Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008

Platnosť od: 01.10.2004
Účinnosť od: 01.10.2004
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia, Obchodné záväzkové vzťahy, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 526/2004 s účinnosťou od 01.10.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje výšku výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora podľa osobitného predpisu.1)

Odmena likvidátora
§ 2
(1)

Základom na určenie odmeny likvidátora za vykonanie likvidácie je majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie pred určením odmeny likvidátora (ďalej len „likvidačný majetok“).

(2)

Ak súd rozhodol o dodatočnej likvidácii majetku,2) základom na určenie odmeny likvidátora za vykonanie dodatočnej likvidácie je likvidačný majetok, ktorý vyplynie z dodatočnej likvidácie.

§ 3 - Odmena likvidátora je

z prvých 100 000 Sk základu ............................... 15 %,

zo sumy presahujúcej 100 000 až

do 500 000 Sk základu ......................................... 10 %,

zo sumy presahujúcej 500 000 až

do 1 000 000 Sk základu ....................................... 7 %,

zo sumy presahujúcej 1 000 000 Sk základu ........ 5 %,

najmenej 1 000 Sk.

Suma nad 10 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.

§ 4
(1)

Ak dôjde k skončeniu likvidácie pred zistením výšky likvidačného majetku alebo ak likvidačný majetok celkom alebo sčasti nepostačuje na úhradu odmeny, patrí likvidátorovi odmena vo výške 1 000 Sk.

(2)

Súd môže podľa okolností prípadu odmenu likvidátora podľa odseku 1 primerane zvýšiť až do výšky 5 000 Sk.

§ 5

Ak likvidáciu vykonalo viac likvidátorov, patrí každému z nich podiel odmeny určenej podľa § 2 a 3 alebo podľa § 4 zodpovedajúci rozsahu a dĺžke doby jeho činnosti.

§ 6

V odmene likvidátora je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s likvidáciou.

§ 7 - Výdavky likvidátora
(1)

Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním likvidácie. Medzi hotové výdavky patria najmä súdne a iné poplatky, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikačné poplatky, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, odpisy a fotokópie.

(2)

Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.3)

§ 8 - Prechodné ustanovenie

Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli vymenovaní po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

§ 9 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

  • 1)

    § 70 až 75a Obchodného zákonníka.

  • 2)

    § 75a Obchodného zákonníka.

  • 3)

    Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Načítavam znenie...
MENU
Hore