Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.02.2023 do 21.06.2023

Platnosť od: 18.12.1991
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 21.06.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST61JUD550917DS37EUPP11ČL286

Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.02.2023 do 21.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 513/1991 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 8/2023

Legislatívny proces k zákonu 8/2023

RUŠÍ PREDPIS:
132/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia 132/1991 účinný od 15.04.1991 do 31.12.1991
386/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní 386/1991 účinný od 01.10.1991 do 31.12.1991
414/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní 414/1991 účinný od 01.11.1991 do 31.12.1991
104/1990 Zb. Zákon o akciových spoločnostiach 104/1990 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
162/1990 Zb. Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve 162/1990 účinný od 24.06.1991 do 31.12.1991
176/1990 Zb. Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve 176/1990 účinný od 01.06.1990 do 31.12.1991
256/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť 256/1990 účinný od 29.06.1990 do 31.12.1991
265/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb 265/1990 účinný od 01.07.1990 do 31.12.1991
533/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami 533/1990 účinný od 01.02.1991 do 31.12.1991
57/1990 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky 57/1990 účinný od 06.03.1990 do 31.12.1991
143/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok 143/1989 účinný od 01.01.1990 do 31.12.1991
67/1989 Zb. Zákon o národohospodárskom plánovaní 67/1989 účinný od 01.07.1989 do 31.12.1991
81/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie 81/1989 účinný od 01.08.1989 do 31.12.1991
130/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou 130/1988 účinný od 01.01.1989 do 31.12.1991
155/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov 155/1988 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
156/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 156/1988 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
173/1988 Zb. Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou 173/1988 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
31/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov 31/1986 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
13/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko 13/1985 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
49/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát 49/1985 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
11/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov 11/1984 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
61/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb 61/1984 účinný od 01.08.1984 do 31.12.1991
8/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou 8/1984 účinný od 01.03.1984 do 31.12.1991
104/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov 104/1983 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
24/1983 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín 24/1983 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
181/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja 181/1982 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
27/1981 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov 27/1981 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
53/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach poskytovania zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy 53/1981 účinný od 01.07.1981 do 31.12.1991
61/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb 61/1981 účinný od 01.07.1981 do 31.12.1991
91/1981 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu 91/1981 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
1/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve 1/1980 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
140/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o preventívnej kontrole vyvážaného a dovážaného tovaru a preukaze o použití a využití dovezeného tovaru 140/1980 účinný od 01.11.1980 do 31.12.1991
28/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov 28/1980 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
38/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu 38/1980 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
61/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí 61/1980 účinný od 01.07.1980 do 31.12.1991
62/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o kontrole zahraničnoobchodnej činnosti 62/1980 účinný od 01.07.1980 do 31.12.1991
64/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu 64/1980 účinný od 01.07.1980 do 31.12.1991
44/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu 44/1978 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
84/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky 84/1978 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
106/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív 106/1977 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
77/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe 77/1977 účinný od 01.01.1978 do 31.12.1991
82/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu 82/1977 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
101/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach 101/1973 účinný od 01.05.1991 do 31.12.1991
104/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác 104/1973 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
118/1972 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách 118/1972 účinný od 01.01.1981 do 31.12.1991
152/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave 152/1971 účinný od 01.01.1972 do 31.12.1991
156/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave 156/1971 účinný od 01.01.1972 do 31.12.1991
187/1968 Zb. Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie 187/1968 účinný od 29.12.1968 do 31.12.1991
73/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác 73/1967 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
87/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe 87/1966 účinný od 01.01.1974 do 31.12.1991
109/1964 Zb. Hospodársky zákonník
118/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu Zmena názvu od 1. 1. 1990 - o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu 118/1964 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
135/1964 Zb. Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 135/1964 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
136/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov 136/1964 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
137/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu 137/1964 účinný od 01.04.1990 do 31.12.1991
174/1964 Zb. Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv 174/1964 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
101/1963 Zb. Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu). 101/1963 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1991
MENÍ:
103/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník 103/1990 účinný od 01.01.1992
403/1990 Zb. Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 403/1990 účinný od 01.01.1993
83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov 83/1990 účinný od 01.10.2020
42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 42/1980 účinný od 01.01.2019
174/1950 Zb. Zákon o dražbách mimo exekúcie 174/1950 účinný od 01.01.1992 do 31.12.2002
MENENÝ:
105/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024
309/2023 Z. z. Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.01.2025
8/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.08.2023
111/2022 Z. z. Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.01.2025
407/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 22.06.2023
519/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 519/2021 účinný od 28.12.2021
198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2023
156/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 03.09.2020
390/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020
112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.04.2025
264/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018
125/2016 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017
117/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 117/2015 účinný od 01.07.2017
172/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 172/2015 účinný od 01.09.2015
361/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2015 účinný od 01.07.2016
389/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2015 účinný od 01.01.2017
87/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2015 účinný od 01.01.2016
352/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2013 účinný od 01.01.2014
357/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 357/2013 účinný od 01.01.2014
9/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2013 účinný od 01.02.2013
197/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 197/2012 účinný od 01.09.2012
246/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2012 účinný od 01.01.2014
440/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 440/2012 účinný od 01.03.2013
193/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 193/2011 účinný od 30.06.2011
547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2011 účinný od 01.01.2014
546/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 546/2010 účinný od 01.01.2011
276/2009 Z. z. Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2009 účinný od 01.09.2018
487/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 487/2009 účinný od 01.12.2009
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2022
429/2008 Z. z. Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 429/2008 účinný od 01.05.2011
454/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 454/2008 účinný od 15.01.2009
477/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009
19/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 19/2007 účinný od 01.02.2007
657/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov 657/2007 účinný od 01.01.2008
659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2013
84/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.01.2010
315/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 315/2005 účinný od 01.08.2005
432/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony 432/2004 účinný od 01.10.2004
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.03.2024
426/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 426/2002 účinný od 01.09.2002
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.12.2009
526/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2012
147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.07.2024
500/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 500/2001 účinný od 01.05.2004
238/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2000 účinný od 01.01.2006
127/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 127/1999 účinný od 01.07.1999
263/1999 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 263/1999 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2003
11/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 11/1998 účinný od 01.02.1998
317/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 317/1996 účinný od 15.11.1996
373/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník 373/1996 účinný od 01.01.2002
58/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 58/1996 účinný od 01.01.2006
106/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 106/1995 účinný od 02.06.1995
171/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 171/1995 účinný od 01.01.2002
249/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 249/1994 účinný od 01.01.2012
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.04.2025
264/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 264/1992 účinný od 01.04.2005
600/1992 Zb. Zákon o cenných papieroch 600/1992 účinný od 01.01.2002
VYKONÁVACIE PREDPISY:
193/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 193/2020 účinný od 01.10.2020
303/2014 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., 303/2014 účinný od 01.01.2015
21/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 21/2013 účinný od 01.01.2015
280/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 280/2010 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
47/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 47/2009 účinný od 01.03.2009
529/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 529/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2011
533/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 533/2008 účinný od 01.01.2009
604/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 604/2007 účinný od 01.01.2008 do 30.06.2011
640/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. 640/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2011
76/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku 76/2005 účinný od 01.03.2005 do 30.06.2011
42/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
526/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.01.2009
50/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 50/1998 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
100/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
63/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993
Načítavam znenie...
MENU
Hore