Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018


Platnosť od: 08.11.2017
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Bankové a finančné inštitúcie, Dane z príjmu, Trestné právo hmotné, Účtovníctvo, Exekútori, rozhodcovia, mediátori

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 264/2017 s účinnosťou od 01.09.2018

Legislatívny proces k zákonu 264/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 12 ods. 4 sa slovo „uverejniť“ nahrádza slovom „zverejniť“ a slovo „uverejnenia“ ...

2.

V § 13a ods. 1 prvej vete sa za slová „Rozhodnutím súdu“ vkladajú slová „alebo rozhodnutím ...

3.

V § 17 druhej vete sa slovo „podnikateľa“ nahrádza slovom „majiteľa obchodného tajomstva“ ...

4.

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Majiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá ...

5.

V § 18 sa slovo „Podnikateľ“ nahrádza slovami „Majiteľ obchodného tajomstva“.

6.

V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.

7.

V § 20 sa slovo „podnikateľovi“ nahrádza slovom „majiteľovi obchodného tajomstva“ a vypúšťajú ...

8.

V § 40 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, ...

9.

V § 44 ods. 2 písm. g) sa slovo „porušovanie“ nahrádza slovom „porušenie“.

10.

§ 51 vrátane nadpisu znie:

„§ 51 Porušenie obchodného tajomstva (1) Porušením obchodného tajomstva je konanie rušiteľa ...

11.

V prvej časti hlave V sa za označenie dielu III vkladá označenie oddielu 1, ktoré vrátane nadpisu ...

„Oddiel 1 Všeobecné ustanovenia“. ...

12.

V § 55 ods. 2 sa slovo „uverejniť“ nahrádza slovom „zverejniť“ a slová „formu a spôsob ...

13.

V prvej časti hlave V diele III sa za oddiel 1 vkladá oddiel 2, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Oddiel 2 Osobitné ustanovenia k právnym prostriedkom ochrany obchodného tajomstva § 55a Ak v ...

14.

V § 66 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.

15.

V § 66 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

16.

Za § 66a sa vkladá § 66aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66aa Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby (1) Ovládajúca osoba zodpovedá ...

17.

V § 67c ods. 2 písmeno a) znie:

„a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ...

18.

V § 68 odsek 11 znie:

„(11) Ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločnosti ...

19.

V § 69 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom tento deň môže byť určený ...

20.

V § 69 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 15, ktoré znejú:

„(11) Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti a) nesmie hodnota záväzkov ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 16.

21.

§ 69a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra ...

22.

V § 71 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Takto vymenovaný likvidátor má pri zisťovaní ...

23.

V § 97 ods. 4 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 5“.

24.

V § 105b odsek 1 znie:

„(1) Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových ...

25.

V § 115 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

26.

V § 115 ods. 5 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

27.

V § 115 ods. 7 prvá veta znie: „Povinnosť podľa odseku 6 má spoločnosť len vtedy, ak ide o ...

28.

V § 115 ods. 8 sa slová „odsekov 6, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7, 9 a 10“.

29.

V § 115 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

30.

V § 117 ods. 4 sa slová „§ 115 ods. 5 až 7 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 6 až 8 ...

31.

V § 117 ods. 5 sa slová „§ 115 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 8“.

32.

V § 123 ods. 2 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo rozdeliť iné vlastné zdroje“ ...

33.

V § 123 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a platby poskytnuté spoločníkom pri použití ...

34.

V § 136 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorej je spoločníkom niektorý ...

35.

V § 159 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Hlasovacie právo majiteľa prioritných akcií ...

36.

V § 179 ods. 4 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo iných vlastných zdrojov“.

37.

V § 179 ods. 5 sa za slovo „spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „príspevkov do kapitálových ...

38.

V § 179 ods. 7 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a na použitie kapitálového fondu ...

39.

V § 196 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorej je akcionárom niektorý ...

40.

V § 200 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Členom dozornej rady voleným zamestnancami môže ...

41.

V druhej časti hlave I diele V nadpis oddielu 7 znie: „Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov“. ...

42.

Nadpis § 217 znie: „Rezervný fond“.

43.

Za § 217 sa vkladá § 217a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 217a Kapitálový fond z príspevkov (1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov ...

44.

V § 240 ods. 1 sa na konci dopĺňa veta: „Stanovy nemôžu určiť inak, ak ide o rozhodovanie podľa ...

45.

§ 340b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na účely odsekov 1 až 6 sú subjektom verejného práva aj osoby zapísané v registri partnerov ...

46.

Doterajší text § 381 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o škodu spôsobenú porušením obchodného tajomstva, možno požadovať náhradu škody ...

47.

V § 408 ods. 1 za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o premlčanie nárokov ...

48.

Za § 768o sa vkladajú § 768p a 768q, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 768p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Na splynutie, zlúčenie ...

49.

Príloha sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 242 ods. 1 písm. a) sa za slová „také konanie,“ vkladajú slová „vrátane povinnosti ...

2.

Za § 251a sa vkladá § 251b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 251b Nekalá likvidácia (1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 34 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mu v konaní bráni zákonná ...

2.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty osobe podľa § 40 ods. 2, ktorá ...

3.

V § 48 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak má oprávnený vedený účet ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7j sa vypúšťajú slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...

5.

V § 48 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7la znie:

„71a) § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

V § 48 ods. 8 prvej vete sa za slovo „schránku“ vkladajú slová „alebo mu v možnosti podať ...

7.

V § 53 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do vydania poverenia na vykonanie ...

8.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 až 6, možno ...

9.

V § 61b ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak je povinným fyzická osoba, ustanovenia § ...

10.

V § 61n ods. 6 prvej vete sa za slovo „bezodkladne“ vkladajú slová „po ukončení exekučného ...

11.

V § 204 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Ak je potrebné doručovať podanie účastníka konania, ustanovenia osobitného predpisu o ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

12.

Za § 243k sa dopĺňa § 243l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Ustanovenie § 41 ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 5 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:

„ag) osobitným účtom dlžníka platobný účet, ktorý obsahuje najmenej tieto bankové služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13mc znie:

„13mc) § 167o ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

2.

V § 27c ods. 1 písm. c) a ods. 4 sa za slovo „účtu,“ vkladajú slová „osobitného účtu ...

3.

V § 27d ods. 3 a 4 sa za slovo „účtu,“ vkladajú slová „osobitného účtu dlžníka podľa ...

4.

Za § 27e sa vkladá § 27f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27f Zriadenie a vedenie osobitného účtu dlžníka (1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27fbd znie:

„27fbd) § 167o ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na základe splatenia príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje v obchodnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a) § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.“.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

§ 171 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sociálna poisťovňa na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vydá do piatich pracovných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93ae a 93af znejú:

„93ae) § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka. 93af) § 68 ods. 11 Obchodného zákonníka.“. ...

Čl. VII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 52 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

2.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vzormi“ vkladajú slová „vlastnoručne podpísanými v prítomnosti ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „správa audítora podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 69 ods. 14 a 15 Obchodného zákonníka“.

4.

V § 3 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vlastnoručne podpísaný v prítomnosti ...

5.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:

„6e) § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

6.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.“.

7.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) k návrhu na zápis bol pripojený súhlas správcu dane podľa osobitného zákona alebo Sociálnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd preverí, ...

9.

V § 8 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „má listinnú podobu a“ a za prvú vetu sa vkladá ...

10.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

Čl. VIII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) vkladom 1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania,1) pričom za splatený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2d znejú:

„2b) § 144 a 208 Obchodného zákonníka. 2c) § 223 ods. 9 Obchodného zákonníka. 2d) § 123 ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slová „tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,“ vkladajú slová ...

3.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového ...

4.

V § 8 ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „základného imania“.

5.

V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „b) až e)“ vkladajú slová „a s)“.

6.

V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) suma splateného príspevku,2d) k príjmu podľa odseku 1 písm. s); suma splateného príspevku ...

7.

V § 8 ods. 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e) a f)“.

8.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 40 a 41, ktoré znejú:

„(40) Súčasťou základu dane daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. ...

9.

V § 21 ods. 2 písm. d) sa za slová „rezervného fondu“ vkladá čiarka a slová „kapitálového ...

10.

V § 25a písmeno f) znie:

„f)
hodnota splateného peňažného vkladu [§ 2 písm. ac)].“.

11.

Za § 52zk sa vkladá § 52zl, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zl Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Ustanovenie § 3 ods. 1 ...

Čl. IX

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 10a odsek 2 znie:

„(2) V registri úpadcov sa zverejňujú a) údaje o konaniach podľa tohto zákona v rozsahu 1. označenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom ...

2.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu (1) Osoba povinná ...

3.

V § 29 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ...

4.

V § 32 odsek 1 znie:

„(1) Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s ...

5.

V § 32 ods. 7 písmeno b) znie:

„b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy ...

6.

V § 32 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky ...

7.

§ 32 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:

„(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.“.

8.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení pokuty osobe uvedenej v odseku 2 je rozhodnutím ...

9.

V § 75 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súdny exekútor je povinný poskytnúť správcovi ...

10.

V § 75 ods. 12 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

11.

V § 87 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
právo na vrátenie preddavku na úhradu nákladov konkurzu,“.

12.

V § 95 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky zo zmlúv o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad čl. 11 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. ...

13.

V § 104 ods. 1 sa nad slovom „dedičia“ odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.

14.

V § 126 ods. 1 sa slová „druhý deň a nie neskôr ako siedmy“ nahrádzajú slovami „pätnásty ...

15.

V § 159b ods. 1 sa za slová „domáhať sa“ vkladajú slová „na súde, ktorý potvrdil plán,“. ...

16.

§ 166 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového ...

17.

V § 166k sa na konci pripája táto veta:

„Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu.25a)“. ...

18.

V § 167 ods. 2 a § 168 ods. 2 sa slová „na predpísanom tlačive“ nahrádzajú slovami „elektronickými ...

19.

V § 167o odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25ca a 25cb znejú:

„25ca) § 5 písm. ag) a § 27f zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z. 25cb) ...

20.

§ 167o sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi ...

21.

V § 167v ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, ...

22.

V § 171c ods. 1 a 2 sa nad slovom „záujmov“ odkaz „25f)“ nahrádza odkazom „3b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25f sa vypúšťa.

23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie ...

24.

Za § 172a sa vkladá § 172b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 172b Prísľub správcu ustanoveného v hlavnom insolvenčnom konaní (1) Súd pred vyhlásením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení. 26b) Čl. 2 ods. 11 a čl. 36 ods. ...

25.

V § 179 ods. 4 a 6 sa slová „osobitného predpisu32)“ nahrádzajú slovami „§ 180 ods. 5“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

26.

V § 179 ods. 5 sa slová „osobitného predpisu,32)“ nahrádzajú slovami „§ 180 ods. 5“.

27.

V § 180 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu32)“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

28.

§ 180 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát ...

29.

V § 197 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) V uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení reštrukturalizácie alebo v uznesení ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

30.

§ 197 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ...

31.

V § 199 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:

„33b) Nariadenie (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.“.

32.

V § 199 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručí súd rozhodnutie o vyhlásení konkurzu v konaní ...

33.

Za § 206f sa vkladajú § 206g a 206h, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 206g (1) Ak odsek 2 neustanovuje ...

Čl. X

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 24h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dohodu o splátkach podľa odseku 1 písm. c) je dlžník povinný uzavrieť osobne v kancelárii ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

2.

V § 24h ods. 7 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.

3.

V § 24i sa na konci pripája táto veta: „Na dohodu o splátkach sa primerane použijú ustanovenia ...

Čl. XI

Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na povinnú osobu, ktorá si overí identitu prostredníctvom autentifikačného modulu na ústrednom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2.

V § 4 ods. 4 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Čl. XII

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 40 ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 19 až 21, § 768p v bode 48, ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore