Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku 9/1984 účinný od 01.01.1986


Platnosť od: 14.02.1984
Účinnosť od: 01.01.1986
Autor: Federálne ministerstvo dopravy
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku 9/1984 účinný od 01.01.1986
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/1984 s účinnosťou od 01.01.1986 na základe 74/1985

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva dopravy

o kontejnerovom prepravnom poriadku

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Rozsah platnosti
(1)

Kontejnerový prepravný poriadok platí pre vnútroštátnu prepravu kontejnerových zásielok v kontejnerovom ...

(2)

Kontejnerový prepravný poriadok ustanovuje jednotné prepravné podmienky a upravuje práva a povinnosti ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Dopravcom v kontejnerovom prepravnom systéme je podnik Československá kontejnerová doprava - INTRANS ...

(2)

Kontejnerový prepravný systém je preprava vecí v kontejneroch železničnou, cestnou a vodnou dopravou ...

(3)

Kontejner môže byť v správe kontejnerového dopravcu, v správe, vo vlastníctve, prípadne v používaní ...

(4)

Kontejnerovou zásielkou sú veci v kontejneri podané na prepravu s kontejnerovým prepravným listom. ...

§ 3
Základné povinnosti kontejnerového dopravcu a prepravcov
(1)

Kontejnerový dopravca i prepravci sú povinní plánovať, organizovať a prepravovať účelne a hospodárne; ...

(2)

Kontejnerový dopravca prijíma na prepravu kontejnerové zásielky v kontejnerových prekladiskách ...

(3)

Kontejnerový dopravca obvyklým spôsobom vyhlási v kontejnerových prekladiskách a na iných vhodných ...

§ 4
Kontejnerové zásielky prepravované za osobitných podmienok
(1)

V kontejneroch nie je dovolené prepravovať veci, ktoré by mohli kontejner poškodiť alebo ktoré ...

(2)

Pre prepravu zvierat, potravín, krmív a vecí rastlinného alebo živočíšneho pôvodu platia osobitné ...

(3)

Nebezpečné veci, na prepravu ktorých sa vzťahujú osobitné predpisy,7) nie je dovolené prepravovať ...

§ 5
Oznámenie o obmedzení prepravy kontejnerových zásielok
(1)

Kontejnerový dopravca je povinný prepravcu neodkladne upovedomiť o obmedzení prepravy kontejnerových ...

(2)

Kontejnerový dopravca je povinný neodkladne upovedomiť prepravcu o odvolaní obmedzenia.

DRUHÁ ČASŤ

PREPRAVA KONTEJNEROVÝCH ZÁSIELOK

§ 6
Objednávka prepravy
(1)

Odosielateľ kontejnerovej zásielky objednáva jej prepravu u kontejnerového dopravcu písomne na ...

(2)

Objednávka prepravy musí obsahovať tieto údaje:

a)

názov a adresu odosielateľa (identifikačné číslo organizácie),

b)

deň, hodinu a miesto prichystania prázdneho kontejnera na naplnenie, ak ide o kontejner kontejnerového ...

c)

počet a druh požadovaných kontejnerov, ak ide o kontejnery kontejnerového dopravcu alebo im na roveň ...

d)

deň, hodinu a miesto podaja kontejnerovej zásielky, ak ide o prázdny kontejner prepravcu alebo o ...

e)

miesto určenia kontejnerovej zásielky.

(3)

Kontejnerový dopravca je povinný odosielateľovi oznámiť písomne, ďalekopisne, telegraficky alebo ...

(4)

Ak kontejnerový dopravca nemôže prijať objednávku v celom alebo čiastočnom požadovanom rozsahu ...

§ 7
Dojednanie prepravnej zmluvy
(1)

Prepravná zmluva vzniká prijatím objednávky prepravy alebo prevzatím kontejnerovej zásielky na ...

(2)

Odosielateľ i kontejnerový dopravca sú povinní riadne vyplniť tlačivo kontejnerového prepravného ...

(3)

Odosielateľ a kontejnerový dopravca zodpovedajú za správnosť, presnosť a úplnosť svojich zápisov ...

(4)

Kontejnerový dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zápisy odosielateľa v kontejnerovom ...

(5)

Odosielateľ môže meniť svoje zápisy v kontejnerovom prepravnom liste až do času jeho odovzdania ...

(6)

Ten, kto odovzdá kontejnerovému dopravcovi kontejnerový prepravný list alebo objednávku, sa považuje ...

§ 8
Prichystanie prázdneho kontejnera na naplnenie a naplneného kontejnera na vyprázdnenie
(1)

Kontejnerový dopravca je povinný prichystať odosielateľovi na naplnenie kontejner podľa objednávky ...

(2)

Ak odosielateľ zistí, že kontejner je poškodený alebo nevhodný na prepravu daných vecí alebo ...

(3)

Odosielateľ, ktorý neoprávnene odmietne prevziať prázdny kontejner, zaplatí kontejnerovému dopravcovi ...

(4)

Kontejner prichystaný na naplnenie alebo na vyprázdnenie alebo na vyprázdnenie a naplnenie mimo železničného ...

(5)

Odosielateľ je povinný ohlásiť kontejnerovému dopravcovi prichystanie kontejnera na zvoz, pokiaľ ...

§ 9
Upovedomenie prepravcu o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera
(1)

Kontejnerový dopravca je povinný upovedomiť prepravcu o prichystaní prázdneho alebo naplneného ...

(2)

Správa o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera sa podáva telefonicky alebo ďalekopisom. ...

(3)

Pri pravidelných kontejnerových vlakoch podáva kontejnerový dopravca ešte predhlášku o dobehu ...

(4)

Pri pravidelnom zvoze a odvoze sa môže kontejnerový dopravca s prepravcom dohodnúť, že sa správa ...

(5)

Ak správa o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera je podaná oneskorene, má prepravca ...

§ 10
Plnenie a vyprázdňovanie kontejnera
(1)

Kontejner plní a vyprázdňuje zásadne prepravca.

(2)

Kontejnerový dopravca dojedná s prepravcom písomnú dohodu o ponechaní návesovej súpravy alebo ...

(3)

Ak sa preprava začína alebo ak sa končí v železničnej stanici, plní alebo vyprázdňuje prepravca ...

(4)

Pri nesplnení povinnosti ustanovenej v odseku 3 zaplatí prepravca za pobyt kontejnera na železničnom ...

(5)

Kontejnerový dopravca môže na žiadosť5) prepravcu znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ ...

(6)

Lehoty a poplatky za pobyt železničného vozňa s kontejnerom na vlečke sú ustanovené v osobitných ...

(7)

Kontejnerový dopravca sa môže s prepravcom dohodnúť, že prepravca zloží a naloží kontejner, ...

(8)

Odosielateľ je povinný veci, ktorými plní kontejner, riadne zabaliť a upraviť tak, aby obal alebo ...

(9)

Odosielateľ je povinný naplniť kontejner tak, aby ho nepoškodil, najmä:

a)

neprekročiť maximálnu brutto hmotnosť a maximálne prípustné zaťaženie podláh zodpovedajúce ...

b)

rozmiestniť veci v kontejneri rovnomerne po celej ploche tak, aby ťažisko bolo čo najnižšie a ...

(10)

Pre napĺňanie a manipuláciu s kontejnermi ďalej platia podrobné prepravné podmienky:

a)

o nakladaní tovaru do železničných vozňov,10)

b)

o manipulácii a preprave kontejnerov v doprave a u prepravcov.11)

(11)

Prepravca je povinný vrátiť kontejner vyčistený, nepoškodený, prípadne dezinfikovaný (dezinsektovaný). ...

§ 11
Plombovanie kontejnera
(1)

Odosielateľ je povinný kontejner po naplnení a pred podajom uzavrieť a opatriť vlastnými plombami ...

(2)

Kontejnerový dopravca je povinný pri prevzatí kontejnerovej zásielky preskúmať, či odosielateľ ...

(3)

Ak kontejnerový dopravca po prevzatí kontejnerovej zásielky na prepravu zistí, že plomby chýbajú ...

(4)

Príjemca kontejnerovej zásielky je povinný odstrániť z kontejnera po jeho vyprázdnení všetky ...

§ 12
Ložné manipulácie s kontejnermi
(1)

Kontejnerový dopravca zabezpečuje v kontejnerovom prekladisku:

a)

nakládku kontejnerov na železničné vozne, cestné vozidlá a riečne plavidlá, ako aj ich zloženie, ...

b)

prekládku medzi železničnými a cestnými vozidlami a riečnymi plavidlami.

(2)

V závode prepravca a na vlečke prepravca kontejnery nakladá a skladá svojimi vlastnými prostriedkami ...

(3)

Pokiaľ prepravca nemá vlastné prostriedky, vykoná za neho tieto úkony kontejnerový dopravca, a ...

(4)

Kontejnery musia byť naložené tak, aby ich bolo možno na železničnom vozni naplniť alebo vyprázdniť. ...

(5)

Kontejnerový dopravca je povinný skontrolovať uloženie kontejnera na dopravnom prostriedku vo všetkých ...

§ 13
Pravidelné kontejnerové vlaky
(1)

Na vlak s pravidelnou prepravou kontejnerových zásielok medzi kontejnerovými prekladiskami (pravidelný ...

(2)

Pravidelné kontejnerové vlaky vyhlasuje Federálne ministerstvo dopravy v Prepravnom a tarifnom vestníku. ...

(3)

Prepravca si zabezpečuje u kontejnerového dopravcu miesto pre kontejnerovú zásielku telefonicky, ...

(4)

Na zabezpečenie miesta uvedie:

a)

údaje o spoji (najmä číslo vlaku, deň a čas odchodu),

b)

počet a hmotnosť kontejnerových zásielok,

c)

miesto určenia.

(5)

Kontejnerové zásielky pre pravidelný kontejnerový vlak musia byť pripravené tak včas, aby boli ...

§ 14
Príjem a výdaj kontejnerových zásielok v závode prepravcu
(1)

V atrakčnom obvode kontejnerového prekladiska prijíma a vydáva kontejnerové zásielky kontejnerový ...

(2)

Kontejnerový dopravca môže odmietnuť zvoz alebo odvoz, ak prepravca pre neho nevytvoril vo svojom ...

(3)

Kontejnerový dopravca zabezpečí na žiadosť prepravcu aj zvoz a odvoz kontejnerových zásielok, ...

(4)

Kontejnerový dopravca zaisťuje podľa miestnych pomerov13) zvoz a odvoz kontejnerových zásielok ...

(5)

Kontejnerový dopravca môže tiež vyhlásiť pravidelné linky pre zvoz a odvoz.

(6)

Prepravca je povinný v určenom čase podávať a prijímať kontejnerové zásielky. Prepravca je ...

(7)

Kontejnerový dopravca je povinný ohlásiť sa prepravcovi ihneď po príchode do závodu prepravcu. ...

(8)

Ak nakládku alebo zloženie kontejnera zabezpečuje prepravca, je povinný ihneď po skončení týchto ...

(9)

Prepravca potvrdzuje výkony uskutočnené pri zvoze a odvoze v kontejnerovom prepravnom liste.

(10)

Ak dôjde v kontejnerovom prekladisku k takému veľkému nahromadeniu zásielok, že by zvoz alebo ...

§ 15
Označovanie kontejnerovej zásielky
(1)

Odosielateľ je povinný označiť kontejnerovú zásielku predpísanou nálepkou.

(2)

Odosielateľ uvedie na nálepke tieto údaje:

a)

vlastnícku značku a číslo kontejnera,

b)

presnú adresu príjemcu,

c)

celkovú hmotnosť kontejnera a kontejnerovej zásielky,

d)

miesto určenia,

e)

prístav určenia, ak sa preprava končí v prístave,

f)

stanicu určenia, ak sa preprava končí v železničnej stanici.

(3)

Údaje na nálepke musia byť zapísané mastnou ceruzkou trvanlivej modrej alebo čiernej farby, arabskými ...

(4)

Kontejner naplnený vecami, ktorých preprava je povolená len pri splnení osobitných prepravných ...

(5)

Odosielateľ musí nálepky, ktorými označuje kontejnerovú zásielku, umiestniť na kontejneri v ...

(6)

Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie nálepkami a za to, že údaje na nálepkách zodpovedajú ...

(7)

Ak nie je kontejnerová zásielka opatrená potrebnými nálepkami, alebo ak nálepky nesúhlasia so ...

(8)

Príjemca kontejnerovej zásielky je povinný odstrániť z kontejnera všetky nálepky týkajúce sa ...

§ 16
Zisťovanie hmotnosti kontejnerovej zásielky a prieťaž
(1)

Odosielateľ je povinný zistiť hmotnosť kontejnerovej zásielky a zapísať do kontejnerového prepravného ...

a)

hmotnosť vecí uložených v kontejneri včítane obalov, paliet a použitých prepravných pomôcok ...

b)

vlastnú hmotnosť kontejnera,

c)

celkovú hmotnosť kontejnera kontejnerovej zásielky.

(2)

Ak odosielateľ nezapíše údaje podľa odseku 1 do kontejnerového prepravného listu, vráti mu kontejnerový ...

(3)

Kontejnerový dopravca je oprávnený preskúmať údaje o hmotnosti kontejnerovej zásielky zapísané ...

(4)

Celková hmotnosť kontejnerovej zásielky nesmie prekročiť prípustnú brutto hmotnosť kontejnera. ...

(5)

Ak kontejnerový dopravca zistí prieťaž na základe preskúmania údajov o hmotnosti kontejnerovej ...

(6)

Odosielateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré vzniknú kontejnerovému dopravcovi v súvislosti ...

(7)

Ak sa má prieťaž vybrať, je odosielateľ povinný urobiť tak neodkladne, najneskôr do 24 hodín ...

§ 17
Platenie prepravného
(1)

Prepravným sa rozumie dovozné a dopĺňajúce poplatky ustanovené tarifou.8) Do prepravného možno ...

(2)

Odosielateľ je povinný zaplatiť kontejnerovému dopravcovi dovozné, všetky dopĺňajúce poplatky ...

(3)

Sumy, ktoré odosielateľ nemohol zaplatiť pri podaji kontejnerovej zásielky na prepravu (napr. dovozné ...

(4)

Prepravné, prirážky k dovoznému, dopĺňajúce poplatky určené tarifou, zdržné, hotové výdavky*) ...

§ 18
Dodacie lehoty
(1)

Kontejnerový dopravca je povinný prepraviť kontejnerovú zásielku z miesta odoslania na miesto určenia ...

a) železničnou dopravou do 150 tarifných km 24 hodín za každých ďalších začatých 200 tarifných ...

(2)

V preprave vykonávanej viacerými druhmi dopravy sa dodacia lehota určí súčtom prepravných lehôt ...

(3)

Pri preprave vykonávanej len železničnou dopravou, ako aj v prípade, že sa železničná doprava ...

a)

cez stanice železničných uzlov Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Ostrava, Žilina, Bratislava ...

b)

po málo výkonných železničných tratiach14) o 12, prípadne 24 hodín.

(4)

Pre prepravu v pravidelných kontejnerových vlakoch platia osobitné prepravné lehoty, ktoré je kontejnerový ...

(5)

Odosielateľ môže s kontejnerovým dopravcom dohodnúť aj iné prepravné lehoty, a to najmä pri ...

(6)

Dodacia lehota sa začína uplynutím 24. hodiny dňa, keď bola kontejnerová zásielka prevzatá na ...

(7)

Dodacia lehota neplynie:

a)

ak je kontejnerová zásielka zvezená vopred s cieľom vytvoriť ucelený kontejnerový vlak alebo ...

b)

ak sa po dojednaní prepravnej zmluvy zistia závady alebo nezrovnalosti, ktoré musí odosielateľ ...

c)

ak dôjde k prepravnej prekážke, k prekážke pri výdaji, k zmene prepravnej zmluvy alebo k iným ...

d)

ak je potrebné počas prepravy plniť predpisy a opatrenia orgánov štátnej správy.

V prípade uvedenom pod písmenom a) pokračuje beh dodacej lehoty uplynutím 24. hodiny dňa, keď ...

(8)

Pre výpočet dodacej lehoty je rozhodujúca tarifná vzdialenosť, za ktorú sa počíta dovozné.

(9)

Dodacia lehota je zachovaná, ak je pred uplynutím lehoty kontejnerová zásielka:

a)

dodaná na miesto určenia zapísané v kontejnerovom prepravnom liste,

b)

prichystaná na všeobecnú nakládkovú a vykládkovú koľaj alebo iné určené miesto v železničnej ...

c)

v železničnej stanici určenia a prichystaná na odber na odovzdávacom mieste pri najbližšej pravidelnej ...

(10)

Ak kontejnerová zásielka dôjde do kontejnerového prekladiska určenia, z ktorého sa uskutočňuje ...

(11)

Kontejnerový dopravca je povinný zaznamenať dôvod a čas, po ktorý dodacia lehota neplynie, do ...

§ 19
Výdaj kontejnerovej zásielky
(1)

Kontejnerový dopravca je povinný vydať príjemcovi kontejnerovú zásielku na mieste určenia zapísanom ...

(2)

Príjemca potvrdí prijatie kontejnerovej zásielky svojím podpisom, a ak je príjemcom socialistická ...

(3)

Kontejnerový dopravca vydá kontejnerovú zásielku a kontejnerový prepravný list tomu, kto preukáže, ...

(4)

Ak príjemca odmietne prijať kontejnerovú zásielku, kontejnerový prepravný list alebo oboje, postupuje ...

(5)

Ak kontejnerová zásielka dôjde do železničnej stanice alebo kontejnerového prekladiska určenia ...

(6)

Pri výdaji kontejnerovej zásielky je kontejnerový dopravca a príjemca povinný zistiť, či nechýbajú ...

(7)

Výdaj kontejnerovej zásielky organizácii, ktorú orgán štátnej správy alebo súd určí na prevzatie ...

(8)

Po prevzatí kontejnerovej zásielky príjemcom môže na jeho žiadosť kontejnerový dopravca vykonať ...

(9)

Kontejnerový dopravca môže za poplatok ustanovený tarifou zásielku uskladniť v kontejneri a uzavrieť ...

§ 20
Zmena prepravnej zmluvy
(1)

Prepravca môže v naliehavých prípadoch navrhnúť zmenu prepravnej zmluvy.

(2)

Odosielateľ môže navrhnúť:

a)

vrátenie kontejnerovej zásielky v mieste odoslania,

b)

vrátenie kontejnerovej zásielky do miesta odoslania,

c)

výdaj kontejnerovej zásielky v inom mieste určenia,

d)

výdaj kontejnerovej zásielky inému príjemcovi v pôvodnom mieste určenia.

(3)

Príjemca môže navrhnúť:

a)

výdaj kontejnerovej zásielky v inom mieste určenia,

b)

výdaj kontejnerovej zásielky inému príjemcovi v pôvodnom mieste určenia.

(4)

Pri odvoze kontejnerovej zásielky z kontejnerového prekladiska do závodu prepravcu možno podať ...

(5)

Návrh na zmenu prepravnej zmluvy podáva:

a)

odosielateľ v odosielacom kontejnerovom prekladisku alebo v odosielacej železničnej stanici mimo ...

b)

príjemca v pôvodnom kontejnerovom prekladisku určenia alebo železničnej stanici určenia mimo kontejnerového ...

(6)

Požadovanú zmenu prepravnej zmluvy uvedie prepravca v návrhu, ktorý podáva písomne, telefonicky, ...

(7)

Ak podáva návrh na zmenu prepravnej zmluvy odosielateľ, musí aspoň dodatočne predložiť druhopis ...

(8)

Ak kontejnerový dopravca nemôže z prevádzkových alebo iných dôvodov návrh na zmenu prepravnej ...

(9)

Ak kontejnerovému dopravcovi súčasne dôjdu návrhy na zmenu prepravnej zmluvy od odosielateľa aj ...

(10)

Kontejnerový dopravca je povinný upovedomiť navrhovateľa o tom, že sa uskutočnil návrh iného ...

(11)

Zmenu prepravnej zmluvy zapíše kontejnerový dopravca do kontejnerového prepravného listu prečiarknutím ...

(12)

Navrhovateľ zmeny prepravnej zmluvy je povinný zaplatiť za vykonanie zmeny poplatok podľa tarify. ...

(13)

Ak dôjde k zmene prepravnej zmluvy z príčin na strane kontejnerového dopravcu podľa vykonateľného ...

(14)

Právo podať návrh na zmenu prepravnej zmluvy zaniká, len čo príjemca prijal kontejnerový prepravný ...

§ 21
Prepravná prekážka
(1)

Ak po prevzatí kontejnerovej zásielky vznikne prepravná prekážka, pre ktorú nemožno začať alebo ...

(2)

Vykonateľným návrhom sa rozumejú také dispozície týkajúce sa kontejnerovej zásielky, ktoré ...

(3)

Správa o prepravnej prekážke sa nepodáva:

a)

ak ide o prepravnú prekážku, ktorá nebude podľa predpokladu trvať dlhšie ako 24 hodín, a nejde ...

b)

ak môže kontejnerový dopravca vykonať prepravu po inej než pôvodne určenej prepravnej ceste (obchádzkou, ...

(4)

Odosielateľ je pri vzniku prepravnej prekážky povinný do 24 hodín od okamihu, keď mu bola správa ...

(5)

Zápisom v kontejnerovom prepravnom liste môže odosielateľ vopred navrhnúť, ako má kontejnerový ...

(6)

Ak pominie prepravná prekážka skôr než dôjde vykonateľný návrh odosielateľa, pokračuje kontejnerový ...

(7)

Ak vznikne prepravná prekážka po zmene prepravnej zmluvy na návrh odosielateľa alebo príjemcu, ...

(8)

Ak sa zistila prepravná prekážka v dôsledku nesprávneho naplnenia kontejnera, nedodržania predpisu ...

(9)

Odosielateľ môže podať aj návrh na vydanie kontejnerovej zásielky inému príjemcovi v mieste, ...

(10)

Ak prepravnú prekážku, ku ktorej došlo z príčin na strane odosielateľa, odstráni kontejnerový ...

(11)

Kontejnerový dopravca je povinný zapísať do kontejnerového prepravného listu všetky skutočnosti ...

(12)

Ak v dôsledku prepravnej prekážky bezprostredne hrozí skaza alebo poškodenie kontejnerovej zásielky ...

(13)

Náklady kontejnerového dopravcu, ktoré vznikli z príčin na strane prepravcu, je povinný uhradiť ...

(14)

Pri vzniku prepravnej prekážky spôsobenej kontejnerovým dopravcom sa počíta dovozné vždy po ...

§ 22
Prekážka pri výdaji kontejnerovej zásielky
(1)

Prekážka pri výdaji kontejnerovej zásielky vznikne:

a)

ak príjemca odmietne prevziať kontejnerovú zásielku,

b)

ak nemožno príjemcu zistiť,

c)

ak sa kontejnerová zásielka nemôže príjemcovi dodať z iných príčin.

(2)

Pri prekážke pri výdaji je kontejnerový dopravca povinný ihneď upovedomiť o tejto prekážke ...

(3)

Ak vznikne prekážka pri výdaji po zmene prepravnej zmluvy na návrh odosielateľa alebo príjemcu, ...

(4)

Ak prekážka pri výdaji pominie pred podaním vykonateľného návrhu, vydá kontejnerový dopravca ...

(5)

Ak kontejnerovej zásielke v dôsledku prekážky pri výdaji bezprostredne hrozí skaza alebo poškodenie, ...

(6)

Poplatky a výdavky v hotovosti, ktoré vzniknú v dôsledku prekážky pri výdaji, zaplatí odosielateľ. ...

(7)

Kontejnerový dopravca je povinný zapísať do kontejnerového prepravného listu všetky skutočnosti ...

(8)

Ak nie je možné zistiť odosielateľa ani príjemcu kontejnerovej zásielky, prípadne ak nemožno ...

§ 23
Likvidácia kontejnerovej zásielky
(1)

Kontejnerový dopravca upovedomí o zamýšľanej likvidácii kontejnerovej zásielky prepravcu, ak ...

(2)

Ak prepravca nedal vykonateľný návrh pri vzniku prepravnej prekážky alebo prekážky pri výdaji, ...

(3)

Správu o zamýšľanej aj vykonanej likvidácii podáva kontejnerový dopravca telefonicky, ďalekopisne, ...

(4)

Kontejnerová zásielka sa likviduje buď prevodom organizáciám,16) ktoré sú oprávnené kontejnerovú ...

(5)

Kontejnerový dopravca je povinný spísať o likvidácii kontejnerovej zásielky zápisnicu, zaznamenať ...

(6)

Náklady kontejnerového dopravcu, ktoré vznikli použitím kontejnera, zdržaním dopravného prostriedku, ...

(7)

Výťažok likvidácie odovzdá kontejnerový dopravca po odpočítaní svojich pohľadávok a pohľadávok ...

(8)

Ak výťažok likvidácie nestačí na úhradu pohľadávok kontejnerového dopravcu, hradí tieto náklady ...

TRETIA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

§ 24
Zodpovednosť kontejnerového dopravcu za stratu, zničenie a poškodenie kontejnerovej zásielky
(1)

Kontejnerový dopravca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na kontejnerovej zásielke úplnou alebo ...

(2)

Kontejnerový dopravca sa zbaví zodpovednosti len vtedy, ak stratu, zničenie alebo poškodenie spôsobili ...

a)

okolnosti, ktoré kontejnerový dopravca nemohol odvrátiť,

b)

odosielateľ alebo príjemca kontejnerovej zásielky, a to najmä nesplnením prepravných podmienok, ...

c)

vadnosť kontejnerovej zásielky, najmä vada vecí, ktoré tvoria obsah kontejnerovej zásielky,

d)

vadnosť obalu alebo balenia, a to najmä tým, že obal chýba, je nedostatočný alebo vzhľadom na ...

e)

zvláštna povaha kontejnerovej zásielky, najmä prirodzené vlastnosti vecí, ktorými je kontejner ...

(3)

Za škodu sa nepovažuje úbytok hmotnosti vecí v kontejneri, ktoré strácajú hmotnosť vzhľadom ...

(4)

Dôkaz o tom, že k úplnej alebo čiastočnej strate kontejnerovej zásielky, k jej zničeniu alebo ...

(5)

Ak dôjde kontejner naplnený odosielateľom do miesta určenia nepoškodený alebo s neporušenými ...

(6)

Príjemca môže považovať zásielku za stratenú, ak mu nebola dodaná do 30 dní od uplynutia dodacej ...

§ 25
Náhrada škody za stratu, zničenie alebo poškodenie kontejnerovej zásielky
(1)

Náhrada škody za úplnú stratu alebo zničenie kontejnerovej zásielky sa vypočíta podľa ceny ...

(2)

Pri určení výšky náhrady škody sa prihliadne na opotrebenie prepravovaných vecí. Stratu alebo ...

(3)

Pri čiastočnej strate alebo poškodení kontejnerovej zásielky nahradí kontejnerový dopravca sumu, ...

(4)

Ak je kontejnerová zásielka poškodená tak, že ju možno opraviť, určí sa jej znehodnotenie spravidla ...

(5)

Okrem náhrady za úplnú alebo čiastočnú stratu kontejnerovej zásielky alebo za jej zničenie zaplatí ...

(6)

Cena kontejnerovej zásielky z dovozu sa určí podľa ceny určenej pre príslušné veci v tuzemsku ...

§ 26
Zodpovednosť kontejnerového dopravcu a náhrada škody pri prekročení dodacej lehoty
(1)

Za prekročenie dodacej lehoty je kontejnerový dopravca povinný zaplatiť príjemcovi kontejnerovej ...

(2)

Ak v súvislosti s prekročením dodacej lehoty vznikne škoda znamenajúca úplnú alebo čiastočnú ...

(3)

Za škody spôsobené prekročením dodacej lehoty, ktoré sú iné než sú škody na kontejnerovej ...

(4)

Kontejnerový dopravca nezodpovedá za prekročenie dodacej lehoty a za škody vzniknuté v súvislosti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE PRÁV

§ 27
Podklady pre uplatňovanie práv
(1)

Ak príjemca kontejnerovej zásielky pri jej odovzdaní kontejnerovým dopravcom zistí zjavnú porušenosť ...

(2)

Ak ide o úplnú stratu kontejnerovej zásielky, je kontejnerový dopravca povinný spísať komerčnú ...

(3)

Kontejnerový dopravca je povinný zistiť stav kontejnerovej zásielky a spísať zápisnicu v prípade, ...

(4)

Ak príjemca kontejnerovej zásielky má námietky proti zápisnici, musí ich v zápisnici uviesť.

(5)

Príjemca má právo odmietnuť prevzatie kontejnerovej zásielky, ak kontejnerový dopravca nevyhovie ...

(6)

Ak sa v súvislosti s prepravou kontejnerovej zásielky poškodil kontejner, dopravný prostriedok alebo ...

§ 28
Uplatňovanie práv u kontejnerového dopravcu
(1)

Odosielatelia a príjemcovia kontejnerových zásielok alebo osoby, ktoré nadobudli ich práva, uplatňujú ...

a)

ak je oprávneným socialistická organizácia, musí všetky práva z prepravy alebo práva vzniknuté ...

b)

ak je oprávneným občan alebo iná než socialistická organizácia, musí uplatniť reklamáciou ...

(2)

Reklamácie podľa odseku 1 písm. a) treba odoslať do 6 mesiacov odo dňa vzniku prepravnej zmluvy, ...

§ 29
Náležitosti reklamácií a ich vybavenie
(1)

Práva z prepravy kontejnerových zásielok uplatňuje:

a)

ak ide o náhradu škody za stratu alebo zničenie kontejnerovej zásielky odosielateľ, ktorý predloží ...

b)

ak ide o sumu podľa § 26 ods. 1 alebo o náhradu inej škody než pod písmenom a), vzniknutej v súvislosti ...

c)

ak ide o vrátenie prepravného alebo preplatku prepravného, ten, kto prepravné alebo preplatok zaplatil. ...

d)

ak ide o vrátenie súm nezapísaných v kontejnerovom prepravnom liste, ten, kto predloží doklad ...

(2)

Ak sa príjemcovi vydal namiesto kontejnerového prepravného listu náhradný prepravný list, predloží ...

(3)

V reklamácii musí oprávnený uviesť svoje požiadavky, stručne ich zdôvodniť a pripojiť príslušné ...

(4)

Socialistické organizácie nemôžu uplatňovať svoje práva voči kontejnerovému dopravcovi a kontejnerový ...

(5)

Kontejnerový dopravca je povinný vybaviť podanú reklamáciu a upovedomiť oprávneného o uznaní ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Na prepravu kontejnerovej zásielky označenej ako vojenská sa vzťahujú osobitné predpisy.

§ 31

Stráca platnosť opatrenie Federálneho ministerstva dopravy vyhlásené v Prepravnom a tarifnom vestníku ...

§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1984.

Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky

 • 1)  Podľa uznesenia vlády ČSSR č. 73/1975 je ČSKD - INTRANS výhradným dopravcom pre prepravu kontejnerov ...
 • 2)  Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 18/1981 Zb. o schvaľovaní dráhových vozidiel a ...
 • 3)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 20/1977 Zb. o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov ...
 • 4)  Vzor kontejnerového prepravného listu vydá Federálne ministerstvo dopravy v Prepravnom a tarifnom ...
 • 5)  § 4 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom ...
 • 6)  Napr. zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej ...
 • 7)  § 9 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.§ 15 vyhlášky Ministerstva ...
 • 8)  Tarifa kontejnerového prepravného systému (TR - 61).
 • 9)  Vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a ...
 • 10)  Vyhláška č. 58/18/1965 PTV.
 • 11)  Vyhláška č. 125/40/1976 PTV.
 • 12)  Vyhláška č. G 62/42-43/1980 PTV.
 • 13)  Miestnymi pomermi sa rozumejú napr. hospodárske zmluvy medzi ČSAD a kontejnerovým dopravcom o poskytovaní ...
 • 14)  Zoznam málo výkonných tratí je uvedený vo vyhláške č. 103/24/1964 PTV.
 • 15)  Tarifa ČSD pre prepravu vozňových zásielok (TZV).
 • 16)  Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.
 • *)  Vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku v ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore