Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Národné hospodárstvo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Obchod a podnikanie, Pošta a poštové služby, Štátne symboly

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD>999 DS9 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 659/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 372/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy súvisiace s prípravou na zavedenie a so zavedením ...

(2)

Na účely prípravy na zavedenie a zavedenia eura

a)
euro je jednotná mena a menová jednotka podľa osobitných predpisov1) vo všetkých zúčastnených členských ...
b)
eurozóna je regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená zúčastnenými členskými štátmi, v ktorej ...
c)
konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz5) medzi eurom a slovenskou menou, ktorý ...
d)
deň určenia konverzného kurzu je dátum vyhlásenia právne záväzného aktu Rady Európskej únie vydaného ...
e)
deň zavedenia eura je dňom prechodu na euro v hotovostnom a bezhotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej ...
f)
obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené dočasné obdobie hotovostného peňažného obehu ...
g)
majetkovými hodnotami sú bezhotovostné peňažné prostriedky a iné finančné prostriedky, peňažné pohľadávky, ...
h)
jednotkové ceny sú konečné ceny za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku, alebo ...
i)
duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) je zobrazovanie a ...
§ 2
Uplatňované princípy a zásady
(1)

Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa vo ...

(2)

Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa prepočty ...

(3)

Ak výsledkom prepočtu zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu sú konečné peňažné sumy v eurách, ...

(4)

Vykonávanie prepočtov niektorých bezhotovostných konečných súm na rovnocenné konečné sumy s vyšším počtom ...

(5)

Jednotkové ceny, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa na ...

(6)

Základňa a veličiny pre výpočet hodnoty sprostredkovateľských alebo iných operácií, ktoré sú odvodené ...

(7)

Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro sa pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie ...

DRUHÁ ČASŤ

HOTOVOSTNÝ PEŇAŽNÝ OBEH

Duálny hotovostný peňažný obeh a výmeny a používanie slovenských bankoviek a slovenských mincí

§ 3
(1)

Dňom zavedenia eura sa v hotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike prechádza zo slovenskej meny ...

(2)

Počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, právnické ...

(3)

Uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu všetky bankovky a mince, ktoré boli vydané na ...

(4)

Slovenské bankovky a slovenské mince sa odo dňa zavedenia eura postupne sťahujú z obehu prostredníctvom ...

(5)

Výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá uskutočňuje Národná banka Slovenska, ako aj ...

(6)

Výmena slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá sa uskutočňuje vo forme ich bezodplatnej výmeny ...

(7)

Národná banka Slovenska a aj banka má právo požadovať,20) aby výmena slovenských bankoviek a slovenských ...

(8)

Národná banka Slovenska a banky sú povinné uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí ...

a)
výmenu slovenských mincí
1.
uskutočňujú banky počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa zavedenia eura,
2.
uskutočňuje Národná banka Slovenska
2.1. počas obdobia piatich rokov odo dňa zavedenia eura, ak ide o iné slovenské mince ako pamätné slovenské ...
2.2. bez časového obmedzenia, ak ide o pamätné slovenské mince,
b)
výmenu slovenských bankoviek
1.
uskutočňujú banky počas obdobia jedného roka odo dňa zavedenia eura,
2.
uskutočňuje Národná banka Slovenska bez časového obmedzenia.
(9)

Pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných ...

§ 4
(1)

Od uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu nemožno v peňažnom obehu používať slovenské ...

(2)

Do uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu môžu právnické osoby a fyzické osoby pri ...

(3)

Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže pred uplynutím obdobia duálneho ...

a)
ide o pamätné mince,
b)
pri jednej platbe v hotovosti ide o viac ako 20 kusov mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo celkovo ...
c)
ide o poškodené bankovky a mince vrátane obehom opotrebovaných bankoviek a mincí, ak tento zákon neustanovuje ...
(4)

Pri platbách v hotovosti počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu povinnosť prijať platné ...

(5)

Za necelé slovenské bankovky a za inak poškodené slovenské bankovky a slovenské mince sa poskytuje náhrada ...

(6)

Náhrady sa neposkytujú za slovenské bankovky a slovenské mince, pri ktorých je podozrenie, že sú falšované ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie náhrady za poškodené slovenské bankovky alebo slovenské mince, ...

(8)

Národná banka Slovenska a banky pri predložení poškodených slovenských bankoviek alebo slovenských mincí ...

(9)

Pamätné slovenské mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ako aj ...

(10)

Pri postupe podľa odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov22) o zisťovaní ...

(11)

Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý na účel uľahčenia sťahovania ...

Ochrana slovenských bankoviek a slovenských mincí

§ 5
(1)

Reprodukcie platných alebo neplatných slovenských bankoviek a slovenských mincí, ich záznamy v elektronickej ...

(2)

Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska pri plnení jej úloh, najmä pri testovaní ...

(3)

Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobné pravidlá, ...

§ 6
(1)

Slovenské bankovky a slovenské mince sú pred falšovaním, pozmeňovaním, neoprávnenou výrobou a poškodzovaním ...

(2)

Pri odoberaní falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí, alebo predmetov ...

§ 7

Na spracovávanie slovenských bankoviek a slovenských mincí, vrátane ich spracovávania po dni zavedenia ...

TRETIA ČASŤ

BEZHOTOVOSTNÉ PEŇAŽNÉ OPERÁCIE A PLATOBNÝ STYK

§ 8
Konverzia a prevody peňažných prostriedkov
(1)

Dňom zavedenia eura sa v bezhotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike prechádza zo slovenskej ...

(2)

Každá banka je najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura povinná na svojej internetovej stránke ...

(3)

Odo dňa zavedenia eura sa skončí vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov v slovenských korunách. ...

(4)

Ak osobitný predpis neustanoví inak, prevody peňažných prostriedkov v slovenských korunách pri bankovom ...

(5)

Pri prechode na euro sa lehoty a termíny na vykonanie prevodov peňažných prostriedkov a lehoty a termíny ...

(6)

Každá banka a každý poštový podnik je najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura povinný na svojej ...

(7)

Odseky 1 až 6 rovnako platia aj pre Národnú banku Slovenska a pre Štátnu pokladnicu; ustanovenia odsekov ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSTUP PRI PREMENE MAJETKOVÝCH HODNÔT A PEŇAŽNÝCH SÚM A KONTINUITA PRÁVNYCH VZŤAHOV

§ 9
Všeobecné ustanovenia
(1)

Majetkové hodnoty znejúce na slovenskú menu, okrem slovenských bankoviek a slovenských mincí, sa odo ...

(2)

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach, ...

(3)

Ak v súdnych konaniach alebo iných konaniach pred orgánmi verejnej moci, ktoré neboli právoplatne skončené ...

(4)

Súdy a iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy a ostatné orgány verejnej moci vrátane právnických ...

(5)

Návrh na zápis, zaevidovanie, zaregistrovanie alebo iný záznam (ďalej len „zápis“) premeny majetkových ...

(6)

Ak pri premene majetkových hodnôt alebo prepočte peňažných súm zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného ...

(7)

Do obchodného registra ani do iných úradných registrov alebo úradných evidencií nemožno odo dňa zavedenia ...

(8)

Pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovných závierok a pri vedení iných obdobných evidencií a vyhotovovaní ...

(9)

Vykonanie správneho prepočtu uhrádzaného peňažného dlhu alebo iného peňažného plnenia zo slovenskej ...

(10)

Vykonanie a správnosť prepočtu cien zo slovenskej meny na eurá pri marketingu, ponuke a pri predaji ...

Premena menovitých hodnôt základných imaní

§ 10
(1)

Menovité hodnoty základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, kmeňového imania štátnych ...

(2)

Každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú ...

(3)

Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na ...

(4)

Na premenu menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa ...

§ 11
(1)

Premena menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá sa musí v rámci jednej právnickej ...

(2)

Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej ...

(3)

Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného ...

(4)

Ak štatutárny orgán právnickej osoby rozhodne o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného ...

(5)

Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného ...

§ 12
(1)

Po prijatí rozhodnutia právnickej osoby o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty ...

(2)

Informáciu o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania právnickej osoby ...

(3)

Pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej ...

(4)

Premenou menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného ...

(5)

Na návrh, ktorý bol do jedného roka po dni zavedenia eura podaný v súvislosti s premenou vrátane zápisu ...

(6)

Odo dňa zavedenia eura nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie ...

(7)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Premena menovitých hodnôt cenných papierov

§ 13
(1)

Cenné papiere znejúce na slovenskú menu sa odo dňa zavedenia eura považujú za cenné papiere znejúce ...

(2)

Každý emitent cenných papierov znejúcich na slovenskú menu je povinný bezodplatne zabezpečiť a vykonať ...

(3)

Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá možno za podmienok ...

(4)

Pri akciách alebo iných majetkových cenných papieroch, ktoré predstavujú vklady do imania alebo podiely ...

(5)

Na premenu menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších ...

§ 14
(1)

Každý emitent je po prijatí rozhodnutia o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny ...

(2)

Premena menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá je účinná jej zápisom do evidencie ...

(3)

Ak ide o premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá pri zaknihovaných cenných papieroch, ktorých ...

(4)

Ak si emitent zaknihovaných dlhových cenných papierov, zaknihovaných podielových listov alebo zaknihovaných ...

(5)

Rovnaké pravidlá, aké platia pri vykonávaní prepočtov a zápisov zmien údajov o menovitej hodnote zaknihovaných ...

(6)

Ak ide o premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá pri cenných papieroch, ktoré sú prijaté ...

§ 15
(1)

Po vykonaní premeny menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá má emitent, centrálny ...

(2)

Pri premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá sa postupuje podľa tohto zákona ...

(3)

Premenou menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a pravidiel ...

(4)

Ak na cenných papieroch, ktoré boli vydané v Slovenskej republike predo dňom zavedenia eura a ktoré ...

(5)

Emitenti majetkových cenných papierov znejúcich na slovenskú menu, ktoré budú vydané v období po určení ...

(6)

Na návrh alebo príkaz, ktorý bol do jedného roka po dni zavedenia eura podaný v súvislosti s premenou ...

(7)

Odo dňa zavedenia eura nesmie emitent cenných papierov znejúcich na slovenskú menu podať návrh ani príkaz ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 a § 13 a 14 nie je dotknutá povinnosť primerane uplatniť ustanovenia § ...

(9)

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže vydať všeobecne ...

§ 16
Prepočty peňažných údajov na osobitné účely
(1)

Evidované alebo vykazované údaje o peňažných sumách (ďalej len „peňažný údaj“) vrátane peňažných údajov ...

(2)

Na účely sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa pri prepočtoch peňažných ...

(3)

Na účely účtovníctva, daní, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, miestnych poplatkov a colné účely ...

(4)

Na štatistické účely sa pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia ...

PIATA ČASŤ

REFERENČNÉ ÚROKOVÉ SADZBY, KURZY A INDEXY

§ 17
(1)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách ...

(2)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách ...

(3)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách ...

ŠIESTA ČASŤ

DUÁLNE ZOBRAZOVANIE

§ 18
(1)

Obdobie duálneho zobrazovania, počas ktorého sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt a ...

(2)

Duálne zobrazovanie sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt vzťahuje len na ceny, platby ...

(3)

Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva výlučne podľa celého konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie ...

(4)

Duálne zobrazovanie sa pri písomnej forme, vrátane elektronickej formy, musí vykonávať jednoznačným, ...

(5)

Pri marketingu, ponukách a pri predaji alebo inom odplatnom poskytovaní výrobkov, tovarov, služieb a ...

(6)

Ak predmetom duálneho zobrazovania sú peňažné sumy uvedené na faktúrach, v zmluvách, na platobných alebo ...

(7)

Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú peňažné sumy uvedené v ustanoveniach všeobecne záväzných právnych ...

(8)

Ak predo dňom zavedenia eura bola cena duálne zobrazená v slovenských korunách a v eurách, pričom prepočet ...

(9)

Odo dňa určenia konverzného kurzu je zakázané súčasne zobrazovať a uvádzať ceny, platby a iné hodnoty ...

(10)

Metódy, postupy a spôsoby duálneho zobrazovania a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a ...

a)
vydá
1.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre oblasť ochrany spotrebiteľov pri marketingu, ponukách ...
2.
Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre oblasť finančného ...
3.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť miezd, platov a ostatného ...
4.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť zdravotného poistenia a oblasť poskytovania ...
5.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť hazardných hier,
6.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky pre ...
b)
môže vydať Ministerstvo financií Slovenskej republiky na účely účtovníctva, daní, správnych poplatkov, ...

SIEDMA ČASŤ

DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM PRAVIDIEL A POVINNOSTÍ PRI PRÍPRAVE NA PRECHOD A PRECHODE NA EURO

§ 19
Orgány dohľadu
(1)

Dohľad a kontrolu nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na ...

(2)

Národná banka Slovenska vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov52) dohľad nad dodržiavaním ...

§ 20
Opatrenia na nápravu a sankcie
(1)

Ak orgán dohľadu pri dohľade alebo kontrole nad osobou, ktorá podlieha dohľadu alebo kontrole (ďalej ...

(2)

Ak orgán dohľadu pri dohľade alebo kontrole nad podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá nepodlieha ...

(3)

Ak orgán dohľadu zistí nedostatok podľa odseku 1 alebo 2 v činnosti podnikateľa alebo právnickej osoby, ...

§ 21
Súčinnosť poskytovaná orgánom dohľadu

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, ďalšie orgány verejnej moci a iné právnické osoby a fyzické ...

§ 22
Poriadkové opatrenia
(1)

V rámci dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode ...

a)
výkon dohľadu alebo kontroly najmä tým, že neumožní alebo sťažuje výkon dohľadu alebo kontroly na mieste, ...
b)
postup v konaní pred orgánom dohľadu najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví na predvolanie ...
(2)

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť a čas trvania ...

(3)

Na konanie a rozhodovanie o uložení poriadkovej pokuty sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,50) ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 23
(1)

Právnické osoby a podnikatelia sú povinní pripraviť a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými ...

(2)

Pri prechode na euro sa na zaokrúhľovanie celkových konečných súm v eurách, ktoré majú byť skutočne ...

(3)

Cenné papiere, iné finančné nástroje a ďalšie majetkové hodnoty, ktoré sú peňažne vyjadrené v slovenskej ...

§ 24
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

(2)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „zákonné peniaze“, rozumejú sa ...

(3)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú pojmy „slovenské platidlá“, „slovenské ...

(4)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „cudzia mena“ alebo „zahraničná ...

(5)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch ustanovuje, že určitá sadzba, základ sadzby, ...

(6)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na slovenské bankovky a slovenské mince, na ...

(7)

Na prepočet sadzieb, ktoré sú ustanovené v § 20 ods. 2 a 3 a § 22 ods. 2, na slovenskú menu sa v období ...

(8)

Na elektronických zobrazovacích zariadeniach pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb57) ...

§ 25
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

§ 7 zákona č. 49/1918 Zb. o zavedení obchodných platidiel,

2.

§ 1 a 8 zákona č. 187/1919 Zb., ktorým sa upravuje obeh a správa platidiel v československom štáte a ...

3.

zákon č. 25/1944 Sl. z. o vydaní päťdesiatkorunových pamätných mincí,

4.

§ 9 a 10 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného ...

5.

čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu ...

6.

vládne nariadenie č. 239/1948 Zb. o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania ...

7.

vládne nariadenie č. 203/1949 Zb. o razbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia ...

8.

vládne nariadenie č. 255/1949 Zb. o razbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov ...

9.

vládne nariadenie č. 39/1951 Zb. o razbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia ...

10.

vládne nariadenie č. 34/1954 Zb. o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé ...

11.

vládne nariadenie č. 47/1957 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs,

12.

vládne nariadenie č. 105/1965 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs,

13.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 23/1971 Zb. o doplnení sústavy zákonných ...

14.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1972 Zb. o doplnení sústavy zákonných ...

15.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 108/1973 Zb. o doplnení sústavy zákonných ...

16.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 70/1985 Zb. o doplnení sústavy zákonných ...

17.

nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 142/1990 Zb. o doplnení sústavy zákonných ...

18.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 27/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu ...

19.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej ...

20.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/1998 z 11. septembra 1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...

1.

V § 1 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je súčasťou Európskeho systému ...

2.

V § 2 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa na začiatok vkladajú tieto slová: „podporuje plynulé fungovanie platobných ...

4.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom odo dňa zavedenia ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24 a čl. 31 Protokolu o Štatúte Európskeho ...

5.

V § 2 ods. 2 sa za slovo „účasti“ vkladajú slová „a cieľov1ac)“ a slovo „bánk.“ sa nahrádza slovami ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1ac až 1ae znejú:

„1ac) Čl. 105 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení. Čl. 2 Protokolu o Štatúte ...

6.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Národná banka Slovenska zverejňuje informácie a správy Európskej centrálnej banky o činnosti ...

7.

V § 4 ods. 2 sa slovo „zastupuje“ nahrádza slovami „môže zastupovať“ a vypúšťajú sa slová „súvisiacich ...

8.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci Európskej centrálnej banky ani ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:

„1ca) Napríklad čl. 111 ods. 4 a 5, čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom ...

9.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1cb znie:

„1cb) Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) z 31. augusta 2000 ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slovo „rozhoduje“ nahrádza slovami „vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke ...

11.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(§ 38)“.

12.

V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) rozhoduje o postupe Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri vydávaní eurobankoviek ...

13.

V § 6 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj schvaľuje návrhy zákonov, ktoré vláde ...

14.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) rozhoduje o ďalších záležitostiach vyhradených alebo zverených do pôsobnosti bankovej rady.1g)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

„1g) Napríklad § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z., § 8 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej ...

15.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Banková rada je pri výkone svojich právomocí a pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 povinná rešpektovať ...

16.

V § 7 ods. 4 štvrtej vete sa slová „Za člena bankovej rady môže byť vymenovaná“ nahrádzajú slovami „Členom ...

17.

V § 7 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Člen bankovej rady je povinný vykonávať ...

18.

V § 7 ods. 6 sa slová „osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť,“ nahrádzajú slovami „osoby, ktorá ...

19.

V § 7 ods. 7 druhej vete sa slovo „Guvernér“ nahrádza slovami „Banková rada nesmie ovplyvňovať guvernéra ...

20.

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:

„2ba) Čl. 14 ods. 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

21.

V § 7 ods. 10 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a časť vety za bodkočiarkou sa nahrádza týmito slovami: ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2d a 2e znejú:

„2d) § 109 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. Čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ...

22.

V § 7 odsek 11 znie:

„(11) Národná banka Slovenska uzatvorí s každým členom bankovej rady písomnú zmluvu o výkone funkcie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2f, 2g a 2h znejú:

„2f) § 566 až 576 Obchodného zákonníka. 2g) Napríklad čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 2h) § ...

23.

V § 8 ods. 1 tretej vete sa slovo „vymenovaných“ nahrádza slovom „prítomných“.

24.

V § 8 ods. 4 tretej vete sa za slovo „výsledku“ vkladajú slová „a materiálov zo“.

25.

V § 9 ods. 1 prvej vete sa slovo „guvernér;“ nahrádza slovami „guvernér, ktorý koná v jej mene,2i) ak ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2i a 2j znejú:

„2i) Napríklad § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 9 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, § 16 ods. 2 ...

26.

V § 12 ods. 1 sa slová „úloh podľa § 2 tohto zákona“ nahrádzajú slovami „svojich úloh“.

27.

V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorých predkladateľom nie je Národná banka Slovenska; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2k znie:

„2k) Napríklad rozhodnutie Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov ...

28.

§ 15 znie:

„§ 15 (1) Národná banka Slovenska má v súlade s osobitnými predpismi1aa) právo vydávať eurobankovky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 16 a čl. 44 Protokolu ...

29.

V § 16 sa vypúšťa odsek 1, súčasne sa zrušuje označenie odseku 2 a slová „v slovenských korunách ani ...

30.

V § 17 ods. 1 sa slovo „riadi“ nahrádza slovami „podľa osobitných predpisov platných pre eurobankovky ...

31.

V § 17 ods. 3 sa slová „analýzu a monitorovanie falzifikátov eurových bankoviek a eurových mincí.“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ...

32.

§ 17a až 17g znejú:

„§ 17a (1) Pri peňažných platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3n znejú:

„3b) § 273 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 3c) Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskeho ...

33.

§ 17h sa dopĺňa odsekom 1, ktorý znie:

„(1) Národná banka Slovenska uverejňuje nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre, základné ochranné ...

Doterajší text § 17h sa označuje ako odsek 2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3o a 3p znejú:

„3o) Napríklad § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke ...

34.

V § 17h ods. 2 sa vypúšťa písmeno a) a písmená c) až g) a súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

35.

Nadpis piatej časti znie: „OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA“.

36.

§ 18 a 19 vrátane nadpisu nad § 18 znejú:

„Všeobecné ustanovenia o obchodoch Národnej banky Slovenska § 18 Národná banka Slovenska je oprávnená ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a, 4aa, 4ab a 4ac znejú:

„4) Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24, čl. 31 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu ...

37.

§ 20 a 21 znejú:

„§ 20 Národná banka Slovenska podľa pravidiel platných pre Eurosystém vykonáva činnosti, ktoré súvisia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ad znie:

„4ad) Napríklad čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3 a čl. 19, 20 a 42 Protokolu o Štatúte ...

38.

Označenie a nadpis šiestej časti sa vypúšťa.

Doterajšia siedma časť až dvanásta časť sa označujú ako šiesta časť až jedenásta časť.

39.

§ 22 až 24 znejú:

„§ 22 Národná banka Slovenska je oprávnená obchodovať s cennými papiermi a inými majetkovými hodnotami, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4ae až 4ai znejú:

„4ae) Napríklad čl. 17 a 18 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

40.

V § 26 písm. a) a b) sa odkaz 5 nahrádza odkazom 4ca.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ca znie:

„4ca)
§ 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

41.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na usmernenie peňažného trhu“ a slová „pokladničné poukážky a iné“ ...

42.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s cieľom zabezpečovania kurzu pre štátne cenné papiere“ a slovo „ďalšie“. ...

43.

V § 27a sa vypúšťa odsek 1 a zároveň sa zrušuje označenie odseku 2.

44.

V nadpise šiestej časti sa slová „DEVÍZOVOM HOSPODÁRSTVE“ nahrádzajú slovami „DEVÍZOVEJ OBLASTI“.

45.

§ 28 znie:

„§ 28 (1) Národná banka Slovenska má v úschove a spravuje devízové rezervy v zlate a v devízových hodnotách, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4e a 4f znejú:

„4e) Napríklad čl. 23 a 31 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

46.

V § 29 sa vypúšťajú písmená a) a c).

Doterajšie písmená b), d), e) a f) sa označujú ako písmená a), b), c) a d).

47.

V § 29 písm. b) sa slovo „vydáva“ nahrádza slovami „môže vydávať“.

48.

V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „meny a“.

49.

V § 30 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a postavenia a pôsobnosti Národnej banky Slovenska“. ...

50.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci inštitúcií a orgánov Európskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad čl. 5, čl. 106, čl. 107 ods. 5 a 6, čl. 110 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 4 ...

51.

V § 31 ods. 1 časti vety pred bodkočiarkou sa za slová „Národná banka Slovenska“ vkladajú slová „v súlade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) Čl. 22 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.“. ...

52.

V § 33 ods. 2 sa slová „zabezpečuje spoluprácu“ nahrádzajú slovami „sa podieľa na spolupráci“.

53.

V § 34a ods. 1 sa slovo „zákonov;5g)“ nahrádza slovom „predpisov;5g)“ a na konci poznámky pod čiarou ...

54.

V § 34a ods. 2 sa slovo „zákonov“ nahrádza slovom „predpisov“.

55.

V § 34a odsek 3 znie:

„(3) Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba môže odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií ...

56.

V § 35 sa slovo „nevyhnutnom“ nahrádza slovom „potrebnom“.

57.

V nadpise deviatej časti sa na začiatok vkladajú slová „ÚČTOVNÍCTVO A“.

58.

§ 38 a 39 znejú:

„§ 38 (1) Národná banka Slovenska odo dňa zavedenia eura vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7d, 8, 8a, 8b a 9 znejú:

„7d) Napríklad čl. 26 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

59.

V § 41 na konci poslednej vety sa nad slovo „bánk.“ umiestňuje odkaz 9aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa) Čl. 10 ods. 10.4 a čl. 38 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

60.

§ 41a znie:

„§ 41a (1) Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému podporuje odo dňa zavedenia eura všeobecné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ab znie:

„9ab) Čl. 14 ods. 14.3 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ...

61.

V § 43 sa na konci pripája táto veta: „Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzťahujú ...

62.

V § 44 písmeno b) znie:

„b) rozhodnutia bankovej rady o určení výšky ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu ...

63.

V § 45 ods. 1 sa slová „pokutu až do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „peňažnú pokutu v platnej menovej ...

64.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:

„§ 45a Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na vzťahy, ktoré inak upravia právne záväzné akty inštitúcií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Napríklad čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona ...

65.

V § 49aa ods. 1 sa slová „eurových mincí“ nahrádzajú slovom „euromincí“ a slová „eurové bankovky a eurové ...

66.

Za § 49aa sa vkladá § 49ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49ab Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Ustanovenia § 7 až 9 o členoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

2.

Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24b Spoločné a prechodné ustanovenia účinné odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike Odo dňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

Čl. IV

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 93 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo 250 eur, ...

2.

V § 93 ods. 3 prvá veta znie: „Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej ...

3.

V § 97 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon neustanovuje ...

4.

V § 108 odsek 1 znie:

„(1)
Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 eur.“.

5.

V § 109 odsek 1 znie:

„(1)
Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur.“.

6.

V § 109 ods. 2 druhej vete sa slová „musí byť však deliteľná tisícom“ nahrádzajú slovami „musí však ...

7.

V § 111 ods. 1 druhá veta znie: „Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných ...

8.

V § 125 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,“.

9.

V § 127 odsek 2 znie:

„(2) Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania ...

10.

V § 141 odsek 1 znie:

„(1) Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov okrem prípadov, keď zákon ...

11.

V § 155 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak,“.

12.

V § 157 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný ...

13.

V § 157 ods. 1 štvrtá veta znie: „Menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurách, ak osobitný zákon neustanovuje ...

14.

V § 162 odsek 3 znie:

„(3)
Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.“.

15.

V § 187 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,“.

16.

V § 223 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška členského vkladu sa môže pre jednotlivých členov ...

17.

V § 223 ods. 3 druhá veta znie: „Zapisované základné imanie musí byť najmenej 1 250 eur.“.

18.

V § 226 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon neustanovuje ...

19.

V § 235 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nedeliteľný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom ...

20.

V § 239 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,“.

21.

V § 369 ods. 1 prvej vete a druhej vete sa slová „Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

22.

Za § 768d sa vkladá § 768e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768e Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 V rámci prípravy na zavedenie eura v Slovenskej ...

Čl. V

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 2 sa slová „sa vykonáva“ nahrádzajú slovami „je neverejný a vykonáva sa“.

2.

V § 2 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.

3.

V § 2 ods. 6 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovania terorizmu“.

4.

V § 14 ods. 8 sa slovo „rozklad“ nahrádza slovami „opravný prostriedok“.

5.

V § 40 ods. 10 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

6.

V § 42 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „celkové finančné náklady potrebné na vrátenie prostredníctvom ...

7.

V § 42 ods. 7 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

Čl. VI

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

„r)
investičné certifikáty,“.

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).

2.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
v eurách najmenej 25 eur a vyššie hodnoty vždy v celých násobkoch sumy 25 eur, alebo“.

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.

3.

V § 3 ods. 2 písm. c) treťom bode sa slovo „cudzej“ nahrádza slovom „inej“.

4.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.

Zároveň sa druhý a tretí bod označujú ako prvý a druhý bod.

5.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Investičné certifikáty (1) Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná ...

6.

V § 5 písm. d), e) a j) sa slová „dohody o budúcich úrokových mierach“ nahrádzajú slovom „forwardy“.

7.

V § 8 písm. d) sa slovo „cudzej“ nahrádza slovom „inej“.

8.

V § 10 ods. 3 sa za slovo „dlhopisy“ vkladá čiarka a slová „investičné certifikáty“.

9.

V § 28 ods. 3 písm. d) sa za slovo „zmluvy,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska, Európska centrálna ...

10.

V § 45 odsek 6 znie:

„(6) Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska vzniká ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) Napríklad § 18, 19 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...

11.

V § 50 ods. 1 tretia veta znie: „To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému ...

12.

V § 53a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného ...

13.

V § 53a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47h znie:

„47h) § 18, 19 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...

14.

V § 54 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

15.

V § 54 ods. 11 sa slová „35 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „730 000 eur“.

16.

V § 54 odsek 12 znie:

„(12) Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. ...

17.

V § 54 odsek 13 znie:

„(13) Základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 12, ktorý nie je pri poskytovaní investičných ...

18.

V § 61 ods. 1 písm. a) sa slová „cenných papierov vydaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami ...

19.

V § 61 ods. 8 sa slovo „neprevzala“ nahrádza slovom „prevzala“.

20.

V § 71 ods. 6 písm. c) sa slová „viazaný agent“ nahrádzajú slovami „viazaného agenta“.

21.

V § 71d ods. 3 sa za slovo „manažmentu“ vkladajú slová „a dozornej rade“.

22.

V § 71o ods. 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

23.

V § 73 ods. 4 sa číslo „9“ nahrádza číslom „3“.

24.

V § 73 ods. 5 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a pred financovaním terorizmu“.

25.

V § 73 ods. 7 sa číslo „12“ nahrádza číslom „6“.

26.

V § 73f ods. 6 sa za slovo „poskytovaní“ vkladajú slová „investičného poradenstva alebo“.

27.

V § 73h ods. 1 úvodnej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo b)“.

28.

V § 73i ods. 2 sa za slová „uzavrieť s“ vkladá slovo „neprofesionálnym“.

29.

V § 73j ods. 4 sa vypúšťa slovo „otvorených“ a slová „obchodník s cennými papiermi je povinný zaslať ...

30.

V § 73m sa slová „úverov, upravuje sa“ nahrádzajú slovami „úverov a upravujúcich“.

31.

V § 73o ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na určovanie toho, či obchodník s cennými papiermi je ...

32.

V § 73r ods. 4 tretia veta znie: „Tieto tretie osoby musia mať zavedené postupy vykonávania pokynov, ...

33.

V § 75 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch ...

34.

V § 75 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ...

35.

V § 76 ods. 2 sa slová „slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska60) platného“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„60) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

36.

V § 79a ods. 2 sa za slovo „Ustanovenia “ vkladajú slová „§ 61a ods. 1, 2, 4 až 9,“.

37.

V § 84 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

38.

V § 84 ods. 7 prvej vete a druhej vete sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

39.

V § 85 ods. 4 druhej vete sa slová „kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčný ...

40.

V § 86 ods. 5 sa slovo „konaní.76)“ nahrádza slovami „konaní;76) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 76 a 76a znejú:

„76) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...

41.

V § 87 ods. 2 prvej vete sa slová „sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa ...

42.

V § 87 ods. 3 poslednej vete sa slovo „koruny“ nahrádza slovom „eurá“.

43.

V § 88 ods. 8 sa slová „kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčného ...

44.

V § 91 ods. 1 písm. b) sa slová „cenných papierov, ktorých emitentom je Slovenská republika (ďalej len ...

45.

V § 91 ods. 2 sa slovo „ustanovenom“ nahrádza slovami „a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi88a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:

„88a) § 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

46.

V § 91 ods. 3 sa nad slovo „Slovenska,“ umiestňuje odkaz 88b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 88b znie:

„88b) § 18, 19, 23 a 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...

47.

V § 91 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Fond môže zo svojich finančných prostriedkov ...

48.

V § 93 ods. 2 sa slovo „Jej“ nahrádza slovom „Ich“ a v § 95 ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „ich“. ...

49.

V § 93 ods. 3 a § 169 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

50.

V § 99 ods. 4 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) evidovať iné finančné nástroje ako cenné papiere na účtoch majiteľov a údaje o týchto finančných ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

51.

V § 103 ods. 2 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

„r) spôsob a postup nakladania so zahraničnými zaknihovanými cennými papiermi, ak centrálny depozitár ...

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).

52.

V § 105a ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „zahraničného obchodníka s cennými papiermi“ ...

53.

V § 110 ods. 1 písm. c) sa slovo „dohľadu,93)“ nahrádza slovami „dohľadu, vykonávania operácií a plnenia ...

54.

V § 110 ods. 1 písmená i) a j) znejú:

„i) Národnému bezpečnostnému úradu, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 97a a 97b znejú:

„97a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

55.

V § 133 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

56.

V § 136 ods. 1 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.

57.

V § 143f ods. 1 písm. c) sa slová „§ 138 ods. 5 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 143b písm. d)“.

58.

V § 144 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 v úvodnej vete sa nad slová „osobitných zákonov“ umiestňuje odkaz ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110e znie:

„110e) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 až 15 zákona č. 659/2007 ...

59.

V poznámke pod čiarou k odkazu 111 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon ...

60.

V § 169 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

61.

V § 173f ods. 2 úvodnej vete sa slovo „vzťahuje“ nahrádza slovom „nevzťahuje“.

62.

Za § 173h sa vkladá § 173i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173i Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) V rámci prípravy na zavedenie eura v Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 125 znie:

„125)
Zákon č. 659/2007 Z. z.“.

63.

V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

Čl. VII

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
v eurách najmenej 25 eur a vyššie hodnoty vždy v celých násobkoch sumy 25 eur alebo“.

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.

2.

V § 3 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slovo „cudzej“ nahrádza slovom „inej“.

3.

V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.

Zároveň sa druhý a tretí bod označujú ako prvý a druhý bod.

4.

V § 3 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento alebo osobitný ...

5.

V § 3 ods. 5 druhej vete sa slovo „Úrad“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“ a v časti vety za ...

6.

V § 22 ods. 3 druhej vete sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

7.

V § 25 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“. ...

8.

Za § 27c sa vkladá § 27d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27d Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Ak na dlhopise, ktorý bol vydaný v Slovenskej ...

Čl. VIII

Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový sa mení a dopĺňa takto:

1.

V čl. I § 41 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

2.

V čl. I § 48 ods. 2 sa slová „úradnej diskontnej sadzby Štátnej banky Československej“ nahrádzajú slovami ...

3.

V čl. I § 69 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

4.

V čl. II § 36 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

5.

V čl. II § 51 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

6.

V čl. III § 8 ods. 1 sa slová „osobitné ustanovenia o šekovej službe Štátnej banky československej“ ...

7.

V čl. III sa za § 9 vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Ak na zmenkách alebo na šekoch, ktoré boli ...

Čl. X

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. c) prvom bode a druhom bode, § 38 ods. 1, § 67 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) sa slová ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. n) sa slová „hypotekárne obchody“ nahrádzajú slovami „osobitné hypotekárne obchody ...

3.

V § 2 ods. 5 sa slovo „Činnosti“ nahrádzajú slovami „Bankové činnosti“.

4.

V § 5 písm. i) sa slovo „obchodom“ nahrádza slovami „bankovým obchodom (ďalej len „obchod")“.

5.

V § 6 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.

6.

V § 11 ods. 7 sa slová „§ 6 ods. 7 prvá veta a ods. 8,“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 8 prvá veta a ods. ...

7.

V § 37 ods. 8 písm. d) sa za slovo „funkcií“ vkladajú slová „pre banku“.

8.

V § 41 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon ...

10.

V § 84 ods. 2 a § 85a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty ...

11.

V § 84 ods. 3 a § 85a ods. 4 sa slová „kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska,31) platným“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

12.

V § 87 ods. 2 písm. i) sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“.

13.

V § 89 ods. 2 prvej vete sa slová „totožnosti klienta73)“ nahrádzajú slovami „totožnosti klienta podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

14.

V § 91 ods. 3 sa za slovo „podať“ vkladajú slová „Národnej banke Slovenska,“.

15.

V § 91 ods. 4 písm. b) sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo súdu“.

16.

V § 91 ods. 4 písm. g) sa za slovom „operácií“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „trestnej činnosti“ ...

17.

V § 91 ods. 4 písm. k) sa slová „podľa osobitného predpisu,86a)“ nahrádzajú slovami „v ich pôsobnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

„86a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

18.

V § 93a ods. 7 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a pred financovaním terorizmu“.

19.

Za § 122f sa vkladá § 122g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122g Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Každá banka, iná úverová inštitúcia [§ 5 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:

„95)
Zákon č. 659/2007 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. c) prvom a druhom bode sa slová „slovenskej mene a v cudzej mene“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 2 ods. 4 druhej vete sa slová „slovenskej mene a v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „eurách a v inej ...

3.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.“. ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

2.

V § 7 ods. 4 prvej vete sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „eurách“ a v druhej vete sa slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

3.

V § 8 ods. 4 sa slovo „konaní.12)“ nahrádza slovami „konaní;12) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 12aa znejú:

„12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...

4.

V § 9 ods. 1 prvej vete sa slová „slovenskej mene.13)“ nahrádzajú slovami „eurách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

5.

V § 9 ods. 3 poslednej vete sa slovo „koruny“ nahrádza slovom „eurá“.

6.

V § 10 ods. 8 sa slová „podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska9)“ nahrádzajú slovami „v eurách ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15h znie:

„15h) § 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

8.

V § 13 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „požiadať“ vkladajú slová „Garančný fond investícií,“ a nad slovo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ha znie:

„15ha) § 18, 19, 23 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...

9.

V § 13 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Fond môže zo svojich finančných prostriedkov ...

10.

V § 16 ods. 2 a § 20 ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „ich“.

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

1.

V § 7 ods. 1 a 2 sa slovo „slovenskej“ nahrádza slovami „mene euro“.

2.

V § 7 ods. 3 sa slovo „slovenskú“ nahrádza slovami „menu euro“.

3.

V § 43 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31.

4.

Slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení nahrádzajú ...

Čl. XV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 23 ods. 11 sa slová „slovenské koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.

2.

V § 75 ods. 2 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „eurách“ a slová „štyri desatinné miesta“ ...

3.

V § 114 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.

4.

V § 115 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „osobitných predpisoch“ umiestňuje odkaz 93a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení ...

5.

Za § 123i sa vkladá § 123j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123j Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Každá dôchodková správcovská spoločnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 98 znie:

„98)
§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.“.

Čl. XVI

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 28 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.

2.

V celom § 61 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „eurách“.

3.

V § 70 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.

4.

V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „osobitných predpisoch“ umiestňuje odkaz 45a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení ...

5.

Za § 87d sa vkladá § 87e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87e Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Každá doplnková dôchodková spoločnosť je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52)
§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.“.

Čl. XVII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 56 ods. 1 sa slová „slovenské koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.

2.

V § 64 ods. 5 sa slovo „dve“ nahrádza slovom „štyri“.

3.

V § 116 ods. 8 sa slová „celé slovenské koruny“ nahrádzajú slovami „10 eurocentov“.

4.

V § 129 ods. 2 sa slová „celé slovenské koruny nahor“ nahrádzajú slovami „10 eurocentov nadol“.

5.

V § 138 ods. 1 písm. a) sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“ a slová „slovenskú menu“ ...

6.

V § 138 ods. 25 sa slová „slovenské koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.

7.

V § 168 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) z finančných prostriedkov poskytnutých na krytie výdavkov súvisiacich so zavedením eura v Slovenskej ...

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).

8.

Za § 293aq sa vkladá § 293ar, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293ar Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Suma dávky, na ktorú vznikol nárok predo ...

Čl. XVIII

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...

V § 10 ods. 2 sa slová „slovenské koruny“ nahrádzajú slovami „eurocenty“.

Čl. XIX

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „hráč“ vkladajú slová „po zaplatení vkladu“.

2.

V § 3 ods. 4 písm. c) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 50 eurocentov“.

3.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 1 500 eur“.

4.

V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V každom kasíne musí byť umiestnených ...

5.

V § 5 ods. 1 druhej vete sa za slovo „aj“ vkladá slovo „videohry,“.

6.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

7.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vydáva poverenia na výkon dozoru, ak je súčasťou dozoru technická kontrola.“.

8.

V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom náklady ...

9.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slová „výkon dozoru“ vkladajú slová „alebo poverením na výkon dozoru, ak ...

10.

§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na území Slovenskej republiky propagujú hazardné hry, na ...

11.

V § 20 ods. 6 písm. j) sa slová „splnení povinnosti“ nahrádzajú slovami „vinkulácii finančnej zábezpeky ...

12.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) ...

13.

V § 23 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť prevádzkovateľa ...

14.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa miesta, kde sa bude ...

15.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak prevádzkovateľ hazardných hier premiestni výherný prístroj na územie inej obce, je povinný vrátiť ...

16.

V § 30 ods. 1 sa slová „v rozsahu poverenia“ nahrádzajú slovami „vykonávaná v rozsahu a za podmienok ...

17.

V § 30 ods. 2 sa slovo „zabezpečiť“ nahrádza slovami „písomne požiadať poverenú skúšobňu o“.

18.

V § 32 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
hernú menu,“.

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

19.

V § 35 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:

„(17) Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov je povinný ...

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.

20.

V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

21.

V § 36 ods. 2 úvodné vety znejú:

„Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky ...

22.

V § 36 ods. 2 písm. c) sa slová „orgán, ktorý prevádzkovateľovi udelil individuálnu licenciu alebo ktorý ...

23.

V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.

24.

V § 36 ods. 4 písm. a) sa za slová „žrebových lotériách“ vkladá čiarka a slová „okamžitých lotériách“. ...

25.

V § 36 ods. 4 písm. d) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 750 000 eur“.

26.

V § 36 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) výherných prístrojoch za každý výherný prístroj na úrovni 150 eur, najmenej však na úrovni 60 000 ...

27.

V § 36 ods. 4 písm. f) sa čiarka nahrádza slovami „na jedno kasíno,“.

28.

V § 36 ods. 4 písmeno g) znie:

„g)
hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) na úrovni 750 000 eur.“.

29.

V § 37 ods. 1 písm. k) sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.

30.

V § 37 ods. 4 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 5 eur“.

31.

V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak odvody podľa odseku 1 neboli uhradené v lehote splatnosti, orgán dozoru, ktorý vykonáva správu ...

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

32.

V § 40 ods. 4 sa slová „do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „nepresahujúcou úroveň 5 000 eur“.

33.

V § 41 ods. 2 úvodnej vete sa slová „nad 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „presahujúcou úroveň 5 000 eur“. ...

34.

V § 41 ods. 2 písm. b) sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „vydania“.

35.

V § 42 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú slová „na úrovni“ a v písmenách a) a b) sa slová „200 ...

36.

V § 48 odsek 3 znie:

„(3) Vklad nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru a výhra v jednej hazardnej ...

37.

V § 50 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „sumu na úrovni 3 000 eur“.

38.

V § 51 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom technických zariadení ...

39.

V § 51 ods. 6 sa za slová „obsluhovaných priamo hráčmi“ vkladajú slová „alebo päť a viac terminálov ...

40.

V § 54 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 5 eur“.

41.

V § 54 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prípadné škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej ...

42.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak pokuty alebo sankčné úroky podľa odseku 1 neboli uhradené v lehote splatnosti, orgán dozoru, ...

43.

V § 56 ods. 1 sa slová „prevádzkovateľovi hazardnej hry“ nahrádzajú slovami „dozorovanému subjektu podľa ...

44.

V § 56 ods. 2 sa slová „prevádzkovateľovi hazardnej hry“ nahrádzajú slovami „dozorovanému subjektu podľa ...

45.

V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 8 a § 54 ods. 13.“.

46.

V § 57 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 8 a § 54 ods. 13 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

47.

Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie:

„§ 57a Ministerstvo môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví a) požiadavky na zariadenia ...

48.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58a Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Prevádzkovatelia hazardných hier a poverené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XX

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 6 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „okrem podaní, ktoré podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d) Napríklad § 768e Obchodného zákonníka, § 9 ods. 5 a § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení ...

Čl. XXI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., ...

1.

V § 18 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú slová „v platnej menovej jednotke“ a v písmene b) sa ...

2.

V § 18 ods. 2 sa slová „až do výšky 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v platnej menovej jednotke až ...

3.

V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri ukladaní pokút za porušenie cenovej disciplíny, ktoré ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...

4.

Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23c Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008 Na prepočet sadzieb ustanovených v § 18 ods. ...

Čl. XXIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...

V § 3 ods. 6 písm. i) sa vypúšťajú slová „bankoviek, mincí a“.

Čl. XXIV

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., ...

V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

Čl. XXVI

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

1.

V § 18 ods. 1 a § 24 ods. 5 písm. d) sa slová „slovenskej mene alebo v cudzej mene“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Eximbanka predkladá informácie a podklady o svojej činnosti Národnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...

3.

V § 24 ods. 5 písm. e) sa slová „slovenskej mene alebo v cudzej mene v tuzemsku alebo do zahraničia“ ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2b ods. 1 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tieto ...

2.

V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 2 ods. 1, 5, 7 a 8 a § 11 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...

3.

V § 6 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len „cezhraničné ...

4.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné platby, pri ktorých sa suma prevodu ...

5.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Jediný účet je evidenčný účet, ktorý je súhrnom zostatkov účtov Štátnej pokladnice vedených v Európskej ...

6.

V § 11 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zostatky peňažných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, ...

7.

V § 13 ods. 1 sa slová „až do výšky jedného milióna slovenských korún“ nahrádzajú slovami „v platnej ...

8.

V § 19 ods. 2 druhá veta znie: „Prevody prostriedkov v cudzej mene vykonáva Štátna pokladnica na zmluvnom ...

9.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Vzťah Štátnej pokladnice k centrálnym bankám a iným bankovým subjektom (1) Na vykonávanie tuzemských ...

10.

Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23c Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008 Na prepočet sadzby ustanovenej v § 13 ods. 1 ...

Čl. XXIX

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

2.

V § 17a ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v listinnej podobe“.

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:

„12b) § 11 zákona č. 566/2001 Z. z. 12c) § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. 12d) Zákon č. 566/2001 ...

4.

V § 17e ods. 4 sa odkaz 12kk nahrádza odkazom 12d. Poznámka pod čiarou k odkazu 12kk sa vypúšťa.

Čl. XXX

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XXXI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem ustanovení čl. XXII bodov 2. až 4. [§ 3 ods. 11, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad čl. 4 ods. 2, čl. 106, čl. 121 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 5 a čl. 249, 253 a ...
 • 2)  Čl. 123 ods. 4 a 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení. Čl. 1 písm. a) a f) a ...
 • 3)  Napríklad čl. 111 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, Menová dohoda uzavretá ...
 • 4)  Napríklad čl. 105 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 3 ods. 3.1 Protokolu ...
 • 5)  Čl. 1 tretia zarážka a čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97. Čl. 1 písm. c) a čl. 3 nariadenia ...
 • 6)  Čl. 123 ods. 5 a čl. 249, 253 a 254 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení. Nariadenie ...
 • 7)  Čl. 122 ods. 2 a čl. 249, 253 a 254 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení. Rozhodnutie ...
 • 8)  Napríklad § 1 ods. 1, § 2 ods. 1 a 2 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. ...
 • 9)  Napríklad § 11 ods. 1, § 76, 118 a § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, § 78 a 105a zákona č. 312/2001 ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/1998 ...
 • 12)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 13)  Čl. 4 ods. 10 a 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva ...
 • 14)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 15)  Napríklad § 111 až 114 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 16)  Napríklad čl. 4 ods. 2, čl. 106, čl. 121 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 5 a čl. 220, 234, ...
 • 17)  Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97.
 • 18)  § 6 ods. 2 písm. e) a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
 • 19)  § 2 ods. 1, 5, 7 a 8, § 5 písm. p) a r) a § 11 ods. 1 až 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20)  Čl. 15 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 v platnom znení.
 • 21)  Čl. 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 v platnom znení.
 • 22)  Napríklad § 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane ...
 • 23)  § 1 písm. c), § 7 a 8 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24)  § 10 ods. 1 a 8 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
 • 25)  Napríklad § 10 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 26)  Napríklad § 17, § 270 až 273 a § 280 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Medzinárodný dohovor o ...
 • 27)  Napríklad § 17e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 28)  Napríklad § 17f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 29)  § 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 30)  Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad § 7 ods. 1, 2 a 4, § 11, § 16 ods. 1 a § 20 zákona č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 33)  Napríklad § 109 ods. 2 druhá veta a § 157 ods. 1 tretia veta Obchodného zákonníka, § 3 ods. 2 písm. ...
 • 34)  Napríklad § 121 Občianskeho súdneho poriadku, § 32 ods. 2 a § 34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb., § 29 ...
 • 35)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 10 a 11 a § 17 ...
 • 37)  Napríklad § 58, § 59 ods. 1, § 93 ods. 2 a 3, § 105 ods. 1, § 108 ods. 1, § 109 ods. 1, § 154 ods. 1, ...
 • 38)  Napríklad § 5 ods. 1, 5 a 6 a § 7 ods. 16 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 657/2007 Z. z., ...
 • 39)  Napríklad § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 1 a § 102 ods. ...
 • 40)  Napríklad § 67, 124, 217 a 235 Obchodného zákonníka, § 8 ods. 4 písm. a) a § 9 ods. 1 zákona č. 111/1990 ...
 • 41)  Napríklad § 125 ods. 1 písm. e), § 142 až 147, § 187 ods. 1 písm. b), § 202 až 210, § 223 ods. 9 a § ...
 • 42)  Napríklad § 129 ods. 1 druhá veta, § 184 ods. 3, § 202 ods. 2, § 212, § 239 ods. 2 druhá veta a § 769 ...
 • 43)  Napríklad § 5 písm. j) a § 44 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení ...
 • 44)  Napríklad § 12 ods. 7, § 111 ods. 1 písm. a) bod 5 a § 125a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 45)  
 • 46)  § 28 ods. 2 a § 49ab ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona ...
 • 47)  Napríklad § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z., § 4a zákona č. 507/2001 ...
 • 48)  Napríklad zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových ...
 • 49)  Napríklad § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ...
 • 50)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 51)  § 20 ods. 1 druhá veta zákona č. 250/2007 Z. z.
 • 52)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 53)  Napríklad čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 ...
 • 54)  § 2 písm. i) a § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  Napríklad § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 520/2003 ...
 • 56)  Napríklad § 15 až 17h zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 57)  § 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 1 písm. g) a príloha MI-007 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách. ...
 • 59)  § 1 písm. e) a príloha MI-005 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore