Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.08.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 01.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá, Živnostenské podnikanie, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.08.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2023 s účinnosťou od 01.08.2023

Legislatívny proces k zákonu 8/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 519/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 407/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, možno aj zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania,

b)
predmetom podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

c)
predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní.

(7)
Odsekom 6 nie sú dotknuté ďalšie podmienky na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.

2.
V § 21 ods. 10 sa slová „6 a 7“ nahrádzajú slovami „8 a 9“.
3.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Ak to tento zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.“.

4.
Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠110a
Osobitné ustanovenia o zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom
(1)
Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ktorý ministerstvo zverejní v štátnom jazyku a v anglickom jazyku na svojom webovom sídle.

(2)
Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,

b)
spoločnosť je založená za účelom podnikania,

c)
predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

d)
predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

e)
obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,

f)
vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,

g)
správcom vkladu je konateľ a

h)
spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

(3)
Odsekom 2 nie sú dotknuté ďalšie podmienky na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.“.

5.
V § 220c ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
6.
Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.

Čl. II

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 338/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z. a zákona č. 466/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 279 sa vkladá § 279a, ktorý znie:

㤠279a
Registrovým súdom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom, je Okresný súd Žilina.“.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z., zákona č. 261/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 256/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 45, 45a a 46 neustanovujú inak.“.
2.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie živností uvedených v prílohe č. 4a vzniká právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom28a) a zapisuje sa do obchodného registra, dňom zápisu právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.“.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 21 ods. 6 a § 110a Obchodného zákonníka.“.

3.
V § 10 ods. 6 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.
4.
V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Právnickej osobe, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby uvedenej v odseku 2 vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení bezodkladne po vykonaní zápisu právnickej osoby, podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

5.
V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom28a) je uvedený v prílohe č. 4a.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6.
V § 25 odsek 4 znie:

„(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si pri ohlasovaní inej živnosti ako živnosti podľa odseku 3 môže zvoliť aj inú voľnú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname voľných živností podľa prílohy č. 4a.“.

7.
V § 45 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri právnickej osobe, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby podľa § 10 ods. 2 povinnosť ohlásenia prevádzkovania živnosti podľa prílohy č. 4a plní registrový súd po vzniku právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.“.
8.
V § 45 ods. 8 sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5“.
9.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a
k zákonu č. 455/1991 Zb.
Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobomPor.
číslo
Názov voľnej živnosti
1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
3. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
4. Výroba krmív a kŕmnych zmesí
5. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
6. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
7. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy
8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
9. Výroba koksu a rafinovaných produktov
10. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
11. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
12. Výroba výrobkov z gumy a plastov
13. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
15. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
20. Výroba zdravotníckych pomôcok
21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
24. Prípravné práce k realizácii stavby
25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
28. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
29. Záložne
30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
31. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
33. Prevádzka malých plavidiel
34. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
38. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
39. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
41. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
42. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
43. Verejné obstarávanie
44. Vedenie účtovníctva
45. Finančný lízing
46. Faktoring a forfaiting
47. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
48. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
49. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
52. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
53. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
54. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
55. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
58. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
59. Čistiace a upratovacie služby
60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
61. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
62. Mimoškolská vzdelávacia činnosť
63. Prevádzkovanie jaslí
64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
66. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
67. Poskytovanie sociálnych služieb
68. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
69. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
70. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
71. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
72. Poskytovanie služieb osobného charakteru
73. Pravidelná kontrola detského ihriska
“.

10.
Príloha č. 5 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.

Čl. IV

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slovo „číslo“ dopĺňajú slová „organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“)“.
2.
V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Pri slovenskej právnickej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku má adresu miesta činnosti v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa do obchodného registra po prijatí oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“), v rozsahu údajov z tohto oznámenia zapisuje
a)
označenie a adresa umiestnenia podniku alebo organizačnej zložky podniku,

b)
identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku, pridelené zahraničným obchodným registrom alebo inou evidenciou, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny,

c)
dátum zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie,

d)
dátum výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii,

e)
označenie zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku, a číslo zápisu.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

3.
V § 4 odsek 2 znie:

„(2)
Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo, ak osobitný predpis6aa) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) § 279a Civilného mimosporového poriadku.“.

4.
V § 4 ods. 4 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „osobitný zákon6aa) alebo“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 110 ods. 1 a § 110a Obchodného zákonníka.“.

6.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Osobitné ustanovenia k zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom a zápisu podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom
(1)
Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy15ach) registrový súd okrem skutočností podľa § 6 a podmienok podľa § 7 ods. 3 písm. a), c), e) až g) preverí aj to, či
a)
fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti
1.
je spôsobilá na právne úkony,

2.
dosiahla vek 18 rokov,

3.
je bezúhonná a

4.
je zapísaná v registri fyzických osôb,23aa)

b)
spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

c)
spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a

d)
spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

(2)
Za bezúhonnú osobu sa na účel uvedený v odseku 1 písm. a) treťom bode považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola právoplatne odsúdená. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preverenia bezúhonnosti fyzická osoba, ktorá
a)
je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje registrový súd bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,15aci) alebo

b)
nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne výpis z registra trestov alebo rovnocennú listinu vydanú príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom.

(3)
Pred zápisom podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom15acj) registrový súd okrem skutočností podľa § 6 a podmienky podľa § 7 ods. 18 preverí aj to, či vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby spĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. a) a zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ach až 15acj znejú:

„15ach) § 110a Obchodného zákonníka.

15aci) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

15acj) § 21 ods. 6 Obchodného zákonníka“.

7.
V § 8 ods. 1 a ods. 3 sa slová „§ 6 a 7“ sa menia na slová „§ 6 až 7a“.
8.
V § 8 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy alebo zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom.“.
9.
§ 8c sa vypúšťa.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1042 z 18. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o technické špecifikácie a postupy pre systém prepojenia registrov, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2244 (Ú. v. EÚ L 225, 25. 6. 2021).“.

11.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
O vykonaní zápisu údajov do obchodného registra alebo o vykonaní výmazu údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore z obchodného registra, registrový súd bez zbytočného odkladu oznámi tieto skutočnosti zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia registrov.“.

12.
Za § 10 sa vkladajú § 10a až 10e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Výmena informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov
§ 10a
Zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby
Registrový súd aj bez návrhu vykoná zápis údajov o podniku alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii; pred vykonaním zápisu údajov o podniku alebo o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, registrový súd potvrdí zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny, prostredníctvom systému prepojenia registrov, doručenie tohto oznámenia.

§ 10b
Zmeny údajov o zahraničnej osobe
(1)
Registrový súd aj bez návrhu vykoná zmeny údajov o podniku zahraničnej osoby alebo údajov o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zmene údajov o zapísanej zahraničnej osobe, v rozsahu údajov o
a)
obchodnom mene,

b)
sídle,

c)
identifikačnom čísle zahraničnej osoby pridelenom zahraničným obchodným registrom alebo inou evidenciou, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo povinná ukladať listiny,

d)
právnej forme,

e)
štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne, ak je zriadený.

(2)
Pred vykonaním zmeny údajov o podniku zahraničnej osoby alebo údajov o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo je povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

§ 10c
Oznámenie o zmene údajov o slovenskej právnickej osobe
(1)
Registrový súd, bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny zápisu údajov v obchodnom registri pri zapísanej slovenskej právnickej osobe, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, že došlo k zmene zápisu údajov o slovenskej právnickej osobe, v rozsahu údajov o
a)
obchodnom mene,

b)
sídle,

c)
identifikačnom čísle

d)
právnej forme,

e)
štatutárnom orgáne alebo dozornom orgáne, ak je zriadený.

(2)
Registrový súd bez zbytočného odkladu po uložení listiny podľa § 3 ods. 1 písm. g) do zbierky listín oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, že došlo k uloženiu takejto listiny.

§ 10d
Výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
(1)
Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej právnickej osoby. Pred vykonaním výmazu registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

(2)
Odsek 1 neplatí, ak zánik alebo výmaz zahraničnej osoby zo zahraničného obchodného registra alebo z inej evidencie, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, nastali v dôsledku zmeny právnej formy dotknutej zahraničnej osoby, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia zahraničnej osoby zapísanej v zahraničnom obchodnom registri alebo v inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny.

(3)
Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby podľa odseku 1 sa nevydáva.

§ 10e
Výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby
(1)
Registrový súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná, alebo v ktorej je povinná ukladať listiny, oznámi prostredníctvom systému prepojenia registrov, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísaného podniku alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby. Registrový súd potvrdí prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodného registru alebo inej evidencii, v ktorej bol podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej bola povinná ukladať listiny, doručenie tohto oznámenia.

(2)
Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby podľa odseku 1 sa nevydáva.“.

13.
V § 13 odsek 5 znie:

„(5)
Na účely sprístupňovania údajov prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa tohto zákona sa pre zapísané osoby používa jedinečný identifikačný znak. Jedinečný identifikačný znak23aaa) pozostáva z označenia členského štátu, ktorý sprístupňuje údaje prostredníctvom systému prepojenia registrov, označenia obchodného registra alebo inej evidencie, v ktorej je zapísaná osoba zapísaná, alebo v ktorej je zapísaná osoba povinná ukladať listiny a z identifikačného čísla zapísanej osoby. Registrový súd oznamuje údaje prostredníctvom systému prepojenia registrov bezplatne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aaa znie:

„23aaa) Bod 9 prílohy k Vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/1042.“.

14.
Za § 15i sa dopĺňa § 15j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15j
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2023
(1)
Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) sa nepoužije, ak fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby nesplní povinnosť podľa § 15g ods. 10 z dôvodu nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30. septembra 2022.

(2)
Od vymáhania pokuty za nesplnenie povinnosti podľa § 15g ods. 10 uloženej podľa právnych predpisov účinných do 31. januára 2023 z dôvodu nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30. septembra 2022 sa upustí.“.

15.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.

Čl. V

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č.150/2022 Z. z., zákona č. 151/2022 Z. z. a zákona č. 398/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 82i ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutím o vylúčení môže byť aj rozhodnutie vydané iným členským štátom Európskej únie alebo zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak bolo uznané postupom podľa osobitného predpisu.42fa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42fa znie:

„42fa) Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 82i sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Údaje z registra diskvalifikácií sa sprístupňujú členským štátom Európskej únie a zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore spravidla prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností; § 82c až 82h sa použijú primerane.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023, okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore