Zákon o združovaní občanov 83/1990 účinný od 01.10.2020

Platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD1529DS3EUPPČL4

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 83/1990 s účinnosťou od 01.10.2020 na základe 390/2019

Legislatívny proces k zákonu 390/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o združovaní občanov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Občania majú právo slobodne sa združovať.

(2)

Na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu.

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov

a)
v politických stranách a politických hnutiach,
b)
na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní,
c)
v cirkvách a náboženských spoločnostiach,
d)
na výkon práva poľovníctva.
§ 2
(1)

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové ...

(2)

Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.

(3)

Združenia sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach ...

(4)

Vojaci v činnej službe nemôžu vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Rozsah oprávnení ...

§ 3
(1)

Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia ...

(2)

Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa zúčastňuje na jeho ...

(3)

Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.

§ 4 - Nie sú dovolené združenia
a)

ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, ...

b)

ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;

c)

ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo ...

§ 5

Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú riadiť ...

Registrácia a vznik združení
§ 6
(1)

Združenie vzniká registráciou.

(2)

Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako ...

a)
názov združenia,
b)
sídlo,
c)
cieľ jeho činnosti,
d)
orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene ...
e)
ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
f)
zásady hospodárenia.
(3)

Do zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácií2) koná v mene ...

(4)

Názov združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s ...

§ 7
(1)

Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Ak návrh nemá náležitosti podľa § 6 ods. 2 až 4 (alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné), ministerstvo ...

(3)

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady uvedené v odseku ...

§ 8
(1)

Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov združenia vyplýva, že

a)
ide o organizáciu uvedenú v § 1 ods. 3,
b)
stanovy nie sú v súlade s § 3 ods. 1 a 2,
c)
ide o nedovolené združenie (§ 4),
d)
ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami uvedenými v § 5.
(2)

O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie doručí ...

§ 9
(1)

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu ...

(2)

Poskytovanie údajov do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a pridelenie ...

§ 9a
(1)

Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sa stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim potom, ...

(2)

Pre evidenciu odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov platia obdobne ustanovenia § 6 ods. ...

§ 11
(1)

Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu písomne zaslať oznámenie ...

(2)

Ak zmena stanov nie je v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 a 4 alebo ak sú uvedené údaje neúplné alebo ...

(3)

Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle ministerstvo združeniu do 15 dní od doručenia tohto ...

§ 11a - Organizačné jednotky združenia
(1)

Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky ...

(2)

Údaje o organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá koná vo svojom mene, sa zapisujú do registra ...

Zrušenie a zánik združenia
§ 12
(1)

Združenie sa zrušuje

a)
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b)
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
c)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
d)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)

Pokiaľ stanovy združenia neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje ...

(3)

Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť,

a)
ktorá je vyhradená politickým stranám a politickým hnutiam alebo organizáciám združujúcim občanov na ...
b)
ktorá porušuje zásady uvedené v § 3 ods. 1 a 2;
c)
ktorá je v rozpore s § 4 alebo § 5;

bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti ...

(4)

Ak ministerstvo zistí (§ 7), že spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3 koná organizačná jednotka združenia, ...

§ 13
(1)

Na zrušenie a zánik združenia sa primerane použijú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení ...

(2)

Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.

(3)

Pri zrušení združenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a c) vykoná likvidáciu likvidátor určený ministerstvom. ...

(4)

Pri zrušení združenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) sa postupuje podľa odseku 3, ak združenie neurčí likvidátora, ...

(5)

Združenie je povinné uvádzať svoj názov spoločne s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä ...

(6)

Zrušením združenia sa zrušujú aj organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene. Združenie nezanikne ...

§ 16 - Zmluvy o súčinnosti
(1)

Združenia môžu medzi sebou uzavierať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na ...

(2)

Zmluvou o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených ...

(4)

Zmluvou o súčinnosti sa môže vytvoriť zväz zúčastnených združení, ktorý je právnickou osobou. Pre zväz ...

(5)

V zmluve o súčinnosti sa môže ustanoviť, že zmluva stratí účinnosť dohodou zúčastnených združení, dosiahnutím ...

Spoločné ustanovenia
§ 17

Ak sú schôdze alebo iné zhromaždenia združenia prístupné verejnosti, majú prítomní občania povinnosti ...

§ 17a

Združenie je povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, ...

§ 18

V súlade s cieľmi svojej činnosti majú združenia právo obracať sa na štátne orgány s petíciami.6)

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1)

Za združenia už vzniknuté podľa tohto zákona sa považujú dobrovoľné organizácie, ktoré vznikli po 30. ...

(2)

Spolky vzniknuté pred 1. októbrom 1951 sa považujú za združenia už vzniknuté podľa tohto zákona, pokiaľ ...

(3)

Údaje o združeniach (§ 9 ods. 2) uvedených v odsekoch 1 a 2 oznámi ministerstvo (§ 7 ods. 1) Federálnemu ...

(4)

Združenia, ktoré vyvíjali činnosť podľa § 10 na území Slovenskej republiky po 31. decembri 1992, skončia ...

§ 20
(1)

Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej ...

(2)

Organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným ...

§ 20a - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne ...

(2)

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné ...

(3)

Konania začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra ...

(4)

Do uvedenia registra do prevádzky7) sa údaje zapisujú do evidencie vedenej podľa tohto zákona v znení ...

§ 21 - Zrušujú sa
1.

zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov, pokiaľ ...

2.

vyhláška Ministerstva vnútra č. 320/1951 Ú. l. (č. 348/1951 Ú. v.) o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach ...

3.

vládne nariadenie č. 30/1939 Zb. o tvorení zvláštnych združení, nepodliehajúcich platným predpisom o ...

4.

§ 2 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku;

5.

§ 2 ods. 8 písm. c) zákona č. 128/1970 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky ...

6.

§ 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy. ...

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (úplné znenie č. 70/1983 Zb.).
  • 2)  Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 3a)  Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
  • 3b)  § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 346/2018 Z. z.
  • 4)  Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie č. 80/1989 Zb.).
  • 5)  Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
  • 6)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
  • 7)  § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore