Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.11.2019 do 30.09.2020


Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.11.2019
Účinnosť do: 30.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31 JUD>9992 DS30 EU PP18 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2003 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 311/2019

Legislatívny proces k zákonu 311/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len „zapisované údaje“),

b)

obsah zbierky listín,

c)

postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných ...

d)

podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov, ...

e)

ukladanie listín do zbierky listín,

f)

nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ...

Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§ 2
Zapisované údaje
(1)

Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku1a) tieto údaje:

a)
obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa ...
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania alebo činnosti,
d)
právna forma právnickej osoby,
e)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom ...
f)
označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej ...
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného ...
h)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného ...
i)
zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
k)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo ...
l)
rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
m)
vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
n)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného ...
o)
dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
p)
zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
q)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo ...
r)
právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
s)
nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných ...
t)
ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)

Do obchodného registra sa ďalej zapisujú

a)
pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo ...
b)
pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov ...
c)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov ...
d)
pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba ...
e)
pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, ...
f)
pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
g)
pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,
h)
pri zúčastnenej spoločnosti podľa osobitného zákona1b) údaj o tom, že sa spoločnosť podieľa na cezhraničnom ...
(3)

Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom ...

(4)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v ...

a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena ...
b)
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ...
c)
identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
d)
predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
e)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho ...
f)
zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej ...
g)
obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,
h)
register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,
i)
údaje o zahraničnej osobe podľa odseku 1 písm. e),
j)
dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
k)
údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),
l)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo ...
m)
dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré ...
n)
zrušenie zahraničnej osoby.
(5)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo ...

a)
právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej ...
b)
predmet podnikania zahraničnej osoby,
c)
najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak táto ...
(6)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko ...

(7)

Pri zápise podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko ...

(8)

Ak zapísaná osoba ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje jej ho Štatistický úrad Slovenskej ...

(9)

Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty ...

§ 3
Obsah zbierky listín
(1)

Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom ...

a)
spoločenská zmluva, zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva obchodnej spoločnosti, splnomocnenia ...
b)
každá zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy obchodnej spoločnosti, ...
c)
úplné znenie dokumentov podľa písmena b) po každej vykonanej zmene,
d)
listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ...
e)
listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou ...
f)
listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorou ...
g)
riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná ...
h)
rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti s likvidáciou a konečná správa likvidátora o priebehu ...
i)
rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie,
j)
rozhodnutie súdu o neplatnosti obchodnej spoločnosti,
k)
rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie ...
l)
znalecký posudok podľa osobitného zákona,4)
m)
vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,5)
n)
zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení obchodnej spoločnosti, projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti, ...
o)
zmluva o predaji podniku alebo zmluva o predaji časti podniku,
p)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení spoločností podľa osobitného zákona,5a) ...
q)
iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)

Pri podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby sa do zbierky ...

a)
účtovná závierka, ktorú zahraničná osoba vyhotovuje a zverejňuje podľa práva štátu, ktorým sa spravuje; ...
b)
zakladateľská listina, prípadne stanovy zahraničnej osoby a ich zmeny; to neplatí, ak ide o zahraničnú ...
c)
osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, ak sa podľa práva ...
d)
listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ...
e)
listina, ktorá preukazuje zaťaženie majetku zahraničnej osoby, ktorý sa nachádza na území Slovenskej ...
f)
podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej ...
g)
listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo začatie ...
h)
listina preukazujúca zrušenie zahraničnej osoby; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,
i)
iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)

Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia, ak tento zákon alebo osobitný ...

(4)

Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. c), do zbierky listín sa ukladá úplné znenie dokumentov podľa ...

(5)

Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. a), do zbierky listín možno uložiť kópiu listiny. ...

(6)

Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku alebo v cudzom ...

Registrácia a ukladanie listín do zbierky listín
§ 4
Príslušnosť na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín
(1)

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd podľa osobitného zákona.6) ...

(2)

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má ...

(3)

Ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu ...

(4)

Ak ide o zahraničnú osobu, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový ...

(5)

Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku jednej zahraničnej ...

(6)

Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie je miestne príslušný, bez zbytočného odkladu postúpi ...

§ 5
Návrh
(1)

Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz ...

a)
zapísaná osoba,
b)
osoba oprávnená podľa osobitného zákona.1)
(2)

Návrh na zápis sa podáva na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a musí byť doložený listinami, z ...

(3)

Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, ...

(4)

Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

(5)

Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej ...

(6)

Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej ...

§ 5a
Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie
(1)

Návrh na zápis možno podať elektronickými prostriedkami. Tento návrh na zápis sa podáva v elektronickej ...

(2)

Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných ...

(3)

Ak bol návrh na zápis podaný v listinnej podobe, všetky listiny podľa § 5 ods. 2 musia mať listinnú ...

(4)

Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe ...

(5)

Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej ...

(6)

Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami a všetky alebo niektoré listiny, ktoré sa k ...

(7)

Ak sa návrh na zápis a listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, podávajú len elektronickými prostriedkami, ...

§ 5b
(1)

Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

(2)

Návrh na zápis podľa odseku 1 musí byť autorizovaný5aa) jednotným kontaktným miestom alebo prevádzkovateľom ...

(3)

Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich ...

(4)

Ak jednotné kontaktné miesto doručilo návrh na zápis príslušnému registrovému súdu, tento postupuje ...

(5)

Registrový súd postupuje pri preverovaní návrhu na zápis podanom prostredníctvom jednotného kontaktného ...

§ 5c
(1)

Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, platí, že navrhovateľ tým ...

(2)

Ak živnostenský úrad podľa osobitného predpisu6cc) alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona ...

(3)

Pri platení súdneho poplatku postupuje jednotné kontaktné miesto podľa ustanovení osobitného predpisu;6cd) ...

(4)

Jednotné kontaktné miesto pripojí k návrhu na zápis doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, ...

§ 5d
(1)

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 2, možno podať jednotnému kontaktnému miestu ...

a)
v listinnej podobe; listiny podané v listinnej podobe prevedie jednotné kontaktné miesto do elektronickej ...
b)
elektronicky autorizované.5aa)
(2)

Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 6 posledná veta sa návrhom ...

(3)

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 2 musia byť doručené registrovému súdu súčasne ...

(4)

Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vykonanie zápisu ...

Registrácia
§ 6
(1)

Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom ...

a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
d)
sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,1)
e)
údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,
f)
bol zaplatený súdny poplatok okrem podaní, ktoré podľa osobitného zákona6d) nepodliehajú poplatkovej ...
(2)

Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, sú ...

(3)

Za neúplný sa považuje návrh na zápis,

a)
ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, to neplatí, ak sa návrh na zápis podáva ...
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom,3)
c)
v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovuje, že sa zapisujú ...
d)
ktorý je nezrozumiteľný,
e)
v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.
(4)

Ak návrh na zápis okrem údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného ...

§ 7
(1)

Pred zápisom verejnej obchodnej spoločnosti registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených ...

a)
spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,7)
b)
sú v spoločenskej zmluve uvedení aspoň dvaja spoločníci,
c)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej ...
(2)

Pred zápisom komanditnej spoločnosti do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § ...

a)
spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,8)
b)
podľa spoločenskej zmluvy je aspoň jeden zo spoločníkov komplementár a aspoň jeden zo spoločníkov komanditista, ...
c)
výška vkladu každého komanditistu určená v spoločenskej zmluve je v súlade s osobitným zákonom,9)
d)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej ...
(3)

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených ...

a)
spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,10)
b)
v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov,
c)
výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka ...
d)
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov,
e)
fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ...
f)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej ...
g)
k návrhu na zápis bol pripojený súhlas správcu dane podľa osobitného zákona alebo Sociálnej poisťovne, ...
(4)

Pred zápisom družstva registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, ...

a)
stanovy družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného zákona,12)
b)
počet členov družstva je v súlade s osobitným zákonom,13)
c)
výška zapisovaného základného imania uvedená v stanovách družstva je v súlade s osobitným zákonom.14) ...
(5)

Pred zápisom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov registrový súd okrem skutočností podľa § 6 ...

a)
zakladateľská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitných predpisov,14a)
b)
členovia zoskupenia spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,14b)
c)
zakladateľskú zmluvu podpísali všetci členovia zoskupenia a či je pravosť podpisov všetkých členov zoskupenia ...
(6)

Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia, alebo pred zápisom európskej ...

a)
splývajúce alebo zlučované spoločnosti schválili návrh podmienok splynutia alebo zlúčenia v rovnakom ...
b)
sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14c)
(7)

Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová európska spoločnosť, do obchodného ...

(8)

Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra ...

(9)

Pred zápisom európskeho družstva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § ...

a)
stanovy európskeho družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu,14g)
b)
sú splnené podmienky založenia podľa osobitného predpisu,14h)
c)
výška základného imania európskeho družstva uvedená v stanovách je v súlade s osobitným predpisom.14i) ...
(10)

Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia, alebo európskeho družstva, ktoré ...

a)
zmluva o splynutí alebo zlúčení obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,14j)
b)
splývajúce alebo zlučované európske družstvá schválili návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení v rovnakom ...
(11)

Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku zmeny právnej formy družstva na európske družstvo, ...

(12)

Pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať ...

(13)

Pred zápisom predmetu podnikania alebo činnosti registrový súd z predložených listín preverí, či bolo ...

(14)

Pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd ...

(15)

Pred zápisom splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodnej spoločnosti registrový súd preverí, či má zanikajúca ...

(16)

Pred zápisom nástupníckej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku cezhraničného splynutia spoločností, ...

a)
zúčastnená spoločnosť a nástupnícka spoločnosť majú obdobnú právnu formu, ak nejde o prípad podľa osobitného ...
b)
spoločnosti podieľajúce sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí schválili návrh zmluvy ...
c)
všetky slovenské zúčastnené spoločnosti dodržali požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom zlúčení ...
d)
všetky zahraničné zúčastnené spoločnosti dodržali požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom zlúčení ...
e)
bola uzavretá dohoda o účasti zamestnancov na riadení tam, kde bola potrebná, v súlade s ustanoveniami ...
(17)

Pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, ...

(18)

Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd preverí, či sa voči ...

§ 8
(1)

Ak sú splnené podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd vykoná zápis v lehote dvoch pracovných dní od ...

(2)

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle ...

(3)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd zápis nevykoná. O tejto skutočnosti ...

(4)

Oznámenie obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na ...

(5)

Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Pri rozhodovaní o námietkach ...

(6)

Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený platobnou ...

§ 8a
(1)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o

a)
zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,15ad)
b)
zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej ...
c)
zrušení spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok,15b)
d)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
e)
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra pri výmaze spoločnosti podľa odseku 1 sa ...

§ 8b
(1)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz zapísaného člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho ...

(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra sa doručí zapísanej osobe.

§ 8c
(1)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej ...

(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku ...

§ 9
Ukladanie listín do zbierky listín
(1)

Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Listina sa ...

(2)

Zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby je povinná ...

(3)

Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku podľa § 3 ods. 6 je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická ...

(4)

Listiny, ktoré sa podľa tohto zákona prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, sa ...

(5)

Zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby je povinná ...

(6)

Pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g) je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ...

(7)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečí bez zbytočného ...

§ 10
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)

Po zápise navrhovaných údajov registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní obsah výpisu z obchodného ...

(2)

Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie o uložení ...

(3)

Registrový súd sprístupňuje v elektronickej podobe zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom ...

(4)

Zapisovaný údaj o dátume vstupu do likvidácie, dátume skončenia likvidácie, dátume vyhlásenia konkurzu ...

(5)

Rodné číslo fyzickej osoby a údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú. ...

(6)

Údaje obsiahnuté vo výpise z obchodného registra podľa § 8 ods. 2 registrový súd poskytne príslušnému ...

(7)

Pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou ...

(8)

Ak pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí zanikne slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový ...

(9)

Ak je odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného registrového súdu ...

§ 11
Sankcie
(1)

Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej ...

a)
podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej ...
b)
predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom, ...
c)
ustanovenú podľa osobitného predpisu.18)
(2)

Registrový súd uloží fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby pokutu ...

a)
uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje,
b)
doloží návrh na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,
c)
predloží registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu, ...
d)
táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu.18a)
(3)

Pri uložení pokuty sa postupuje podľa osobitného zákona.19)

§ 12
Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín ...
(1)

Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku ...

(2)

Obchodný register sa vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej ...

(3)

Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra alebo potvrdenie ...

(4)

O vydanie výpisu z obchodného registra možno žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia registrov.

(5)

Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra. ...

(6)

Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie ...

(7)

O vydanie kópie uloženej listiny alebo o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená ...

(8)

Ak nebola žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra, žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom ...

(9)

Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svojej právomoci aj bez zaplatenia súdneho poplatku oprávnené ...

(10)

Registrový súd môže v odôvodnených prípadoch zapožičať orgánu činnému v trestnom konaní listinu, ktorá ...

(11)

Registrový súd zabezpečí zhodu listinnej podoby uložených listín a elektronickej podoby uložených listín. ...

(12)

Správnosť údajov uvedených vo výpise, v potvrdení, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, kópii ...

(13)

Registrový súd vydá žiadateľovi prehľad zapísaných údajov v rozsahu, v ktorom je spracovaný v obchodnom ...

(14)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 až 13 sa nevzťahujú na údaje o konečnom užívateľovi výhod; pri poskytovaní ...

§ 12a
Osobitné ustanovenia k zavedeniu meny euro v Slovenskej republike
(1)

Registrový súd uvedie vo výpise z obchodného registra popri menovitých hodnotách v slovenských korunách ...

(2)

Menovité hodnoty uvedené vo výpise z obchodného registra v eurách sú výsledkom prepočtu menovitých hodnôt ...

(3)

Uvádzaním menovitých hodnôt v eurách nie je dotknutá povinnosť osoby zapísanej v obchodnom registri ...

(4)

Po doručení súhlasu podľa odseku 3 registrový súd vykoná premenu bezodkladne; pri súhlasoch doručených ...

(5)

Ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na premenu menovitých hodnôt vkladov do imania, zmenu ...

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Na registráciu údajov v obchodnom registri a ukladanie listín do zbierky listín sa vzťahuje osobitný ...

(2)

Ustanovenia osobitného predpisu16) sa primerane použijú na doručovanie podľa tohto zákona okrem ustanovenia ...

(3)

Predseda registrového súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 8 ods. 1 ...

(4)

Prenosom údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumie spôsob ...

(5)

Na účely sprístupňovania údajov prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa tohto zákona sa pre ...

§ 14
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba k návrhu ...

(2)

Elektronickú podobu tlačív podľa odseku 1 určí ministerstvo na svojej internetovej stránke.

(3)

Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a)

(4)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
postup pri overovaní osobných údajov podľa § 5a ods. 2,
b)
podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými ...
§ 15
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa ...

(2)

Súd nevykoná zápis podľa tohto zákona, ak sa začalo konanie vo veci zápisu týchto údajov v obchodnom ...

(3)

Ak je počas konania vo veciach obchodného registra, ktoré sa začalo podľa doterajších predpisov, podaný ...

(4)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007

Listiny, ktoré boli doručené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie ...

§ 15b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2008
(1)

Menovité hodnoty sa po zaregistrovaní súhlasu podľa § 12a ods. 3 príslušným registrovým súdom budú v ...

(2)

Úplné znenie stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných ...

§ 15c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Súd odmietne vykonať zápis podľa tohto zákona, ak navrhovateľ najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny ...

(2)

Ak sa má konanie o návrhu na zápis údajov vyjadrených v slovenskej mene prerušiť podľa osobitného predpisu,25) ...

(3)

Ak po začatí konania o návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty ...

§ 15d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Od 1. júna 2010 môže navrhovateľ podľa § 5 ods. 1 podať návrh na zápis aj prostredníctvom jednotného ...

(2)

Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 4 poslednej vety sa návrhom ...

§ 15e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, zapísané do obchodného registra ...

§ 15f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019

Ak nie je ďalej ustanovené inak, návrh na zápis podľa § 15e musí registrový súd vybaviť do 30. júna ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

2.

V § 27 ods. 2 prvá veta znie:

„Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, ak tak ustanovuje ...

3.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejnenými o zapísanom podniku zahraničnej osoby alebo ...

5.

§ 28 až 34 sa vypúšťajú.

6.

V § 56 ods. 3 prvá veta znie:

„Činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, môže spoločnosť vykonávať ...

7.

V § 57 ods. 3 prvá veta znie:

„Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská ...

8.

V § 62 ods. 1 druhá veta znie:

„Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo ...

9.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „rozhodnúť“ sa nahrádza slovom „rozhodne“.

10.

V § 68 odsek 7 znie:

„(7) Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii z dôvodov podľa odseku 6 písm. a) a d), ...

11.

V § 68 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ...

12.

V § 68a ods. 1 sa vypúšťajú slová „nemožno zrušiť rozhodnutie súdu, ktorým sa povoľuje zápis spoločnosti ...

13.

V § 69a ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

14.

V § 69b ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

15.

V § 71 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

16.

V § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.

17.

V § 88a ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

18.

V § 96 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.

19.

V § 112 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

20.

V § 117a ods. 4 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

21.

Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý znie:

„§ 127a (1) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia ...

22.

V § 133 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

23.

V § 141 ods. 3 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak bolo prijaté spôsobom, ...

24.

V § 161 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zrušenia rozhodnutia súdu, ktorým sa povoľuje zápis základného imania ...

25.

V § 175 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

26.

V § 202 ods. 1 štvrtej vete sa slová „Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín ...

27.

V § 206 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

28.

V § 206 ods. 2 sa slová „podľa odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „o splatení vkladov alebo ich častí ...

29.

V § 207 sa vypúšťa odsek 10.

30.

V § 208 sa vypúšťa odsek 5.

31.

V § 209a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

32.

V § 211 ods. 4 druhej vete sa slová „Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva“ nahrádzajú slovami ...

33.

V § 216 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

34.

V § 218e sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

35.

V § 218n sa vypúšťa odsek 5.

36.

V § 225 sa vypúšťa odsek 3.

37.

V § 261 ods. 6 prvá veta znie:

„Zmluva medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorá nie je upravená v hlave II tejto časti zákona ...

38.

§ 369 znie:

„§ 369 (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť ...

39.

Za § 763 sa vkladá § 763a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 763a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2004 Práva zo zodpovednosti za porušenie ...

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

§ 200a, 200b a 200c vrátane nadpisu znejú:

„Konanie vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu § ...

„34fa) „Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 34fb) „§ ...

2.

§ 200d sa vypúšťa.

3.

V § 200e ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) o návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku za ...

Doterajšie písmena c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

4.

V § 200e ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.

5.

V § 200e sa vypúšťa odsek 3.

6.

V § 202 ods. 3 sa vypúšťa písmeno n). Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).

7.

Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý znie:

„§ 352a Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných ...

„36a)
Zákon č. 530/2003 Z. z.“.

8.

Za § 372i sa vkladá § 372j, ktorý znie:

„§ 372j Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred 1. februárom 2004 sa dokončí podľa doterajších ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca ...

  2.

  Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad Obchodný zákonník.
 • 1a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 1b)  § 69aa ods. 1 písm. d) Obchodného zákonníka.
 • 1c)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1ca)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1d)  § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 1e)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 2a)  § 52 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 59 ods. 3, § 59a a § 59b Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.
 • 5a)  § 69aa ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 5aa)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 5b)  § 69 ods. 14 a 15 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej ...
 • 6a)  § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka.
 • 6b)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 6ba)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 6c)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory ...
 • 6ca)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 6cb)  § 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6cc)  § 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6cd)  § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 6d)  Napríklad § 768e Obchodného zákonníka, § 9 ods. 5 a § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny ...
 • 6e)  § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 7)  § 78 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 94 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 93 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 108 ods. 1, § 109 ods. 1 a 2 a § 111 Obchodného zákonníka.
 • 11a)  § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11b)  § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 226 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 13)  § 221 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 223 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 14a)  Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov.§ ...
 • 14b)  Článok 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov. ...
 • 14c)  Čl. 12 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti ...
 • 14d)  Čl. 32 a 33 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 14e)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 14f)  Čl. 2 ods. 1 prvý až tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho ...
 • 14g)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14h)  Čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14i)  Čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14j)  Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14k)  Čl. 35 ods. 2 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14l)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 218l ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 15a)  § 69aa ods. 1 písm. e) druhá veta Obchodného zákonníka.
 • 15aa)  § 69 až 69aa a § 218a až 218lk Obchodného zákonníka.
 • 15ab)  § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 15ac)  § 218la až 218lk Obchodného zákonníka.
 • 15aca)  § 13a Obchodného zákonníka.
 • 15ad)  § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
 • 15b)  § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka.
 • 15c)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Civilný mimosporový poriadok.
 • 16a)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884 z 8. júna 2015, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie ...
 • 17)  Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach ...
 • 17a)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 18)  § 3a, § 9 ods. 4 a § 21 ods. 7 až 9 Obchodného zákonníka.
 • 18a)  § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 19)  § 102 Civilného sporového poriadku.
 • 21)  § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z.
 • 21a)  § 7 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z.
 • 21aa)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 21b)  § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
 • 22)  § 10 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 23)  Napríklad § 10 ods. 3 a 4 , § 11 ods. 1 až 3, § 12 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 23a)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 24)  § 12 ods. 6 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 25)  § 9 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore