Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2011 účinný od 30.06.2011


Platnosť od: 28.04.2011
Účinnosť od: 30.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Poisťovníctvo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD30 DS2 EU5 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2011 účinný od 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 130/2011 s účinnosťou od 30.06.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európska centrálna ...

2.

V § 10 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná ...

3.

V § 29 sa v celom texte vypúšťa slovo „otvoreného“.

4.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťa slovo „otvorených“ a slovo „otvoreného“.

5.

V § 52a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „prevádzkový poriadok“)“. ...

6.

V § 53 ods. 1 prvej vete sa za slovo „ustanoveniami“ vkladajú slová „tohto zákona a“.

7.

V § 99 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „iných ako centrálny depozitár, ...

8.

V § 99 ods. 4 písm. f) sa slová „prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára“ nahrádzajú ...

9.

V § 99 ods. 14 sa slová „§ 73 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 3 až 6 a § 73a“. ...

10.

§ 99 sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:

„(18) Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:

„90aa)
§ 45 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

11.

V § 100 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
návrh prevádzkového poriadku,“.

12.

V § 103 ods. 2 písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

13.

V § 107a odsek 2 znie:

„(2) Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému ...

14.

V § 107a ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „účastníka systému vyrovnania“ vkladajú slová ...

15.

V § 107a ods. 3 písm. b) sa za slová „podané v“ vkladá slovo „pracovný“ a vypúšťajú ...

16.

V § 107a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných ...

17.

V § 107a odsek 5 znie:

„(5) Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému ...

18.

V § 107a ods. 6 sa za slová „systéme vyrovnania“ vkladajú slová „alebo v prepojenom systéme“. ...

19.

Za § 107a sa vkladá § 107b, ktorý znie:

„§ 107b (1) Ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom ...

20.

§ 153 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nie je dotknutá platnosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 120a znie:

„120a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 180 zákona č. 7/2005 ...

21.

Za § 173m sa vkladá § 173n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173n Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011 Na príkaz na registráciu ...

22.

Príloha sa dopĺňa bodmi 21 a 22, ktoré znejú:

„21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

Nadpis pod § 151me znie:

„Osobitné ustanovenia k záložnému právu k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k ...

2.

V § 151me ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „alebo“, za slová „z inej formy vkladu“ sa ...

3.

§ 151me sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na pohľadávky zo spotrebiteľských úverov poskytnutých ...

4.

Príloha sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 50 ods. 9 sa číslica „15“ nahrádza číslicou „30“.

2.

V § 59 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta. Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.

3.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zavedením nútenej správy nad bankou nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. ...

4.

Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. IV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 126 ods. 3 sa za slová „v čase konania schôdze veriteľov zistená“ vkladajú slová „čo ...

2.

V § 146 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

3.

V § 148 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 148 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) v každej skupine pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná ...

5.

V § 148 ods. 1 písm. d) sa slová „zistených pohľadávok“ nahrádzajú slovami „pohľadávok ...

6.

V § 179 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

7.

V § 179 odsek 2 znie:

„(2) Práva prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému, prevádzkovateľa alebo účastníka ...

8.

V § 179 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sú splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a výkon nárokov, zábezpeka podľa odseku ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

9.

V § 207 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

10.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

11.

Príloha sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. V

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 písm. k), § 34 ods. 12, § 70 ods. 9 a § 85 ods. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ ...

2.

V § 12 ods. 4 sa za slová „§ 5 ods. 4 písm. g)“ a slová „§ 8 ods. 4 písm. g)“ vkladá ...

3.

V § 22 ods. 4 písm. a) a názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev ...

4.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

5.

V § 67 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Nedostatky uvedené v protokole ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

6.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Zavedením nútenej správy nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. ...

7.

V § 99 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

Čl. VI

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 5 a § 99 ods. 3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných ...

2.

V § 46 písmeno a) znie:

„a) okrem prevádzkovateľa platobného systému a osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň ...

3.

V § 47 odsek 2 znie:

„(2) Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu ...

4.

V § 48 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vykonáva, a to v súvislosti ...

5.

V § 51 ods. 2 sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová „alebo účastníka ...

6.

V § 51 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová ...

7.

V § 51 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných ...

8.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a (1) Dva alebo viac platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) alebo platobné ...

9.

V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová ...

10.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) je povinný bez zbytočného ...

11.

V § 56 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený ...

12.

V § 56 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „cenných papierov alebo finančných nástrojov“ nahrádzajú ...

13.

V § 56 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) poskytnutá na zabezpečenie práv 1. účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. ...

14.

V § 77 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.

15.

V § 78 ods. 5 a § 86 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Nedostatky uvedené v protokole o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

16.

V § 88 ods. 6 sa slová „služieb platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“. ...

17.

V § 97 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

18.

Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011 Na príkaz, ktorý bol prijatý ...

19.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

20.

Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore