Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 335/2007 účinný od 01.07.2015

Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD9DS5EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 335/2007 účinný od 01.07.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 335/2007 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 180/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

V § 250zg ods. 1 a 2 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

V § 20i ods. 2 sa slová „krajskom úrade“ nahrádzajú slovami „obvodnom úrade v sídle kraja“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 2 ods. 3 a 4, § 5 ods. 3, § 20c ods. 1 a 4, § 20d ods. 1, 2, 4 a 5, § 20e ods. 1 a 2, § 20f ods. ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ...

V § 14a sa za slovami „Slovenskej republiky“ vypúšťajú čiarka a slová „krajské úrady“.

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s krajskými úradmi a“.

2.

V § 7 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.

3.

V § 12 ods. 1 písm. k) sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“.

4.

V § 13 nadpise, § 13 ods. 1 úvodnej vete, § 13 ods. 1 písm. g) a odsekoch 2 a 3, § 14 ods. 5 a § 14a ...

5.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „krajskými úradmi,“.

6.

V § 16 ods. 4, 5 a 9 sa vypúšťajú slová „krajského úradu,“.

7.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „krajských úradov,“.

8.

V § 31 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „krajskému úradu,“.

9.

V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „krajských úradov a“.

10.

V § 32 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „krajského úradu,“.

11.

V § 32 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „krajskému úradu,“.

12.

V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
obvodné úrady pre personál civilnej ochrany obvodných úradov,“.

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 18 ods. 3 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

2.

V § 31 ods. 1 sa za slovami „obvodné úrady“ vypúšťajú čiarka a slová „krajské úrady“.

3.

V § 31 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4.

V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.

5.

V § 31 ods. 4 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.

Čl. X

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

V § 9 ods. 2 sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.

Čl. XI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

V § 9 ods. 1 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.

Čl. XII

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

V § 21 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad v sídle kraja“.

2.

V § 27 ods. 2 a 3 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady v sídle kraja“.

Čl. XIII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ...

V § 5 ods. 6 a 7 a § 7 ods. 6 sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XV

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení ...

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou vykonáva obvodný úrad, v ktorého územnom ...

Čl. XVI

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. ...

V § 3 písm. c), § 5 nadpise a odsekoch 1, 5 a 6, § 8 ods. 2 písm. d), § 9a písm. d), § 15 ods. 1, 4 ...

Čl. XVII

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení ...

1.

V § 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

2.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 3 písm. b) až h)“ nahrádzajú slovami „§ 3 písm. b) až g)“.

3.

V § 6 písm. b) sa slová „podľa § 3 písm. b) až d), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 písm. b) až ...

4.

V § 6 písm. e), § 8 nadpise a odsekoch 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. d) a § 10 písm. e) sa slová „krajský ...

5.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý plní aj úlohy krízového štábu podľa ...

6.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a krajské úrady“.

7.

V § 11 ods.1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a krajských úradov“.

8.

V § 15 písm. a) sa vypúšťajú slová „Ústredná protinákazová komisia10)“ vrátane poznámky pod čiarou k ...

9.

V § 15 písmená b) a c) znejú:

„b) krajská povodňová komisia9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z. z.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 24 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „krajských úradov a“.

Čl. XIX

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 28 ods. 5, 9, 11 a 14 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady v sídlach krajov“. ...

Čl. XX

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch sa mení takto:

V § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 3, § 5 ods. 2 a 3, § 6 ods. 1 a 3, § 7 a § 9 ods. 2 až 4 sa slová „krajský ...

Čl. XXI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore