Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 23.04.1990
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD733DS7EUPP5ČL0

Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.09.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 111/1990 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnom podniku

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel zákona

Účelom tohto zákona je upraviť postavenie a právne pomery štátneho podniku (ďalej len „podnik“).

§ 2 - Podnik, jeho spoločenské poslanie a pracovný kolektív
(1)

Podnik je výrobcom tovaru (výrobky, práce a služby), ktorý svoju podnikateľskú činnosť prevádzkuje samostatne ...

(2)

Pracovný kolektív podniku tvoria zamestnanci, ktorí v podniku vykonávajú práce v hlavnom pracovnom pomere.1) ...

ČASŤ II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvá hlava

Postavenie a riadenie podniku

§ 3 - Štát a podnik
(1)

Štát vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť podniku a túto činnosť reguluje predovšetkým právnymi ...

(2)

Činnosť a územnú pôsobnosť podniku možno obmedzovať alebo do nej zasahovať iba za podmienok a spôsobom ...

§ 4 - Zakladateľ
(1)

Zakladateľom podniku je ústredný orgán štátnej správy.

(2)

Zakladateľ vykonáva voči podniku funkciu orgánu hospodárskeho riadenia2) za podmienok a v rozsahu ustanovenom ...

§ 4a
(1)

Majetok štátu, ktorý bol v správe zaniknutého podniku (§ 32 ods. 3) a ktorý nemá určeného správcu, ústredný ...

(2)

Majetok štátu v správe zrušenej príspevkovej organizácie podľa osobitného predpisu6k) môže zakladateľ ...

(3)

Majetok štátu v správe príspevkovej organizácie6k) môže jej zriaďovateľ vložiť do podniku.

§ 5 - Právne postavenie podniku
(1)

Podnik je právnickou osobou; vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu ...

(2)

Podnik nezodpovedá za záväzky štátu alebo iných subjektov. Štát nezodpovedá za záväzky podniku, pokiaľ ...

(3)

Proti zásahom orgánov hospodárskeho riadenia do svojej činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, ...

(4)

Ak orgán hospodárskeho riadenia svojím zásahom do činnosti podniku spôsobil tomuto podniku majetkovú ...

§ 6 - Majetkové postavenie podniku
(1)

Podnik spravuje veci a majetkové práva zverené mu pri jeho založení, ako aj veci a majetkové práva nadobudnuté ...

(2)

Podnik koná v mene vlastníka majetku, ktorý spravuje podľa odseku 1, v konaní pred súdom a orgánmi verejnej ...

(3)

Podnik má právo majetok, ktorý spravuje, držať, užívať ho a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi; ...

(4)

Čistá hodnota majetku zvereného podniku pri jeho založení tvorí jeho kmeňové imanie.

Finančné postavenie podniku

§ 7

Podnik je subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

§ 8
(1)

Podnik uhrádza svoje potreby a náklady z príjmov získaných predovšetkým zo svojej podnikateľskej činnosti, ...

(2)

Podnik svoje daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu obce, podľa osobitných predpisov,6a) ...

(3)

Podnik je povinný vykonať osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení, ak tak ustanoví osobitný ...

(4)

Hospodársky výsledok (zisk alebo strata) zistený z účtovnej závierky podnik rozdelí alebo vyrovná podľa ...

a)
zisk na doplnenie rezervného fondu a ďalej na prídely podľa osobitného predpisu,
b)
stratu podľa osobitného predpisu.
(5)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku6c) tvoria vlastný zdroj financovania podniku; použijú sa na obstaranie ...

§ 9
(1)

Podnik povinne vytvára rezervný fond určený na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia ...

(2)

Podnik po vytvorení rezervného fondu podľa odseku 1 alebo jeho doplnení podľa § 8 ods. 4 poskytne príspevok ...

(3)

Po použití zisku podľa odsekov 1 a 2 môže podnik vytvárať na podporu hospodárenia vlastného podniku ...

(4)

Prostriedky fondov nemožno podniku odňať, ak osobitný zákon neustanoví inak; podnik o ich použití rozhoduje ...

(5)

Podnik je povinný viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, ...

(6)

Výročná správa okrem náležitostí upravených osobitým predpisom6j) musí obsahovať informáciu o výške ...

(7)

Ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku overuje audítor.6f) Náklady s tým spojené uhrádza podnik.

(8)

Podnik v platobnom styku v obchodných záväzkových vzťahoch uplatňuje prednostne zmenku6g) a akreditívne ...

(9)

Podnik je povinný ukladať peňažné prostriedky len v jednej banke (ďalej len „financujúca banka“); v ...

(10)

Podnik vykonáva platby v bezhotovostnej forme. Hotovostné platby môže vykonávať len do výšky 10 000 ...

§ 10 - Vnútorná organizácia podniku
(1)

Vnútorná organizácia podniku a organizácia vnútorného riadenia je vo výhradnej pôsobnosti podniku.

(2)

Vnútornú organizáciu podniku upravuje organizačný poriadok, prípadne iný podnikový organizačný predpis. ...

(3)

Podnik môže určiť, ktoré vnútorné organizačné jednotky sa zapíšu do podnikového registra ako odštepné ...

§ 11 - Ochrana životného a prírodného prostredia a zdravia občanov
(1)

Podnik je pri svojej hospodárskej a sociálnej činnosti povinný čo najúčinnejšie chrániť životné a prírodné ...

(2)

Podnik je povinný budovať zariadenia na ochranu životného a prírodného prostredia, uvádzať tieto zariadenia ...

Druhá hlava

Vznik a zánik podniku

§ 12 - Vznik podniku
(1)

Podnik vzniká na základe rozhodnutia zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra.

(2)

Návrh na zápis podniku do obchodného registra podáva zakladateľ. Zakladateľ je povinný k návrhu na zápis ...

a)
zakladaciu listinu;
b)
súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom činnosti (podnikania), pokiaľ osobitné predpisy ...
(3)

Zakladateľ je povinný prerokovať založenie podniku s obcou.

§ 13 - Zakladacia listina
(1)

Zakladaciu listinu podniku vydáva zakladateľ.

(2)

Zakladacia listina musí obsahovať:

a)
označenie zakladateľa;
b)
názov, sídlo podniku a jeho identifikačné číslo; názov musí vylučovať možnosť zámeny s názvami iných ...
c)
základný predmet činnosti (podnikania);
d)
vymedzenie majetku;6)
e)
výšku kmeňového imania; pokiaľ nemožno výšku kmeňového imania určiť, musí sa tak stať do 60 dní odo ...
f)
ustanovenia o prechode práv a povinností na podnik, pokiaľ sa práva a povinnosti na podnik prevádzajú. ...
§ 14 - Zlúčenie, splynutie a rozdelenie podniku
(1)

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného podniku ...

(2)

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch podnikov ...

(3)

Rozdelenie podniku je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku podniku, ...

(4)

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie podniku sa vykoná podľa rozhodnutia zakladateľa podniku. Účinky ...

a)
prechádza majetok a záväzky zanikajúceho podniku na jeho právneho nástupcu,
b)
podnik zanikajúci splynutím, zlúčením alebo rozdelením zaniká,
c)
pri splynutí alebo rozdelení vzniká právny nástupca.
(5)

Ak pri splynutí alebo rozdelení doterajšie podniky dosahujú obrat alebo podiel na trhu určený v osobitnom ...

(6)

V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho podniku a zápis vzniknutého podniku splynutím alebo ...

(7)

K zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu podniku sa vyjadruje odborový orgán.

§ 15 - Zrušenie a zánik podniku
(1)

Podnik zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

(2)

Zániku podniku predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

(3)

Podnik sa zrušuje s likvidáciou na základe rozhodnutia zakladateľa, ak majetok a záväzky podniku neprechádzajú ...

(4)

Podnik sa zrušuje bez likvidácie

a)
podľa osobitného predpisu,9aa)
b)
na základe rozhodnutia zakladateľa podľa § 14,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok ...
(5)

Výmaz podniku z obchodného registra po jeho zrušení podľa odseku 4 písm. c) vykoná súd aj bez návrhu; ...

(6)

Ak podniku po ukončení konkurzného konania zostal majetok, vykoná sa likvidácia podľa odseku 3. Ak podniku ...

(7)

Zakladateľ je povinný prerokovať zrušenie podniku podľa odseku 4 písm. b) s Ministerstvom hospodárstva ...

(8)

K zrušeniu podniku podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) sa vyjadruje odborový orgán.

(9)

Návrh na výmaz podniku z obchodného registra podáva

a)
likvidátor, ak sa podnik zrušuje s likvidáciou,
b)
zakladateľ, ak sa podnik zrušuje bez likvidácie.

Likvidácia podniku

§ 15a
(1)

Likvidáciou podniku sa rozumie prevod majetku štátu na iné osoby na účel speňaženia majetku a vyporiadania ...

(2)

Návrh na zápis likvidácie podniku a na zápis likvidátora do obchodného registra podáva registrovému ...

(3)

Zápisom podniku v likvidácii do obchodného registra prechádza zakladateľská funkcia na ministerstvo.

(4)

Vstupom podniku do likvidácie zanikajú orgány podniku uvedené v § 18 a pôsobnosť konať vo všetkých veciach ...

(5)

Odmenu likvidátora určuje zakladateľ, pričom výšku odmeny určí hlavne s ohľadom na dodržanie lehoty ...

§ 15b
(1)

Pri vstupe podniku do likvidácie zakladateľ určí likvidátorovi lehotu, v ktorej likvidáciu skončí.

(2)

Zakladateľ môže zlúčiť viaceré podniky v likvidácii do jedného podniku v likvidácii a určiť likvidátora ...

§ 15c
(1)

Likvidátor je oprávnený konať v mene podniku dňom zápisu likvidácie podniku a prvého zápisu likvidátora ...

(2)

V priebehu likvidácie likvidátor je povinný

a)
zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o vstupe podniku do likvidácie s výzvou, aby všetci veritelia ...
b)
sústrediť v lehote do 60 dní od vstupu podniku do likvidácie peňažné prostriedky podniku na jeden účet ...
c)
speňažiť majetok podniku v súlade s plánom likvidácie schváleným zakladateľom a po prerokovaní s daňovým ...
d)
uspokojiť prednostne pohľadávky zamestnancov zrušeného podniku vzniknuté do skončenia pracovného pomeru ...
e)
zaplatiť odvody do štátneho rozpočtu, dane a poplatky vrátane záväzkov za návratné finančné výpomoci ...
f)
odviesť poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok do ...
g)
vyporiadať záväzky a pohľadávky,
h)
oznámiť štátnemu archívu s regionálnou pôsobnosťou do jedného mesiaca odo dňa zápisu likvidácie podniku ...
(3)

Po schválení účtovnej závierky zakladateľom likvidátor je povinný

a)
odviesť majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie (ďalej len „likvidačný zostatok“), príslušnému ...
b)
zabezpečiť úschovu spisového materiálu a účtovných dokladov podľa osobitného predpisu,11)
c)
do 30 dní po skončení likvidácie podať registrovému súdu návrh na výmaz podniku z obchodného registra. ...
(4)

Ak likvidátor zistí, že podnik v likvidácii je predlžený, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie ...

(5)

Ak súd návrh likvidátora na vyhlásenie konkurzu zamietne pre nedostatok majetku,12a) likvidátor vypracuje ...

(6)

 Účtovnú závierku vypracovanú ku dňu vstupu podniku do likvidácie a plán likvidácie majetku podniku ...

(7)

Likvidátor štvrťročne predkladá zakladateľovi a ministerstvu správu o stave majetku likvidovaného podniku ...

(8)

Po vstupe podniku do likvidácie sa konania začaté podľa osobitných predpisov13) prerušujú do schválenia ...

§ 15d
(1)

Majetok podniku speňaží likvidátor predajom vecí na verejnej dražbe s výnimkou

a)
predaja bytov a nebytových priestorov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,14)
b)
predaja pozemku, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve inej fyzickej ...
c)
predaja stavby, ak pozemok je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej ...
d)
predaja hnuteľných vecí v nadobúdacej hodnote do 20 000 Sk,
e)
bezodplatného prevodu vecí na zakladateľa, štátnu rozpočtovú organizáciu alebo štátnu príspevkovú organizáciu ...
f)
predaja kotolní, výmenníkových staníc, vodární, ktoré slúžia pre bytové domy a nemožno ich považovať ...
(2)

Pri organizovaní verejnej dražby likvidátor postupuje podľa ustanovení dražobného poriadku. Po neúspešnej ...

(3)

Speňažiť majetok podniku iným spôsobom ako verejnou dražbou môže likvidátor podľa osobitného predpisu16) ...

(4)

Likvidátor v lehote 15 dní od udelenia súhlasu ministerstva na speňaženie majetku alebo nakladanie s ...

(5)

Termín konania verejnej dražby likvidátor oznámi zakladateľovi a ministerstvu 14 dní vopred. Výťažok ...

(6)

Po vykonaní príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Lehota na zaplatenie ceny ...

(7)

Ak sa nehnuteľný majetok prevádza podľa osobitného predpisu14) bezodplatne na zakladateľa, ktorým je ...

§ 15e
(1)

Ku dňu skončenia likvidácie zriadi zakladateľ osobitný účet štátneho rozpočtu, ak podnik v likvidácii ...

(2)

Zakladateľ zabezpečí vymáhanie splátok a vyúčtovanie úrokov z omeškania z nezaplatených dlžných čiastok ...

§ 15f

Ak likvidátor nespeňaží majetok štátu, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu,12b) ani v opakovanej ...

§ 16 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Podnik, na ktorý prešiel majetok i záväzky zaniknutého podniku, je povinný bez meškania upovedomiť podniky ...

(2)

Ak podnik zanikne zrušením bez likvidácie, má oznamovaciu povinnosť zakladateľ; pri likvidácii podniku ...

(3)

Zakladateľ, prípadne likvidátor uverejní tiež bez zbytočného odkladu zánik podniku a prechod jeho majetku ...

(4)

Podnik v likvidácii poskytne na účely kontroly požadované informácie, údaje a doklady orgánom kontroly ...

§ 17 - Dohoda zakladateľov
(1)

Ak sa zlúčenie alebo splynutie podnikov týka niekoľkých zakladateľov, rozhodujú títo zakladatelia vo ...

ČASŤ III

ORGÁNY PODNIKU A PRÁVA A POVINNOSTI ZAKLADATEĽA

Prvá hlava

Štátny podnik

Orgány podniku

§ 18
(1)

Orgány podniku sú riaditeľ a dozorná rada (ďalej len „rada"). Riaditeľ a členovia rady sú povinní po ...

a)
do 30 dní od vymenovania do funkcie,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka.
(2)

Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o

a)
nehnuteľnom majetku vrátane údajov o právnom dôvode a dátume nadobudnutia tohto majetku a cene jeho ...
b)
hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tejto ...
c)
majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk, vrátane údajov o právnom ...
(3)

V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) v druhom roku a v ďalších rokoch sa uvádza len prírastok ...

§ 19 - Riaditeľ
(1)

Riaditeľa vymenuje zakladateľ na základe výberového konania.

(2)

Riaditeľ nie je zamestnancom podniku, vzťah medzi podnikom a riaditeľom pri výkone jeho pôsobnosti riaditeľa ...

(3)

Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť ...

(4)

Porušením svojich povinností pri výkone funkcie je riaditeľ povinný nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobil. ...

(5)

Riaditeľ je povinný informovať radu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu ovplyvniť ...

(6)

Po prerokovaní v rade riaditeľ predkladá zakladateľovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh na ...

a)
plán výnosov a nákladov,
b)
plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
c)
plán finančných tokov,
d)
plán úverového zaťaženia,
e)
plán nadobudnutia investícií a predaja majetku,
f)
plán rozdelenia zisku.
(7)

Riaditeľovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom patrí

a)
mesačný plat a ročná odmena z podielu na zisku,
b)
ďalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie, ktoré upresní zmluva o výkone funkcie.
(8)

Mesačný plat a ročnú odmenu z podielu na zisku riaditeľa určuje zakladateľ; výška mesačného platu riaditeľa ...

(9)

Riaditeľovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka, na jej účely sa použije osobitný predpis.20)

(10)

Do času vykonávania funkcie sa u riaditeľa započítava čas čerpania dovolenky a čas dočasnej neschopnosti ...

(11)

Riaditeľ sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového ...

(12)

Na právne vzťahy vyplývajúce z vykonávanej funkcie riaditeľa sa primerane použijú ustanovenia osobitných ...

(13)

Riaditeľovi patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli počas výkonu funkcie, podľa osobitného predpisu.23) ...

(14)

Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov zamestnancov podniku, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti ...

(15)

Riaditeľ a vedúci zamestnanci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ...

(16)

Osoby uvedené v odseku 14 a osoby im blízke19) nemôžu mať majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti s ...

(17)

Výkon funkcie riaditeľa sa končí jeho úmrtím, vzdaním sa alebo odvolaním. Riaditeľa odvoláva zakladateľ. ...

§ 19a - Výberové konanie na riaditeľa podniku, predsedu a členov rady
(1)

Výberové konanie na riaditeľa, predsedu a členov rady, ktorých ustanovuje do funkcie na základe výberového ...

a)
názov podniku vrátane sídla podniku,
b)
požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto funkcií,
c)
špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov,
d)
zoznam požadovaných dokladov,
e)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(2)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú menuje zakladateľ. Výberová komisia má päť členov, ...

(3)

Výberová komisia zašle uchádzačovi, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v odseku 1 písm. b) a c), pozvánku ...

(4)

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov. ...

(5)

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do siedmich dní odo dňa jeho ...

(6)

Zakladateľ zverejní výsledok výberového konania, poradie a splnenie požadovaných kritérií jednotlivými ...

(7)

Ak výberová komisia nevyberie uchádzača, zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.

§ 20 - Zloženie rady a jej funkčné obdobie
(1)

Počet členov rady určených zakladateľom je vždy nepárny a môže byť maximálne deväť.

(2)

Predsedu rady ustanovuje do funkcie na základe výberového konania a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ...

(3)

Členov rady nemôže byť riaditeľ ani jeho zástupca.

(4)

Vzťah medzi podnikom a členom rady pri výkone ich pôsobnosti člena dozornej rady sa spravuje primerane ...

(5)

Predseda a členovia rady vykonávajú svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami ...

(6)

Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činností podniku. ...

(7)

Členovia rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne ...

(8)

Predseda zvoláva zasadnutia rady a vedie ich rokovanie. Rada volí zo svojich členov podpredsedu, ktorý ...

(9)

Funkčné obdobie rady je 5 rokov. Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen rady môže svojej funkcie vzdať ...

(10)

Odmena člena rady za mesiac nesmie presiahnuť 5-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve. ...

§ 21 - Pôsobnosť rady
(1)

Rada

a)
prerokúva ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení zisku a úhrade strát,
b)
schvaľuje návrh na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, v súlade so štatútom,
c)
schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom v súlade so štatútom,
d)
prerokúva základné otázky koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikateľskej činnosti,
e)
dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
f)
kontroluje údaje v účtovných knihách, ako aj ďalších dokladoch,
g)
v odôvodnených prípadoch odporúča zakladateľovi odvolať riaditeľa,
h)
vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu podniku,
ch)
podáva zakladateľovi polročnú a ročnú správu o hospodárení podniku,
i)
schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,
j)
schvaľuje poskytnutie úveru, pôžičky, prevod majetku podniku, poskytnutie majetku podniku do užívania ...
(2)

Na prijatie uznesenia rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov rady.

§ 22 - Práva a povinnosti zakladateľa
(1)

Zakladateľ môže po prerokovaní v rade rozhodnúť o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení podniku

a)
na základe programu štrukturálnych zmien národného hospodárstva (rozvoj alebo útlm odvetví alebo odboru), ...
b)
na návrh podniku (podnikov), o ktorých zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie ide;
c)
ak podnik svojím hospodárením ohrozuje alebo neoprávnene znižuje svoje kmeňové imanie alebo nie je schopný ...
(2)

Zakladateľ schvaľuje štatút rady a jej rokovací poriadok.

(3)

Zakladateľ môže v odôvodnených prípadoch uložiť riaditeľovi povinnosť vyčleniť z majetku administratívnu ...

Druhá hlava

Štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov

§ 23 - Predmet činnosti podniku
(1)

Pre podniky, ktorých základným predmetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a v ktorých ...

(2)

Zakladateľ je oprávnený určiť podniku v zakladacej listine v rámci základného predmetu činnosti povinný ...

(4)

Zakladateľ podniku

a)
prerokúva a schvaľuje základné otázky koncepcie rozvoja podniku,
b)
dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
c)
schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom.
§ 24

V podniku sa nezriaďuje rada okrem podnikov, ktoré majú charakter prirodzeného monopolu.24)

§ 25 - Ročná účtovná závierka a použiteľný zisk

Zakladateľ na návrh riaditeľa schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného ...

§ 26 - Zlúčenie, rozdelenie, splynutie a zrušenie podniku
(1)

Zakladateľ môže po prerokovaní s obcou rozhodnúť o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení podniku ...

(2)

K opatreniu podľa odseku 1 sa vyjadruje príslušný odborový orgán.

ČASŤ IV

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 27

Zakladateľ môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podniku priznať alebo odňať charakter podniku, ...

§ 29

V podniku vzniknutom podľa tohto zákona je zakladateľ povinný zabezpečiť ustanovenie rady najneskôr ...

§ 30

Postavenie, práva a povinnosti odborových orgánov ustanovené právnymi predpismi alebo vyplývajúce z ...

Prechodné ustanovenia

§ 31
(1)

Podniky vzniknuté podľa zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku sa považujú odo dňa účinnosti tohto ...

(2)

V podnikoch uvedených v odseku 1 zanikajú dňom účinnosti tohto zákona doterajšie orgány samosprávy.

(3)

Pri likvidácii podniku začatej pred 1. októbrom 1999 s výnimkou § 15d sa postupuje podľa doterajších ...

§ 31a

Funkčné obdobie členov rady ustanovených a zvolených podľa doterajších predpisov sa skončí ustanovením ...

§ 31b
(1)

Zakladateľ podniku vymenuje riaditeľa podniku a členov rady podľa tohto zákona na základe výberového ...

(2)

Právny vzťah riaditeľa podniku a členov rady vymenovaných do funkcie podľa doterajších predpisov sa ...

§ 31c - Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2005

Zakladateľ podniku, ktorý má charakter prirodzeného monopolu,24) vymenuje členov rady podľa § 24 tohto ...

§ 31d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013

Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri zrušení a zániku podniku, ktorý sa dostal do úpadku pred 1. novembrom ...

§ 35

Pokiaľ sa v právnych predpisoch používa pojem štátna hospodárska organizácia, rozumie sa tým aj štátny ...

Záverečné ustanovenia

§ 36

Vláda Slovenskej republiky upraví nariadením finančné hospodárenie podnikov.

§ 36b

Právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa riadia podľa doterajších predpisov. ...

§ 37

Zrušuje sa zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

§ 38 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Prílohy

  Príloha

  DRAŽOBNÝ PORIADOK PRE DRAŽBU VECÍ ŠTÁTNYCH PODNIKOV V LIKVIDÁCII

  Čl. I

  (1)

  Tento dražobný poriadok upravuje podmienky a postup verejnej dražby (ďalej len „dražba“) vyhlásenej ...

  (2)

  Predmetom dražby môže byť jedna alebo viac nehnuteľných alebo hnuteľných vecí (ďalej len „majetok“), ...

  (3)

  Predmetom dražby nemôže byť majetok, na ktorý boli uplatnené reštitučné nároky, kultúrne pamiatky, ochranné ...

  (4)

  Pri určovaní podmienok dražby likvidátor musí brať do úvahy potrebu vyporiadať pohľadávky veriteľov ...

  Čl. II

  (1)

  Organizátorom dražby je likvidátor štátneho podniku v likvidácii alebo ním poverená fyzická osoba, alebo ...

  (2)

  Likvidátor vydá ku každej dražbe osobitné oznámenie o vyhlásení dražby (ďalej len „oznámenie“), ktoré ...

  a)

  názov a sídlo štátneho podniku v likvidácii, ktorý má majetok v správe,

  b)

  špecifikáciu nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov z katastra nehnuteľností a prípadných ...

  c)

  súpis hnuteľného majetku,

  d)

  vyvolávaciu cenu určenú znaleckým posudkom,

  e)

  miesto, dátum a čas konania dražby,

  f)

  výšku dražobnej zábezpeky, miesto a spôsob jej zloženia,

  g)

  podmienky, za ktorých môže záujemca vykonať obhliadku draženého majetku a nahliadnuť do majetkovoprávnej ...

  h)

  osoby oprávnené dražiť,

  ch)

  lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením pod následkom prepadnutia dražobnej zábezpeky. ...

  (3)

  Oznámenie sa musí zverejniť najneskôr 14 dní pred dňom konania dražby v dennej tlači distribuovanej ...

  (4)

  Vyvolávacia cena je

  a)

  cena nehnuteľností a trvalých porastov určená znaleckým posudkom,

  b)

  cena hnuteľností určená znaleckým posudkom alebo odhadom,

  c)

  cena zásob v čase dražby alebo súčet ich cien vykazovaných v účtovníctve.

  Na dražbu sa nevzťahujú cenové predpisy.

  (5)

  Dražobná zábezpeka sa určuje vo výške 10 % z ceny určenej znaleckým posudkom alebo odhadom, ak v oznámení ...

  (6)

  Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu dražiteľa o platbe prevedenej na bankový ...

  (7)

  Dražobná zábezpeka sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

  (8)

  Ak vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v termíne, ktorý je určený v oznámení, dražobná zábezpeka ...

  (9)

  Dražiteľom, ktorí neboli na dražbe úspešní, sa dražobná zábezpeka vráti v plnej výške; likvidátor ju ...

  (10)

  Ak predmet dražby nie je vydražený v prvom kole, uskutoční sa opakovaná dražba. Na opakovanú dražbu ...

  Čl. III

  (1)

  Záujemca o dražbu je povinný

  a)

  preukázať totožnosť a dať sa zapísať do zoznamu dražiteľov; ak je záujemca o dražbu právnická osoba, ...

  b)

  preukázať zloženie dražobnej zábezpeky vo výške určenej v oznámení,

  c)

  zaplatiť poplatok 1 000 Sk za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe.

  (2)

  Ak záujemca o dražbu nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, nemôže sa na dražbe zúčastniť. ...

  (3)

  Záujemca sa pri vstupe do dražobnej miestnosti zapíše do zápisného hárka a svojím podpisom potvrdí súhlas ...

  a)

  meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby, prípadne meno a priezvisko osoby ...

  b)

  identifikačné číslo dokladu totožnosti,

  c)

  číslo a dátum dokladu o zložení dražobnej zábezpeky.

  (4)

  Záujemcovi, ktorý sa preukázal požadovanými dokladmi, zaplatil dražobný poplatok a zapísal sa do zápisného ...

  Čl. IV

  (1)

  Dražbu vykonáva licitátor, ktorého vymenúva likvidátor. Za licitátora možno vymenovať fyzickú osobu ...

  (2)

  Na činnosť licitátora dohliada likvidátor.

  (3)

  Ak licitátor neplní svoje povinnosti v súlade s dražobným poriadkom, môže ho likvidátor odvolať a na ...

  (4)

  Licitátor začína dražbu oznámením predmetu dražby a vyvolávacej ceny. Zároveň oznámi, či ide o prvú ...

  (5)

  Dražitelia, ak majú záujem o dražený majetok, reagujú na oznámenie vyvolávacej ceny zdvihnutím tabuľky ...

  (6)

  Licitátor opakuje ponuku bez unáhlenia. Po treťom opakovaní ponuky licitátor určí príklepom majetok ...

  (7)

  Ak iný dražiteľ do príklepu licitátora ponúkne vyššiu sumu, licitátor pokračuje v dražbe od tejto poslednej ...

  (8)

  Pri dražbe nehnuteľnosti v opakovanej dražbe môže likvidátor znížiť cenu najviac o 30 % vyvolávacej ...

  (9)

  Ak v prípade uvedenom v odseku 8 prejaví záujem o dražený majetok niektorý z dražiteľov, opakuje licitátor ...

  (10)

  Licitátor opakuje zníženú vyvolávaciu cenu bez unáhlenia. Po treťom opakovaní zníženej vyvolávacej ceny ...

  (11)

  Ak iný dražiteľ do príklepu licitátora ponúkne vyššiu cenu, licitátor postupuje podľa odsekov 4 až 7. ...

  (12)

  Ak sa nepodarí predmet dražby v prvom kole vydražiť spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 11, licitátor ...

  (13)

  Pri opakovanej dražbe sa postupuje podľa odsekov 4 až 12.

  (14)

  O výsledku dražby spíše likvidátor zápisnicu, v ktorej sa uvedie deň a miesto konania dražby, vydražený ...

  (15)

  Likvidátor vydá vydražiteľovi potvrdenie o tom, že mu bola vec vydražená a že je povinný za vydraženú ...

  (16)

  Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podáva likvidátor v lehote do 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ...

  (17)

  Vydraženú hnuteľnosť odovzdá likvidátor vydražiteľovi až po zaplatení kúpnej ceny.

  Čl. V

  Na dražby vecí štátnych podnikov v likvidácii sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach ...

Poznámky

 • 1)  § 27 a nasl. a § 70 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 52/1989 ...
 • 2)  § 26a a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Napr. § 251 Zákonníka práce.
 • 4)  § 26a až 26d Hospodárskeho zákonníka.§ 2 ods. 1 písm. e), § 2a a § 46d zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej ...
 • 5)  § 26a Hospodárskeho zákonníka.§ 2a zákona č. 121/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 6 Obchodného zákonníka.
 • 6a)  Napr. zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady ...
 • 6b)  § 20 ods. 4 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 6c)  § 28 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6d)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky ...
 • 6e)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 6f)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. § 20 zákona ...
 • 6g)  Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.
 • 6h)  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 6ch)  Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.
 • 6i)  § 24 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6j)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 6k)  § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 348 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad § 303 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 9a)  Napríklad § 57 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti ...
 • 9aa)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 9b)  § 128a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
 • 9c)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 12)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 12a)  § 13 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 12b)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 15)  Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.
 • 15a)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady ...
 • 16)  § 47b zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 16a)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 17)  § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 18)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých ...
 • 19)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...
 • 23)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 24)  § 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore