. ...

9.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v ...

Čl. XXVI

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého ...

2.

V § 14 písmeno g) znie:

„g) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa ...

3.

V § 16 ods. 1 sa slová „obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami ...

4.

Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XXVII

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona ...

1.

V § 47 ods. 1 sa slová „[§ 59 ods. 2 písm. k)]“ nahrádzajú slovami „[§ 59 ods. 2 písm. j)]“.

2.

V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová „(§ 57 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 57)“.

3.

Nadpis § 57 znie: „Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva“.

4.

V § 57 sa vypúšťajú odseky 1 až 7. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86 sa vypúšťa.

5.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená b) až n).

6.

V § 59 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

7.

V § 59 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

8.

V § 60 sa vypúšťa odsek 3.

9.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

10.

Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ ...

11.

Slová „obvodný lesný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 písm. h) sa slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný úrad životného prostredia ...

2.

V § 55 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).

3.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v ...

4.

Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

Čl. XXX

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja (ďalej ...

2.

V § 7 ods. 1 písm. f) sa slová „riaditeľa obvodného úradu dopravy v sídle kraja“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 12a odsek 2 znie:

„(2) Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni ...

4.

Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13a ods. ...

Čl. XXXI

Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

1.

V § 7 ods. 7 sa slová „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad ...

2.

Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

Čl. XXXII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 17 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 21 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XXXIV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 44 ods. 4 prvej vete a tretej vete sa slová „obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný ...

2.

V § 44 ods. 5 sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.

3.

V § 72 ods. 7 sa slová „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný ...

4.

Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

Čl. XXXV

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 ...

1.

V § 4 ods. 3 sa slová „lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 7 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

3.

V § 10 ods. 3 sa slová „lesných úradov, lesné úrady“ nahrádzajú slovami „okresných úradov, okresné úrady“. ...

4.

V § 64 ods. 7 sa slová „lesnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

5.

V § 65 ods. 3 písm. j) sa slová „[§ 73 písm. j)]“ nahrádzajú slovami „[§ 73 písm. g)]“.

6.

V § 73 sa vypúšťajú písmená a) až c).

Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená a) až l).

7.

V § 76 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

8.

Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 80 ods. 6, 7 a 11 až ...

9.

Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 3 sa slová „obvodnému úradu životného prostredia11) (ďalej len „obvodný úrad“)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

2.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sa mení takto:

1.

V § 5 ods. 6 sa slová „krajský stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

2.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

3.

V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „záchranných prác“.

4.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh orgánu ochrany pred povodňami“.

5.

V § 14 ods. 2 sa za slovami „správcu vodohospodársky významných vodných tokov“ čiarka nahrádza slovom ...

6.

V § 14 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie orgánom ochrany pred povodňami, ...

7.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

8.

V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „krajskému úradu životného prostredia, obvodnému úradu životného ...

9.

V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie 1. obec okresnému úradu, 2. okresný úrad ...

10.

V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

11.

V § 19 ods. 7 sa slová „obvodných úradov životného prostredia a prednostovia krajských úradov životného ...

12.

V § 19 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

13.

V § 24 písm. b) sa vypúšťajú slová „s obvodným úradom v sídle kraja,“.

14.

V § 24 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2. až 13. sa označujú ako body 1. až 12.

15.

V § 24 písm. c) piatom bode sa slová „zabezpečovacích prác územných obvodov obvodných úradov životného ...

16.

V § 24 písm. c) šiesty bod znie:

„6. zostavuje povodňový plán kraja v spolupráci s vyšším územným celkom a predkladá ho na schválenie ...

17.

V § 24 písm. c) jedenástom bode sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja“.

18.

V § 24 písm. d) druhom bode sa slová „navrhuje obvodnému úradu v sídle kraja vyhlásenie mimoriadnej ...

19.

V § 24 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a obvodným úradom v sídle kraja“.

20.

V § 24 písm. d) ôsmom bode sa za slovom „ministerstvu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

21.

V § 25 písm. b) sa vypúšťajú slová „s obvodným úradom,“.

22.

V § 25 písm. c) druhom bode sa vypúšťajú slová „s obvodným lesným úradom,“.

23.

V § 25 písm. c) piaty bod znie:

„5. schvaľuje povodňový plán obce a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu drobného vodného toku,“. ...

24.

V § 25 písm. c) ôsmy bod znie:

„8. zostavuje povodňový plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja; povodňový plán ...

25.

V § 25 písm. c) štrnástom bode sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obvodným úradom“.

26.

V § 25 písm. d) prvom bode sa slová „krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 25 písm. d) druhom bode sa slová „navrhuje obvodnému úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie“ nahrádzajú ...

28.

V § 25 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a obvodným úradom“.

29.

V § 26 ods. 2 sa slová „obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom“ nahrádzajú slovami ...

30.

V § 26 ods. 3 písm. a) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami ...

31.

V § 26 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú ...

32.

V § 26 ods. 3 písm. b) siedmom bode sa slová „obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia“ ...

33.

V § 26 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „obvodný úrad životného prostredia,“.

34.

V § 27 ods. 9 prvá veta a druhá veta znejú: „Predseda krajskej povodňovej komisie je prednosta okresného ...

35.

V § 27 ods. 13 prvá veta a druhá veta znejú: „Predseda obvodnej povodňovej komisie je prednosta okresného ...

36.

V § 27 odsek 16 znie:

„(16) Návrhy obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce na vykonanie opatrení na zabezpečenie ...

37.

V § 28 písm. f) sa vypúšťajú slová „obvodných úradov v sídlach krajov a obvodných úradov,“.

38.

§ 30 sa vypúšťa.

39.

V § 31 písm. a) sa slová „orgánov ochrany pred povodňami alebo obvodného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú ...

40.

V § 31 písm. e) sa slová „krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú ...

41.

V § 31 písm. f) sa slová „krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú ...

42.

V § 32 písm. c) sa slová „krajským úradom životného prostredia, obvodným úradom životného prostredia, ...

43.

V § 32 písm. d) sa slová „krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú ...

44.

§ 34 sa vypúšťa.

45.

V § 35 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo krízových štábov“.

46.

V § 35 písm. e) sa slová „obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný ...

47.

V § 35 písm. f) sa slová „obvodným úradom životného prostredia a s obvodným úradom“ nahrádzajú slovami ...

48.

V § 36 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa za slovami „s orgánmi ochrany pred povodňami“ vypúšťa čiarka ...

49.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo krízových štábov“.

50.

V § 39 a 40 sa za slovami „Orgán ochrany pred povodňami“ vypúšťa čiarka a slová „obvodný úrad v sídle ...

51.

V § 41 ods. 2 písm. a) sa za slovami „príkazmi obce“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

52.

V § 44 ods. 1 sa slová „ktoré nariadila obec, orgán ochrany pred povodňami alebo krízový štáb“ nahrádzajú ...

53.

V § 44 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

54.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

55.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

56.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v ...

57.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Okresný úrad v sídle kraja vydáva akčný plán vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho ...

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 32 ods. ...

3.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 32 ods. ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. sa mení takto: ...

1.

V § 22 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

2.

V § 23 sa vypúšťa písmeno g).

3.

Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ ...

4.

Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad ...

Čl. XL

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. ...

1.

V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
okresné úrady v sídlach krajov,“.

2.

Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. XLI

Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „Obvodný úrad životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad“)“ nahrádzajú ...

2.

Slová „obvodný úrad“ sa v celom texte zákona okrem § 18 ods. 1 nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. XLII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. XXIX, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2013 Z. z.

  SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OKRESNÝCH ÚRADOV (§ 3 ods. 1)

  Okresný úrad, sídlo okresy v územnom obvode okresného úradu     Bratislavský kraj        1. ...

  Poznámka:

  Sídlom Okresného úradu Košice-okolie je mesto Košice.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 180/2013 Z. z.

  SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OKRESNÝCH ÚRADOV (§ 3 ods. 2)

  Okresný úrad, sídlo okresy v územnom obvode okresného úradu     Bratislavský kraj        1. ...

Poznámky

 • 1)  § 5 a 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 1a)  Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  Napríklad § 7 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ...
 • 2a)  § 14 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...
 • 4)  Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore