Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 500/2001 účinný od 01.05.2004


Platnosť od: 05.12.2001
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD228 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 500/2001 účinný od 01.05.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 500/2001 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

Slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona ...

2.

Slová „česko-slovenský“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „slovenský“ ...

3.

Slovo „Kčs“ sa v celom texte nahrádza slovom „Sk“.

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Sídlom právnickej osoby je adresa, z ktorej sa riadi činnosť právnickej osoby. Miestom podnikania ...

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice ...

6.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať ...

7.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a (1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených ...

8.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného ...

9.

V § 7 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku ...

10.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný ...

11.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie ...

12.

V § 12 ods. 1 druhá veta znie:

„Ďalej môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré ...

13.

§ 13 znie:

„§ 13 (1) Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca. Právnická ...

14.

Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak osoba svojím konaním prekročí rozsah poverenia podľa odseku 1, toto konanie podnikateľa ...

15.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu ...

16.

§ 21 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na fyzické osoby s bydliskom v niektorom z členských štátov ...

17.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Slovenská právnická osoba môže byť založená len podľa slovenského práva, ak zákon ...

18.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Zahraničná právnická osoba založená na účel podnikania môže premiestniť svoje sídlo ...

19.

§ 27 a 28 znejú:

„§ 27 (1) Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov (ďalej len „zapísané ...

20.

Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 28a Zbierka listín (1) Zbierka listín, ktorá je súčasťou obchodného registra, obsahuje ...

21.

Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Podnik zahraničnej osoby alebo organizačná zložka podniku zahraničnej osoby sa zapisuje ...

22.

V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o občana členského štátu ...

23.

V § 31 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

24.

V § 33 ods. 1 sa za slová „do obchodného registra“ vkladajú slová „a oznámenie o uložení ...

25.

§ 40 znie:

„§ 40 (1) Akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik ...

26.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

„§ 56a (1) Zneužitie práv spoločníka, najmä zneužitie väčšiny alebo menšiny hlasov v spoločnosti, ...

27.

V § 57 ods. 3 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ak zákon neustanovuje inak,“ a na konci vety ...

28.

V § 57 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zakladateľská zmluva“.

29.

§ 59 znie:

„§ 59 (1) Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (ďalej len „peňažný vklad“) ...

30.

Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

„§ 59a (1) Ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo ...

31.

V § 60 ods. 1 sa na koniec prvej vete pripájajú tieto slová: „(ďalej len „správca vkladu“)“. ...

32.

V § 60 ods. 1 posledná veta znie:

„Ak sa na prevod práva k predmetu nepeňažného vkladu vyžaduje zápis do osobitnej evidencie podľa ...

33.

V § 60 ods. 2 prvá veta znie:

„Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť alebo podnik, prípadne časť podniku, ktorého súčasťou ...

34.

V § 60 ods. 4 druhá veta znie:

„Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto ...

35.

V § 61 odsek 2 znie:

„(2) Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi ...

36.

§ 64 vrátane nadpisu znie:

„§ 64 Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom (1) Osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti ...

37.

§ 66 znie:

„§ 66 (1) Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu ...

38.

V § 66b písm. b) sa vypúšťajú slová „bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto ...

39.

V § 67 ods. 1 sa za slovom „spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „alebo na opatrenia, ktoré ...

40.

V § 67 odsek 2 znie:

„(2) Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť ...

41.

§ 68 znie:

„§ 68 (1) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. (2) Zániku spoločnosti ...

42.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Neplatnosť spoločnosti (1) Po vzniku spoločnosti nemožno zrušiť rozhodnutie súdu, ktorým ...

43.

V § 69 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „premení na inú formu spoločnosti alebo družstvo, ...

44.

V § 69 odseky 2 až 6 znejú:

„(2) Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti musí mať zanikajúca spoločnosť a ...

45.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností sa vyžaduje súhlas ...

46.

Za § 69 sa vkladajú § 69a a 69b, ktoré znejú:

„§ 69a (1) Účinky splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom ...

47.

V § 70 ods. 1 sa slová „pokiaľ osobitný zákon neustanovuje iný spôsob vyporiadania jej imania“ ...

48.

V § 70 ods. 2 prvá veta znie:

„Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, ak zákon neustanovuje inak.“.

49.

V § 70 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať ...

50.

V § 71 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská ...

51.

V § 71 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Likvidátor, ktorého nevymenoval súd, sa môže písomne vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

52.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra, prípadne výmaz doterajšieho likvidátora ...

53.

V § 75 ods. 1 sa za slová „a predloží ju spoločníkom“ vkladajú slová „alebo orgánu spoločnosti, ...

54.

V § 75 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Likvidátor je oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženia účtovnej ...

55.

V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa napriek opakovanej výzve likvidátora ku konečnej správe a k návrhu na rozdelenie likvidačného ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

56.

V § 75 ods. 5 sa slová „Do 30 dní po skončení likvidácie“ nahrádzajú slovami „Do 90 dní ...

57.

V § 75 odsek 6 znie:

„(6) Odmenu likvidátora určuje orgán spoločnosti, ktorý likvidátora vymenoval. Likvidátor vymenovaný ...

58.

Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý znie:

„§ 75a Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa zistí ďalší majetok spoločnosti, ...

59.

Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

„§ 81a (1) Každý spoločník je oprávnený uplatniť v mene spoločnosti nárok na splatenie vkladu ...

60.

V § 88 ods. 1 písm. c) sa za slovo „dvaja“ vkladá slovo „ďalší“.

61.

V § 88 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
vydaním exekučného príkazu na podiel spoločníka,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

62.

V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Takúto dohodu o zmene spoločenskej zmluvy je potrebné ...

63.

§ 88 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak bol konkurz na majetok spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla podľa odseku ...

64.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:

„§ 88a (1) Ak nastanú dôvody zrušenia spoločnosti podľa § 88 ods. 1 písm. a), c), d), e) a ...

65.

V § 89 sa za slová „v § 88 ods. 2“ vkladajú slová „a § 88a“.

66.

§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, ...

67.

V § 94 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri ...

68.

§ 97 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na oprávnenie spoločníka uplatniť v mene spoločnosti právo na splatenie vkladu alebo právo ...

69.

V § 105a odsek 1 znie:

„(1) Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom ...

70.

V § 105a ods. 2 sa slová „ktorej spoločníkmi sú osoby uvedené v odseku 1, bol vyhlásený konkurz, ...

71.

§ 106 znie:

„§ 106 Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ...

72.

V § 108 odsek 2 znie:

„(2) Spoločník nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti ...

73.

V § 109 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, musí spoločenská ...

74.

V § 110 ods. 1 písm. d) sa za slovo „spoločníka“ vkladajú slová „a výšku splatených vkladov“ ...

75.

V § 110 ods. 1 písm. e) sa za slová „mená a bydliská“ vkladajú slová „a rodné čísla“, ...

76.

V § 110 ods. 1 písm. f) sa za slová „mená a bydliská“ vkladajú slová „a rodné čísla“, ...

77.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:

„g) určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1, h) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť ...

78.

V § 112 odsek 2 znie:

„(2) K návrhu na zápis do obchodného registra sa prikladá a) spoločenská zmluva alebo zakladateľská ...

79.

V § 112 sa vypúšťa odsek 3.

80.

V § 113 ods. 1 sa za slová „v lehote“ vkladajú slová „ustanovenej zákonom, prípadne“ a ...

81.

V § 113 ods. 2 sa za slovom „zmluva“ vypúšťa čiarka a slová „prípadne stanovy“ a slová ...

82.

V § 113 ods. 5 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „prechádza na“ a za slovo „spoločnosť“ ...

83.

V § 113 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa neprevedie obchodný podiel podľa odseku 5, rozhodne valné zhromaždenie do šiestich ...

84.

V § 115 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva ...

85.

V § 116 odsek 2 znie:

„(2) Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ...

86.

Za § 117 sa vkladá § 117a, ktorý znie:

„§ 117a (1) Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Ak tento zákon neustanovuje inak, ...

87.

V § 118 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo ...

Doterajší text § 118 sa označuje ako odsek 2.

88.

V § 118 ods. 2 sa v druhej vete slová „Týmto zápisom“ nahrádzajú slovami „Zápisom do obchodného ...

89.

§ 120 znie:

„§ 120 (1) Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely, ak tento zákon neustanovuje ...

90.

§ 122 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Každý spoločník je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo ...

91.

V § 123 odsek 2 znie:

„(2) Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. ...

92.

V § 124 ods. 1 prvá veta znie:

„Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva; ...

93.

V § 124 odsek 2 znie:

„(2) O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1.“. ...

94.

V § 125 ods. 1 písm. a) sa slovo „odmietnutie“ nahrádza slovom „schválenie“.

95.

V § 125 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení ...

96.

V § 125 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je zákonom alebo spoločenskou ...

97.

V § 125 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a rozhodovanie ...

98.

V § 125 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a rozhodovanie ...

99.

V § 125 ods. 1 písm. i) sa za slová „o zrušení spoločnosti“ vkladajú slová „alebo o zmene ...

100.

V § 127 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak spoločenská ...

101.

V § 127 ods. 2 sa vypúšťajú slová „stanovy alebo“ a slovo „neurčujú“ sa nahrádza slovom ...

102.

V § 127 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Spoločenská zmluva môže určiť vyšší počet hlasov potrebných na prijatie týchto rozhodnutí.“. ...

103.

V § 127 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

104.

V § 127 ods. 5 sa vypúšťa veta „To neplatí, ak ide o spoločnosť s jedným spoločníkom.“. ...

105.

§ 127 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom ...

106.

V § 128 odsek 2 znie:

„(2)
Ustanovenie § 193 sa použije primerane.“.

107.

V § 129 odsek 1 znie:

„(1) Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenskou ...

108.

V § 129 ods. 2 sa v prvej vete slová „môžu spoločníci, ktorých vklady prevyšujú“ nahrádzajú ...

109.

V § 130 druhá veta znie:

„Návrh uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ...

110.

V § 130 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Spoločenská zmluva môže určiť, že toto právo má aj spoločník, ktorého výška vkladu ...

111.

V § 131 ods. 1 sa slová „požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť“ nahrádzajú slovami „podať ...

112.

V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

113.

V § 132 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone ...

114.

Doterajší text § 132 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom, ak tento spoločník súčasne ...

115.

V § 133 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo stanovy“ a slovo „neurčujú“ sa nahrádza slovom ...

116.

V § 133 ods. 3 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slovo „stanovy“.

117.

V § 134 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak spoločenská zmluva ...

118.

Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý znie:

„§ 135a (1) Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v ...

119.

V § 138 písmeno c) znie:

„c) preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh ...

120.

Doterajší text § 138 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých ...

121.

V § 139 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ustanovenia § 135a sa použijú primerane“. ...

122.

V § 140 ods. 1 sa slová „sú oprávnení zúčastňovať sa“ nahrádzajú slovami „sa zúčastňujú“. ...

123.

Doterajší text § 141 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou ...

124.

V § 143 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak spoločenská zmluva alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania ...

125.

V § 143 ods. 3 sa za slovo „záujemca“ vkladá čiarka a pripájajú sa slová „ktorý nie je ...

126.

§ 143 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na zvýšenie základného imania novými vkladmi sa použijú primerane ustanovenia o splácaní ...

127.

§ 144 znie:

„§ 144 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených ...

128.

§ 148 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu alebo ak sa na prevod obchodného ...

129.

Za § 152 sa vkladajú § 152a a 152b, ktoré znejú:

„§ 152a (1) Na splynutie spoločností alebo zlúčenie spoločností sa použijú primerane ustanovenia ...

130.

§ 154 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou ...

131.

§ 155 znie:

„§ 155 (1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov ...

132.

V § 156 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre zamestnanecké ...

133.

V § 156 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. (4) Prevod listinných ...

134.

§ 156 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa tohto zákona ...

135.

§ 156a vrátane nadpisu znie:

„§ 156a Rozhodujúci deň V prípadoch ustanovených týmto zákonom práva akcionára voči spoločnosti ...

136.

V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Akciová spoločnosť môže vydať akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu, ak zákon neustanovuje ...

137.

V § 157 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Emisný kurz akcie nesmie byť nižší, ako je menovitá hodnota akcie, ak zákon neustanovuje ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

138.

§ 158 sa vypúšťa.

139.

V § 159 odsek 3 znie:

„(3) Stanovy môžu určiť vydanie prioritných akcií, s ktorými nie je spojené právo hlasovania ...

140.

V § 159 sa vypúšťa odsek 4.

141.

§ 160 znie:

„§ 160 (1) Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ...

142.

§ 161 znie:

„§ 161 (1) Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie. (2) Ak akcie ...

143.

Za § 161 sa vkladajú § 161a až 161f, ktoré znejú:

„§ 161a (1) Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať ...

144.

V § 162 odsek 2 znie:

„(2) Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. ...

145.

V § 163 ods. 1 písmená c) až e) znejú:

„c) počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu; ak sa majú vydať akcie rôznych druhov, ...

146.

V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad ...

147.

V § 163 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) postup pri upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie, najmä určenie, či ...

148.

§ 163 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Každá výhoda, ktorá môže byť poskytnutá osobám, ktoré sa podieľali na založení spoločnosti ...

149.

V § 165 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) K upísaniu akcie dochádza zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením písomného prejavu ...

150.

§ 166 znie:

„§ 166 (1) Po upísaní navrhovaného základného imania zakladatelia ďalšie upisovanie odmietnu, ...

151.

V § 167 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

152.

V § 167 odsek 2 znie:

„(2) Ak je upisovanie akcií neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upisovateľa z upísania akcií ...

153.

V § 168 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre nepeňažné vklady ...

154.

V § 168 odsek 2 znie:

„(2) Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra sú zakladatelia povinní vydať upisovateľovi ...

155.

V § 170 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ustanovujúce valné zhromaždenie sa môže konať, len ak boli upísané akcie v hodnote navrhovaného ...

156.

V § 170 ods. 3 prvá veta znie:

„Na rozhodnutie ustanovujúceho valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas upisovateľov, ktorí ...

157.

V § 171 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Od zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny sa môže okrem zvýšenia základného ...

158.

V § 171 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

159.

V § 172 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa spoločnosť zakladá bez výzvy na upisovanie akcií, musí zakladateľská zmluva obsahovať ...

160.

V § 173 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „prípadne ...

161.

V § 173 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak spoločnosť vydáva akcie v oboch formách, ...

162.

§ 173 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
ďalšie údaje, ak to ustanovuje zákon.“.

163.

Doterajší text § 173 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje ...

164.

V § 174 písm. a) sa vypúšťajú slová „(napr. zamestnanecké akcie)“.

165.

V § 175 odsek 1 znie:

„(1) Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených ...

166.

V § 175 odsek 3 znie:

„(3) K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa prikladá a) zakladateľská zmluva ...

167.

§ 175 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis spoločnosti ...

168.

V § 176 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Ak upisovateľ nesplatil pred zápisom do obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá ...

169.

Za § 176 sa vkladajú nové § 176a a 176b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Oddiel 3 Práva a povinnosti akcionárov § 176a (1) Zápisom akciovej spoločnosti do obchodného ...

170.

§ 177 znie:

„§ 177 (1) Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v čase určenom v ...

171.

Nadpis nad § 178 sa vypúšťa.

172.

V § 178 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § ...

173.

V § 178 odsek 2 znie:

„(2) Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného ...

174.

V § 178 ods. 4 druhá veta znie:

„Stanovy alebo valné zhromaždenie môže určiť, že tento podiel na zisku možno použiť na získanie ...

175.

V § 178 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ...

176.

V § 178 sa vypúšťa odsek 8.

177.

V § 179 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. (3) Do zrušenia spoločnosti môže byť ...

178.

§ 179 sa dopĺňa odsekmi 4 až 9, ktoré znejú:

„(4) Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ...

179.

V § 180 odsek 1 znie:

„(1) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať ...

180.

V § 180 ods. 2 prvá veta znie:

„Na uplatnenie práv podľa odseku 1 je pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim ...

181.

V § 180 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

182.

§ 180 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení ...

183.

§ 181 znie:

„§ 181 (1) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej ...

184.

V § 182 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

185.

§ 182 sa dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d) predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti ...

186.

Doterajší text § 182 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, ...

187.

V § 183 sa na konci pripája táto veta:

„Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať práva podľa § 131 ...

188.

V § 184 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom ...

189.

V § 184 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala ...

190.

§ 184 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Ak stanovy neurčujú inak, valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti. Miesto, ...

191.

V § 185 odsek 1 znie:

„(1) Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej ...

192.

V § 185 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

193.

V § 186 odsek 2 znie:

„(2) Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o ...

194.

§ 186 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže ...

195.

§ 186a znie:

„§ 186a (1) Zakázané sú dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje voči spoločnosti alebo niektorému ...

196.

V § 187 ods. 1 písm. b) sa za slová „znížení základného imania“ vkladá čiarka a pripájajú ...

197.

V § 187 ods. 1 písm. d) sa za slová „členov dozornej rady volených“ vkladajú slová „a odvolávaných“. ...

198.

V § 187 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení ...

199.

V § 187 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o zmene právnej formy“.

200.

V § 187 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

„h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).

201.

V § 187 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa slovo „tento“.

202.

V § 187 odsek 2 znie:

„(2) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení ...

203.

V § 188 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo ...

204.

V § 189 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti ...

205.

V § 190 tretia veta znie:

„Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať ...

206.

Doterajší text § 190 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania podľa odseku 1 zúčastnilo ...

207.

V § 191 ods. 1 sa v druhej vete za slová „valného zhromaždenia“ vkladajú slová „alebo dozornej ...

208.

V § 191 ods. 1 sa v štvrtej vete slová „zaväzujú spoločnosť“ nahrádzajú slovami „konajú ...

209.

§ 192 znie:

„§ 192 (1) Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému ...

210.

V § 193 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie ...

Doterajší text § 193 sa označuje ako odsek 2.

211.

V § 193 ods. 2 sa slová „že spoločnosť stratila tretinu základného imania alebo, že je dlhšie ...

212.

V § 194 odseky 2 až 6 znejú:

„(2) Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva ...

213.

§ 194 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej ...

214.

V § 196 ods. 1 sa v prvej vete slová „nevyplýva niečo iné“ nahrádzajú slovami „nevyplývajú ...

215.

Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý znie:

„§ 196a (1) Spoločnosť môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania ...

216.

V § 198 sa slovo „ročnú“ nahrádza slovami „riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú“ a za slová ...

217.

V § 200 ods. 1 sa v druhej vete za slovo „volí“ vkladajú slová „a odvoláva“.

218.

V § 200 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady ...

219.

V § 200 ods. 3 sa slová „§ 194 ods. 4 a 5 a § 196“ nahrádzajú slovami „§ 194 ods. 4 až ...

220.

§ 200 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v ...

221.

V § 201 ods. 2 sa za slová „zvolených zamestnancami spoločnosti“ vkladajú slová „a stanovisko ...

222.

V § 201 ods. 3 prvá veta znie:

„Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov určenou stanovami, inak väčšinou hlasov ...

223.

V § 201 ods. 3 sa v tretej vete za slovo „požiadajú“ vkladá bodkočiarka a slová „vždy sa ...

224.

V § 202 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „na základe návrhu predstavenstva“.

225.

§ 202 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. ...

226.

V § 202 odsek 2 znie:

„(2) V pozvánke na valné zhromaždenie alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem ...

227.

V § 202 ods. 3 sa za slová „jeho predmet“ vkladajú slová „a určenie peňažnej sumy, v akej ...

228.

V § 202 ods. 3 druhá veta znie:

„Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného ...

229.

V § 202 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon neustanovuje ...

230.

V § 203 ods. 1 sa v prvej vete slová „všetky skôr upísané akcie“ nahrádzajú slovami „emisný ...

231.

V § 203 ods. 1 sa na konci druhej vety slová „a nesplatenej časti zamestnaneckých akcií“ nahrádzajú ...

232.

V § 203 odsek 2 znie:

„(2) Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania upísaním akcií obsahuje ...

233.

§ 203 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak v lehote určenej valným zhromaždením na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných ...

234.

§ 204 znie:

„§ 204 (1) Na upisovanie akcií a splácanie ich emisného kurzu pri zvýšení základného imania ...

235.

Za § 204 sa vkladá § 204a, ktorý znie:

„§ 204a (1) Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári ...

236.

§ 205 znie:

„§ 205 (1) Ak sa všetci akcionári písomne dohodnú o rozsahu ich účasti na celom zvýšení ...

237.

Doterajší text § 206 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) K návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra sa prikladá a) notárska ...

238.

§ 207 znie:

„§ 207 (1) Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných ...

239.

§ 208 znie:

„§ 208 (1) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov ...

240.

V § 209 odsek 2 znie:

„(2) Zvýšenie menovitej hodnoty doterajších listinných akcií sa vykoná buď ich výmenou, alebo ...

241.

§ 209 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Ak akcionár v lehote podľa § 211 ods. 2 písm. f) akcie nepredloží, predstavenstvo vyzve ...

242.

Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 209a Kombinované zvýšenie základného imania (1) Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie ...

243.

§ 210 vrátane nadpisu znie:

„§ 210 Zvýšenie základného imania predstavenstvom (1) Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu ...

244.

V § 211 ods. 1 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

245.

V § 211 ods. 2 písm. a) sa za slovo „dôvod“ vkladajú slová „a účel“.

246.

V § 211 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,“.

247.

V § 211 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú ...

248.

V § 211 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

249.

V § 211 odsek 4 znie:

„(4) Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. ...

250.

§ 212 znie:

„§ 212 V pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia sa ...

251.

V § 213 ods. 2 sa za slová „Zníženie menovitej hodnoty“ vkladá slovo „listinných“ a slová ...

252.

V § 213 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej ...

253.

§ 213 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Inak ako na základe dohody s akcionármi možno vziať akcie z obehu iba za primeranú odplatu, ...

254.

§ 214 znie:

„§ 214 (1) Predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami ...

255.

V § 215 odsek 1 znie:

„(1) Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení valného ...

256.

V § 215 ods. 2 sa slová „Rozhodnutie valného zhromaždenia“ nahrádzajú slovami „Oznámenie ...

257.

V § 215 ods. 3 prvej vete sa slová „uvedení v odseku 1“ nahrádzajú slovami „ktorí majú ...

258.

V § 215 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.“.

259.

§ 215 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Akcionárom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania pred uplynutím ...

260.

Za § 215 sa vkladajú § 215a až 215c, ktoré znejú:

„§ 215a (1) Ustanovenia § 215 sa nemusia použiť, ak sa znižuje základné imanie znížením ...

261.

V § 216 odsek 1 znie:

„(1) K návrhu na zápis zníženia základného imania do obchodného registra sa prikladá a) notárska ...

262.

V § 217 odsek 1 znie:

„(1) Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného ...

263.

Nadpis nad § 218 znie: „Oddiel 8 Zrušenie spoločnosti“.

264.

V § 218 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

265.

Za § 218 sa vkladajú § 218a až 218o, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Splynutie alebo zlúčenie spoločností § 218a (1) Zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení ...

266.

Nad § 219 sa vkladá nadpis „Likvidácia spoločnosti“.

267.

V § 219 ods. 2 sa slová „majúci akcie predstavujúce najmenej desatinu základného imania“ nahrádzajú ...

268.

§ 220 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ...

269.

Za § 220 sa vkladá § 220a, ktorý znie:

„§ 220a (1) Ak spoločnosť vydala listinné akcie, likvidátor po schválení účtovnej závierky, ...

270.

§ 223 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Družstvo nesmie vyplácať svojim členom úroky z členských vkladov, ak zákon neustanovuje ...

271.

V § 231 ods. 1 sa za slovom „vylúčením“ vkladajú slová „vyhlásením konkurzu na majetok ...

272.

V § 239 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmene právnej formy.“.

273.

Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý znie:

„§ 243a (1) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou ...

274.

§ 244 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia primerane ustanovenia ...

275.

V § 245 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ustanovenia § 243a platia primerane.“.

276.

V § 251 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti ...

277.

V § 256 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

278.

V § 261 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a podnikateľmi pri ich podnikateľskej ...

279.

V § 261 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „medzi štatutárnym orgánom alebo ...

280.

V § 261 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzkové vzťahy medzi členom ...

281.

V § 263 sa za slová „§ 592, 597,“ vkladajú slová „§ 655 ods. 1, § 655a, § 660 ods. 2 až ...

282.

V § 267 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„To neplatí pre zmluvy uzatvorené podľa druhej časti tohto zákona.“.

283.

V § 476 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho.“. ...

284.

§ 652 znie:

„§ 652 (1) Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného ...

285.

V § 655 odsek 1 znie:

„(1) Obchodný zástupca je povinný uskutočňovať činnosť podľa § 652 ods. 1 s vynaložením ...

286.

Za § 655 sa vkladá nový § 655a, ktorý znie:

„§ 655a (1) Vo vzťahoch s obchodným zástupcom je zastúpený povinný konať poctivo a v dobrej ...

287.

V § 658 ods. 2 sa v prvej vete za slová „len keď sa na to písomne zaviazal“ vkladajú slová ...

288.

V § 659 odsek 1 znie:

„(1) Obchodný zástupca má nárok na províziu dojednanú alebo zodpovedajúcu zvyklostiam v odbore ...

289.

Za § 659 sa vkladajú § 659a a 659b, ktoré znejú:

„§ 659a Obchodný zástupca má nárok na províziu za obchody uskutočnené počas trvania zmluvného ...

290.

§ 660 znie:

„§ 660 (1) Nárok na províziu, ak nebola uzatvorená dohoda podľa § 661, vzniká v okamihu, keď a) zastúpený ...

291.

§ 662 znie:

„§ 662 (1) Nárok na províziu zanikne, ak je zrejmé, že obchod medzi zastúpeným a treťou osobou ...

292.

§ 667 a 668 znejú:

„§ 667 Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzatvorená. ...

293.

Za § 668 sa vkladá § 668a, ktorý znie:

„§ 668a Obchodný zástupca má právo na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku skončenia ...

294.

§ 669 znie:

„§ 669 (1) Obchodný zástupca má v prípade skončenia zmluvy právo na odstupné, ak a) pre zastúpeného ...

295.

Za § 669 sa vkladá § 669a, ktorý znie:

„§ 669a Právo na odstupné nevznikne, ak a) zastúpený odstúpil od zmluvy pre porušenie zmluvného ...

296.

§ 671 znie:

„§ 671 Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku podľa § 668 alebo § 670 nárok na províziu ...

297.

Za § 672 sa vkladá § 672a, ktorý znie:

„§ 672a (1) V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky ...

298.

§ 675 znie:

„§ 675 (1) Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných ...

299.

Za § 768b sa vkladá § 768c, ktorý znie:

„§ 768c (1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem § 30 ods. 3 poslednej vety a § 68, ktoré ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore