Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2001 účinný od 01.10.2019

Platnosť od: 25.09.2001
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Zákonné poistenie, Zmluvné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD20087DS18EUPP2ČL3

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2001 účinný od 01.10.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 381/2001 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 281/2019

Legislatívny proces k zákonu 281/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na poistenie zodpovednosti osobitné predpisy.1)

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

motorovým vozidlom samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez ...

b)

tuzemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; ...

c)

cudzozemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové ...

d)

poisťovateľom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená ...

e)

poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“), ...

f)

poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti,

g)

poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa tohto ...

h)

škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa ...

i)

poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu,

j)

prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú ...

k)

orgánom evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát,5)

l)

centrálnou evidenciou vozidiel automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v ...

m)

zelenou kartou Medzinárodná karta automobilového poistenia,

n)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý ...

o)

územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza,

1.

územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné číslo6ab) alebo zvláštne ...

2.

územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak ide o ...

3.

územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý pobyt alebo ...

4.

územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalosť, ak motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenčné číslo,6aa) ...

5.

územie členského štátu, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané z iného členského štátu, a to v lehote ...

p)

systémom zelenej karty súhrn vzťahov národných kancelárií poisťovateľov upravený Internými Pravidlami6ad) ...

§ 3 - Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
(1)

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového ...

(2)

V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového ...

(3)

Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú ...

Rozsah poistenia zodpovednosti

§ 4
(1)

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

(2)

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené ...

a)
škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b)
škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c)
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), ...
d)
ušlého zisku.
(3)

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom6b) ...

(4)

Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku ...

(5)

Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému ...

(6)

Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu na území cudzieho štátu, v ...

§ 5
(1)

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť ...

a)
ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
b)
podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d),
1.
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti ...
2.
vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola ...
3.
vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ...
c)
na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto ...
d)
ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi8) alebo nad ...
e)
vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri ...
f)
vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, ...
1.
ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2.
vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
g)
spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených ...
h)
ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i)
vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j)
vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka ...
(2)

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ...

a)
bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré ...
b)
sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c)
neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.
§ 6 - Poistná zmluva
(1)

Poistná zmluva okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu9) obsahuje aj údaje o motorovom ...

(2)

Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky. Všeobecné poistné podmienky musia obsahovať ...

(3)

Poisťovateľ je na návrh poistníka povinný uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. ...

(4)

Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území ...

§ 7 - Limit poistného plnenia
(1)

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej ...

a)
5 240 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených ...
b)
1 050 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.
(3)

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia podľa odseku 2 písm. a) ...

§ 8 - Poistné
(1)

Poistné pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť ...

(2)

Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného, ...

(3)

Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ ...

§ 9 - Zánik poistenia zodpovednosti
(1)

Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom12) zaniká aj

a)
zánikom motorového vozidla,
b)
zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,6a)
c)
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,13)
d)
prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,14)
e)
vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, ...
f)
vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,14a)
g)
zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
(2)

Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v odseku 1. O týchto skutočnostiach ...

(3)

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca ...

(4)

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho ...

(5)

Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa ...

§ 10 - Práva a povinnosti poisteného
(1)

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti

a)
do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b)
do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(2)

Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane ...

(3)

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že

a)
bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b)
v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, ...
c)
právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa ...
(4)

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce ...

(5)

Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
b)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c)
číslo poistnej zmluvy.
(6)

Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia ...

§ 11 - Práva a povinnosti poisťovateľa
(1)

Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu zelenú kartu. ...

(2)

Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel ...

(3)

Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku ...

(4)

Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom ...

(5)

Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu15) ...

(6)

Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho ...

a)
skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť ...
b)
poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil ...
(7)

Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie ...

(8)

Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 6, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa ...

(9)

Odseky 6 až 8 sa použijú rovnako aj vtedy, ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený proti likvidačnému ...

(10)

Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného predpisu15b) alebo prejednávanie priestupku, oznamuje ...

(11)

Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené ...

(12)

Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené ...

(13)

Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného ...

a)
výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b)
dátum skončenia poistného obdobia,
c)
termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.15ca)
§ 12 - Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
(1)

Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho ...

a)
spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,15d)
b)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové ...
c)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam ...
d)
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla ...
e)
porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je poistnou udalosťou,
f)
v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,
g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa ...
h)
sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)
(2)

Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho ...

a)
spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,15d)
b)
spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil neoprávnene,
c)
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové ...
d)
spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam ...
e)
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla ...
f)
porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,19) ktorá je poistnou udalosťou,
g)
spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa ...
h)
sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.15d)
(3)

Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne poisťovateľovi nárok podľa odseku ...

(4)

Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa odseku 1 alebo 2 sa premlčí do ...

§ 13 - Prechod práva na poisťovateľa

Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie ...

§ 14 - Predbežné poistenie zodpovednosti
(1)

Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovateľ dohodnúť s osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť ...

(2)

Poistenie podľa odseku 1 nemožno dojednať pre cudzozemské motorové vozidlá.

(3)

Poistenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo uzavretím poistnej zmluvy. ...

§ 15 - Priamy nárok poškodeného
(1)

Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu ...

(2)

Na premlčanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako na premlčanie nároku ...

§ 15a - Likvidačný zástupca
(1)

Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, okrem členského štátu, v ktorom mu bolo udelené povolenie ...

(2)

Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa a na jeho účet; likvidačný zástupca ...

(3)

Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody ...

a)
na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom ...
b)
ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý ...
c)
na území iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo,
d)
ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý ...
(4)

Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému pri uspokojovaní jeho nárokov zastupovať poisťovateľa ...

(5)

Poisťovateľ je povinný do siedmich dní odo dňa určenia likvidačného zástupcu písomne oznámiť Národnej ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 platia primerane pre likvidačného zástupcu poisťovne z iného členského štátu, ...

(7)

Ak poisťovateľ so sídlom na území iného členského štátu vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej ...

§ 16 - Hraničné poistenie
(1)

Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu o poistení zodpovednosti ...

(2)

Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky ...

(3)

Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak

a)
na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou ...
b)
ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách ...
c)
ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
d)
ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia ...
(4)

O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom ...

(5)

Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie a vydávala potvrdenie ...

(6)

Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti podľa odseku 1 pri vstupe cudzozemského ...

(7)

Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, ...

(8)

Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa vzťahuje hraničné poistenie, pri ...

§ 17 - Preukazovanie poistenia zodpovednosti

Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou ...

§ 18 - Kontrola poistenia zodpovednosti
(1)

Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný ...

(2)

Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie ...

(3)

Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú ...

§ 19 - Pokuty
(1)

Okresný úrad tomu, kto podľa § 3 ods. 1 neuzavrie poistnú zmluvu, uloží pokutu od 500 Sk do 100 000 ...

(2)

Okresný úrad na základe oznámenia kancelárie podľa § 25 ods. 3 vyzve bez zbytočného odkladu toho, kto ...

(3)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho ...

(4)

Pokuta podľa odseku 1 sa môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa okresný úrad o porušení povinnosti ...

(5)

Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 je miestne príslušný okresný úrad v mieste trvalého pobytu ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento ...

DRUHÁ ČASŤ

§ 20 - Kancelária
(1)

Zriaďuje sa kancelária, ktorá je právnickou osobou.24) Jej sídlom je Bratislava. Zapisuje sa do obchodného ...

(2)

Kancelária

a)
spravuje poistný garančný fond,
b)
vykonáva hraničné poistenie,
c)
zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,
d)
uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi zodpovednými za náhradu škody ...
e)
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
f)
podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom v poistení v ...
g)
vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti,
h)
vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti (ďalej ...
i)
na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia ...
(3)

Členstvo v kancelárii vzniká dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska, podľa ktorého je poisťovateľ, ...

Ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii vzniká prvým ...

Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Vznik členstva ...

(4)

Členstvo v kancelárii zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ...

Ak ide o poisťovateľa, ktorým je poisťovňa z iného členského štátu, členstvo v kancelárii zaniká dňom, ...

Túto skutočnosť je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kancelárii. Zánik členstva ...

(5)

Kancelária sústreďuje a spravuje peňažné príspevky svojich členov na plnenie úloh kancelárie podľa tohto ...

(6)

Členovia kancelárie sú povinní poskytnúť kancelárii do poistného garančného fondu mimoriadny príspevok, ...

(7)

Účtovnú závierku kancelárie overuje audítor podľa osobitného predpisu.26)

(8)

Kancelária je povinná vytvárať na zabezpečenie činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a ...

a)
technickú rezervu na poistné budúcich období,24a)
b)
technickú rezervu na poistné plnenie,24b)
c)
ďalšie technické rezervy.
(9)

Ďalšie technické rezervy podľa odseku 8 písm. c) môže kancelária vytvárať, ak záväzky z činností podľa ...

(10)

Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodržiavať tieto zásady:

a)
zásadu bezpečnosti, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú uložené tak, aby poskytovali záruku ...
b)
zásadu rentability, podľa ktorej prostriedky technických rezerv zabezpečujú výnos z ich umiestnenia ...
c)
zásadu likvidity, podľa ktorej časť prostriedkov technických rezerv je uložená tak, aby sa dala ihneď ...
d)
zásadu diverzifikácie, podľa ktorej prostriedky technických rezerv sú umiestnené u väčšieho počtu právnických ...
(11)

Kancelária je povinná prostriedky technických rezerv znížené o jej pohľadávky voči poisťovniam a pobočkám ...

(12)

Kancelária je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv v limitoch pre jednotlivé spôsoby ich ...

(13)

Kancelária je povinná udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnené spôsobom ustanoveným osobitným ...

(14)

Kancelária zostavuje prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv a o výške prostriedkov technických ...

(15)

Orgány kancelárie sú:

a)
zhromaždenie členov,
b)
správna rada,
c)
kontrolná komisia,
d)
výkonný riaditeľ.
(16)

Kancelária bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska člena kancelárie, ktorý v určenej ...

§ 21 - Zhromaždenie členov
(1)

Najvyšším orgánom kancelárie je zhromaždenie členov. Právo účasti na zhromaždení členov má každý člen ...

(2)

Zhromaždenie členov je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kancelárie, ...

(3)

Zhromaždenie členov

a)
volí a odvoláva členov správnej rady,
b)
volí a odvoláva troch členov kontrolnej komisie,
c)
určuje výšku príspevkov členov podľa § 20 ods. 5 a 6,
d)
schvaľuje rozpočet kancelárie,
e)
schvaľuje účtovnú závierku kancelárie a výročnú správu o jej hospodárení vrátane hospodárenia s poistným ...
f)
schvaľuje návrh štatútu kancelárie a predkladá ho na schválenie Národnej banke Slovenska,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(4)

Štatút kancelárie obsahuje najmä

a)
podrobnosti o pôsobnosti kancelárie,
b)
podrobnosti o právach a povinnostiach členov kancelárie,
c)
podrobnosti o pôsobnosti orgánov kancelárie,
d)
spôsob platenia príspevkov a splatnosť príspevkov.
§ 22 - Správna rada
(1)

Správna rada je štatutárny orgán kancelárie a má päť členov. Za správnu radu koná navonok a rozhodnutia ...

(2)

Správna rada

a)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady,
b)
vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa,
c)
spravuje majetok kancelárie a poistný garančný fond,
d)
schvaľuje vnútorné organizačné predpisy kancelárie a ich zmeny,
e)
schvaľuje organizačný poriadok kancelárie,
f)
zabezpečuje publikačné, dokumentačné a iné činnosti súvisiace s pôsobnosťou kancelárie,
g)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
(3)

Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov, schádza sa spravidla raz za mesiac, zasadanie ...

§ 23 - Kontrolná komisia
(1)

Kontrolná komisia je kontrolný orgán kancelárie.

(2)

Kontrolná komisia dohliada na

a)
výkon pôsobnosti správnej rady,
b)
výkon činnosti kancelárie a jej hospodárenie,
c)
hospodárenie s prostriedkami poistného garančného fondu,
d)
platenie príspevkov členov kancelárie v stanovenej lehote a výške.
(3)

Kontrolná komisia má piatich členov. Dvoch členov kontrolnej komisie vymenúva a odvoláva minister financií ...

(4)

Na účel výkonu kontroly je kancelária povinná poskytnúť členom kontrolnej komisie potrebné doklady a ...

(5)

Svoje zistenia oznamuje kontrolná komisia zhromaždeniu členov, správnej rade a Národnej banke Slovenska. ...

§ 23a - Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti kancelárie v čase medzi ...

Poistný garančný fond

§ 24
(1)

Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov členov kancelárie podľa § 20 ods. 5, z mimoriadnych príspevkov ...

(2)

Kancelária poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu

a)
na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá ...
b)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
c)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu ...
d)
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť ...
e)
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto ...
f)
vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a spôsobenú prevádzkou nezisteného motorového ...
g)
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré bolo do Slovenskej republiky odoslané z iného členského ...
1.
na toto motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
2.
nebolo tomuto motorovému vozidlu v Slovenskej republike pridelené evidenčné číslo,6aa) osobitné evidenčné ...
3.
ku škodovej udalosti došlo v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim.
(3)

Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu škody podľa odseku 2 proti kancelárii za rovnakých podmienok, ...

(4)

Podmienkou vzniku práva poškodeného na náhradu škody z poistného garančného fondu podľa odseku 2 písm. ...

(5)

Kancelária poskytuje poškodenému poistné plnenie podľa odseku 2 za rovnakých podmienok, za akých poskytuje ...

(6)

Na poistné plnenie podľa odseku 2 písm. a) až c), f) a g) sa vzťahuje § 7.

(7)

Kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa odseku 2 písm. a), b), f) a g), na náhradu ...

(8)

Ak vznikne spor medzi kanceláriou a poisťovateľom o tom, kto má poškodenému plniť, poistné plnenie poskytne ...

(9)

Kancelária môže na základe dohody poveriť člena kancelárie výkonom pôsobnosti podľa odsekov 2, 7 a 8 ...

§ 24a
(1)

Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné ...

a)
do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný ...
b)
poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného ...
(2)

Poškodený nemá nárok na náhradné poistné plnenie, ak

a)
podľa odseku 1 písm. b) už uplatnil nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a ak do troch ...
b)
uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnému poisťovateľovi žalobou na súde.
(3)

Náhradné poistné plnenie sa neposkytuje za uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, ...

(4)

Kancelária je povinná poskytnúť náhradné poistné plnenie alebo poskytnúť písomné vysvetlenie dôvodov, ...

(5)

Výplatou náhradného poistného plnenia prechádzajú práva poškodeného proti osobe, ktorá zodpovedá za ...

(6)

Kancelária bez zbytočného odkladu po uplatnení nároku na náhradné poistné plnenie písomne o tom informuje ...

a)
poisťovateľa, u ktorého poistený uzavrel poistnú zmluvu, alebo jeho likvidačného zástupcu,
b)
subjekt zodpovedný za náhradu škody v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovateľ, ktorým je poisťovňa ...
c)
osobu, ktorá spôsobila škodu, ak je známa.
(7)

Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému, od subjektu ...

(8)

Kancelária je povinná bez zbytočného odkladu nahradiť subjektu zodpovednému za náhradu škody v členskom ...

§ 24b
(1)

Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má právo na náhradné poistné ...

a)
nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená ...
b)
do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa ...
(2)

Kancelária má právo na náhradu za náhradné poistné plnenie, ktoré vyplatila poškodenému podľa odseku ...

a)
sa motorové vozidlo spravidla nachádza, ak nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu ...
b)
bola spôsobená škoda, ak nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda, ...
c)
bola spôsobená škoda, ak bola škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza ...
(3)

Ustanovenia § 24a ods. 3, 5 a 8 sa použijú rovnako, ak ide o náhradné poistné plnenie podľa odseku 1. ...

§ 24c

Právo kancelárie na náhradu poistného plnenia alebo náhradného poistného plnenia poskytnutého z poistného ...

§ 25 - Register
(1)

Kancelária na účely zabezpečenia činnosti informačného strediska vedie register, ktorý obsahuje údaje ...

(2)

Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla, vlastníkovi motorového ...

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa, vlastníka ...
b)
evidenčné číslo motorového vozidla,
c)
údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d)
údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e)
údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a o likvidačných ...
f)
údaje z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v rozsahu, v akom sa tieto informácie poskytujú ...
g)
údaje o rozsahu, právnom základe a výške uplatnených a vysporiadaných nárokoch v poistení súvisiacom ...
(3)

Na účel overenia pravdivosti údajov o motorovom vozidle a na účely predchádzania poistným podvodom v ...

(4)

Kancelária poskytuje centrálnej evidencii vozidiel údaj o trvaní poistenia zodpovednosti.

(5)

Kancelária je povinná uchovávať najmenej sedem rokov odo dňa vyradenia motorového vozidla z evidencie ...

a)
evidenčné čísla tuzemských motorových vozidiel,
b)
čísla poistných zmlúv týkajúcich sa poistenia zodpovednosti tuzemských motorových vozidiel vrátane údajov ...
c)
čísla zelených kariet, čísla poistných zmlúv týkajúcich sa hraničného poistenia,
d)
obchodné mená a sídla poisťovateľov, obchodné mená a adresy pobočiek poisťovateľov zriadených v iných ...
e)
mená, priezviská a adresy likvidačných zástupcov alebo ich obchodné mená a sídla.
(6)

Poškodený a účastník dopravnej nehody26b) je oprávnený počas siedmich rokov od vzniku škodovej udalosti ...

a)
obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti na motorové vozidlo, ...
b)
číslo poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti uzavretej poisťovateľom podľa písmena a),
c)
meno, priezvisko a adresu likvidačného zástupcu alebo jeho obchodné meno a sídlo, ak má poškodený trvalý ...
d)
meno, priezvisko a adresu držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla alebo jeho obchodné ...
(7)

Údaje podľa odseku 6 je kancelária povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému a účastníkovi ...

(8)

Kancelária je povinná okrem údajov podľa odseku 5 uchovávať zoznamy motorových vozidiel, na ktoré sa ...

(9)

Údaje týkajúce sa motorových vozidiel, ktoré sa spravidla nachádzajú na území iného členského štátu, ...

(10)

Na základe písomnej žiadosti poškodeného, ktorému bola spôsobená škoda na území Slovenskej republiky ...

a)
území, na ktorom sa toto motorové vozidlo spravidla nachádza, a jeho evidenčnom čísle, ak mu bolo pridelené, ...
b)
poistení zodpovednosti motorového vozidla v rozsahu údajov uvedených v zelenej karte vydanej v členskom ...
c)
subjekte zodpovednom za náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, na ktoré sa vzťahuje ...
(11)

Údaje podľa odseku 10 je kancelária povinná poskytnúť nielen poškodenému, ale aj príslušnému informačnému ...

(12)

Na poskytovanie údajov z registra sa vzťahuje osobitný predpis.27)

§ 26 - Dohľad nad činnosťou kancelárie
(1)

Činnosť kancelárie podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.28) ...

(2)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená ukladať kancelárii sankcie podľa osobitného ...

(3)

Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom je kancelária povinná ...

(4)

Štruktúru výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je kancelária povinná vypracúvať a predkladať ...

TRETIA ČASŤ

§ 27 - Osobitné ustanovenie
(1)

Za motorové vozidlá v správe

a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových ...
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií a príspevkových ...
c)
Slovenskej informačnej služby uzaviera poistnú zmluvu Slovenská informačná služba,
d)
Zboru väzenskej a justičnej stráže uzaviera poistnú zmluvu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. ...
(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenská informačná ...

(3)

Na motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových ...

(4)

Potvrdením o poistení zodpovednosti pre motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2 je ...

(5)

Ustanovenie § 25 ods. 3 sa nevzťahuje na motorové vozidlá v správe subjektov uvedených v odseku 2.

§ 27a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 28 - Prechodné ustanovenia
(1)

Povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 vzniká 1. januárom 2002. Z poistných zmlúv uzavretých podľa tohto zákona ...

(2)

Právne vzťahy vzniknuté zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

(3)

Práva a povinnosti Slovenskej poisťovne, a. s., vzniknuté zo zákonného poistenia prechádzajú 1. januára ...

(4)

Slovenská poisťovňa, a. s., prevedie do 31. decembra 2001 na osobitný účet kancelárie sumu zodpovedajúcu ...

(5)

Na rok 2002 sa stanovuje minimálne poistné v rovnakej výške ako poistné zo zákonného poistenia zodpovednosti ...

(6)

Prvé zhromaždenie členov kancelárie sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2001. Na tomto zhromaždení ...

(7)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne kancelárii na účely evidencie podľa § 25 z centrálnej ...

§ 28a
(1)

Ustanovenie § 28 ods. 5 sa v roku 2004 neuplatní.

(2)

Poisťovateľ je povinný určiť svojho likvidačného zástupcu podľa § 15a najneskôr do troch mesiacov odo ...

(3)

Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. novembrom 2003 sa spravujú podľa doterajších ...

§ 28b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Schválenia vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie ...

§ 28c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2007
(1)

Od 1. apríla 2007 do 31. decembra 2008 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti podľa § 7 ...

a)
19 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 na každého zraneného alebo ...
b)
5 000 000 Sk za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d).
(2)

Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti podľa § 7 ...

a)
2 500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených ...
b)
500 000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.
(3)

Ustanovenie § 7 ods. 3 sa na zníženie poistného plnenia neuplatní do 31. decembra 2008, ak sa na poistné ...

(4)

Pre nároky zo škodovej udalosti platia limity poistného plnenia účinné v deň vzniku škodovej udalosti. ...

(5)

Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. marca 2007 začaté a právoplatne ...

(6)

Právne vzťahy vzniknuté z poistenia zodpovednosti pred 1. aprílom 2007 zostávajú nedotknuté.

§ 28d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015

Ustanovenie § 8 ods. 3 v znení účinnom od 1. apríla 2015 sa použije na poistnú zmluvu uzavretú po 31. ...

§ 29 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001 okrem čl. I § 3 až 19, § 24 ods. 2 až 8, § 25 a 29, čl. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 381/2001 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  2.

  Druhá smernica Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  3.

  Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  4.

  Tretia smernica Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  5.

  Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Občiansky zákonník v ...
 • 3)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 4)  Zákon č. 39/2015 Z. z.
 • 5)  § 88 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 6)  § 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 6a)  § 90 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 6aa)  § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 6ab)  § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 6ac)  § 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 6ad)  Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2003 o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS, pokiaľ ide o kontrolu plnenia ...
 • 6b)  § 80 a 81 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 442 až 449 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie ...
 • 9)  § 788 až 805 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 11)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12)  § 800 a 802 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 91 a 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 14)  § 196 Trestného poriadku.
 • 14a)  § 24 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 15)  § 22 Občianskeho zákonníka.
 • 15a)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 15b)  Trestný poriadok.
 • 15c)  § 86 ods. 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 15ca)  § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 15d)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.
 • 16)  § 14 a 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • 17)  Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 19)  § 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  § 823 Občianskeho zákonníka.
 • 21)  § 799 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  § 106 Občianskeho zákonníka.
 • 23)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 24)  § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.
 • 24a)  § 173 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 24b)  § 174 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 24c)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 24d)  § 178 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 24e)  § 178 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
 • 26a)  § 123 ods. 3 a 4 Trestného zákona.
 • 26b)  § 51 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z.
 • 27)  § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 28)  Zákon č. 39/2015 Z. z. Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore