Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266/2005 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 24.06.2005
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Občianske právo, Rozpočtové právo, Cenné papiere, Ochrana spotrebiteľa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD161DS11EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 266/2005 s účinnosťou od 01.09.2023 na základe 287/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných dodávateľom prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na základe zmluvy na diaľku a uzavieranie zmluvy na diaľku.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

zmluvou na diaľku zmluva medzi dodávateľom a spotrebiteľom o poskytnutí finančnej služby výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,

b)

finančnou službou služba poskytovaná

1.

poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami,1)

2.

obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi,2)

3.

správcovskou spoločnosťou, zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti,3)

4.

bankou, zahraničnou bankou, pobočkou zahraničnej banky,4)

5.

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,5)

6.

inštitúciou elektronických peňazí, zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí, pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,6)

7.

veriteľom, ktorý poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania,7) alebo

8.

inou osobou s obdobným predmetom činnosti, ako majú osoby uvedené v prvom až siedmom bode,

c)

dodávateľom osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania zmluvným poskytovateľom finančných služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na základe zmluvy na diaľku,

d)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorej sa výlučne na osobnú spotrebu poskytujú finančné služby na základe zmluvy na diaľku a ktorá pri jej uzavieraní a plnení nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania,

e)

prostriedkom diaľkovej komunikácie prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu dodávateľa a spotrebiteľa možno použiť pri poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg,

f)

trvanlivým médiom nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi uchovať jemu adresovanú informáciu spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia, a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie, najmä technický nosič informácií,

g)

prevádzkovateľom prevádzkovateľ alebo poskytovateľ prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý v rámci svojho podnikania sprístupňuje jeden alebo viacero prostriedkov diaľkovej komunikácie na použitie dodávateľovi,

h)

automatickým telefónnym volacím systémom systém, ktorý automaticky doručuje zaznamenanú hlasovú správu,

i)

sprostredkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitného zákona8) oprávnená vykonávať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca o uzavretie zmluvy na diaľku mal príležitosť takú zmluvu uzavrieť,

j)

zmluvnou pokutou sankcia alebo iné plnenie spojené s odstúpením od zmluvy na diaľku.

Poskytovanie finančných služieb
§ 4 - Informovanie spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku
(1)

Dodávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný ponukou finančnej služby oznámiť spotrebiteľovi informácie o

a)

dodávateľovi, a to

1.

obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu dodávateľa, ak ide o fyzickú osobu,

2.

ďalšie kontaktné adresy, ktoré sú dôležité pre vzťah spotrebiteľa s dodávateľom, iné ako sú uvedené v bode 1,

3.

predmet podnikania alebo činnosti,

4.

identifikačné číslo dodávateľa a označenie registrového súdu, ktorý ho pridelil; ak ide o cudzozemca, označenie verejného zoznamu alebo registra, do ktorého sa zapisujú ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov v štáte, v ktorom má sídlo dodávateľ, a identifikačné číslo, pod ktorým je v tomto verejnom zozname alebo registri zapísaný,

5.

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodného zástupcu dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo obchodného zástupcu dodávateľa, ak ide o fyzickú osobu,

6.

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo sprostredkovateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo sprostredkovateľa, ak ide o fyzickú osobu, a ich právny vzťah k dodávateľovi,

7.

názov a sídlo príslušného orgánu dohľadu nad činnosťou dodávateľa,

b)

finančnej službe, a to uvedením

1.

charakteristiky poskytovanej finančnej služby,

2.

celkovej výšky odplaty za finančnú službu vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a daní platených spotrebiteľom prostredníctvom dodávateľa; ak nemožno určiť presnú výšku odplaty za finančnú službu, dodávateľ je povinný uviesť základ na jej výpočet tak, aby bolo možné overenie jej výšky spotrebiteľom,

3.

upozornenia na riziká, ak ponúkaná finančná služba je spojená s nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv, a upozornenie, že doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov,

4.

informácie o daniach a iných poplatkoch, ktoré nie sú uhrádzané prostredníctvom dodávateľa, alebo ním nie sú vyberané,

5.

doby platnosti poskytnutých údajov,

6.

informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania služby,

7.

dodatočných nákladov spotrebiteľa spojených s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak sa účtujú,

c)

zmluve na diaľku, a to o

1.

práve na odstúpenie od zmluvy podľa § 5 vrátane doby jeho trvania, o podmienkach na jeho uplatnenie, informácie o peňažnej sume, ktorú možno požadovať od spotrebiteľa podľa § 6 ods. 1, a o dôsledkoch neuplatnenia tohto práva alebo o neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy,

2.

minimálnej dobe platnosti zmluvy v prípade finančných služieb, ktoré sa majú poskytovať trvalo alebo opakovane,

3.

možnosti predčasného alebo jednostranného skončenia zmluvy vrátane informácie o súvisiacich zmluvných pokutách,

4.

postupe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátane adresy, na ktorú sa má zaslať oznámenie o odstúpení,

5.

označení štátu, ktorého právnym poriadkom sa dodávateľ riadi pri ponuke finančných služieb spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy,

6.

voľbe práva a súdu podľa osobitného predpisu,11)

7.

jazyku alebo jazykoch, v akých sa dodávateľ so súhlasom spotrebiteľa zaväzuje komunikovať počas trvania zmluvy a oznamovať zmluvné podmienky a informácie podľa tohto paragrafu,

d)

spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho vybavenia sťažností,12)

e)

existencii iných garančných fondov alebo systémov náhrad, ako sú garančné fondy alebo systémy náhrad podľa osobitných zákonov.13)

(2)

Dodávateľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 zreteľným a zrozumiteľným spôsobom vhodným pre použitý prostriedok diaľkovej komunikácie v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku tak, aby bol zrejmý obchodný účel týchto informácií; informácie musia byť aktuálne, úplné a pravdivé.

(3)

V prípade diaľkovej komunikácie cez telefón z podnetu dodávateľa sa musia spotrebiteľovi na začiatku každého rozhovoru oznámiť identifikačné údaje dodávateľa najmenej v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) prvého a druhého bodu a obchodný zámer telefonickej komunikácie. Ak spotrebiteľ vyjadril jasný a zrozumiteľný súhlas, vyžadujú sa iba identifikačné údaje v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) šiesteho bodu o osobe, ktorá telefonicky komunikuje so spotrebiteľom, jej postavenie vo vzťahu k dodávateľovi a informácie podľa odseku 1 písm. b) prvého, druhého a štvrtého bodu a odseku 1 písm. c) prvého bodu. Dodávateľ je povinný informovať spotrebiteľa, ktoré ďalšie informácie sú mu dostupné kedykoľvek na požiadanie; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 6.

(4)

Informácie uvedené v odseku 1, ktoré sa musia oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku, musia byť v súlade so zmluvnými povinnosťami, ktoré by vyplynuli z právneho poriadku, ktorým by sa riadila zmluva na diaľku, ak by sa uzavrela.

(5)

Ustanoveniami tohto zákona nie je dotknutá povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi ďalšie informácie týkajúce sa príslušnej finančnej služby podľa osobitných predpisov.14)

(6)

Informácie uvedené v odseku 1 je dodávateľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi v primeranom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je k dispozícii a je dostupné spotrebiteľovi; to platí aj pre informácie uvedené v odseku 5, ak osobitný zákon15) neustanovuje inak. Primeraným časovým predstihom sa rozumie čas, ktorý potrebuje spotrebiteľ na posúdenie informácií a zmluvných podmienok podľa tohto zákona.

(7)

Ak je zmluva na diaľku uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 1 a 5 v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, dodávateľ je povinný zaslať spotrebiteľovi tieto informácie v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu bezprostredne po uzavretí zmluvy na diaľku.

(8)

Dodávateľ je povinný informovať spotrebiteľa o uzavretí zmluvy na diaľku bez zbytočného odkladu. Dodávateľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu ďalšie informácie o finančnej službe týkajúce sa finančnej služby podľa osobitných predpisov15) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, a to kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu. Spotrebiteľ má právo zmeniť používané prostriedky diaľkovej komunikácie; to neplatí, ak to nie je v súlade s uzavretou zmluvou na diaľku alebo ak to vylučuje povaha poskytovanej finančnej služby.

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na

a)

zmluvy na diaľku uzavreté na základe rámcovej zmluvy; rámcovou zmluvou sa rozumie zmluva o vykonávaní postupného sledu súvisiacich operácií alebo série operácií rovnakého druhu,

b)

postupný sled súvisiacich operácií alebo sériu operácií rovnakého druhu, ktoré nadväzujú na prvú operáciu z postupného sledu súvisiacich operácií alebo série operácií rovnakého druhu nevykonávaných na základe rámcovej zmluvy; to neplatí, ak sa operácia rovnakého druhu nevykonávala dlhšie ako jeden rok.

(10)

Na poskytovanie informácií o platobných službách sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a), písm. b) prvého a druhého bodu, odseku 1 písm. c) druhého a tretieho bodu, šiesteho a siedmeho bodu a odseku 1 písm. d).

(11)

Na poskytovanie informácií o platobných službách sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.15a)

(12)

Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 veriteľom podľa osobitného zákona15a) sa považuje za splnenú, ak ich veriteľ alebo finančný agent15b) poskytol v rozsahu informácií uvedených vo formulári podľa osobitného zákona.15c)

§ 5 - Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní

a)

od uzavretia zmluvy na diaľku alebo

b)

od doručenia informácií podľa § 4 ods. 7, ak zmluva na diaľku bola uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií podľa § 4 ods. 1 a 5 v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu.

(2)

Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 sa predlžuje na 30 kalendárnych dní pri poistných zmluvách16) v oblasti životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia.5) Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku začne plynúť

a)

pri poistných zmluvách16) v oblasti životného poistenia, na základe ktorých sa poskytujú finančné služby v oblasti životného poistenia, odo dňa, keď spotrebiteľ bol informovaný o uzavretí zmluvy na diaľku,

b)

pri zmluvách na diaľku, na základe ktorých sa poskytujú finančné služby v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,5) od uzavretia zmluvy na diaľku alebo od doručenia informácií podľa § 4 ods. 7, ak zmluva na diaľku bola uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií podľa § 4 ods. 1 a 5 v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu.

(3)

Spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy na diaľku vznikajú povinnosti podľa § 6; zo zmluvy tretej osoby s dodávateľom nevznikajú spotrebiteľovi žiadne povinnosti vo vzťahu k tretej osobe, zabezpečujúcej poskytovanie dohodnutej finančnej služby. Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na diaľku, vzťahujúca sa na služby poskytované dodávateľom alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávateľom, takáto iná zmluva sa zrušuje bez zmluvnej pokuty, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 a 2.

(4)

Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 alebo 2 sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy na diaľku bolo odoslané dodávateľovi na adresu oznámenú podľa § 4 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu najneskôr v posledný deň tejto lehoty v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktorý je k dispozícii a je dostupný dodávateľovi.

(5)

Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 alebo 2 bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na

a)

finančnú službu, ktorej cena závisí od zmien na finančnom trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku, najmä na finančnú službu súvisiacu

1.

s operáciami s peňažnými prostriedkami v cudzej mene (devízové operácie),

2.

s nástrojmi peňažného trhu,17)

3.

s prevoditeľnými cennými papiermi,18)

4.

s podielovými listami alebo inými cennými papiermi vydávanými subjektmi kolektívneho investovania,19)

5.

so zmluvami o termínovaných finančných obchodoch vrátane ekvivalentných nástrojov uhrádzaných v hotovosti,20)

6.

s termínovými úrokovými obchodmi (FRA),21)

7.

s akciovými, úrokovými a menovými swapmi,22)

8.

s opciami na kúpu alebo predaj akýchkoľvek nástrojov uvedených v prvom až siedmom bode vrátane ekvivalentných nástrojov uhrádzaných v hotovosti,23)

b)

poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo na iné poistné zmluvy1) uzavreté na dobu kratšiu ako jeden mesiac,

c)

zmluvu na diaľku, ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku.

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa osobitných zákonov.23aa)

§ 6 - Odplata za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením od zmluvy na diaľku
(1)

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 alebo 2, je povinný zaplatiť dodávateľovi iba za finančnú službu skutočne poskytnutú v súlade so zmluvou na diaľku, a ak sa táto finančná služba začala poskytovať po predchádzajúcom súhlase spotrebiteľa. Odplata musí byť primeraná rozsahu poskytnutej finančnej služby, nesmie mať charakter sankcie a spotrebiteľ je povinný ju zaplatiť bez zbytočného odkladu.

(2)

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy na diaľku vrátiť spotrebiteľovi poskytnuté finančné prostriedky, ktoré od neho prijal v súvislosti so zmluvou na diaľku, okrem peňažnej sumy uvedenej v odseku 1. Ak nie je dodávateľ schopný splniť svoju povinnosť bez zbytočného odkladu, je povinný ju splniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy na diaľku dodávateľovi.

(3)

Dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa odplatu podľa odseku 1, len ak môže preukázať, že spotrebiteľ bol o nej riadne informovaný podľa § 4 ods. 1 písm. c) prvého bodu. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od spotrebiteľa odplatu podľa odseku 1, ak začal s plnením zmluvy na diaľku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 alebo 2 a bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

(4)

Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy na diaľku vrátiť dodávateľovi poskytnuté finančné prostriedky a majetok, ktoré od dodávateľa prijal a na ktoré má nárok v súvislosti so zmluvou na diaľku, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Ak nie je spotrebiteľ schopný splniť svoju povinnosť bez zbytočného odkladu, je povinný ju splniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy na diaľku dodávateľovi.

§ 7 - Nevyžiadané služby
(1)

Ak zmluva na diaľku obsahuje ustanovenie, že po skončení jej platnosti možno zmluvu na diaľku obnoviť, dodávateľ môže po skončení platnosti zmluvy na diaľku poskytovať spotrebiteľovi tú istú finančnú službu len na základe predchádzajúcej žiadosti spotrebiteľa, inak sa poskytnutá finančná služba považuje za nevyžiadanú.23a)

(2)

Spotrebiteľ nemá povinnosť zaplatiť za nevyžiadanú službu podľa odseku 1, ani mu z jej poskytnutia nevyplývajú žiadne povinnosti. Ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.23b)

§ 8 - Neprijateľné podmienky v zmluve na diaľku

Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť,24) a to bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa zmluvný vzťah riadi. Zmluva na diaľku nesmie obsahovať ustanovenia, ktorými by sa spotrebiteľ vopred vzdával akýchkoľvek práv, a ustanovenia, že dokazovanie týkajúce sa splnenia všetkých povinností dodávateľa alebo časti povinností dodávateľa, ktoré preňho vyplývajú z tohto zákona, spočíva na spotrebiteľovi.

§ 9 - Dohľad a štátna kontrola

Dohľad a štátnu kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.25)

§ 10 - Združenia spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa
(1)

Podnety orgánom vykonávajúcim dohľad a štátnu kontrolu podľa § 9 v súvislosti s poskytovaním finančných služieb podľa tohto zákona sú oprávnené dávať aj združenia spotrebiteľov a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľov26) (ďalej len „združenie“). Orgány vykonávajúce dohľad a štátnu kontrolu, ktoré tieto podnety dostanú, sú povinné o vybavení podnetu informovať takéto združenie bez zbytočného odkladu.

(2)

Združenia sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a dodávateľa sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom pri vybavovaní reklamácií podľa tohto zákona.

Spoločné ustanovenia
§ 11
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo vzťahu k orgánom Európskej únie je notifikačným orgánom v oblasti finančných služieb na diaľku.

§ 12

Povinnosťami dodávateľov a spotrebiteľov podľa tohto zákona pri poskytovaní finančných služieb na diaľku nie sú dotknuté povinnosti dodávateľov a spotrebiteľov podľa osobitných predpisov.27)

§ 13
(1)

Zodpovednosť dodávateľa za plnenie povinností podľa tohto zákona nie je dotknutá zverením výkonu niektorých činností sprostredkovateľovi.

(2)

Sprostredkovateľ je povinný pri výkone činností zverených mu dodávateľom postupovať v súlade s ustanoveniami tohto zákona a neuvádzať spotrebiteľov do omylu uvádzaním nesprávnych údajov o jeho právnom vzťahu k dodávateľovi finančnej služby.

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na zmluvy na diaľku a na právne vzťahy, ktoré z nich vzniknú, sa vzťahujú osobitné predpisy.28)

§ 14

Ak bolo ako právo uplatniteľné na zmluvu na diaľku zvolené právo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a zmluva na diaľku sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky, práva spotrebiteľa podľa tohto zákona nie sú dotknuté.

§ 15 - Prechodné ustanovenia

Na zmluvy na diaľku, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a upravujú poskytovanie finančných služieb na diaľku vrátane nárokov z týchto zmluvných vzťahov, sa vzťahujú právne predpisy, na základe ktorých boli uzavreté.15)

§ 15a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Dohľad začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dohľade nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

(2)

Konania v oblasti ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
dodržiavanie podmienok na poskytovanie spotrebiteľských úverov na diaľku podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 7/2005 Z. z. sa mení takto:

§ 53a až 53d sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. sa mení takto:

§ 151me sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy môže prijať návratnú finančnú výpomoc od iného subjektu verejnej správy, ak sa táto návratná finančná výpomoc použije na úhradu výdavkov spojených s realizáciou spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem článkov IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 266/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271, 9. 10. 2002).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách") (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 3 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Napríklad § 61 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 13 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 9, § 10 ods. 2 písm. d) a § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 589/2003 Z. z.

 • 12)

  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

 • 13)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Napríklad § 73 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z., § 39 zákona č. 594/2003 Z. z., § 788 Občianskeho zákonníka.

 • 15)

  Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2001 Z. z.

 • 15a)

  § 31 ods. 5, § 35 ods. 1 až 5, § 38 ods. 2 až 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 15b)

  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 15c)

  Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16)

  § 788 až 828a Občianskeho zákonníka.

 • 17)

  § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 18)

  § 5 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z.

 • 19)

  § 40 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z.

 • 20)

  § 2 písm. n) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi.

 • 21)

  § 2 písm. p) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z.

 • 22)

  § 2 písm. q) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z.

 • 23)

  § 2 písm. k) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z.

 • 23a)

  Príloha č. 1 časť Agresívne obchodné praktiky bod 6 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 23aa)

  § 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.§ 58 Občianskeho zákonníka.

 • 23b)

  § 7 zákona č. 250/2007 Z. z.

 • 24)

  § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 25)

  Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Napríklad § 5 a 6 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2002 Z. z., § 89 až 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákon č. 22/2004 Z. z., vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

Načítavam znenie...
MENU
Hore