Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266/2005 účinný od 01.01.2015


Platnosť od: 24.06.2005
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Právo EÚ, Občianske právo, Ochrana spotrebiteľa, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD34 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 266/2005 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 373/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných dodávateľom ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

zmluvou na diaľku zmluva medzi dodávateľom a spotrebiteľom o poskytnutí finančnej služby výlučne ...

b)

finančnou službou služba poskytovaná

1.

poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami,1) ...

2.

obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného ...

3.

správcovskou spoločnosťou, zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pobočkou zahraničnej správcovskej ...

4.

bankou, zahraničnou bankou, pobočkou zahraničnej banky,4)

5.

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,5)

6.

inštitúciou elektronických peňazí, zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí, pobočkou ...

7.

veriteľom, ktorý poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania,7) alebo

8.

inou osobou s obdobným predmetom činnosti, ako majú osoby uvedené v prvom až siedmom bode,

c)

dodávateľom osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania zmluvným poskytovateľom finančných služieb ...

d)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorej sa výlučne na osobnú spotrebu poskytujú finančné služby ...

e)

prostriedkom diaľkovej komunikácie prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu dodávateľa ...

f)

trvanlivým médiom nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi uchovať ...

g)

prevádzkovateľom prevádzkovateľ alebo poskytovateľ prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý ...

h)

automatickým telefónnym volacím systémom systém, ktorý automaticky doručuje zaznamenanú hlasovú ...

i)

sprostredkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitného zákona8) oprávnená ...

j)

zmluvnou pokutou sankcia alebo iné plnenie spojené s odstúpením od zmluvy na diaľku.

Poskytovanie finančných služieb
§ 3
Obmedzenie použitia niektorých prostriedkov diaľkovej komunikácie
(1)

Dodávateľ môže použiť na ponuku finančných služieb spotrebiteľovi prostriedky diaľkovej komunikácie ...

(2)

Pri nevyžiadanej komunikácii je dodávateľ povinný ponúkať finančnú službu tak, aby nespôsobil ...

§ 4
Informovanie spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
(1)

Dodávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný ...

a)
dodávateľovi, a to
1.
obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania ...
2.
ďalšie kontaktné adresy, ktoré sú dôležité pre vzťah spotrebiteľa s dodávateľom, iné ako ...
3.
predmet podnikania alebo činnosti,
4.
identifikačné číslo dodávateľa a označenie registrového súdu, ktorý ho pridelil; ak ide o ...
5.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodného zástupcu dodávateľa, ak ide o právnickú ...
6.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo sprostredkovateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo ...
7.
názov a sídlo príslušného orgánu dohľadu nad činnosťou dodávateľa,
b)
finančnej službe, a to uvedením
1.
charakteristiky poskytovanej finančnej služby,
2.
celkovej výšky odplaty za finančnú službu vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a daní platených ...
3.
upozornenia na riziká, ak ponúkaná finančná služba je spojená s nástrojmi zahŕňajúcimi riziká ...
4.
informácie o daniach a iných poplatkoch, ktoré nie sú uhrádzané prostredníctvom dodávateľa, ...
5.
doby platnosti poskytnutých údajov,
6.
informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania služby,
7.
dodatočných nákladov spotrebiteľa spojených s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, ...
c)
zmluve na diaľku, a to o
1.
práve na odstúpenie od zmluvy podľa § 5 vrátane doby jeho trvania, o podmienkach na jeho uplatnenie, ...
2.
minimálnej dobe platnosti zmluvy v prípade finančných služieb, ktoré sa majú poskytovať trvalo ...
3.
možnosti predčasného alebo jednostranného skončenia zmluvy vrátane informácie o súvisiacich ...
4.
postupe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátane adresy, na ktorú sa má zaslať oznámenie ...
5.
označení štátu, ktorého právnym poriadkom sa dodávateľ riadi pri ponuke finančných služieb ...
6.
voľbe práva a súdu podľa osobitného predpisu,11)
7.
jazyku alebo jazykoch, v akých sa dodávateľ so súhlasom spotrebiteľa zaväzuje komunikovať počas ...
d)
spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho vybavenia sťažností,12) ...
e)
existencii iných garančných fondov alebo systémov náhrad, ako sú garančné fondy alebo systémy ...
(2)

Dodávateľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 zreteľným a zrozumiteľným ...

(3)

V prípade diaľkovej komunikácie cez telefón z podnetu dodávateľa sa musia spotrebiteľovi na začiatku ...

(4)

Informácie uvedené v odseku 1, ktoré sa musia oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na ...

(5)

Ustanoveniami tohto zákona nie je dotknutá povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi ďalšie informácie ...

(6)

Informácie uvedené v odseku 1 je dodávateľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi v primeranom časovom ...

(7)

Ak je zmluva na diaľku uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej ...

(8)

Dodávateľ je povinný informovať spotrebiteľa o uzavretí zmluvy na diaľku bez zbytočného odkladu. ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na

a)
zmluvy na diaľku uzavreté na základe rámcovej zmluvy; rámcovou zmluvou sa rozumie zmluva o vykonávaní ...
b)
postupný sled súvisiacich operácií alebo sériu operácií rovnakého druhu, ktoré nadväzujú ...
(10)

Na poskytovanie informácií o platobných službách sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a), ...

(11)

Na poskytovanie informácií o platobných službách sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.15a) ...

(12)

Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 veriteľom podľa osobitného zákona15a) sa považuje ...

§ 5
Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia ...

a)
od uzavretia zmluvy na diaľku alebo
b)
od doručenia informácií podľa § 4 ods. 7, ak zmluva na diaľku bola uzavretá na žiadosť spotrebiteľa ...
(2)

Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 sa predlžuje na 30 kalendárnych dní pri ...

a)
pri poistných zmluvách16) v oblasti životného poistenia, na základe ktorých sa poskytujú finančné ...
b)
pri zmluvách na diaľku, na základe ktorých sa poskytujú finančné služby v oblasti doplnkového ...
(3)

Spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy na diaľku vznikajú povinnosti podľa § 6; zo zmluvy tretej ...

(4)

Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 alebo 2 sa považuje za dodržanú, ak oznámenie ...

(5)

Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 alebo 2 bez zaplatenia zmluvnej pokuty a ...

a)
finančnú službu, ktorej cena závisí od zmien na finančnom trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv ...
1.
s operáciami s peňažnými prostriedkami v cudzej mene (devízové operácie),
2.
s nástrojmi peňažného trhu,17)
3.
s prevoditeľnými cennými papiermi,18)
4.
s podielovými listami alebo inými cennými papiermi vydávanými subjektmi kolektívneho investovania,19) ...
5.
so zmluvami o termínovaných finančných obchodoch vrátane ekvivalentných nástrojov uhrádzaných ...
6.
s termínovými úrokovými obchodmi (FRA),21)
7.
s akciovými, úrokovými a menovými swapmi,22)
8.
s opciami na kúpu alebo predaj akýchkoľvek nástrojov uvedených v prvom až siedmom bode vrátane ...
b)
poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo na iné poistné zmluvy1) uzavreté ...
c)
zmluvu na diaľku, ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ...
(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa osobitných ...

§ 6
Odplata za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením od zmluvy na diaľku
(1)

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 alebo 2, ...

(2)

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy na ...

(3)

Dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa odplatu podľa odseku 1, len ak môže preukázať, ...

(4)

Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy na ...

§ 7
Nevyžiadané služby
(1)

Ak zmluva na diaľku obsahuje ustanovenie, že po skončení jej platnosti možno zmluvu na diaľku ...

(2)

Spotrebiteľ nemá povinnosť zaplatiť za nevyžiadanú službu podľa odseku 1, ani mu z jej poskytnutia ...

§ 8
Neprijateľné podmienky v zmluve na diaľku

Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť,24) ...

§ 9
Dohľad a štátna kontrola

Dohľad a štátnu kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonávajú príslušné orgány ...

§ 10
Združenia spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa
(1)

Podnety orgánom vykonávajúcim dohľad a štátnu kontrolu podľa § 9 v súvislosti s poskytovaním ...

(2)

Združenia sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a dodávateľa sprostredkovať riešenie ...

Spoločné ustanovenia
§ 11
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo vzťahu k orgánom Európskej únie je notifikačným ...

§ 12

Povinnosťami dodávateľov a spotrebiteľov podľa tohto zákona pri poskytovaní finančných služieb ...

§ 13
(1)

Zodpovednosť dodávateľa za plnenie povinností podľa tohto zákona nie je dotknutá zverením výkonu ...

(2)

Sprostredkovateľ je povinný pri výkone činností zverených mu dodávateľom postupovať v súlade ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na zmluvy na diaľku a na právne vzťahy, ktoré z nich vzniknú, ...

§ 14

Ak bolo ako právo uplatniteľné na zmluvu na diaľku zvolené právo štátu, ktorý nie je členským ...

§ 15
Prechodné ustanovenia

Na zmluvy na diaľku, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a upravujú ...

§ 15a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Dohľad začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti ochrany spotrebiteľov pri ...

(2)

Konania v oblasti ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku začaté a právoplatne ...

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

§ 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) dodržiavanie podmienok na poskytovanie spotrebiteľských úverov na diaľku podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 53a až 53d sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

§ 151me sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 19 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem článkov IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 266/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7)  § 3 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 8)  Napríklad § 61 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 13 zákona ...
 • 9)  § 4 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 ...
 • 11)  § 9, § 10 ods. 2 písm. d) a § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...
 • 14)  Napríklad § 73 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z., § 39 zákona ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 15a)  § 31 ods. 5, § 35 ods. 1 až 5, § 38 ods. 2 až 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách ...
 • 15b)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...
 • 15c)  Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 16)  § 788 až 828a Občianskeho zákonníka.
 • 17)  § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 18)  § 5 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 19)  § 40 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 20)  § 2 písm. n) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti ...
 • 21)  § 2 písm. p) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z.
 • 22)  § 2 písm. q) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z.
 • 23)  § 2 písm. k) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z.
 • 23a)  Príloha č. 1 časť Agresívne obchodné praktiky bod 6 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ...
 • 23aa)  § 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...
 • 23b)  § 7 zákona č. 250/2007 Z. z.
 • 24)  § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 25)  Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Občiansky ...
 • 27)  Napríklad § 5 a 6 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...
 • 28)  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.