Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve 1/1980 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991

Platnosť od: 18.01.1980
Účinnosť od: 01.05.1990
Účinnosť do: 31.12.1991
Autor: Federálne ministerstvo dopravy
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana lesov, Vzdušná doprava, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve 1/1980 účinný od 01.05.1990 do 31.12.1991
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 1/1980 s účinnosťou od 01.05.1990 na základe 103/1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva dopravy

ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve ...

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 392 ...

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve ...

(2)

Leteckými prácami sa rozumejú najmä letecké siatie, aplikácia priemyselných hnojív, prípravkov ...

§ 9
Zodpovednosť za vady a reklamácie
(1)

Odberateľ je povinný u dodávateľa písomne reklamovať vady akosti leteckých prác bez zbytočného ...

a)

pri vadách, ktoré sú zrejmé ihneď po vykonaní prác, do 15 dní od ich vykonania,

b)

pri ostatných vadách do skončenia vegetačného obdobia, ktoré sa týka ošetrovaného predmetu.

(2)

Dodávateľ je povinný najneskoršie do 15 dní po tom, čo dostane reklamáciu, oznámiť odberateľovi, ...

(3)

Vadami leteckých prác nie sú závady spôsobené odberateľom, najmä

a)

dodaním nevhodného prípravku, prípadne prípravku nezodpovedajúcej kvality,

b)

nevhodným určením dávok prípravkov pre letecké práce;

c)

nevhodným určením agrotechnického termínu leteckých prác, najmä so zreteľom na vývojovú fázu ...

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1980.

Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky

  • 1)  § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) (úplne znenie č. ...
  • 2)  Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva Federálne ministerstvo poľnohospodárstva ...
  • 6)  Predpis L 6 - Prevádzka lietadiel, I. a II. časť, vydaný Federálnym ministerstvom dopravy (registrovaný ...
  • 7)  Typy týchto strojov, zariadení a mechanizmov schvaľuje Štátna skúšobňa poľnohospodárskych, ...
  • 8)  § 11 ods. 3 vyhlášky č. 142/1976 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ...
  • 9)  Najmä: - zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody,- zákon ...
  • 10)  Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a § 12 ods. 5 a ...
  • 11)  § 14 vyhlášky č. 57/1967 Zb.
  • 12)  Pozri pozn. 9 k § 7 písm. e).
Načítavam znenie...
MENU
Hore