Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 58/1996 účinný od 01.01.2006


Platnosť od: 29.02.1996
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Občianske súdne konanie, Obchod a podnikanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD284 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 58/1996 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/1996 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 7/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„Hypotekárne záložné listy § 14 (1) Hypotekárny záložný list je verejne obchodovateľný ...

2.

§ 15 znie:

„§ 15 Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie ...

3.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa ...

4.

§ 17 znie:

„§ 17 (1) Do šiestich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3e) znie:

„3e)
§ 160 Obchodného zákonníka.“.

5.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa slovo „úver“ nahrádza slovami „komunálny úver3f)“ a za slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f) znie:

„3f)
§ 36c zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

6.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je verejne obchodovateľný dlhopis, ...

7.

V § 22 ods. 2 znie:

„(2) Ak emitent a) nedodrží spôsoby určenia výnosu alebo lehotu a spôsob vyplácania dlhopisov, ...

8.

V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca poruší povinnosti pri výkone dozoru nad emisiou ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Čl. III

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 261 ods. 4 sa vypúšťajú zátvorky s textom „(§ 297)“.

2.

V § 263 sa vypúšťajú číslice „297, 298“.

3.

§ 297 sa vypúšťa.

4.

§ 298 sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 200c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska pri výkone bankového dohľadu je oprávnená nahliadať do listín, ...

2.

V § 337 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty ...

3.

V § 337 ods. 1 sa doterajšie písmená b) až g) označujú ako písmená c) až h).

4.

V § 337 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „pohľadávky založené hypotekárnymi záložnými ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, ...

1.

§ 4 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
bankou banka a pobočka zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

„3a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Ohlasovacia povinnosť (1) Banky sú povinné policajným orgánom hlásiť bankové operácie, ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1996.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore