Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 87/1991 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 21.03.1991
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD20334DS2EUPP3ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 87/1991 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 375/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o mimosúdnych rehabilitáciách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v snahe zmierniť následky niektorých ...

PRVÁ ČASŤ

PREDMET ÚPRAVY

§ 1
(1)

Zákon sa vzťahuje na zmiernenie následkov niektorých majetkových a iných krívd, ktoré vznikli ...

(2)

Zákon tiež upravuje podmienky uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo zrušených výrokov o treste ...

(3)

Tento zákon sa nepoužije na zmiernenie krívd, ktoré sú predmetom úpravy osobitného zákona.3)

(4)

Tento zákon sa nepoužije na zmiernenie krívd, ktoré vznikli prevzatím poľnohospodárskej pôdy ...

(5)

Tento zákon nemožno použiť pre prípady, keď majetok získali v čase neslobody osoby štátne ...

DRUHÁ ČASŤ

OBLASŤ OBČIANSKOPRÁVNYCH A SPRÁVNYCH VZŤAHOV

§ 2
(1)

Zmiernenie následkov majetkových a iných krívd spôsobených občianskoprávnymi úkonmi, správnymi ...

a)
ak je to v zákone výslovne ustanovené,
b)
ak k nim došlo na základe ustanovení právnych predpisov, ktoré tento zákon zrušuje, alebo
c)
ak bol dôsledkom politickej perzekúcie alebo postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské ...
(2)

Politickou perzekúciou sa na účely tohto zákona rozumie postihnutie osôb, ktoré vzniklo

a)
v priamej súvislosti s ich demokraticky motivovaným politickým a spoločenským konaním a občianskymi ...
b)
ako dôsledok ich príslušnosti k určitej sociálnej, náboženskej, majetkovej alebo inej skupine ...
(3)

Postupom porušujúcim všeobecne uznávané ľudské práva a slobody sa na účely tohto zákona rozumie ...

PRVÁ HLAVA
OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY

§ 3
Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených ...

(2)

Ak osoba, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6, zomrela pred uplynutím ...

a)
dedič zo závetu, ktorý bol predložený pri dedičskom konaní, ktorý nadobudol celé dedičstvo, ...
b)
dedič zo závetu, ktorý nadobudol časť dedičstva, ale iba v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému ...
c)
deti a manžel osoby, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6, všetci ...
d)
rodičia osoby, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6,
e)
súrodenci osoby, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6, a ak niektorý ...
(3)

V prípadoch uvedených v § 6 ods. 1 písm. f) sú oprávnené osoby tam uvedené; ustanovenie odseku ...

§ 4
Povinné osoby
(1)

Povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona vec ...

a)
podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodných spoločností, ktorých spoločníkmi alebo ...
b)
cudzích štátov.
(2)

Povinnými osobami sú tiež fyzické osoby, ktoré nadobudli vec od štátu, ktorý získal oprávnenie ...

Vydanie veci
§ 5
(1)

Povinná osoba vydá vec na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie ...

(2)

Na vydanie veci vyzve oprávnená osoba povinnú osobu do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto ...

(3)

Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou dohodu o vydaní veci a vec jej vydá najneskôr do tridsiatich ...

(4)

Ak povinná osoba nevyhovie výzve podľa odseku 2, môže oprávnená osoba uplatniť svoje nároky ...

(5)

Ak bola vec vydaná, môžu osoby, ktorých nároky uplatnené v lehote uvedenej v odseku 2 neboli uspokojené, ...

(6)

Notárske poplatky z návrhu na registráciu dohody podľa odseku 3 a správne poplatky súvisiace s ...

§ 6
(1)

Povinnosť vydať vec sa vzťahuje na tie prípady, keď v rozhodnom období vec prešla na štát

a)
podľa § 453a Občianskeho zákonníka alebo podľa § 287a zákona č. 87/1950 Zb. v znení zákona ...
b)
na základe vyhlásenia a zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania (tzv. renunciačné ...
c)
v prípadoch, keď občan zdržiavajúci sa v cudzine vec zanechal na území republiky,
d)
zmluvou o darovaní nehnuteľnosti uzavretou darcom v tiesni,
e)
v dražobnom konaní vykonanom skrátenou formou na úhradu pohľadávky štátu,
f)
na základe súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode majetku, ktorou ...
g)
na základe kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
h)
na základe odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní, urobeného v tiesni,
i)
vyvlastnením za náhradu, pokiaľ vec existuje a nikdy neslúžila účelu, na ktorý bola vyvlastnená, ...
j)
vyvlastnením bez vyplatenia náhrady,
k)
znárodnením vykonaným v rozpore s vtedy platnými zákonnými predpismi.
(2)

Povinnosť vydať vec sa vzťahuje aj na ďalšie prípady neuvedené v odseku 1, ktoré spadajú pod ...

§ 7
(1)

Vec sa vydá oprávnenej osobe v stave, v ktorom sa nachádzala ku dňu doručenia písomnej výzvy ...

(2)

Ak povinná osoba dojednala pred týmto dňom zmluvu o dodávke stavebných prác, o rekonštrukcii ...

(3)

Ak je vydávaná nehnuteľnosť oproti svojmu stavu v čase odňatia znehodnotená do tej miery, že ...

(4)

Ak ide o nehnuteľnosť zhodnotenú tak, že jej cena určená ku dňu podania písomnej výzvy oprávnenou ...

(5)

Podľa odseku 4 sa postupuje aj v prípadoch, keď sa vec stala neoddeliteľnou súčasťou inej veci. ...

§ 8
(1)

Stavby, ktoré zásadnou prestavbou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, sa nevydávajú. ...

(2)

Povinná osoba je povinná vydať pozemok, na ktorom bola umiestnená zaniknutá stavba, pokiaľ nejde ...

(3)

Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom, sa ...

(4)

Pozemok, ku ktorému bolo zriadené právo osobného užívania, sa oprávnenej osobe nevydáva.

(5)

V prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 4 patrí oprávnenej osobe finančná náhrada podľa § 13 ...

(6)

Vec, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, sa nevydá až do doby, keď Česká národná ...

§ 9
(1)

Povinná osoba je povinná s vecami až do ich vydania oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou ...

(2)

Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe porušením svojich povinností ...

§ 10
(1)

Povinná osoba nemôže proti oprávnenej osobe uplatňovať žiadne finančné alebo iné nároky súvisiace ...

(2)

Pokiaľ viazli na nehnuteľnosti ku dňu prevzatia štátom pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené ...

(3)

Pokiaľ viazlo na veci v čase jej vydania záložné právo a vec sa vydá, je povinná osoba povinná ...

(4)

Ak štát vyplatil za prevzatú vec kúpnu cenu alebo náhradu, je osoba, ktorej bola vec vydaná, povinná ...

§ 11

Ak nehnuteľnosť vydá iná osoba než štát, vznikne tejto osobe nárok na vrátenie kúpnej ceny, ...

§ 11a
(1)

Ak oprávnená osoba podľa § 3 odkúpila od štátu nehnuteľnosť, ktorá prešla do vlastníctva ...

(2)

Pri vrátení kúpnej ceny sa postupuje podľa § 13 ods. 5.

§ 11b

Nárok na vrátenie kúpnej ceny podľa § 11 a 11a treba uplatniť na príslušnom ústrednom orgáne ...

§ 12
(1)

Dňom prevzatia nehnuteľnosti oprávnená osoba vstupuje do práv a záväzkov prenajímateľa, ktorý ...

(2)

Doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov vo vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré ...

a)
činnosť diplomatických a konzulárnych misií,
b)
poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,
c)
potreby školstva,
d)
prevádzku kultúrnych zariadení,
e)
pracovnú rehabilitáciu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb,

vzniká nárok voči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnuteľnosť vydaná, na uzavretie dohody o užívaní ...

(3)

Ak sa o výške nájomného a podmienkach jeho platenia nedohodne oprávnená osoba s užívateľom ...

(4)

Užívateľ bytu alebo nebytových priestorov, ktorý v súlade so stavebnými predpismi vykonal na ...

§ 13
(1)

Finančná náhrada sa oprávnenej osobe poskytuje len za nehnuteľnosť, ktorú jej nemožno vydať, ...

(2)

V prípade, že celý majetok občana, ktorého súčasťou nebola nehnuteľnosť, prevzal štát na ...

(3)

Písomnú žiadosť o finančnú náhradu treba podať na príslušnom ústrednom orgáne štátnej ...

(4)

Na žiadosť podľa odseku 3 poskytne ústredný orgán štátnej správy republiky oprávnenej osobe ...

(5)

Finančná náhrada spočíva vo vyplatení hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby prevedie ...

DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE VZŤAHY

§ 14
Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v § 3 zákona, ktorých vec prešla do vlastníctva štátu ...

(2)

Oprávnenými osobami sú takisto fyzické osoby, ktorým spôsobili inú krivdu orgány štátnej správy, ...

§ 15
Povinné osoby

Povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby podľa § 4 ods. 1 a fyzické osoby podľa § ...

§ 16
(1)

Zrušujú sa rozhodnutia, ktorými bol uložený podľa zákona č. 88/1950 Zb. trest prepadnutia majetku. ...

(2)

Ak bola súčasťou majetku nehnuteľnosť, postupuje sa podľa ustanovení predchádzajúcich častí ...

(3)

Náhradu za väzbu a výkon trestu odňatia slobody presahujúce tri mesiace je v rozsahu a za podmienok ...

§ 17
(1)

Zrušujú sa rozhodnutia o zaradení do tábora nútených prác vyslovené podľa zákona č. 247/1948 ...

(2)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy republiky je povinný poskytnúť peňažnú náhradu ...

§ 18
(1)

Zrušujú sa rozkazy, ktorými boli občania označení za politicky nespoľahlivých zaradení v rokoch ...

(2)

Rehoľníkom a kňazom internovaným v centralizovaných kláštoroch s režimom obdobným táborom ...

(3)

Zrušujú sa rozhodnutia, ktorými boli žiaci a študenti vylúčení zo štúdia na školách poskytujúcich ...

TRETIA ČASŤ

OBLASŤ TRESTNOPRÁVNYCH VZŤAHOV

§ 19
Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenými osobami sú osoby rehabilitované podľa zákona č. 119/1990 Zb., ak spĺňajú podmienky ...

(2)

Nároky uvedené v odseku 1 majú aj osoby, ktorým vznikol nárok na odškodnenie podľa § 27 ods. ...

§ 20
(1)

Povinnými osobami sú právnické osoby podľa § 4 ods. 1 zákona, fyzické osoby podľa § 4 ods. ...

(2)

Povinné osoby sú povinné vydať veci podľa ustanovení § 5, 7 až 12 zákona; ak to nie je možné, ...

(3)

V prípadoch uplatňovania nároku na vydanie majetku vyplývajúceho zo zrušenia výroku o treste ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OBLASŤ PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV A VZŤAHOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

§ 21
(1)

Za neplatný sa na účely tohto zákona považuje právny úkon, ktorým došlo v rozhodnom období ...

a)
ak jeho dôvod spočíva v odsúdení pre trestný čin (zločin, prečin, priestupok), ak súdne rozhodnutie ...
b)
ak sa urobil podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb. ...
c)
ak bola daná výpoveď podľa § 46 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. ...
d)
ak bol pracovný pomer okamžite zrušený podľa § 53 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce č. 65/1965 ...
e)
dohoda o skončení pracovného vzťahu, ak ju pracovník uzavrel pod tlakom politickej perzekúcie ...
(2)

Zrušujú sa súdne rozhodnutia, ktorými boli zamietnuté návrhy alebo schválené zmiery vo veciach ...

§ 22
(1)

Na žiadosť toho, ktorého pracovný vzťah sa skončil z dôvodov uvedených v § 21, vydá mu o tom ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)

Ak organizácia nevydá osvedčenie do troch mesiacov odo dňa, keď žiadosť dostala, môže osoba ...

(4)

Za osvedčenie podľa odseku 1 sa považuje aj osvedčenie alebo iný doklad vydaný organizáciou predo ...

(5)

O tom, že sa pracovný vzťah skončil z dôvodov uvedených v § 21, vydá osvedčenie na žiadosť ...

a)
u vojakov z povolania Federálne ministerstvo obrany;
b)
u príslušníkov ozbrojených zborov Federálne ministerstvo vnútra alebo príslušné ústredné ...
c)
u sudcov predseda Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo príslušné ...
d)
u prokurátorov generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo generálni ...
e)
u advokátov príslušná advokátska komora.

Ustanovenie odseku 3 platí obdobne.

(6)

Neplatnosť právneho úkonu podľa § 21 neobnovuje skončený pracovný vzťah a nezakladá nárok ...

(7)

Ak ten, ktorého pracovný vzťah sa skončil z dôvodov uvedených v § 21, požiada do šiestich mesiacov ...

§ 23
(1)

Neplatné je rozhodnutie, ktorým orgán príslušný na vykonávanie sociálneho zabezpečenia umelcov ...

a)
o skončení účasti na sociálnom zabezpečení umelcov,
b)
o tom, že sociálne zabezpečenie umelca nevzniká.
(2)

O neplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 rozhoduje na návrh príslušný ústredný orgán štátnej ...

§ 24
(1)

Ak je skončenie pracovného vzťahu neplatné podľa § 21 zákona alebo ak bola v konaní podľa § ...

(2)

Ak je rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 23 zákona neplatné, považuje sa na účely dôchodkového ...

(3)

Ak zamestnanie, ktoré bolo na účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do I. (II.) pracovnej ...

(4)

Za účelom zmiernenia krívd spôsobených osobám uvedeným v § 18 ods. 1 sa k dôchodku poskytuje ...

(5)

Za účelom zmiernenia krívd spôsobených vylúčením zo štúdia študentov vysokých škôl sa ...

(6)

Priemerný mesačný zárobok pre výpočet dôchodkov sa u občanov, ktorým sa hodnotí doba zamestnania ...

§ 25

Výpočet dôchodku alebo úprava jeho výšky podľa § 24 zákona sa vykoná len vtedy, ak je to pre ...

§ 26

Dôchodky priznané predo dňom účinnosti tohto zákona sa upravia podľa § 24 zákona na žiadosť; ...

§ 27

Výška dôchodku podľa predchádzajúcich ustanovení sa upraví najskôr od splátky dôchodku patriaceho ...

§ 28

Podľa § 24 až 27 zákona sa postupuje tiež pri výpočte alebo úprave výšky vdovských a sirotských ...

§ 29
(1)

Občanom, ktorí sú zúčastnení na rehabilitácii podľa zákona č. 119/1990 Zb. v znení zákona ...

(2)

Občanom, ktorí boli zaradení do tábora nútených prác alebo pracovného útvaru rozhodnutím, ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú len v prípade občanov,

a)
na ktorých bol vykonaný trest smrti,
b)
ktorí zomreli vo väzbe, pri výkone trestu odňatia slobody, pri nezákonnom zbavení osobnej slobody ...
c)
ktorí vykonali väzbu alebo trest odňatia slobody aspoň v dĺžke 12 mesiacov,
d)
ktorí boli zaradení v tábore nútených prác alebo v pracovnom útvare alebo vo vojenskom tábore ...
(4)

Federálne ministerstvo obrany odškodní podľa vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti ...

(5)

Ak došlo v súvislosti s výkonom trestu odňatia slobody podľa § 16 alebo s výkonom práce v tábore ...

§ 30

Ak došlo k neplatnému ukončeniu služobného pomeru vojakov z povolania alebo príslušníkov ozbrojených ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

Proti rozhodnutiam, opatreniam a iným aktom, ktoré boli vydané v rozhodnom období v rozpore so zákonmi ...

§ 32

Zmiernenie niektorých majetkových a iných krívd, ktoré vznikli v dôsledku platnosti alebo osobitného ...

§ 33
(1)

Zrušuje sa § 453a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb., ktorým ...

(2)

§ 390 ods. 2 Občianskeho zákonníka znie:

„(2) O užívaní bytu v rodinnom domčeku prenechanom na bývanie inému občanovi platia primerane ...

(3)

§ 493 ods. 1 Občianskeho zákonníka znie:

„(1) O užívaní bytu v dome v súkromnom vlastníctve prenechanom na bývanie inému občanovi platia ...

(4)

Zrušuje sa vyhláška ministra financií č. 117/1955 U. l., ktorou sa vyhlasujú niektoré opatrenia ...

§ 34

Ak niet oprávnenej osoby alebo ak žiadna z oprávnených osôb neuplatní nárok na vydanie veci v ...

§ 34a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/1991 Zb. o výške finančnej náhrady vyplatenej ...

§ 35

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.

Čl. I

1.

Príplatok k dôchodku podľa § 24 ods. 4 sa prizná na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej ...

2.

Žiadosť o odškodnenie podľa § 29 ods. 4, 5 možno uplatniť do 31. decembra 1992.

Čl. II

Žiadosť o odškodnenie podľa čl. I zákona č. 285/1996 Z. z. možno uplatniť do 31. marca 1997. ...

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických ...
  • 2)  § 23 ods. 2 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. Zákon ...
  • 3)  Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií ...
  • 4)  Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby.
  • 4a)  § 24 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
  • 5)  Dôchodkové nároky sú upravené v § 25 zákona č. 119/1990 Zb. v znení zákona č. 47/1991 Zb.
  • 6)  § 59 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
  • 7)  § 15 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore