Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 18.07.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov, Dane z príjmu, Poisťovníctvo, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 213/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje daň z poistenia (ďalej len „daň“).

§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
poisťovateľom
1.
poisťovňa,1) poisťovňa z iného členského štátu2) Európskej únie alebo členského štátu ...
2.
Slovenská kancelária poisťovateľov,5)
3.
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,6)
b)
poistníkom osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom,
c)
obvyklým pobytom miesto, kde fyzická osoba dlhodobo žije a kde má osobné väzby a profesijné väzby, ...
d)
preúčtovanými nákladmi poistenia poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ...
§ 3
Predmet dane
(1)

Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1, ak je ...

(2)

Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak

a)
sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, okrem ...
b)
sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo má byť evidovaný v príslušnom ...
c)
poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené ...
d)
ide o iné prípady, ako sú uvedené v písmenách a) až c), a
1.
poistník má v tuzemsku obvyklý pobyt,
2.
poistník alebo osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, je právnickou osobou a sídlo ...
(3)

Predmetom dane nie je zaistenie.

§ 4
Osoba povinná platiť daň správcovi dane
(1)

Osobou povinnou platiť daň správcovi dane (ďalej len „platiteľ“) je poisťovateľ, ak odsek ...

(2)

Platiteľom je aj

a)
poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku; ak poistník ...
b)
právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko ...
(3)

Ak je poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovňami, poisťovňami z iného ...

§ 5
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 1 dňom

a)
prijatia platby poistného, a to v rozsahu prijatej platby,
b)
zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného alebo
c)
splatnosti poistného.
(2)

Platiteľ podľa § 4 ods. 1 je povinný sa rozhodnúť pre uplatňovanie vzniku daňovej povinnosti ...

(3)

Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. a) dňom zaplatenia poistného; ak ...

(4)

Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. b) 30. deň od skončenia kalendárneho ...

(5)

Ak sa platiteľ, ktorý uplatňuje vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a), rozhodne pre ...

(6)

Ak sa platiteľ, ktorý uplatňuje vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. ...

(7)

Dňom prijatia platby poistného podľa odseku 1 písm. a) je deň zaúčtovania úhrady pohľadávky ...

§ 6
Základ dane
(1)

Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a), základom dane je suma prijatého poistného ...

(2)

Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), základom dane je suma predpisu pohľadávky ...

(3)

Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. c), základom dane je suma splatného poistného ...

(4)

Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 3, základom dane je suma zaplateného poistného.

(5)

Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 4, základom dane je suma preúčtovaných nákladov ...

§ 7
Oprava základu dane a dane
(1)

Platiteľ podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 písm. a) opraví základ dane a daň, ak sa po skončení ...

(2)

Platiteľ podľa § 4 ods. 2 písm. b) opraví základ dane a daň, ak sa po skončení zdaňovacieho ...

(3)

Oprava základu dane a dane sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala ...

§ 8
Sadzba dane

Sadzba dane zo základu dane je

a)
8 % na poistenie uvedené v prílohe č. 1 okrem sadzby dane na poistenie uvedené v písmene b),
b)
0 % na poistenie uvedené v prílohe č. 1 desiatom bode písm. a).
§ 9
Prepočet inej meny a zaokrúhľovanie dane
(1)

Ak je poistné platené v inej mene ako v eurách, na účely určenia základu dane sa poistné prepočíta ...

a)
posledný deň zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho ...
b)
deň podľa osobitného predpisu.8)
(2)

Platiteľ sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie prepočtu poistného podľa odseku 1 písm. a) alebo ...

(3)

Pri oprave základu dane a dane podľa § 7 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej ...

(4)

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane ...

§ 10
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.

(2)

Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení ...

(3)

Platiteľ je povinný podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami spôsobom podľa osobitného ...

(4)

Platiteľ, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie a ktorý nemá pridelené daňové ...

(5)

Ak má poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu pobočku alebo viac pobočiek v tuzemsku ...

(6)

Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 ...

(7)

Daň je splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia.

§ 11
Vedenie a uchovávanie záznamov
(1)

Platiteľ je povinný viesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období v rozsahu nevyhnutnom ...

a)
meno, priezvisko a adresu obvyklého pobytu alebo obchodné meno a adresu sídla alebo prevádzkarne ...
b)
obchodné meno a adresu sídla alebo pobočky poisťovateľa,
c)
číslo poistnej zmluvy,
d)
sumu poistného,
e)
základ dane,
f)
sumu dane,
g)
sadzbu dane,
h)
informáciu o umiestnení poistného rizika v tuzemsku.
(2)

Platiteľ je povinný uchovávať záznamy podľa odseku 1 najmenej do uplynutia lehoty pre zánik práva ...

(3)

Platiteľ je povinný na požiadanie správcu dane doručiť záznamy podľa odseku 1 elektronickými ...

§ 12

Na správu dane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,11) ak tento zákon v § 10 ods. 3 a § ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
(1)

Daň sa uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2018 a

a)
platba poistného alebo jeho časti je prijatá platiteľom najskôr po 31. decembri 2018, ak ide o ...
b)
poistné je predpísané po 31. decembri 2018 a platba poistného alebo jeho časti je prijatá po 31. ...
c)
poistné je splatné po 31. decembri 2018 a platba poistného alebo jeho časti je prijatá po 31. decembri ...
d)
platba poistného alebo jeho časti je zaplatená platiteľom podľa § 4 ods. 2 písm. a) najskôr ...
e)
preúčtované náklady poistenia sú preúčtované platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. b) najskôr ...
(2)

Poistným obdobím na účely odseku 1 sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho ...

(3)

Poisťovateľ, ktorému vznikla povinnosť odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného ...

§ 14

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., ...

1.

§ 797 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo ...

2.

V § 799 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania poistnej ...

3.

V § 800 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ ...

4.

V § 801 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa ...

5.

V § 803 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenie zaniklo z dôvodu podľa § 801 ods. ...

6.

Za dvadsiatu druhú hlavu sa vkladá dvadsiata tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVADSIATA TRETIA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. OKTÓBRA 2018 § 879u Ustanovenia ...

Čl. III

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného ...

2.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena, 2. virtuálna ...

3.

V § 25 ods. 5 prvej vete sa za slová „ktorým je“ vkladajú slová „virtuálna mena,“.

4.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. ...

5.

Za § 39p sa vkladá § 39q, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39q Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018 Ustanovenia § 24 ods. 10, ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:

„ai) predajom virtuálnej meny výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú ...

2.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)
príjmy z predaja virtuálnej meny.“.

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Príjem podľa odseku 1 písm. t) z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie ...

4.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 77ba znie:

„77ba) § 25 ods. 1 písm. h) prvý bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona ...

5.

V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 79e znie:

„79e) Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 43, ktorý znie:

„(43) Súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80acc znie:

„80acc) § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.

7.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b v zdaňovacom ...

8.

Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:

„§ 25b (1) Vstupnou cenou virtuálnej meny je a) obstarávacia cena,118) ak bola virtuálna mena ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 119b a 119c znejú:

„119b) § 25 ods. 1 písm. h) štvrtý bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona ...

9.

Za § 52zr sa vkladá § 52zs, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zs Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018 Ustanovenia § 2 písm. ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 213/2018 Z. z. ...

Čl. VI

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 68a sa vypúšťa.

2.

Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 205a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 (1) Poisťovňa, poisťovňa ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, piateho bodu v čl. IV, čl. V a čl. ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k zákonu č. 213/2018 Z. z.

  POISTNÉ ODVETVIA NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

  1.

  Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)

  a)

  fixné peňažné plnenie,

  b)

  s plnením, ktoré má povahu odškodnenia,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  cestujúcich,

  e)

  individuálne zdravotné poistenie.

  2.

  Poistenie choroby

  a)

  fixné peňažné plnenie,

  b)

  s plnením, ktoré má povahu odškodnenia,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  individuálne zdravotné poistenie.

  3.

  Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových

  a)

  motorových dopravných prostriedkoch,

  b)

  nemotorových dopravných prostriedkoch.

  4.

  Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

  5.

  Poistenie škôd na lietadlách.

  6.

  Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

  a)

  riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,

  b)

  jazerných dopravných prostriedkoch,

  c)

  námorných dopravných prostriedkoch.

  7.

  Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý ...

  8.

  Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených

  a)

  požiarom,

  b)

  výbuchom,

  c)

  víchricou,

  d)

  prírodnými živlami inými ako víchrica,

  e)

  jadrovou energiou,

  f)

  zosuvom alebo zosadaním pôdy.

  9.

  Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých ...

  10.

  Poistenie zodpovednosti

  a)

  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

  b)

  dopravcu.

  11.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.

  12.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo ...

  13.

  Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

  14.

  Poistenie úveru

  a)

  všeobecná platobná neschopnosť,

  b)

  exportný úver,

  c)

  splátkový úver,

  d)

  hypotekárny úver,

  e)

  poľnohospodársky úver.

  15.

  Poistenie záruky

  a)

  priame záruky,

  b)

  nepriame záruky.

  16.

  Poistenie rôznych finančných strát, ktoré vyplývajú

  a)

  z výkonu povolania,

  b)

  z nedostatočného príjmu,

  c)

  zo zlých poveternostných podmienok,

  d)

  zo straty zisku,

  e)

  z trvalých všeobecných nákladov,

  f)

  z neočakávaných obchodných nákladov,

  g)

  zo straty trhovej hodnoty,

  h)

  zo straty pravidelného zdroja príjmov,

  i)

  z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

  j)

  z ostatných iných ako obchodných finančných strát,

  k)

  z ostatných finančných strát.

  17.

  Poistenie právnej ochrany.

  18.

  Asistenčné služby.

  Príloha č. 2k zákonu č. 213/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 3)  § 4 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 4)  § 4 ods. 5 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 5)  § 20 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...
 • 6)  § 1 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
 • 7)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom ...
 • 8)  § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore