Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 12.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rozpočtové právo, Energetika a priemysel, Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Obchod a podnikanie, Železničná doprava, Vysoké a vyššie školstvo, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 352/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

„4b) § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 4c) Zákon č. ...

3.

V § 3 ods. 6 a 7 a § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“.

4.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom ...

5.

V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta ...

6.

V § 17 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu ...

7.

V § 17a odsek 1 znie:

„(1) Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ...

8.

V § 17a ods. 2 písm. a) a b) sa slová „165 969 594,40 eura“ nahrádzajú slovami „170 000 000 ...

9.

V § 17a odsek 3 znie:

„(3) Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa môže rozhodnúť ...

10.

V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej ...

11.

V § 19 ods. 2 posledná veta znie: „Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr ...

12.

V § 19 ods. 4 sa slová „33 193,92 eura“ nahrádzajú slovami „35 000 eur“.

13.

V § 20 ods. 1 sa za slová „podľa § 19“ vkladá čiarka a slová „okrem účtovnej jednotky ...

14.

§ 21 sa vypúšťa.

15.

V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy ...

16.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Do registra sa ukladajú a) riadne individuálne účtovné závierky, b) mimoriadne individuálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29da znie:

„29da)
§ 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.

V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú ...

18.

V § 23 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „obcí a výročných správ vyšších územných ...

19.

V § 23 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem účtovnej jednotky uvedenej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29db znie:

„29db)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.“.

20.

V § 23 ods. 6 písm. f) sa slová „účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná“ ...

21.

V § 23a ods. 1 a § 23b ods. 3 sa slovo „forma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „podoba“ ...

22.

V § 23a odsek 2 znie:

„(2) V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. c) až i) a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29ha znie:

„29ha) Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona ...

23.

V § 23a ods. 3 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

24.

V § 23a ods. 4 sa slová „dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne“ ...

25.

V § 23a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná ...

26.

V § 23a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

27.

§ 23a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) V prípade, ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, správca registra ...

28.

V § 23b odsek 1 znie:

„(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej podobe sa ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29k znie:

„29k)
§ 13, 14, 30 až 33 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30.

V § 23b odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ...

31.

V § 23c ods. 1 sa slová „elektronickou formou“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe, ...

32.

V § 23c odsek 2 znie:

„(2) Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek, ktoré sú podľa § 23 ods. 6 uložené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29l a 29m znejú:

„29l) Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...

33.

V § 23c sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29n znie:

„29n) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

34.

Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý znie:

„§ 23d (1) Individuálna účtovná závierka sa zverejňuje uložením do registra. Konsolidovaná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ...

35.

V § 25 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slovo „papierov“ vkladá čiarka a slová „podielov ...

36.

V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to 3a. cenné papiere určené na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

37.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Pohľadávky fondu35a) obstarané ako investičné nástroje okrem vkladov v bankách a záväzky ...

38.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel ...

39.

V § 26 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia odsekov 1 až 4 nie je povinná použiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:

„35c)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

40.

V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „cenné papiere“ vkladajú slová „a podiely na základnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

„37b)
§ 119 zákona č. 203/2011 Z. z.“.

41.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Trhová cena je a) záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ...

42.

V § 27 odsek 6 znie:

„(6) Ak trhovú cenu nemožno spoľahlivo určiť, reálna hodnota sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ...

43.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na ...

44.

V § 28 ods. 3 tretia veta znie: „Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého ...

45.

V § 29 ods. 3 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a slová „najmenej štyrikrát za ...

46.

V § 30 ods. 2 písm. e) sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo zodpovednej osoby“.

47.

V § 31 ods. 5 sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 23d“.

48.

V § 32 ods. 2 sa slová „musí obsahovať podpisový záznam, ktorým“ nahrádzajú slovami „musí ...

49.

V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) neuložila dokumenty a oznámenie podľa § 23a a 23b a nezverejnila dokumenty podľa § 23d,“. ...

50.

Za § 39i sa vkladá § 39j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Ustanovenia § 1 písm. ...

51.

Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 27 odsek 3 znie:

„(3) Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ...

2.

V § 27 sa vypúšťa odsek 9.

3.

V § 40 ods. 1 a ods. 3 sa slová „registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „zbierky ...

4.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva ...

5.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v ...

6.

V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová „do registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „do ...

7.

V § 192 ods. 1 prvá veta znie: „Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, ...

8.

§ 192 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinnosť uloženia výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej ...

9.

V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová „do registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „do ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska a ministerstvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

1.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti; ich ...

2.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Eximbanka je povinná do 60 dní po schválení účtovnej závierky uložiť výročnú správu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Fond uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok9) najneskôr ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

2.

V § 14 písmeno g) znie:

„g) ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok4) podľa § ...

3.

V § 34 odsek 3 znie:

„(3) Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok4) ...

Čl. VII

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

1.

V § 7 ods. 4 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. VIII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 46 ods. 5 prvej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

Za § 76dd sa vkladá § 76de, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76de Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. IX

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 24 ods. 4 poslednej vete sa slová „spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky“ ...

2.

V § 37 odsek 5 znie:

„(5) Banka je povinná uložiť výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 39 odsek 11 znie:

„(11) Banka a pobočka zahraničnej banky zostavujú okrem účtovnej závierky podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa vypúšťa.

4.

V § 39 odsek 13 znie:

„(13) Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť zostavuje svoju priebežnú ...

5.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Správu podľa odseku 1 písm. a) a c) sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predložiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40)
Zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 41 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

Čl. X

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 71d ods. 2 poslednej vete sa slová „spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky“ ...

2.

V § 77 odsek 1 znie:

„(1) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa znie:

„60aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z.“.

3.

V § 77 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.

4.

V § 77 odsek 3 znie:

„(3) Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, obchodník s cennými ...

5.

V § 93 ods. 5 písm. h) sa slová „predkladá Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „uloží ...

Čl. XI

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „nezašle výročnú správu ministerstvu“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 35 odsek 4 znie:

„(4) Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr ...

3.

V § 36 ods. 1 sa slová „nezašle ministerstvu“ nahrádzajú slovom „neuloží“.

4.

V § 36 ods. 3 sa slovo „zaslanie“ nahrádza slovom „uloženie“.

Čl. XII

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 20 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) uložiť výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy do verejnej časti registra ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

2.

V § 47b ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „ak ju predkladá ministerstvu,“.

3.

V § 49 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) uložiť výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok,16)“. ...

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

Čl. XIII

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

1.

V § 10 ods. 6 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. XIV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 15 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.

3.

V § 15 ods. 3 sa slová „predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 15 ods. 4 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky ...

5.

V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uložil ročnú finančnú správu do ...

Čl. XV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

V § 170 odsek 13 znie:

„(13) Sociálna poisťovňa uloží výročnú správu za príslušný kalendárny rok do verejnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:

„92c)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...

V § 81 ods. 1 písm. o) sa slová „predložiť ju bez zbytočného odkladu ministerstvu“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 12 písm. p) a v § 13 ods. 1 písm. x) sa slová „tohto zákona a“ nahrádzajú slovami „tohto ...

2.

V § 29 ods. 4 prvej vete sa slovo „Fyzická“ nahrádza slovami „Právnická osoba alebo fyzická“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:

„35d)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 29 ods. 8 písmeno c) znie:

„c) doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,“. ...

4.

V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ...

5.

V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto ...

6.

V 31 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „alebo písm. g)“.

7.

Za § 53d sa vkladá § 53e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53e Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch (1) Ministerstvo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59ad až 59ai znejú:

„59ad) Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008. 59ae) § 2 ods. 2 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. ...

8.

V § 68 ods. 1 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom ...

Čl. XVIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 105 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do troch mesiacov po uplynutí ...

2.

§ 109 vrátane nadpisu znie:

„§ 109 Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska (1) Dôchodková správcovská spoločnosť ...

Čl. XIX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 29a ods. 4 sa slová „zverejňuje ministerstvo financií na svojom webovom sídle“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42ab znie:

„42ab)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XX

Zákon č. 581/2004 Z. z. zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
§ 23 zákona č 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

3.

V § 19 ods. 2 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

4.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená c) až q).

5.

V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) ...

6.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

7.

V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úrad ukladá do verejnej časti registra účtovných ...

8.

V § 61 ods. 6 písm. c) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

Čl. XXI

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

㤠65a
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) ...
a)

ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,

b)

ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41h znie:

„41h)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 35 ods. 1 posledná veta znie: „Dohliadané subjekty sú rovnako povinné predkladať Národnej ...

2.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Opatreniami, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasujú v Zbierke zákonov ...

Čl. XXIII

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...

1.

V § 8a ods. 12 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

2.

V § 8a sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ...

Doterajšie odseky 13 až 24 sa označujú ako odseky 14 až 25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ea znie:

„12ea) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“. ...

3.

Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ predkladá žiadosť ...

Čl. XXIV

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža ...

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Slovenský Červený kríž uloží výročnú správu za príslušné účtovné obdobie do ...

Čl. XXV

Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...

1.

V § 45 ods. 3 štvrtá veta znie: „Komora audítorov ukladá správu audítora do neverejnej časti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 48 znie:

„§ 48 (1) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne do ...

Čl. XXVI

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťa štvrtý bod.

2.

V § 9 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku ...

4.

Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ predkladá investičný ...

Čl. XXVII

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 43 ods. 1 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výročnú správu o svojom hospodárení ...

2.

V § 43 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.

3.

V § 43 ods. 2 písm. a) sa slová „audítorskej správy“ nahrádzajú slovami „správy audítora“. ...

4.

V § 43 ods. 3 prvej vete sa slovo „predloženie“ nahrádza slovom „uloženie“ a druhej vete ...

5.

V § 43 ods. 4 písm. d) sa slovo „ročnej“ nahrádza slovom „výročnej“.

6.

V § 43 odsek 10 znie:

„(10) Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie a metodiku vypracovania polročnej správy a výročnej ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...

1.

V § 8 ods. 3 tretej vete sa slovo „nezašle“ nahrádza slovom „neuloží“.

2.

V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
neuloží výročnú správu do registra účtovných závierok podľa § 31 ods. 3.“.

3.

V § 31 ods. 3 sa slová „zverejnená spôsobom určeným v stanovách“ nahrádzajú slovami „uložená ...

Čl. XXIX

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov ...

V § 5 odsek 12 znie:

„(12) Tlačová agentúra uloží výročnú správu prerokovanú Národnou radou Slovenskej republiky ...

Čl. XXX

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 23 ods. 6 sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „a výročnú správu“.

Čl. XXXI

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 7 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

Za § 15 sa vkladá § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. XXXII

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

1.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).

2.

V § 6 ods. 4 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

3.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ ...

4.

Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 76 odsek 1 znie:

„(1) Platobná inštitúcia je povinná uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných ...

2.

V § 85b odsek 9 znie:

„(9) Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uložiť správu audítora o overení ročnej ...

Čl. XXXIV

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 21 odsek 5 znie:

„(5) Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXXV

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 34 ods. 4 poslednej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

V § 103 odsek 4 znie:

„(4) Úrad každoročne do 31. mája uloží do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú ...

3.

Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 11 ods. 7 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ o licenciu podáva ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. ...

1.

V § 11 písmeno n) znie:

„n) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 15 písmeno p) znie:

„p) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú ...

3.

V § 17 ods. 6 písm. e) sa slová „výročnú správu o hospodárení a činnosti oblastnej organizácie ...

4.

V § 18 ods. 4 písm. e) a § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „výročnú správu“ nahrádzajú slovami ...

Čl. XXXVIII

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 7 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

2.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ o dotáciu podáva ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona ...

1.

V § 160 odsek 4 znie:

„(4) Ak nie je v lehote podľa odseku 7 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom ...

2.

V § 187 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú ...

3.

V § 187 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

4.

V § 187 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

5.

V § 187 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

6.

V § 187 ods. 5 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.

7.

V § 187 odsek 7 znie:

„(7) Ak nie je v lehote podľa odseku 4 písm. a) na uloženie ročnej správy účtovná závierka ...

8.

V § 187 ods. 9 sa slová „odsekov 2 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d) a odseku 4 ...

Čl. XL

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Ročná účtovná závierka poštového podniku podľa odseku 1 musí byť overená audítorom ...

2.

V § 54 odsek 6 znie:

„(6) Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom ...

Čl. XLI

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona ...

V § 24 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „vrátane uverejňovania výročnej správy“.

Čl. XLII

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

2.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

3.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Ak žiadateľ podáva žiadosť ...

Čl. XLIII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 31 ods. 6 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 32 ods. 8 písm. b), § 58 ods. 11 písm. b), § 62 ods. 11 písm. b) a § 65 ods. 8 písm. b) ...

3.

V § 62 ods. 4 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom ...

4.

V § 64 ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom ...

Čl. XLIV

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení ...

1.

V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v rovnakej lehote ukladá výročnú správu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Čl. XLV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem čl. I až čl. XVI, čl. XVII druhého až ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore