Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2015 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Obchodné právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Investovanie, Obchodné záväzkové vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2015 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 361/2015 s účinnosťou od 01.07.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 1 písm. b), § 3 písm. w) a x), § 4 ods. 11 druhej vete, v druhej časti štvrtej hlave v nadpise, ...

2.

V § 3 písmeno m) znie:

„m) čistou hodnotou majetku vo fonde 1. čistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorou je rozdiel ...

3.

V § 3 písmeno o) znie:

„o) hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku vo fonde a 1. počtu podielov v obehu, ak ide ...

4.

V § 3 písm. w) a x) sa slovo „v“ nahrádza slovom „vo“.

5.

V § 3 písm. t) sa slová „v podielovom“ nahrádzajú slovom „vo“.

6.

Nadpis § 4 znie: „Fondy a ich členenie“.

7.

V § 4 ods. 1 sa slová „Subjektmi kolektívneho investovania sú“ nahrádzajú slovami „Fondy ...

8.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
investičný fond s premenlivým základným imaním,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

9.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa na začiatok vkladajú slová „iný tuzemský“ a za slovo „subjektivitou“ ...

10.

V § 4 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a slovo „od“ sa nahrádza ...

11.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Fond kvalifikovaných investorov je špeciálny fond kvalifikovaných investorov a tuzemský ...

12.

V § 4 ods. 6 sa za slová „fond je“ vkladá slovo „zahraničný“.

13.

V § 4 ods. 10 prvej vete sa za slová „podielový fond“ vkladajú slová „alebo investičný ...

14.

V § 4 ods. 11 prvej vete sa za slová „podielový fond“ vkladajú slová „alebo investičný ...

15.

V § 4 odsek 12 znie:

„(12) Alternatívnym investičným fondom je a) verejný špeciálny fond, b) fond kvalifikovaných ...

16.

V § 8 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.

17.

V § 11 ods. 3 tretej vete sa za slovo „poriadku“ vkladajú slová „a jeho zmien“ a vypúšťajú ...

18.

Nadpis nad § 13 znie: „Vydávanie a vyplácanie cenných papierov fondov“.

19.

Nadpis § 15 znie: „Pozastavenie vydávania, vyplácania a odkupovania cenných papierov fondov“. ...

20.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Na vydávanie, odkupovanie a pozastavenie odkupovania akcií investičného fondu s premenlivým ...

21.

V § 18 ods. 4 sa slová „špeciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromažďujú peňažné ...

22.

V § 19 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „Zlúčenie je“ nahrádzajú slovami „Zlúčením sa ...

23.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „alebo ak ide o fond s právnou ...

24.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

„§ 25a (1) Ustanovenia § 19 až 25 sa rovnako vzťahujú na postup zlúčenia investičného fondu ...

25.

V § 26a ods. 1 písm. b) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo povolenia podľa“. ...

26.

V § 26b ods. 1 prvá veta znie: „Správu subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou ...

27.

V § 26b ods. 3 sa za slová „§ 27“ vkladajú slová „ods. 2 písm. b) a c) alebo“.

28.

V § 26c ods. 1 sa vypúšťajú slová „spravujúcu alternatívny investičný fond“.

29.

V § 26c ods. 2 sa slová „ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 4 a 5“.

30.

V § 26c ods. 4 sa za slová „§ 27“ vkladajú slová „ods. 2 písm. b) alebo“.

31.

Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Investičný fond s premenlivým základným imaním § 26d (1) Investičný fond s premenlivým ...

32.

V § 27 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa za slovo „vyplácanie“ vkladajú slová „alebo odkupovanie“ ...

33.

V § 27 ods. 2 písm. b) ôsmy bod znie:

„8. uzavieranie zmlúv o vydaní, vyplatení, odkupovaní cenných papierov fondov a ich vyrovnávanie,“. ...

34.

V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slovo „listov“ vkladajú slová „alebo akcií“.

35.

V § 27 ods. 3 písm. c) sa slová „podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami“ ...

36.

Nadpis nad § 28 znie:

„Povolenie na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov“. ...

37.

V § 28 ods. 1 a § 28a ods. 1 sa za slová „udelení povolenia na“ vkladajú slová „vytváranie ...

38.

V § 28 ods. 8 sa slová „výkon funkcie riadenia“ nahrádzajú slovom „riadenie“.

39.

Nadpis § 28a znie: „Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov ...

40.

V § 28a ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „na zabezpečenie plnenia pravidiel ...

41.

V § 28a ods. 4 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená e) až j).

42.

V § 28a ods. 5 sa slová „písm. c), e) g) a písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d), ...

43.

V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) schválenie stanov, ak sa povolenie udeľuje investičnému fondu s premenlivým základným imaním.“. ...

44.

V § 30 ods. 3 písm. c) sa slová „rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte“ ...

45.

V § 30 ods. 9 sa za slová „alternatívne investičné fondy“ vkladajú slová „a zahraničné ...

46.

V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovo „lehoty“ vkladajú slová „na podanie návrhu“.

47.

V § 31a ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c), ktoré spĺňajú podmienky ...

48.

V § 31b ods. 4 tretej vete sa slová „pred podaním návrhu na zápis alebo zmenu zápisu“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:

„22ba)
§ 42 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

49.

V § 33 ods. 16 písm. n) prvom bode sa za slovo „tri“ vkladajú slová „roky, a ak ide o štandardný ...

50.

V § 33 ods. 17 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „pričom ...

51.

V § 33 ods. 19 a 20, § 37a, 37b, 37c, 45a, § 54 ods. 2, § 57a ods. 1, 3 a 4, § 79 ods. 7, § 159a ...

52.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25a sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“.

53.

V § 36 ods. 3 sa slová „spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov ...

54.

V § 37 ods. 4 písm. b), c) a písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „podielového fondu alebo ...

55.

V § 37 ods. 4 písm. d) prvý bod znie:

„1. súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom ...

56.

V § 37 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „podielový fond alebo európsky štandardný“.

57.

V § 37 ods. 6 sa slová „spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov ...

58.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na riadenie rizík pri správe fondov kvalifikovaných ...

59.

Nadpis § 37a znie „Riadenie rizík pri správe fondu kvalifikovaných investorov a zahraničných ...

60.

Nadpis § 37b znie: „Riadenie likvidity pri správe fondov kvalifikovaných investorov a zahraničných ...

61.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podielových fondov alebo európskych štandardných“ a ...

62.

V § 39 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) s cennými papiermi fondov, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť ...

63.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
Čl. 63 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.

64.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak správcovská spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním ...

65.

V § 41 odsek 4 znie:

„(4) Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie, o vyplatenie ...

66.

V § 41 ods. 5 písmeno f) znie:

„f) označenie, či ide o žiadosť o vydanie, vyplatenie alebo odkúpenie podielového listu alebo ...

67.

V § 41 ods. 5 písmená h) až k) znejú:

„h) počet vydaných, vyplatených alebo odkúpených cenných papierov, i) cenu za vydanie každého ...

68.

V § 41 ods. 6 sa vypúšťajú slová „o vydanie alebo vyplatenie podielových listov“.

69.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ustanovenia odsekov 2 až 9 sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť pri správe investičného ...

70.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia na zabezpečenie primeraných ...

71.

V § 43 ods. 1 sa slová „tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ ...

72.

Nadpis § 45a sa vypúšťa.

73.

Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý znie:

„§ 45b (1) Ustanovenia § 43 až 45 sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť pri správe investičného ...

74.

V § 48 ods. 3 a 4 sa slová „štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov ...

75.

V § 48 ods. 10 sa slová „subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú ...

76.

V § 50 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo európskeho štandardného fondu“.

77.

Nadpis § 54 sa vypúšťa.

78.

V § 54 ods. 2 druhej vete sa slová „subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. ...

79.

§ 54 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ustanovenia § 48 až 53 sa primerane vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri ...

80.

Nad § 57 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Zverenie činnosti a funkcií pri správe fondov“.

a vypúšťajú sa nadpisy § 57 a 57a.

81.

Nadpis nad § 58 znie:

„Organizácia distribúcie cenných papierov fondov“.

82.

V § 60 ods. 3 sa za slovo „listy“ vkladajú slová „a cenné papiere“.

83.

V § 66 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cenných papierov“.

84.

V § 70 ods. 1 druhej vete sa za slovo „fond“ vkladajú slová „a investičný fond s premenlivým ...

85.

V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového ...

86.

V § 70 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Depozitárom fondu kvalifikovaných investorov môže byť len“ ...

87.

V § 71 ods. 1 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „tuzemský subjekt kolektívneho ...

88.

V § 71 ods. 4 písm. a) sa slová „podielových listov podielového fondu“ nahrádzajú slovami ...

89.

V § 72 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vyplácanie“ vkladajú slová „a odkupovanie“.

90.

V § 72 ods. 2 sa slová „subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú ...

91.

Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76a Kontrola nakladania s majetkom investičného fondu s premenlivým základným imaním Ustanovenia ...

92.

V § 77 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Majetok v depozitárskej úschove nesmie depozitár ...

93.

V § 77 ods. 3 sa za slová „štandardnom podielovom fonde alebo“ vkladá slovo „verejnom“.

94.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Majetok v depozitárskej úschove možno znovupoužiť, len ak a) sa znovupoužitie vykoná na ...

95.

V § 79 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alternatívneho investičného“ a slová „zákona49b) ...

96.

V § 79 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alternatívneho investičného“.

97.

V § 80a ods. 1 a 2 sa slová „alternatívneho investičného fondu“ nahrádzajú slovami „tuzemského ...

98.

V § 80a ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. prijala opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že pri jej platobnej neschopnosti nesmie ...

99.

V § 80a ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rizikách s tým spojených“.

100.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Depozitár štandardného fondu je povinný zmluvnej strane pravidelne poskytovať úplný prehľad ...

101.

V § 82 ods. 8 sa za slovo „Depozitár“ vkladajú slová „alternatívneho investičného fondu“. ...

102.

§ 82 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Zodpovednosť depozitára štandardného fondu podľa odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť ani ...

103.

V § 83 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo investičného fondu s premenlivým základným ...

104.

V § 84 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o nesamosprávny štandardný fond, ktorý ...

105.

V § 84 ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. g), § 85 ods. 3, § 88 ods. 1 písm. e) a ods. 2, § 93 ods. ...

106.

V § 86 sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka a slová „ktorý je podielovým fondom,“.

107.

Doterajší text § 86 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak do troch mesiacov od udelenia povolenia na vznik nesamosprávneho štandardného fondu nebol ...

108.

V § 93 ods. 3 písm. c) sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „25 % počtu akcií jedného investičného ...

109.

V § 99 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo schopnosť investičného fondu ...

110.

V § 102 ods. 3 písm. b) a c), § 103 ods. 1 až 3 a 6, § 104 ods. 1 a 2 a § 105 ods. 1 sa slová ...

111.

V § 108 ods. 3 písm. c) sa za slovo „ listy“ vkladajú slová „ alebo cenné papiere“.

112.

V § 110 ods. 6 sa za slovo „ listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie všetkých akcií“.

113.

V § 112 ods. 14 sa za slová „ svojich podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie ...

114.

V § 112 ods. 15 uvádzacej vete sa za slová „podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie ...

115.

V § 112 ods. 15 písm. a) a b) sa za slová „podielové listy“ vkladajú slová „alebo akcie“ ...

116.

V § 113 ods. 4 písm. b) sa za slovo „vyplácaní“ vkladajú slová „alebo odkupovaní“.

117.

V § 115 ods. 1 písm. d) sa za slová „svojich podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie ...

118.

V § 117 odsek 2 znie:

„(2) Pri investovaní majetku v zbernom fonde do cenných papierov hlavného fondu správcovská spoločnosť ...

119.

V § 120 ods. 4 sa za slová „podielových listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenie akcií“. ...

120.

V § 121 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond, ktorý ...

121.

Doterajší text § 122 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak do troch mesiacov od udelenia povolenia na vytvorenie nesamosprávneho špeciálneho fondu ...

122.

V § 132 ods. 4 sa za slová „podielové listy“ vkladajú slová „alebo odkupovať akcie“.

123.

V § 135 ods. 2 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „80 %“.

124.

V § 137 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond kvalifikovaných ...

125.

V § 137 odsek 9 znie:

„(9) Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá ...

126.

V § 138 ods. 1 sa za slovo „vzťahujú“ vkladá slovo „primerane“ a vypúšťa sa slovo „rovnako“. ...

127.

V § 138 ods. 4 sa za slová „subjektu kolektívneho investovania“ vkladá slovo „primerane“. ...

128.

§ 138 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak je štandardný fond samospravovaným fondom, ustanovenia § 139 až 146 vzťahujúce sa na ...

129.

V § 141 ods. 5 písm. a) sa za slovo „listov“ vkladajú slová „alebo odkúpenia akcií“ a ...

130.

V § 144 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informácia o ukončení distribúcie cenných papierov ...

131.

V § 147 ods. 1 sa slovo „od“ nahrádza slovom „pre“ a za slovo „investorov“ sa vkladajú ...

132.

V § 148 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. a) sa slová „neprofesionálnym investorom“ nahrádzajú ...

133.

V § 148 ods. 2 písm. d) prvom bode sa za slovo „štatútom,“ vkladá slovo „prospektom“ a ...

134.

V § 148 ods. 2 písm. d) druhom bode sa za slovo „štatút“ vkladá slovo „prospekt“.

135.

V § 148 ods. 2 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. vyplýva, že z rozsahu prípustných aktív na investovanie majetku v zahraničnom alternatívnom ...

136.

V § 148 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o ...

137.

V § 150a ods. 3 druhej vete sa za slovo „investorom“ vkladajú slová „alebo investorom podľa ...

138.

V § 150b ods. 1 písm. g) prvý bod znie:

„1.
fond kvalifikovaných investorov,“.

139.

V § 151 ods. 1 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť, fond alebo správcovská spoločnosť ...

140.

V § 151 odsek 2 znie:

„(2) Každá propagácia fondu alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania do fondov ...

141.

V § 151 ods. 6 sa slová „podielových listov podielového fondu alebo cenných papierov zahraničného ...

142.

V § 151 ods. 7 sa slová „podielového“ nahrádzajú slovami „alebo stanovami“.

143.

V § 152 ods. 1 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „spravovaný fond“.

144.

V § 152 ods. 2 až 4 sa slová „špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých ...

145.

V § 153 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
identifikačné údaje60) fondu a orgánu dohľadu,“.

146.

V § 153 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnych ...

147.

V § 155 odsek 1 znie:

„(1) Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje investorom cenné papiere fondov priamo alebo ...

148.

V § 155 ods. 2 sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere fondov“ a ...

149.

§ 155 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na distribúciu cenných papierov štandardných fondov ...

150.

V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predajný prospekt musí obsahovať aj podrobnosti ...

151.

V § 157 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia prvej až tretej vety sa vzťahujú ...

152.

V § 157 ods. 5 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovom „fondu“ a slová „v príslušnom ...

153.

V § 157 ods. 7 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovom „fondu“.

154.

V § 157 ods. 8 sa slová „v majetku v podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „majetku fondu“ ...

155.

V § 157 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania“. ...

156.

V § 159 ods. 2 sa slovo „podielového“ nahrádza slovami „alebo stanovy“.

157.

V § 159a ods. 1 písm. h) sa za slovo „vyplatenie“ vkladajú slová „alebo odkúpenie“ a na ...

158.

Nad § 160 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Ročná správa a polročná správa“.

a nadpisy § 160 a 160a sa vypúšťajú.

159.

V § 160 ods. 1 sa slová „v štandardnom podielovom fonde alebo špeciálnom podielovom fonde“ ...

160.

V § 160 ods. 5 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „vo fonde“.

161.

V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielového listu“ nahrádzajú slovom „podielu“ a na ...

162.

V § 161 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo hodnotu podielu emisie akcií investičného ...

163.

V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 2 mesiacov od jej ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

164.

V § 189 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
dátum začatia vydávania cenných papierov príslušného fondu,“.

165.

V § 193 ods. 1 písm. d) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a investičného fondu ...

166.

V § 193 ods. 1 písm. e) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a investičného fondu ...

167.

V § 193 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) osobami, ktoré obstarávajú vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov fondov,“. ...

168.

V § 193 ods. 2 písm. b) sa slovo „podielového“ nahrádza slovami „alebo stanov“.

169.

V § 202 ods. 1 písmená c) a e) znejú:

„c) pozastaví na vymedzenú dobu a vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom fondu a vydávanie cenných ...

170.

V § 202 ods. 2 prvej a druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

171.

V § 202 ods. 5 sa za slovami „uloženej pokuty“ vypúšťa čiarka a slová „najviac však do ...

172.

V § 202 ods. 7 sa za slovo „trvania“ vkladá čiarka a slová „úrovne súčinnosti dohliadanej ...

173.

§ 202 sa dopĺňa odsekmi 14 až 18, ktoré znejú:

„(14) Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 2, 4 a 5, proti ktorým ...

174.

Za § 202 sa vkladá § 202a, ktorý znie:

„§ 202a (1) Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

175.

Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:

„§ 209a Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28, ...

176.

Za § 220a sa vkladá § 220b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 220b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. marca 2016 (1) Povolenie na spravovanie ...

177.

Slová „zahraničná investičná spoločnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

178.

Slová „štandardný podielový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

179.

Slová „špeciálny podielový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

180.

Slová „samosprávny alternatívny investičný fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

181.

Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica ...

182.

V prílohe č. 2 tretí bod znie:

„3. Informácie o depozitárovi 3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie ...

183.

Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

„12. Údaje o zásadách odmeňovania v rozsahu a) celková výška odmeňovania za účtovný rok ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

Za § 220a sa vkladajú § 220b až 220g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Oddiel 9 Osobitné ustanovenia o akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním § 220b (1) Akciová ...

2.

Za § 768n sa vkladá § 768o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 18. marca 2016 Obchodná spoločnosť alebo ...

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 131a až 132n sa vypúšťajú.

Poznámky po čiarou k odkazom 107,107a, 107b a 107c sa vypúšťajú.

2.

V § 135a ods. 1 sa nad slovo „trhom“ umiestňuje odkaz 110ja.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:

„110ja) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní ...

3.

V § 135a ods. 3 písmeno a) znie:

„a) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,110jb) ak ide o informácie týkajúce sa obchodovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110jb znie:

„110jb)
Čl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.“.

4.

V § 144 odsek 3 znie:

„(3) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:

„110m) Čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. 110n) Čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) ...

5.

V § 144 ods. 12 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. IV

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slová „menovitá hodnota akcií“ vkladá bodkočiarka a slová „pri ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) investičným fondom s premenlivým základným imaním,66a) sú príjmy tohto fondu vrátane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a) § 4 ods. 2 písm. b) a § 26d a 26e zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 18. marca 2016 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore