Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 29.06.2013
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Geológia, geodézia, kartografia, Lesy a lesné hospodárstvo, Odpadové hospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo, Stavebníctvo a architektúra, Vodné hospodárstvo, Životné prostredie, Dražby, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Kultúrne pamiatky, Miestna štátna správa, Exekučné konanie, Kataster nehnuteľností, Zákonné poistenie, Vlastnícke práva, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD6DS9EUPPČL2

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2013 s účinnosťou od 01.06.2017 na základe 55/2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Tento zákon

a)

ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,

b)

upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,

c)

zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením.

§ 2 - Postavenie okresných úradov
(1)

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

(3)

Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený podľa odseku 6, ak § 7 neustanovuje inak.

(4)

Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.

(5)

Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo smernicou po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.

§ 3 - Sídla a územné obvody okresných úradov
(1)

V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

a)

civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

b)

hospodárskej mobilizácie,

c)

katastra nehnuteľností,

d)

obrany štátu,

e)

starostlivosti o životné prostredie.

f)

regionálneho rozvoja.

(2)

V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

a)

cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

b)

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,

c)

všeobecnej vnútornej správy,

d)

živnostenského podnikania.

(3)

Ak zákon ustanovuje pôsobnosť len okresnému úradu v sídle kraja, jeho územným obvodom pôsobnosti je územný obvod kraja, v ktorom má okresný úrad v sídle kraja sídlo; to sa nevzťahuje na Okresný úrad Košice-okolie.

(4)

Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko okresného úradu a určiť jeho územný obvod.

Pôsobnosť okresných úradov

§ 4
(1)

Pôsobnosť okresných úradov ustanovuje tento zákon a osobitné zákony.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6

a)

riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

b)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

c)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

d)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja nemôže

a)

zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy,

b)

preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce mimo odvolacieho konania.

(4)

Na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. b) sa v okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar; môže plniť aj úlohy podľa odseku 2 písm. a), c) a d).

(5)

Okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v jeho územnom obvode; môže spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.1)

(7)

Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné úseky štátnej správy.

§ 4a

Pôsobnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 1 písm. f) vykonáva len okresný úrad v sídle okresu, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.1a)

§ 5 - Vyhlášky
(1)

Všeobecne záväzné právne predpisy miestnych orgánov štátnej správy sa označujú názvom vyhláška.

(2)

Vyhláška sa vyhlasuje uverejnením vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

(3)

Vyhláška nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 2; účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak to odôvodňuje naliehavý všeobecný záujem, možno vo vyhláške ustanoviť skorší začiatok jej účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

(4)

Vyhláška odo dňa jej vyhlásenia musí byť každému prístupná na nazretie na orgáne podľa odseku 1, ktorý ju vydal.

§ 6 - Smernice a iné vnútorné predpisy
(1)

Smernice a iné vnútorné predpisy (ďalej len „smernica“), ktorými ústredné orgány štátnej správy riadia výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi alebo inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyhlasujú sa uverejnením oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

(2)

Oznámenie o vydaní smernice obsahuje

a)

názov a dátum vydania,

b)

stručný obsah,

c)

dátum nadobudnutia účinnosti,

d)

údaj o tom, kde sa uverejní jej úplné znenie a kde možno doň nazrieť.

(3)

Smernica nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 1; účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak to odôvodňuje naliehavý všeobecný záujem, možno v smernici ustanoviť skorší začiatok jej účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7

Výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2) Ministerstvo je oprávnené vykonať konsolidáciu pohľadávok štátu vzniknutých z rozhodnutia okresného úradu podľa osobitného predpisu.2a) Ministerstvo je oprávnené odplatne postúpiť písomnou zmluvou na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013.

§ 8 - Zrušujú sa
a)

obvodné úrady životného prostredia,

b)

obvodné pozemkové úrady,

c)

obvodné lesné úrady,

d)

obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

e)

správy katastra,

f)

Obvodný úrad Štúrovo.

§ 9
(1)

Obvodné úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013 sú okresné úrady podľa tohto zákona.

(2)

Prednosta obvodného úradu vymenovaný do 30. septembra 2013 sa považuje za prednostu okresného úradu podľa zákona účinného od 1. októbra 2013.

(3)

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, obvodného pozemkového úradu v sídle kraja, obvodného lesného úradu v sídle kraja, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správy katastra v sídle kraja ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresný úrad v sídle kraja.

(4)

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia, obvodného pozemkového úradu, obvodného lesného úradu, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správy katastra ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresný úrad.

(5)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali štátnu službu v obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja, obvodnom pozemkovom úrade v sídle kraja, obvodnom lesnom úrade v sídle kraja, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správe katastra v sídle kraja, prechádzajú na ministerstvo.

(6)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali štátnu službu v obvodnom úrade životného prostredia, obvodnom pozemkovom úrade, obvodnom lesnom úrade, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správe katastra, prechádzajú na ministerstvo.

(7)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja, obvodnom pozemkovom úrade v sídle kraja, obvodnom lesnom úrade v sídle kraja, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správe katastra v sídle kraja, prechádzajú na ministerstvo.

(8)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade životného prostredia, obvodnom pozemkovom úrade, obvodnom lesnom úrade, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správe katastra, prechádzajú na ministerstvo.

(9)

Nároky zamestnancov, ktoré vyplývajú z prechodu práv a povinností podľa odsekov 5 až 8, uspokojí ministerstvo; na týchto zamestnancov sa vzťahuje kolektívna zmluva ministerstva platná na rok 2013.

(10)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali v správe obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, obvodný lesný úrad v sídle kraja, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správa katastra v sídle kraja k 30. septembru 2013, prechádzajú do správy ministerstva okrem záväzkov nevyporiadaných v lehote splatnosti k 30. septembru 2013, ktoré prechádzajú do správy ústredného orgánu štátnej správy, ktorý riadil výkon štátnej správy uskutočňovaný zrušovaným miestnym orgánom štátnej správy.

(11)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, právoplatne neskončené obvodným úradom životného prostredia v sídle kraja, obvodným pozemkovým úradom v sídle kraja, obvodným lesným úradom v sídle kraja, obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správou katastra v sídle kraja do 30. septembra 2013, dokončí okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mali sídlo obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, obvodný lesný úrad v sídle kraja, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správa katastra v sídle kraja.

(12)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, právoplatne neskončené obvodným úradom životného prostredia, obvodným pozemkovým úradom, obvodným lesným úradom, obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, správou katastra a Obvodným úradom Štúrovo do 30. septembra 2013, dokončí okresný úrad, v ktorého územnom obvode mali sídlo obvodný úrad životného prostredia, obvodný pozemkový úrad, obvodný lesný úrad, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, správa katastra a Obvodný úrad Štúrovo.

(13)

Výkon rozhodnutí orgánov zrušovaných podľa § 8 a obvodných úradov, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 30. septembra 2013, uskutoční ministerstvo.

(14)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „krajský školský úrad“, „krajský stavebný úrad“, „územná vojenská správa“, „krajský úrad životného prostredia“, „krajský pozemkový úrad“, „krajský lesný úrad“, „krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ a „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

(15)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „obvodný úrad v sídle kraja“, „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“, „obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“, „obvodný lesný úrad v sídle kraja“, „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja“ a „správa katastra v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

(16)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „obvodný úrad“, „obvodný úrad životného prostredia“, „obvodný pozemkový úrad“, „obvodný lesný úrad“, „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ a „správa katastra“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

§ 9a
(1)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a ktoré mal podľa § 9 ods. 12 dokončiť okresný úrad, v ktorého územnom obvode mal sídlo obvodný pozemkový úrad a obvodný lesný úrad, právoplatne neskončené do 30. apríla 2014, dokončí okresný úrad, do ktorého územnej pôsobnosti tieto konania patria; konania podľa osobitného predpisu,3) ktoré mal podľa § 9 ods. 12 dokončiť okresný úrad Prešov, okresný úrad Stará Ľubovňa a okresný úrad Poprad, dokončí okresný úrad Kežmarok.

(2)

Okresný úrad, z ktorého územnej pôsobnosti konania prechádzajú podľa odseku 1, odovzdá dokumentáciu k týmto konaniam okresnému úradu, na ktorý prechádza územná pôsobnosť, do 15. mája 2014.

§ 9b

Pohľadávky, ktoré prešli na ministerstvo podľa § 9 alebo osobitného predpisu,4) alebo prešli na ministerstvo zrušením štátnych rozpočtových organizácií podľa osobitného predpisu5) zanikajú 1. januára 2015, ak neboli uspokojené a jednotlivá výška pohľadávky je nižšia ako priemerné náklady na vymoženie obdobných pohľadávok.

§ 10

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z., zákona č. 254/2007 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z.,

2.

čl. I zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. XVI zákona č. 345/2012 Z. z.,

3.

čl. I zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 44a sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnom okresnom úrade“.
2.
V § 250zg ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 20i ods. 2 sa slová „obvodnom úrade v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade v sídle kraja“.
2.
V § 151l ods. 4 sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.
3.
V § 553b ods. 1 sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. IV

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z, zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b)
okresné úrady v sídlach krajov,

c)
okresné úrady.“.

2.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s)
zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií.“.

3.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

5.
V § 3 ods. 6 sa slová „odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q) a r)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r) a s)“ a slová „odseku 4 písm. e), f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. d) a e)“.
6.
V § 3 ods. 7 sa slová „odseku 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. d)“.
7.
Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
8.
Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. V

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z. a zákona č. 300/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 121 ods. 2 písm. b) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
2.
§ 139b odsek 10 znie:

„(10)
Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva vnútra, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo vo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov.“.

Čl. VI

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 9 ods. 8 sa slová „Obvodný pozemkový úrad Kežmarok“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad Kežmarok“.
2.
Slová „obvodný pozemkový úrad“ a „pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. VII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 3 druhá veta znie: „Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu navrhovateľa.“ a v poslednej vete sa slová „riaditeľ obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „prednosta okresného úradu“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 1 až 13.

3.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

4.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

5.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená b) až f).

6.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 až 10.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 7.

7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 7.
8.
Príloha k zákonu sa vypúšťa.
9.
Slová „obvodný pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42a ods. 1 a § 42d ods. 2 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
10.
Slová „obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. VIII

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z. a zákona č. 95/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 45 ods. 1 druhej vete sa slová „živnostenský úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „živnostenský úrad“ a v tretej vete sa slová „živnostenského úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „živnostenského úradu“.
2.
V § 57 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona“.
3.
V § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 úvodných vetách, § 65a ods. 3, § 65b ods. 5, § 65c a § 66 ods. 1 až 3 sa slová „živnostenský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „živnostenský úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
4.
V § 66b odsek 1 znie:

„(1)
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni, ak § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 v úvodných vetách a § 65a ods. 3, § 65b ods. 5, § 65c a § 66 ods. 1 až 3 neustanovujú inak.“.

5.
V § 66b sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 6 sa slová „riaditeľa obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „prednostu okresného úradu“.
2.
V § 6 ods. 3 sa slová „obvodného pozemkového úradu a podpis riaditeľa obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu a podpis prednostu okresného úradu“.
3.
Slová „obvodný pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z, zákona č. 103/2010 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
2.
V § 12 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

3.
§ 16 a 16a sa vypúšťajú.
4.
V § 18 odsek 1 znie:

„(1)
Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)“.

5.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
6.
V § 22 ods. 2 sa slová „príslušná správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad, v ktorého“.
7.
V § 22 odsek 3 znie:

„(3)
Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.“.

8.
V § 30 ods. 3 sa slová „príslušnú správu katastra“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.
9.
V § 30 ods. 4 písm. b) sa slová „správy katastra, ktorej“ nahrádzajú slovami „okresného úradu, ktorému“.
10.
V § 31 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade,“.

11.
V § 31 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade,“.

12.
V § 31 ods. 7 tretej vete sa slová „správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal“.
13.
V § 31b ods. 1 písm. g) sa slová „iná príslušná správa katastra“ nahrádzajú slovami „iný príslušný okresný úrad“.
14.
V § 33a ods. 4 sa slová „správy katastra v sídle kraja alebo príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja alebo príslušného okresného úradu“.
15.
V § 35 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,“.

16.
V § 44 ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „mu“.
17.
V § 58 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

18.
V § 59 ods. 3 sa slová „Správa katastra je povinná“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad je povinný“.
19.
V § 65 ods. 2 sa slová „správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, v ktorého“.
20.
V § 67c ods. 1 prvej vete sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného okresného úradu“, slová „obvodného úradu v sídle kraja“ sa nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“ a v štvrtej vete sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného okresného úradu“.
21.
V § 69 ods. 3 sa slová „ktorejkoľvek správy katastra“ nahrádzajú slovami „ktoréhokoľvek okresného úradu“.
22.
V § 77 ods. 2 sa slová „správa katastra príslušná“ nahrádzajú slovami „okresný úrad príslušný“.
23.
V § 77 ods. 4 sa slová „správa katastra dozvedela“ nahrádzajú slovami „okresný úrad dozvedel“.
24.
V § 80 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „správe katastra a“.
25.
V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra.“.

26.
Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 78 ods. 1, § 79f a 79j nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
27.
Slová „správa katastra v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „pozemkový úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
2.
V § 4 odsek 3 znie:

„(3)
Členmi komisie sú zástupcovia okresného úradu v sídle kraja z úsekov správy majetku štátu a správy katastra nehnuteľností, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) a zástupca obce; ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca“). Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca obce.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b sa vypúšťajú.

3.
V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a v druhej, štvrtej a piatej vete sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
4.
Slová „katastrálny úrad“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 346/2007 Z. z., zákona č. 600/2008 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 sa slová „katastrálne úrady, správy katastra,“ nahrádzajú slovami „okresné úrady,“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „katastrálne úrady a správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresné úrady“.
3.
V § 9 ods. 2 sa slová „správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“ a slová „katastrálneho úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
4.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „so správou katastra“ nahrádzajú slovami „s okresným úradom“.
5.
V § 19 odsek 2 znie:

„(2)
Správcom informačného systému geodézie, kartografie a katastra je úrad; prevádzkovateľom môže byť právnická osoba zriadená úradom.“.

6.
V § 23 ods. 1 písm. j) a v § 25 ods. 1 písm. i) sa slová „so správou katastra“ nahrádzajú slovami „s okresným úradom“.
7.
V § 24 ods. 1 a v § 25a sa slová „správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, v ktorého“.
8.
Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
9.
Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 46 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.
2.
V § 135 ods. 2 sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a slová „obvodnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
3.
V § 137 ods. 2 prvej vete sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“, slová „obvodnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a v druhej vete sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
4.
V § 141 ods. 3 sa slová „správu katastra, aby uverejnila“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, aby uverejnil“.
5.
V § 148 ods. 2 sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
6.
V § 167 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.
7.
V § 168 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
8.
V § 168 ods. 4 sa slová „Správa katastra nehnuteľností je povinná“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad je povinný“.
9.
V § 206 ods. 1 sa slová „katastrálne úrady“ nahrádzajú slovami „okresné úrady v sídlach krajov“.

Čl. XIV

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 343/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 5 ods. 5 sa slová „Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja vydáva formou všeobecne záväznej vyhlášky“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad v sídle kraja vydáva vyhláškou“.
2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 81h nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 81j nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XV

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 19 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
2.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 28c ods. 5 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. XVI

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z. a zákona č. 262/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.
2.
V § 15 ods. 5 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.
3.
V § 19 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

Čl. XVII

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
§ 38 sa vypúšťa.
2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XIX

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 394/2009 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 36 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XX

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 11 ods. 3 sa slová „katastrálneho úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.
2.
V § 17 ods. 5 písm. c) a v § 28 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.
3.
V § 21 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

Čl. XXI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 408/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 21 ods. 1, § 22 ods. 1, § 23 ods. 1 a § 49 ods. 1 sa slová „krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhlásiť vyhláškou“.
2.
V § 21 ods. 4, § 22 ods. 6 a § 23 ods. 5 sa slová „krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhláškou“.
3.
V § 24 ods. 8 prvej vete sa slová „krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhlásiť vyhláškou“ a v druhej vete sa slová „všeobecne záväznú vyhlášku“ nahrádzajú slovom „vyhlášku“ a slová „krajský úrad životného prostredia“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
4.
V § 24 ods. 21 prvej vete sa slová „všeobecne záväzná vyhláška, ktorú vydá krajský úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „vyhláška, ktorú vydá okresný úrad v sídle kraja“, slová „všeobecne záväznou vyhláškou“ sa nahrádzajú slovom „vyhláškou“ a v druhej vete sa slová „krajských úradov životného prostredia, všeobecne záväznú vyhlášku“ nahrádzajú slovami „okresných úradov v sídlach krajov, vyhlášku“.
5.
V § 25 ods. 1 a 3 sa slová „obvodný úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad vyhláškou“.
6.
V § 31 ods. 2 sa slová „krajský úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ a slová „ všeobecne záväznou vyhláškou“ sa nahrádzajú slovom „vyhláškou“.
7.
V § 67 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až z) sa označujú ako písmená a) až y).

8.
V § 81 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 67 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 67 písm. h)“.
9.
V § 91 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.

10.
V § 92 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

11.
Slová „všeobecne záväzná vyhláška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 18 nahrádzajú slovom „vyhláška“ v príslušnom tvare.
12.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 7 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
13.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 16 a 18 nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXII

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
§ 3 sa vypúšťa.
2.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
4.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5.
§ 6 sa vypúšťa.
6.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

7.
§ 8 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.

8.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
9.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. 1 až 5 a § 13a nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
10.
Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXIII

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z. a zákona č. 306/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 60 ods. 6 a § 61 písm. i) sa slová „všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovom „vyhláškou“.
2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXIV

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 356/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja26a) (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa.

2.
§ 100 vrátane nadpisu znie:

㤠100
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,

b)
spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru pri koordinácii okresných úradov pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona.“.

3.
Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
5.
Slová „obvodný úrad“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. XXV

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 447/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 13a ods. 3 sa slová „obvodnom úrade“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade“.
2.
V § 16 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).

3.
V § 17 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená a) až l).

4.
V § 22 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 16 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 16 písm. c)“ a slová „§ 17 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 17 písm. c)“.
5.
V § 22 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 17.

6.
V § 22 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
7.
V § 23 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

8.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 29 ods. 5 a 10 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
9.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

Čl. XXVI

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 1 sa slová „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola“.
2.
V § 14 písmeno g) znie:

„g)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.“.

3.
V § 16 ods. 1 sa slová „obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.
4.
Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXVII

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 47 ods. 1 sa slová „[§ 59 ods. 2 písm. k)]“ nahrádzajú slovami „[§ 59 ods. 2 písm. j)]“.
2.
V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová „(§ 57 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 57)“.
3.
Nadpis § 57 znie: „Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva“.
4.
V § 57 sa vypúšťajú odseky 1 až 7. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86 sa vypúšťa.

5.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená b) až n).

6.
V § 59 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
7.
V § 59 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

8.
V § 60 sa vypúšťa odsek 3.
9.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
10.
Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
11.
Slová „obvodný lesný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 písm. h) sa slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný úrad životného prostredia (ďalej len ˜„obvodný úrad")“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad“.
2.
V § 55 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).

3.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXX

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 1 sa slová „obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade v sídle kraja“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. f) sa slová „riaditeľa obvodného úradu dopravy v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „vedúceho organizačného útvaru cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja“.
3.
V § 12a odsek 2 znie:

„(2)
Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.“.

4.
Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13a ods. 2 nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXI

Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 31/2010 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 232/2011 Z. z. a zákona č. 372/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 7 ods. 7 sa slová „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“)“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
2.
Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 17 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 21 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXIV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 357/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 44 ods. 4 prvej vete a tretej vete sa slová „obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
2.
V § 44 ods. 5 sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.
3.
V § 72 ods. 7 sa slová „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“)“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
4.
Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXV

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 3 sa slová „lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady“ nahrádzajú slovami „okresných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú okresné úrady“.
2.
V § 7 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

3.
V § 10 ods. 3 sa slová „lesných úradov, lesné úrady“ nahrádzajú slovami „okresných úradov, okresné úrady“.
4.
V § 64 ods. 7 sa slová „lesnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
5.
V § 65 ods. 3 písm. j) sa slová „[§ 73 písm. j)]“ nahrádzajú slovami „[§ 73 písm. g)]“.
6.
V § 73 sa vypúšťajú písmená a) až c).

Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená a) až l).

7.
V § 76 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

8.
Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 80 ods. 6, 7 a 11 až 13 a § 81 ods. 2 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
9.
Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXVI

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 3 sa slová „obvodnému úradu životného prostredia11) (ďalej len „obvodný úrad“)“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

2.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXVII

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sa mení takto:

1.
V § 5 ods. 6 sa slová „krajský stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
2.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).
3.
V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „záchranných prác“.
4.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh orgánu ochrany pred povodňami“.
5.
V § 14 ods. 2 sa za slovami „správcu vodohospodársky významných vodných tokov“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a obvodný úrad“.
6.
V § 14 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru, okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru, vyššiemu územnému celku a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,“.

7.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

8.
V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „krajskému úradu životného prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja a okresnému úradu“.
9.
V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie
1.
obec okresnému úradu,

2.
okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja,

3.
okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a ministerstvu vnútra.“.

10.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
11.
V § 19 ods. 7 sa slová „obvodných úradov životného prostredia a prednostovia krajských úradov životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresných úradov“.
12.
V § 19 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

13.
V § 24 písm. b) sa vypúšťajú slová „s obvodným úradom v sídle kraja,“.
14.
V § 24 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2. až 13. sa označujú ako body 1. až 12.

15.
V § 24 písm. c) piatom bode sa slová „zabezpečovacích prác územných obvodov obvodných úradov životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresných úradov,“.
16.
V § 24 písm. c) šiesty bod znie:

„6.
zostavuje povodňový plán kraja v spolupráci s vyšším územným celkom a predkladá ho na schválenie ministerstvu a ministerstvu vnútra; povodňový plán poskytuje krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,“.

17.
V § 24 písm. c) jedenástom bode sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja“.
18.
V § 24 písm. d) druhom bode sa slová „navrhuje obvodnému úradu v sídle kraja vyhlásenie mimoriadnej situácie“ nahrádzajú slovami „vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, ministerstvo, krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,“.
19.
V § 24 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a obvodným úradom v sídle kraja“.
20.
V § 24 písm. d) ôsmom bode sa za slovom „ministerstvu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a obvodnému úradu v sídle kraja“.
21.
V § 25 písm. b) sa vypúšťajú slová „s obvodným úradom,“.
22.
V § 25 písm. c) druhom bode sa vypúšťajú slová „s obvodným lesným úradom,“.
23.
V § 25 písm. c) piaty bod znie:

„5.
schvaľuje povodňový plán obce a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu drobného vodného toku,“.

24.
V § 25 písm. c) ôsmy bod znie:

„8.
zostavuje povodňový plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja; povodňový plán poskytuje okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,“.

25.
V § 25 písm. c) štrnástom bode sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obvodným úradom“.
26.
V § 25 písm. d) prvom bode sa slová „krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
27.
V § 25 písm. d) druhom bode sa slová „navrhuje obvodnému úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie“ nahrádzajú slovami „vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, ministerstvo, okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav“.
28.
V § 25 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a obvodným úradom“.
29.
V § 26 ods. 2 sa slová „obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.
30.
V § 26 ods. 3 písm. a) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného prostredia,“.
31.
V § 26 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
32.
V § 26 ods. 3 písm. b) siedmom bode sa slová „obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
33.
V § 26 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „obvodný úrad životného prostredia,“.
34.
V § 27 ods. 9 prvá veta a druhá veta znejú: „Predseda krajskej povodňovej komisie je prednosta okresného úradu v sídle kraja a tajomník je zástupca organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu v sídle kraja. Prednosta okresného úradu v sídle kraja žiada o vyslanie zástupcov do krajskej povodňovej komisie krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, krajské riaditeľstvo Policajného zboru, vyšší územný celok, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány a organizácie podľa potreby a s ohľadom na ich územnú pôsobnosť.“.
35.
V § 27 ods. 13 prvá veta a druhá veta znejú: „Predseda obvodnej povodňovej komisie je prednosta okresného úradu a tajomník je zástupca organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu. Prednosta okresného úradu žiada o vyslanie zástupcov do obvodnej povodňovej komisie okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo Policajného zboru, regionálnu správu ciest, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány a organizácie podľa potreby a s ohľadom na ich územnú pôsobnosť.“.
36.
V § 27 odsek 16 znie:

„(16)
Návrhy obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce na vykonanie opatrení na zabezpečenie ochrany pred povodňami vydáva príkazmi obec.“.

37.
V § 28 písm. f) sa vypúšťajú slová „obvodných úradov v sídlach krajov a obvodných úradov,“.
38.
§ 30 sa vypúšťa.
39.
V § 31 písm. a) sa slová „orgánov ochrany pred povodňami alebo obvodného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu sídle kraja“.
40.
V § 31 písm. e) sa slová „krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
41.
V § 31 písm. f) sa slová „krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresným úradom v sídle kraja“ a slová „obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov v sídle kraja“ sa nahrádzajú slovami „okresných úradov, okresných úradov v sídle kraja“.
42.
V § 32 písm. c) sa slová „krajským úradom životného prostredia, obvodným úradom životného prostredia, obvodným úradom v sídle kraja, obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom“.
43.
V § 32 písm. d) sa slová „krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresným úradom v sídle kraja“.
44.
§ 34 sa vypúšťa.
45.
V § 35 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo krízových štábov“.
46.
V § 35 písm. e) sa slová „obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
47.
V § 35 písm. f) sa slová „obvodným úradom životného prostredia a s obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“ a slová „obvodných úradov“ sa nahrádzajú slovami „okresných úradov“.
48.
V § 36 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa za slovami „s orgánmi ochrany pred povodňami“ vypúšťa čiarka a slová „obvodnými úradmi v sídlach krajov, obvodnými úradmi“.
49.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo krízových štábov“.
50.
V § 39 a 40 sa za slovami „Orgán ochrany pred povodňami“ vypúšťa čiarka a slová „obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad“.
51.
V § 41 ods. 2 písm. a) sa za slovami „príkazmi obce“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja,“.
52.
V § 44 ods. 1 sa slová „ktoré nariadila obec, orgán ochrany pred povodňami alebo krízový štáb“ nahrádzajú slovami „ktoré nariadila obec alebo orgán ochrany pred povodňami“.
53.
V § 44 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
54.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
55.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
56.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
57.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 12 odsek 4 znie:

„(4)
Okresný úrad v sídle kraja vydáva akčný plán vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení.“.

2.
Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 32 ods. 7, 9, 10 a 13 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 32 ods. 19 nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXIX

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 22 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

2.
V § 23 sa vypúšťa písmeno g).
3.
Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XL

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
okresné úrady v sídlach krajov,“.

2.
Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XLI

Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „Obvodný úrad životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad“)“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.
2.
Slová „obvodný úrad“ sa v celom texte zákona okrem § 18 ods. 1 nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. XLII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. XXIX, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2013 Z. z.

  SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OKRESNÝCH ÚRADOV (§ 3 ods. 1)

  Okresný úrad, sídlo okresy v územnom obvode okresného úradu
     
  Bratislavský kraj  
     
   1. Bratislava Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
   2. Malacky Malacky
   3. Pezinok Pezinok
   4. Senec Senec
     
  Trnavský kraj  
     
   5. Trnava Trnava
   6. Dunajská Streda Dunajská Streda
   7. Galanta Galanta
   8. Hlohovec Hlohovec
   9. Piešťany Piešťany
  10. Senica Senica
  11. Skalica Skalica
     
  Trenčiansky kraj  
     
  12. Trenčín Trenčín
  13. Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
  14. Ilava Ilava
  15. Myjava Myjava
  16. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
  17. Partizánske Partizánske
  18. Považská Bystrica Považská Bystrica
  19. Prievidza Prievidza
  20. Púchov Púchov
     
  Nitriansky kraj  
     
  21. Nitra Nitra
  22. Komárno Komárno
  23. Levice Levice
  24. Nové Zámky Nové Zámky
  25. Šaľa Šaľa
  26. Topoľčany Topoľčany
  27. Zlaté Moravce Zlaté Moravce
     
  Žilinský kraj  
     
  28. Žilina Žilina
  29. Bytča Bytča
  30. Čadca Čadca
  31. Dolný Kubín Dolný Kubín
  32. Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
  33. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
  34. Martin Martin
  35. Námestovo Námestovo
  36. Ružomberok Ružomberok
  37. Turčianske Teplice Turčianske Teplice
  38. Tvrdošín Tvrdošín
     
  Banskobystrický kraj  
     
  39. Banská Bystrica Banská Bystrica
  40. Banská Štiavnica Banská Štiavnica
  41. Brezno Brezno
  42. Detva Detva
  43. Krupina Krupina
  44. Lučenec Lučenec
  45. Poltár Poltár
  46. Revúca Revúca
  47. Rimavská Sobota Rimavská Sobota
  48. Veľký Krtíš Veľký Krtíš
  49. Zvolen Zvolen
  50. Žarnovica Žarnovica
  51. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom
     
  Prešovský kraj  
     
  52. Prešov Prešov
  53. Bardejov Bardejov
  54. Humenné Humenné
  55. Kežmarok Kežmarok
  56. Levoča Levoča
  57. Medzilaborce Medzilaborce
  58. Poprad Poprad
  59. Sabinov Sabinov
  60. Snina Snina
  61. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
  62. Stropkov Stropkov
  63. Svidník Svidník
  64. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
     
  Košický kraj  
     
  65. Košice Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV
  66. Košice-okolie Košice-okolie
  67. Gelnica Gelnica
  68. Michalovce Michalovce
  69. Rožňava Rožňava
  70. Sobrance Sobrance
  71. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
  72. Trebišov Trebišov

  Poznámka:

  Sídlom Okresného úradu Košice-okolie je mesto Košice.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 180/2013 Z. z.

  SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OKRESNÝCH ÚRADOV (§ 3 ods. 2)

  Okresný úrad, sídlo okresy v územnom obvode okresného úradu
     
  Bratislavský kraj  
     
   1. Bratislava Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
   2. Malacky Malacky
   3. Pezinok Pezinok
   4. Senec Senec
     
  Trnavský kraj  
     
   5. Trnava Trnava, Hlohovec
   6. Dunajská Streda Dunajská Streda
   7. Galanta Galanta
   8. Piešťany Piešťany
   9. Senica Senica, Skalica
     
  Trenčiansky kraj  
     
  10. Trenčín Trenčín, Ilava
  11. Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
  12. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Myjava
  13. Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov
  14. Prievidza Prievidza, Partizánske
     
  Nitriansky kraj  
     
  15. Nitra Nitra, Zlaté Moravce
  16. Komárno Komárno
  17. Levice Levice
  18. Nové Zámky Nové Zámky
  19. Šaľa Šaľa
  20. Topoľčany Topoľčany
     
  Žilinský kraj  
     
  21. Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto
  22. Čadca Čadca
  23. Dolný Kubín Dolný Kubín
  24. Námestovo Námestovo, Tvrdošín
  25. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
  26. Martin Martin, Turčianske Teplice
  27. Ružomberok Ružomberok
     
  Banskobystrický kraj  
     
  28. Banská Bystrica Banská Bystrica
  29. Brezno Brezno
  30. Lučenec Lučenec, Poltár
  31. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Revúca
  32. Veľký Krtíš Veľký Krtíš
  33. Zvolen Zvolen, Detva, Krupina
  34. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
     
  Prešovský kraj  
     
  35. Prešov Prešov, Sabinov
  36. Bardejov Bardejov
  37. Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina
  38. Kežmarok Kežmarok
  39. Poprad Poprad, Levoča
  40. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
  41. Stropkov Stropkov
  42. Svidník Svidník
  43. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
     
  Košický kraj  
  44. Košice Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV
  45. Košice-okolie Košice-okolie
  46. Michalovce Michalovce, Sobrance
  47. Rožňava Rožňava
  48. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, Gelnica
  49. Trebišov Trebišov

Poznámky

 • 1)

  § 5 a 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 1a)

  Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.

 • 2)

  Napríklad § 7 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2a)

  § 14 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5)

  § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore