Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD693DS31EUPP18ČL2

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2003 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 312/2020

Legislatívny proces k zákonu 312/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len „zapisované údaje“),

b)

obsah zbierky listín,

c)

postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných ...

d)

podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov, ...

e)

ukladanie listín do zbierky listín,

f)

nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ...

Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§ 2
Zapisované údaje
(1)

Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku1a) tieto údaje:

a)
obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa ...
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania alebo činnosti,
d)
právna forma právnickej osoby,
e)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo ...
f)
označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti organizačnej zložky podniku, ak osobitný ...
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo ...
h)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo ...
i)
dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú,
j)
zrušenie právnickej osoby, dátum zrušenia právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
k)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
l)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo ...
m)
rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
n)
vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
o)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného ...
p)
dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
q)
zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
r)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo ...
s)
právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
t)
nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných ...
u)
ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)

Do obchodného registra sa ďalej zapisujú

a)
pri verejnej obchodnej spoločnosti
1.
mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla ...
2.
obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, spoločníkov právnických osôb, ...
b)
pri komanditnej spoločnosti
1.
mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla ...
2.
obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, právnických osôb ako spoločníkov, ...
3.
určenie pri každom spoločníkovi komanditnej spoločnosti, kto je komplementár a kto komanditista,
4.
výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, ...
c)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným
1.
mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla ...
2.
obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, spoločníkov právnických osôb, ...
3.
výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania ...
4.
údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum ...
d)
pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba ...
e)
pri jednoduchej spoločnosti na akcie výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, ...
f)
pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
g)
pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,
h)
pri zúčastnenej spoločnosti podľa osobitného zákona1b) údaj o tom, že sa spoločnosť podieľa na cezhraničnom ...
(3)

Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom ...

(4)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v ...

a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena ...
b)
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ...
c)
identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
d)
predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
e)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo ...
f)
zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej ...
g)
obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,
h)
register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,
i)
údaje o zahraničnej osobe podľa odseku 1 písm. e),
j)
dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
k)
údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),
l)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo ...
m)
dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré ...
n)
zrušenie zahraničnej osoby.
(5)

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo ...

a)
právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej ...
b)
predmet podnikania zahraničnej osoby,
c)
najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak táto ...
(6)

Ak zapísaná osoba ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje jej ho Štatistický úrad Slovenskej ...

(7)

Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty ...

§ 3
Obsah zbierky listín
(1)

Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom ...

a)
spoločenská zmluva, zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva obchodnej spoločnosti, splnomocnenia ...
b)
každá zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy obchodnej spoločnosti, ...
c)
úplné znenie dokumentov podľa písmena b) po každej vykonanej zmene,
d)
listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ...
e)
listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou ...
f)
listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorou ...
g)
riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná ...
h)
rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti s likvidáciou a konečná správa likvidátora o priebehu ...
i)
rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie,
j)
rozhodnutie súdu o neplatnosti obchodnej spoločnosti,
k)
rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie ...
l)
znalecký posudok podľa osobitného zákona,4)
m)
vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,5)
n)
zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení obchodnej spoločnosti, projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti, ...
o)
zmluva o predaji podniku alebo zmluva o predaji časti podniku,
p)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení spoločností podľa osobitného zákona,5a) ...
q)
iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(2)

Pri podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby sa do zbierky ...

a)
účtovná závierka, ktorú zahraničná osoba vyhotovuje a zverejňuje podľa práva štátu, ktorým sa spravuje; ...
b)
zakladateľská listina, prípadne stanovy zahraničnej osoby a ich zmeny,
c)
osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, ak sa podľa práva ...
d)
listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ...
e)
listina, ktorá preukazuje zaťaženie majetku zahraničnej osoby, ktorý sa nachádza na území Slovenskej ...
f)
podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej ...
g)
listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo začatie ...
h)
listina preukazujúca zrušenie zahraničnej osoby,
i)
iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)

Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia prevedená do elektronickej podoby, ...

(4)

Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. c), do zbierky listín sa ukladá úplné znenie dokumentov podľa ...

(5)

Ak ide o listiny podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. a), do zbierky listín možno uložiť kópiu listiny. ...

(6)

Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku alebo v cudzom ...

Registrácia a ukladanie listín do zbierky listín
§ 4
Príslušnosť na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín
(1)

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd podľa osobitného zákona.6) ...

(2)

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má ...

(3)

Ak ide o organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do ...

(4)

Ak ide o zahraničnú osobu, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový ...

(5)

Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku jednej zahraničnej ...

(6)

Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie je miestne príslušný, bez zbytočného odkladu postúpi ...

§ 5
Návrh
(1)

Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz ...

(2)

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického ...

(3)

Na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak ako podľa odseku 2 registrový súd neprihliada.

(4)

Návrh na zápis musí byť autorizovaný5aa) navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej ...

(5)

Ak povaha alebo veľkosť listiny, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis podľa odseku 4, neumožňuje jej ...

(6)

Účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď registrovému súdu prišla informácia o zaplatení ...

(7)

Ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na ...

(8)

Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

(9)

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa ...

(10)

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné uviesť v návrhu na zápis ...

§ 5b
(1)

Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

(2)

Návrh na zápis podľa odseku 1 musí byť autorizovaný5aa) jednotným kontaktným miestom alebo prevádzkovateľom ...

(3)

Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich ...

(4)

Ak jednotné kontaktné miesto doručilo návrh na zápis príslušnému registrovému súdu, tento postupuje ...

(5)

Registrový súd postupuje pri preverovaní návrhu na zápis podanom prostredníctvom jednotného kontaktného ...

§ 5c
(1)

Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, platí, že navrhovateľ tým ...

(2)

Pri platení súdneho poplatku postupuje jednotné kontaktné miesto podľa ustanovení osobitného predpisu;6cd) ...

§ 5d
(1)

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 4, možno podať jednotnému kontaktnému miestu ...

a)
v listinnej podobe; listiny podané v listinnej podobe prevedie jednotné kontaktné miesto do elektronickej ...
b)
elektronicky autorizované.5aa)
(2)

Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 6 posledná veta sa návrhom ...

(3)

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 4 musia byť doručené registrovému súdu súčasne ...

(4)

Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vykonanie zápisu ...

Registrácia
§ 6
(1)

Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom ...

a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
d)
sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,1)
e)
údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,
f)
bol zaplatený súdny poplatok okrem podaní, ktoré podľa osobitného zákona6d) nepodliehajú poplatkovej ...
(2)

Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, sú ...

(3)

Za neúplný sa považuje návrh na zápis,

a)
ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, to neplatí, ak sa návrh na zápis podáva ...
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom,3)
c)
v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovuje, že sa zapisujú ...
d)
ktorý je nezrozumiteľný,
e)
v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.
(4)

Ak návrh na zápis okrem údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného ...

§ 7
(1)

Pred zápisom verejnej obchodnej spoločnosti registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených ...

a)
spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,7)
b)
sú v spoločenskej zmluve uvedení aspoň dvaja spoločníci,
c)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej ...
(2)

Pred zápisom komanditnej spoločnosti do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § ...

a)
spoločenská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,8)
b)
podľa spoločenskej zmluvy je aspoň jeden zo spoločníkov komplementár a aspoň jeden zo spoločníkov komanditista, ...
c)
výška vkladu každého komanditistu určená v spoločenskej zmluve je v súlade s osobitným zákonom,9)
d)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej ...
(3)

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených ...

a)
spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,10)
b)
v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov,
c)
výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka ...
d)
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov,
e)
fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ...
f)
spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej ...
g)
k návrhu na zápis bol pripojený súhlas správcu dane podľa osobitného zákona, ak osoba, ktorá má byť ...
(4)

Pred zápisom družstva registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, ...

a)
stanovy družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného zákona,12)
b)
počet členov družstva je v súlade s osobitným zákonom,13)
c)
výška zapisovaného základného imania uvedená v stanovách družstva je v súlade s osobitným zákonom.14) ...
(5)

Pred zápisom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov registrový súd okrem skutočností podľa § 6 ...

a)
zakladateľská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitných predpisov,14a)
b)
členovia zoskupenia spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,14b)
c)
zakladateľskú zmluvu podpísali všetci členovia zoskupenia a či je pravosť podpisov všetkých členov zoskupenia ...
(6)

Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia, alebo pred zápisom európskej ...

a)
splývajúce alebo zlučované spoločnosti schválili návrh podmienok splynutia alebo zlúčenia v rovnakom ...
b)
sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14c)
(7)

Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová európska spoločnosť, do obchodného ...

(8)

Pred zápisom európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra ...

(9)

Pred zápisom európskeho družstva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § ...

a)
stanovy európskeho družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu,14g)
b)
sú splnené podmienky založenia podľa osobitného predpisu,14h)
c)
výška základného imania európskeho družstva uvedená v stanovách je v súlade s osobitným predpisom.14i) ...
(10)

Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia, alebo európskeho družstva, ktoré ...

a)
zmluva o splynutí alebo zlúčení obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,14j)
b)
splývajúce alebo zlučované európske družstvá schválili návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení v rovnakom ...
(11)

Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku zmeny právnej formy družstva na európske družstvo, ...

(12)

Pred zápisom obchodného mena registrový súd z predložených listín preverí, či sa nenavrhuje zapísať ...

(13)

Pred zápisom predmetu podnikania alebo činnosti registrový súd z predložených listín preverí, či bolo ...

(14)

Pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd ...

(15)

Pred zápisom splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodnej spoločnosti registrový súd preverí, či má zanikajúca ...

(16)

Pred zápisom nástupníckej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku cezhraničného splynutia spoločností, ...

a)
zúčastnená spoločnosť a nástupnícka spoločnosť majú obdobnú právnu formu, ak nejde o prípad podľa osobitného ...
b)
spoločnosti podieľajúce sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí schválili návrh zmluvy ...
c)
všetky slovenské zúčastnené spoločnosti dodržali požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom zlúčení ...
d)
všetky zahraničné zúčastnené spoločnosti dodržali požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom zlúčení ...
e)
bola uzavretá dohoda o účasti zamestnancov na riadení tam, kde bola potrebná, v súlade s ustanoveniami ...
(17)

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd v informačnom systéme Sociálnej poisťovne ...

(18)

Pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, ...

(19)

Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd preverí, či sa voči ...

(20)

Pred zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod registrový súd preverí, či právnická osoba podľa § ...

§ 8
(1)

Ak sú splnené podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd vykoná zápis v lehote dvoch pracovných dní od ...

(2)

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytočného odkladu odošle ...

(3)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 6 a 7, registrový súd zápis nevykoná. O tejto skutočnosti ...

(4)

Oznámenie obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na ...

(5)

Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia. Pri rozhodovaní o námietkach ...

§ 8a
(1)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o

a)
zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,15ad)
b)
zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej ...
c)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,15ad)
d)
zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,15ad)
e)
zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.15ad)
(2)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ak tak ustanoví osobitný zákon.15b)

(3)

Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra pri výmaze spoločnosti podľa odsekov 1 a ...

§ 8b
(1)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz zapísaného člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho ...

(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra sa doručí zapísanej osobe.

§ 8c
(1)

Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej ...

(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku ...

§ 9
Ukladanie listín do zbierky listín
(1)

Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Listina sa ...

(2)

Fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby je povinná predložiť registrovému súdu ...

(3)

Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku podľa § 3 ods. 6 je fyzická osoba oprávnená konať v ...

(4)

Listiny, ktoré sa podľa tohto zákona prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, sa ...

(5)

Fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby je povinná predložiť registrovému súdu ...

(6)

Pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g) je fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v ...

(7)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečí bez zbytočného ...

§ 10
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)

Po zápise navrhovaných údajov registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní obsah výpisu z obchodného ...

(2)

Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie o uložení ...

(3)

Registrový súd sprístupňuje v elektronickej podobe zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom ...

(4)

Zapisovaný údaj o dátume vstupu do likvidácie, dátume skončenia likvidácie, dátume vyhlásenia konkurzu ...

(5)

Rodné číslo fyzickej osoby a údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú. ...

(6)

Údaje obsiahnuté vo výpise z obchodného registra podľa § 8 ods. 2 registrový súd poskytne príslušnému ...

(7)

Pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou ...

(8)

Ak pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí zanikne slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový ...

(9)

Ak je organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného registrového súdu ako súdu sídla právnickej ...

§ 11
Sankcie
(1)

Registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky ...

a)
podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej ...
b)
predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom, ...
c)
ustanovenú podľa osobitného predpisu.18)
(2)

Registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ...

a)
uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje,
b)
doloží návrh na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,
c)
predloží registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu, ...
d)
táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu.18a)
(3)

Pri uložení pokuty sa postupuje podľa osobitného zákona.19)

§ 12
Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín ...
(1)

Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné; každý má právo po zaplatení súdneho poplatku ...

(2)

Obchodný register sa vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v elektronickej forme, ak ...

(3)

Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra alebo potvrdenie ...

(4)

O vydanie výpisu z obchodného registra možno žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia registrov.

(5)

Registrový súd je povinný zabezpečiť zhodu zápisov v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra. ...

(6)

Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie ...

(7)

O vydanie kópie uloženej listiny alebo o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená ...

(8)

Ak nebola žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra, žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom ...

(9)

Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svojej právomoci aj bez zaplatenia súdneho poplatku oprávnené ...

(10)

Registrový súd môže v odôvodnených prípadoch zapožičať orgánu činnému v trestnom konaní listinu, ktorá ...

(11)

Registrový súd zabezpečí zhodu listinnej podoby uložených listín a elektronickej podoby uložených listín. ...

(12)

Správnosť údajov uvedených vo výpise, v potvrdení, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, kópii ...

(13)

Registrový súd vydá žiadateľovi prehľad zapísaných údajov v rozsahu, v ktorom je spracovaný v obchodnom ...

(14)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 až 13 sa nevzťahujú na údaje o konečnom užívateľovi výhod; pri poskytovaní ...

§ 12a
Osobitné ustanovenia k zavedeniu meny euro v Slovenskej republike
(1)

Registrový súd uvedie vo výpise z obchodného registra popri menovitých hodnotách v slovenských korunách ...

(2)

Menovité hodnoty uvedené vo výpise z obchodného registra v eurách sú výsledkom prepočtu menovitých hodnôt ...

(3)

Uvádzaním menovitých hodnôt v eurách nie je dotknutá povinnosť osoby zapísanej v obchodnom registri ...

(4)

Po doručení súhlasu podľa odseku 3 registrový súd vykoná premenu bezodkladne; pri súhlasoch doručených ...

(5)

Ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce sa na premenu menovitých hodnôt vkladov do imania, zmenu ...

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Na registráciu údajov v obchodnom registri a ukladanie listín do zbierky listín sa vzťahuje osobitný ...

(2)

Ustanovenia osobitného predpisu16) sa primerane použijú na doručovanie podľa tohto zákona okrem ustanovenia ...

(3)

Predseda registrového súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 8 ods. 1 ...

(4)

Prenosom údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumie spôsob ...

(5)

Na účely sprístupňovania údajov prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa tohto zákona sa pre ...

§ 14
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba k návrhu ...

(2)

Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a)

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
postup pri overovaní osobných údajov podľa § 5a ods. 2,
b)
podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými ...
c)
vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej ...
§ 15
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa ...

(2)

Súd nevykoná zápis podľa tohto zákona, ak sa začalo konanie vo veci zápisu týchto údajov v obchodnom ...

(3)

Ak je počas konania vo veciach obchodného registra, ktoré sa začalo podľa doterajších predpisov, podaný ...

(4)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007

Listiny, ktoré boli doručené registrovému súdu elektronickými prostriedkami po 31. júli 2007, vedie ...

§ 15b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2008
(1)

Menovité hodnoty sa po zaregistrovaní súhlasu podľa § 12a ods. 3 príslušným registrovým súdom budú v ...

(2)

Úplné znenie stanov, spoločenskej zmluvy alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných ...

§ 15c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Súd odmietne vykonať zápis podľa tohto zákona, ak navrhovateľ najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny ...

(2)

Ak sa má konanie o návrhu na zápis údajov vyjadrených v slovenskej mene prerušiť podľa osobitného predpisu,25) ...

(3)

Ak po začatí konania o návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty ...

§ 15d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Od 1. júna 2010 môže navrhovateľ podľa § 5 ods. 1 podať návrh na zápis aj prostredníctvom jednotného ...

(2)

Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 4 poslednej vety sa návrhom ...

§ 15e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018

Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, zapísané do obchodného registra ...

§ 15f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019

Ak nie je ďalej ustanovené inak, návrh na zápis podľa § 15e musí registrový súd vybaviť do 30. júna ...

§ 15g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)

Registrový súd môže aj po 30. septembri 2020 viesť zbierku listín v listinnej forme, a to v rozsahu ...

(2)

Od 1. októbra 2020 môže navrhovateľ podľa § 5 ods. 1 podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o ...

(3)

Pre potreby odseku 2, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 6 poslednej vety sa návrhom na zápis ...

(4)

Konanie o návrhu na zápis podnikateľov fyzických osôb a návrhu na zápis podnikov zahraničných fyzických ...

(5)

Konanie vo veciach zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a konanie vo veciach ...

(6)

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku ...

(7)

Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej ...

(8)

Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné ...

(9)

Registrový súd prevedie listiny uložené v zbierke listín týkajúce sa tej istej zapísanej osoby z listinnej ...

(10)

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané ...

(11)

Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 10 nedôjde k zosúladeniu zápisu ...

(12)

Konanie vo veciach zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a konanie vo veciach ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

2.

V § 27 ods. 2 prvá veta znie:

„Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, ak tak ustanovuje ...

3.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejnenými o zapísanom podniku zahraničnej osoby alebo ...

5.

§ 28 až 34 sa vypúšťajú.

6.

V § 56 ods. 3 prvá veta znie:

„Činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, môže spoločnosť vykonávať ...

7.

V § 57 ods. 3 prvá veta znie:

„Ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská ...

8.

V § 62 ods. 1 druhá veta znie:

„Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo ...

9.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „rozhodnúť“ sa nahrádza slovom „rozhodne“.

10.

V § 68 odsek 7 znie:

„(7) Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii z dôvodov podľa odseku 6 písm. a) a d), ...

11.

V § 68 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ...

12.

V § 68a ods. 1 sa vypúšťajú slová „nemožno zrušiť rozhodnutie súdu, ktorým sa povoľuje zápis spoločnosti ...

13.

V § 69a ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

14.

V § 69b ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

15.

V § 71 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

16.

V § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.

17.

V § 88a ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

18.

V § 96 sa vypúšťajú slová „a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva“.

19.

V § 112 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

20.

V § 117a ods. 4 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

21.

Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý znie:

„§ 127a (1) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia ...

22.

V § 133 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

23.

V § 141 ods. 3 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak bolo prijaté spôsobom, ...

24.

V § 161 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zrušenia rozhodnutia súdu, ktorým sa povoľuje zápis základného imania ...

25.

V § 175 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

26.

V § 202 ods. 1 štvrtej vete sa slová „Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín ...

27.

V § 206 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

28.

V § 206 ods. 2 sa slová „podľa odseku 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „o splatení vkladov alebo ich častí ...

29.

V § 207 sa vypúšťa odsek 10.

30.

V § 208 sa vypúšťa odsek 5.

31.

V § 209a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

32.

V § 211 ods. 4 druhej vete sa slová „Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva“ nahrádzajú slovami ...

33.

V § 216 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

34.

V § 218e sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

35.

V § 218n sa vypúšťa odsek 5.

36.

V § 225 sa vypúšťa odsek 3.

37.

V § 261 ods. 6 prvá veta znie:

„Zmluva medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorá nie je upravená v hlave II tejto časti zákona ...

38.

§ 369 znie:

„§ 369 (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť ...

39.

Za § 763 sa vkladá § 763a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 763a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2004 Práva zo zodpovednosti za porušenie ...

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

§ 200a, 200b a 200c vrátane nadpisu znejú:

„Konanie vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu § ...

„34fa) „Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 34fb) „§ ...

2.

§ 200d sa vypúšťa.

3.

V § 200e ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) o návrhu na vyhlásenie uznesenia členskej schôdze družstva o rozdelení likvidačného zostatku za ...

Doterajšie písmena c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

4.

V § 200e ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.

5.

V § 200e sa vypúšťa odsek 3.

6.

V § 202 ods. 3 sa vypúšťa písmeno n). Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno n).

7.

Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý znie:

„§ 352a Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných ...

„36a)
Zákon č. 530/2003 Z. z.“.

8.

Za § 372i sa vkladá § 372j, ktorý znie:

„§ 372j Konanie vo veciach obchodného registra začaté pred 1. februárom 2004 sa dokončí podľa doterajších ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad Obchodný zákonník.
 • 1a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 1b)  § 69aa ods. 1 písm. d) Obchodného zákonníka.
 • 1c)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1ca)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1d)  § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 1e)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 2a)  § 52 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 59 ods. 3, § 59a a § 59b Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.
 • 5a)  § 69aa ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 5aa)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 5b)  § 69 ods. 14 a 15 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej ...
 • 6a)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6ba)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 6c)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory ...
 • 6ca)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 6cb)  § 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6cc)  § 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6cd)  § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 6d)  Napríklad § 768e Obchodného zákonníka, § 9 ods. 5 a § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny ...
 • 6e)  § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 7)  § 78 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 94 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 93 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 108 ods. 1, § 109 ods. 1 a 2 a § 111 Obchodného zákonníka.
 • 11a)  § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 226 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 13)  § 221 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 223 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 14a)  Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov.§ ...
 • 14b)  Článok 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov. ...
 • 14c)  Čl. 12 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti ...
 • 14d)  Čl. 32 a 33 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 14e)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
 • 14f)  Čl. 2 ods. 1 prvý až tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho ...
 • 14g)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14h)  Čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14i)  Čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14j)  Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14k)  Čl. 35 ods. 2 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
 • 14l)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 218l ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 15a)  § 69aa ods. 1 písm. e) druhá veta Obchodného zákonníka.
 • 15aa)  § 69 až 69aa a § 218a až 218lk Obchodného zákonníka.
 • 15ab)  § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 15ac)  § 218la až 218lk Obchodného zákonníka.
 • 15aca)  § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších ...
 • 15acb)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15acc)  § 13a Obchodného zákonníka.
 • 15acd)  § 56 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 15ad)  § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 15b)  § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka.§ 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.
 • 15c)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Civilný mimosporový poriadok.
 • 16a)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884 z 8. júna 2015, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie ...
 • 17)  Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach ...
 • 17a)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 18)  § 3a, § 9 ods. 4 a § 21 ods. 7 až 9 Obchodného zákonníka.
 • 18a)  § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 19)  § 102 Civilného sporového poriadku.
 • 21)  § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z.
 • 21a)  § 7 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z.
 • 21aa)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 21b)  § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
 • 22)  § 10 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 23)  Napríklad § 10 ods. 3 a 4 , § 11 ods. 1 až 3, § 12 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 23a)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 24)  § 12 ods. 6 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 25)  § 9 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore