Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2012 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 22.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Obchodné spoločnosti a družstvá, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD7DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2012 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 246/2012 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa ...

2.

V § 4 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Platiteľom sa stáva aj ...

3.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Zábezpeka na daň (1) Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4d znejú:

„4b) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 6“ vkladajú čiarka a slová „8, 10 a 12“.

5.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň ...

6.

V § 8 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak sa colné konanie o vývoze tovaru uskutočnilo ...

7.

V § 8 ods. 4 písm. f) sa za slová „na účel“ vkladajú slová „ocenenia tovaru alebo na účel“. ...

8.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bola vykonaná úprava odpočítanej dane ...

9.

V § 11 ods. 5 sa za slovom „nadobúdateľovi“ čiarka nahrádza bodkou a text až do konca vety ...

10.

V § 11 ods. 13 sa slová „pridelené identifikačné číslo pre daň v inom členskom štáte“ ...

11.

V § 16 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí ...

12.

V § 19 ods. 3 prvej vete sa slová „písmen a) až d)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až e)“. ...

13.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny ...

14.

V § 19 ods. 8 sa slová „za deň dodania tovaru sa považuje“ nahrádzajú slovami „dňom vzniku ...

15.

V § 19 ods. 10 sa slová „doklade o použití podľa § 71 ods. 9“ nahrádzajú slovami „záznamoch ...

16.

V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 až 7“.

17.

V § 43 odsek 5 znie:

„(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov ...

18.

V § 43 ods. 6 písmeno c) znie:

„c) medzinárodným organizáciám iným, ako sú uvedené v písmene b), zriadeným na území iného ...

19.

V § 43 ods. 8 sa v celom texte slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

20.

Za § 48a sa vkladá § 48b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48b Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru (1) Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri ...

21.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Platiteľ registrovaný pre daň podľa § 5, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa ...

22.

V § 54a ods. 3 sa za slovami „č. 1“ čiarka nahrádza bodkou a text až do konca vety sa vypúšťa. ...

23.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo ...

24.

V § 67 ods. 5 písm. a) sa slová „voči nemu“ nahrádzajú slovom „ním“.

25.

V § 69 odseky 12 až 14 znejú:

„(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28c a 28d znejú:

„28c) Napríklad § 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona ...

26.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa ...

27.

V § 69a ods. 4 druhá veta znie: „Záznamy musia obsahovať priezvisko a meno alebo názov zastúpeného ...

28.

V § 69a ods. 5 prvej vete sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „mesiaca“.

29.

V § 69a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 20 ...

30.

V § 69a odsek 8 znie:

„(8) Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného ...

31.

Za § 69a sa vkladá § 69b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 69b Ručenie za daň (1) Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti podľa ...

32.

V § 70 odsek 2 znie:

„(2) Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o a) dodaní tovaru ...

33.

V § 70 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28e znie:

„28e) § 2 písm. al) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na ...

34.

V § 70 ods. 9 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

35.

§ 71 až 76 vrátane nadpisov znejú:

„§ 71 Faktúra (1) Na účely tohto zákona a) faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29aa znejú:

„29a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a ...

36.

V § 77 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2. (2) Platiteľ sa môže ...

37.

V § 77 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

38.

V § 78 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ podľa § 69, je splatná do 25 dní po skončení ...

39.

V § 78 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 4 až 7“.

40.

V § 78 ods. 7 sa za slová „potrebné na výpočet celkovej“ vkladá slovo „splatnej“.

41.

V § 78 ods. 9 prvej vete sa za slovami „žiadosti o registráciu pre daň“ čiarka nahrádza bodkou ...

42.

V § 79 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu je ...

43.

V § 79 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený ...

44.

V § 80 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie ...

45.

V § 81 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je povinný“ a na konci sa pripája táto ...

46.

V § 81 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „zruší“ nahrádza slovami „môže zrušiť“.

47.

V § 81 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to, ...

1.

nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo

2.

opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom ...

48.

V § 81 odsek 5 znie:

„(5) Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ...

49.

V § 83 ods. 2 druhej vete sa slová „aj svoje meno, priezvisko a bydlisko s výnimkou faktúr podľa ...

50.

Za § 85k sa vkladá § 85ka, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85ka Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Platiteľ, ktorý mal k ...

51.

V § 85l sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“ a číslo „2012“ sa v celom texte nahrádza ...

52.

V prílohe č. 1 sa slová „1, ak platiteľ odpočítal daň v plnej výške, alebo číslo 0, ak ...

53.

Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

„14. Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o ...

54.

V prílohe č. 7 sa vypúšťajú slová „4818 40 – Hygienické vložky a tampóny, detské plienky ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

Za § 105a sa vkladá § 105b, ktorý znie:

„§ 105b Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.“. ...

2.

V § 115 ods. 4 sa slovo „Účinky“ nahrádza slovami „Ak tento zákon v odseku 10 neustanovuje ...

3.

§ 115 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu ...

4.

§ 117 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie § 115 ods. 5 až 7 sa použije primerane aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ...

5.

Za § 768i sa vkladá § 768j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 Konanie vo veciach zápisu ...

Čl. III

Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. ...

1.

V § 10 ods. 15 písm. b) treťom bode sa slová „§ 27 ods. 6 alebo 8“ nahrádzajú slovami „osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Napríklad § 19 ods. 6 písm. b) a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických ...

2.

V § 10 ods. 17 sa slová „použije § 24 primerane“ nahrádzajú slovami „použijú ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b)
§ 16 zákona č. 530/2011 Z. z.“.

3.

V § 10 ods. 28 písm. e) sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „úradný záznam ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

„19c)
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.“.

4.

V § 10 ods. 34 písm. c) sa slová „ § 7 alebo § 7a“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu19d)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

„19d)
Napríklad § 7, 8 a 40 zákona č. 530/2011 Z. z.“.

5.

V § 10 ods. 36 sa slová „§ 15 ods. 4“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu19e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

„19e)
§ 13 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z.“.

6.

V § 10 ods. 39 sa slová „§ 12 ods. 1 písm c)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu19f) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19f znie:

„19f)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 58 ods. 2 sa slová „podľa § 276, trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § ...

2.

V § 61 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

3.

V § 86 písm. e) sa slová „podľa § 277“ nahrádzajú slovami „podľa § 277 ods. 1“ a slová ...

4.

§ 277 odsek 1 znie:

„(1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne ...

5.

Za § 277 sa vkladá § 277a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 277a Daňový podvod (1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane ...

6.

Za § 278 sa vkladá § 278a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 278a Marenie výkonu správy daní (1) Kto marí výkon správy daní tým, že a) v dokladoch ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 ods. 7 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

2.

§ 54 vrátane nadpisu znie:

„§ 54 Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz (1) Správca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 105b, § 115 a § 117 Obchodného zákonníka.“.

Čl. VI

Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový ...

1.

V čl. V sa vypúšťa bod 17.

2.

V čl. X sa vypúšťa číslo „17“ a slová „1. januára 2013“ sa nahrádzajú slovami „1. ...

Čl. VII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 73 ods. 1, 4, 9, 17 a 18 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra ...

2.

V § 73 ods. 2 sa slová „30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „30. apríla 2014“, slová ...

3.

V § 73 ods. 5 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

4.

V § 73 ods. 6 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

5.

V § 73 ods. 7 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

6.

V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“ a slová ...

7.

V § 73 ods. 10 a 11 sa slová „30. septembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2013“. ...

8.

V § 78 sa slová „§ 51, 52, § 53 ods. 8 až 21 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III a VII, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore