Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2011 účinný od 30.06.2011

Platnosť od: 28.04.2011
Účinnosť od: 30.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Poisťovníctvo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD10DS2EU5PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2011 účinný od 30.06.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 130/2011 s účinnosťou od 30.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európska centrálna ...

2.

V § 10 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná ...

3.

V § 29 sa v celom texte vypúšťa slovo „otvoreného“.

4.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťa slovo „otvorených“ a slovo „otvoreného“.

5.

V § 52a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „prevádzkový poriadok“)“. ...

6.

V § 53 ods. 1 prvej vete sa za slovo „ustanoveniami“ vkladajú slová „tohto zákona a“.

7.

V § 99 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „iných ako centrálny depozitár, ...

8.

V § 99 ods. 4 písm. f) sa slová „prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára“ nahrádzajú ...

9.

V § 99 ods. 14 sa slová „§ 73 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 3 až 6 a § 73a“. ...

10.

§ 99 sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:

„(18) Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:

„90aa)
§ 45 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

11.

V § 100 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
návrh prevádzkového poriadku,“.

12.

V § 103 ods. 2 písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

13.

V § 107a odsek 2 znie:

„(2) Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému ...

14.

V § 107a ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „účastníka systému vyrovnania“ vkladajú slová ...

15.

V § 107a ods. 3 písm. b) sa za slová „podané v“ vkladá slovo „pracovný“ a vypúšťajú ...

16.

V § 107a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných ...

17.

V § 107a odsek 5 znie:

„(5) Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému ...

18.

V § 107a ods. 6 sa za slová „systéme vyrovnania“ vkladajú slová „alebo v prepojenom systéme“. ...

19.

Za § 107a sa vkladá § 107b, ktorý znie:

„§ 107b (1) Ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom ...

20.

§ 153 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nie je dotknutá platnosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 120a znie:

„120a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 180 zákona č. 7/2005 ...

21.

Za § 173m sa vkladá § 173n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173n Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011 Na príkaz na registráciu ...

22.

Príloha sa dopĺňa bodmi 21 a 22, ktoré znejú:

„21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

Nadpis pod § 151me znie:

„Osobitné ustanovenia k záložnému právu k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k ...

2.

V § 151me ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „alebo“, za slová „z inej formy vkladu“ sa ...

3.

§ 151me sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na pohľadávky zo spotrebiteľských úverov poskytnutých ...

4.

Príloha sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 50 ods. 9 sa číslica „15“ nahrádza číslicou „30“.

2.

V § 59 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta. Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.

3.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zavedením nútenej správy nad bankou nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. ...

4.

Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. IV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 126 ods. 3 sa za slová „v čase konania schôdze veriteľov zistená“ vkladajú slová „čo ...

2.

V § 146 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

3.

V § 148 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 148 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) v každej skupine pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná ...

5.

V § 148 ods. 1 písm. d) sa slová „zistených pohľadávok“ nahrádzajú slovami „pohľadávok ...

6.

V § 179 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

7.

V § 179 odsek 2 znie:

„(2) Práva prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému, prevádzkovateľa alebo účastníka ...

8.

V § 179 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sú splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a výkon nárokov, zábezpeka podľa odseku ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

9.

V § 207 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

10.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

11.

Príloha sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. V

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 písm. k), § 34 ods. 12, § 70 ods. 9 a § 85 ods. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ ...

2.

V § 12 ods. 4 sa za slová „§ 5 ods. 4 písm. g)“ a slová „§ 8 ods. 4 písm. g)“ vkladá ...

3.

V § 22 ods. 4 písm. a) a názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev ...

4.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

5.

V § 67 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Nedostatky uvedené v protokole ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

6.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Zavedením nútenej správy nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. ...

7.

V § 99 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

Čl. VI

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 5 a § 99 ods. 3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných ...

2.

V § 46 písmeno a) znie:

„a) okrem prevádzkovateľa platobného systému a osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň ...

3.

V § 47 odsek 2 znie:

„(2) Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu ...

4.

V § 48 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vykonáva, a to v súvislosti ...

5.

V § 51 ods. 2 sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová „alebo účastníka ...

6.

V § 51 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová ...

7.

V § 51 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných ...

8.

Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:

„§ 51a (1) Dva alebo viac platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) alebo platobné ...

9.

V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová ...

10.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) je povinný bez zbytočného ...

11.

V § 56 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený ...

12.

V § 56 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „cenných papierov alebo finančných nástrojov“ nahrádzajú ...

13.

V § 56 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) poskytnutá na zabezpečenie práv 1. účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. ...

14.

V § 77 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.

15.

V § 78 ods. 5 a § 86 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Nedostatky uvedené v protokole o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

16.

V § 88 ods. 6 sa slová „služieb platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“. ...

17.

V § 97 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

18.

Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011 Na príkaz, ktorý bol prijatý ...

19.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

20.

Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore