Zákon o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2001 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 17.07.2001
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD412DS12EU4PP58ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 276/2001 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 547/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
a)

predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach,

b)

zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rady pre reguláciu, ...

c)

podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov,

d)

pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom,

e)

konanie vo veciach podľa tohto zákona,

f)

správne delikty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
a)

sieťovými odvetviami

1.

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s tým súvisiace služby,

2.

výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s týmito činnosťami súvisiace ...

3.

výroba a rozvod tepla,

4.

vodné hospodárstvo a hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou,

b)

činnosťami v sieťových odvetviach

1.

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytnutie podporných a systémových služieb,1) ...

2.

výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a poskytovanie podporných služieb,1) ...

3.

výroba, distribúcia a dodávka tepla,1a)

4.

výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej ...

5.

poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného ...

6.

poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd a odberom energetickej ...

c)

reguláciou zabezpečenie nediskriminačného a transparentného výkonu činností v sieťových odvetviach, ...

d)

regulovanou činnosťou vykonávanie činností v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie ...

e)

regulovaným subjektom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť ...

f)

tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda a odvedená odpadová voda,1b)

g)

službou v sieťových odvetviach činnosti, ktoré súvisia s dodaním tovaru, odberom povrchových ...

h)

regulačným obdobím obdobie, počas ktorého sa uplatňuje stanovený spôsob regulácie.

§ 3
Predmet regulácie
(1)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov1c) je určovanie alebo schvaľovanie ...

a)
pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej ...
b)
prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území,1)
c)
prepravu plynu a distribúciu plynu na vymedzenom území,1)
d)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve,1e)
e)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
f)
prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod ...
g)
prístup do zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu.1)
(2)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona je ďalej regulácia ceny tovarov a ceny poskytovaných služieb ...

(3)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona je aj určenie spôsobu, postupu a podmienok na

a)
prevádzkovanie sústavy a siete,
b)
dodávku elektriny a dodávku plynu,
c)
výrobu, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej ...
d)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 3a
Orgány štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach
a)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

b)

Rada pre reguláciu.

§ 4
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(1)

Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej ...

(2)

Úrad je rozpočtovou organizáciou3) so sídlom v Bratislave.

(3)

Úrad môže zriaďovať pracoviská aj mimo svojho sídla.

§ 5
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)
zabezpečuje transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž v sieťových odvetviach ...
b)
zabezpečuje účinné fungovanie trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviach,
c)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej prenosovej ...
d)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za
1.
výrobu elektriny, prenos elektriny, distribúciu elektriny a dodávku elektriny,
2.
prepravu plynu, distribúciu plynu, dodávku plynu a uskladňovanie plynu,
3.
poskytovanie podporných služieb a systémových služieb na vyrovnanie sústavy alebo vyváženie ...
4.
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
5.
výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, odvedenie a čistenie odpadovej vody ...
6.
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného ...
e)
rozhoduje o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností (ďalej len ...
f)
vykonáva cenovú reguláciu podľa tohto zákona,
g)
rozhoduje o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, ...
h)
rozhoduje o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
i)
rozhoduje vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov,1faa) ...
j)
rozhoduje o vyňatí regulovaného subjektu alebo skupiny regulovaných subjektov, alebo regulovanej ...
k)
rozhoduje v sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii ...
l)
vypracúva pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom podľa § 12a,
m)
ustanovuje pravidlá a postupy na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach ...
n)
navrhuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie podľa tohto zákona,
o)
vydáva potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, záruku pôvodu elektriny ...
p)
spolupracuje na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie ...
q)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie v oblasti svojej pôsobnosti, ...
r)
sleduje úroveň dosiahnutej transparentnosti trhu a efektivity hospodárskej súťaže na trhu s tovarom ...
s)
sleduje dodržiavanie pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom a prijíma opatrenia na ich ...
t)
sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia zamerané na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej ...
u)
sleduje čas, ktorý prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ...
v)
sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy a siete týkajúcich sa
1.
zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny, prepravy plynu, distribúcie plynu a uskladnenia ...
2.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny, spoľahlivosti prenosu a distribúcie elektriny a primeranej ...
3.
zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu, prepravy plynu a distribúcie plynu,
4.
zabezpečenia dodržiavania nediskriminačného prístupu do sústavy a siete s osobitným zreteľom ...
5.
riadenia tokov elektriny v sústave vrátane cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k) ...
6.
dodržiavania pravidiel na vyrovnávanie nerovnováhy v sústave a v sieti,1faa)
x)
sleduje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa sústavy alebo siete poskytnúť dotknutým stranám ...
1.
pripojenia k sústave alebo k sieti,
2.
prideľovania kapacít sústavy alebo siete,
3.
využitia kapacít spojovacích vedení a prepojení,1faa)
y)
sleduje dodržiavanie povinnosti viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva podľa osobitného ...
z)
sleduje dodržiavanie určených podmienok na pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu,

aa) sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy alebo siete určených v osobitnom ...

bb) rieši podnety účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou týkajúce sa stanovenia ...

cc) udeľuje výnimku z povinností prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo ...

dd) schvaľuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka ...

ee) ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb ...

ff) ustanovuje teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva ...

gg) ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo ...

hh) ustanovuje spôsob overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej ...

ii) prijíma opatrenia na zabezpečenie vykonávania osobitných predpisov,1l)

jj) schvaľuje výšku poplatkov za nevyvážený vstup do siete a odber zo siete1m) a poplatky za poskytovanie ...

kk) rozhoduje o regulácii iného tovaru alebo služby podľa § 12 ods. 12,

ll) schvaľuje pravidlá rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu ...

nn) ukladá opatrenia pri nedodržaní povinností podľa písmen v), x) a y),

oo) schvaľuje podľa osobitného predpisu1nc) pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií; tieto ...

pp) vykonáva dohľad nad priebehom aukcií výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka ...

qq) určí kritériá pre výber dodávateľa poslednej inštancie a rozhoduje o jeho výbere; kritériá ...

rr) vydáva potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ...

ss) schvaľuje podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa ...

tt) schvaľuje dispečerský poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

uu) schvaľuje pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie,1ne) ...

vv) sleduje stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu.

(2)

Úrad ďalej

a)
uverejňuje vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu právoplatné rozhodnutia úradu a ...
b)
každý rok do 31. mája uverejňuje vo vestníku úradu a na internetovej stránke úradu správu o ...
c)
uverejňuje správu o činnosti úradu s osobitným zreteľom na činnosti uvedené v odseku 1 písm. ...
d)
poskytuje ministerstvu informácie o pridelených kapacitách spojovacích vedení pre cezhraničnú ...
e)
poskytuje na požiadanie orgánov Európskej únie údaje o regulovaných činnostiach,
f)
vedie a na svojej internetovej stránke uverejňuje zoznamy držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných ...
g)
informuje Európsku komisiu o
1.
dôvodoch zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia na podnikanie v energetike,
2.
opatreniach na zabezpečenie prístupu do ťažobných plynovodných sietí,
3.
rozhodnutiach o udelení výnimky z povinnosti umožniť prístup do prepravnej siete plynu, do distribučnej ...
4.
podiele jednotlivých účastníkov na trhu s elektrinou a o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže ...
5.
dovoze elektriny z tretích štátov; túto informáciu zasiela Európskej komisii pravidelne štvrťročne, ...
h)
predkladá Európskej komisii žiadosť o
1.
udelenie výnimky z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre ...
2.
udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka ...
i)
žiada o uverejnenie podrobností o výberovom konaní v Úradnom vestníku Európskej únie v lehotách ...
j)
uverejňuje na internetovej stránke úradu vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných ...
k)
vypracuje do 30. mája 2011 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné ...
(3)

Úrad na účely dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov1faa)

a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona, osobitných predpisov1faa) a všeobecne záväzných ...
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov.1l) ...
(4)

Úrad okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 až 3 vykonáva aj ďalšiu pôsobnosť v oblasti regulácie ...

(6)

Úrad

a)
predkladá Rade pre reguláciu na schválenie návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní ...
b)
predkladá Rade pre reguláciu na schválenie návrh na zriadenie pracovísk úradu mimo svojho sídla, ...
c)
prerokúva návrh pravidiel trhu s elektrinou, návrh pravidiel trhu s plynom a návrhy všeobecne záväzných ...
(7)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií ...

a)
spôsob vyhlasovania aukcie,
b)
obsah oznámenia o aukcii,
c)
podmienky účasti v aukcii,
d)
pravidlo určenia najnižšieho podania,
e)
obsah ponuky a podklady k ponuke,
f)
priebeh aukcie,
g)
zriaďovanie komisie,
h)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i)
vyhodnocovanie ponúk,
j)
oznamovanie výsledku aukcie.
§ 7
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej ...

(2)

Predseda úradu

a)
riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b)
koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach,
c)
podpisuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,
d)
schvaľuje organizačný poriadok úradu po jeho prerokovaní v Rade pre reguláciu,
e)
rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu,
f)
rozhoduje o námietkach podľa osobitného predpisu.1nf)
(3)

Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje podpredseda úradu, ktorého ...

(4)

Na predsedu úradu a na podpredsedu úradu sa vzťahujú predpoklady ako na členov Rady pre reguláciu ...

§ 8
Rada pre reguláciu
(1)

Zriaďuje sa Rada pre reguláciu ako nezávislý kolektívny štátny orgán stratégie a riadenia regulácie ...

(2)

Rada pre reguláciu

a)
vypracúva návrh regulačnej politiky,
b)
schvaľuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa § 12,
c)
navrhuje vláde kandidátov na vymenovanie do funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu a navrhuje ...
d)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku úradu,
e)
volí a odvoláva predsedu Rady pre reguláciu a podpredsedu Rady pre reguláciu z členov Rady pre ...
f)
schvaľuje rokovací poriadok Rady pre reguláciu,
g)
schvaľuje návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky ...
h)
schvaľuje na návrh úradu zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
i)
prerokúva návrh organizačného poriadku úradu,
j)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona súvisiace s reguláciou v sieťových odvetviach.
(3)

Rada pre reguláciu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní v prvom stupni ...

(4)

Rada pre reguláciu má šesť členov. Rada pre reguláciu zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ...

(5)

Na čele Rady pre reguláciu je predseda Rady pre reguláciu, ktorý riadi činnosť Rady pre reguláciu ...

§ 9
Členovia Rady pre reguláciu
(1)

Členov Rady pre reguláciu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členstvo v Rade pre ...

(2)

Členom Rady pre reguláciu môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady: ...

a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického smeru,
b)
desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, ...
c)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
bezúhonnosť.
(3)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť ...

(4)

Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch členov Rady pre reguláciu na návrh Národnej rady ...

(5)

Prezident Slovenskej republiky nevymenuje za člena Rady pre reguláciu kandidáta, ktorého blízka ...

(6)

Funkčné obdobie členov Rady pre reguláciu je šesť rokov. Rada pre reguláciu sa z jednej tretiny ...

(7)

Členstvo v Rade pre reguláciu je nezlučiteľné s funkciou predsedu úradu a podpredsedu úradu, ...

(8)

Člen Rady pre reguláciu nemôže byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nemôže ...

(9)

Za výkon funkcie patrí členovi Rady pre reguláciu mesačne základná odmena vo výške štvornásobku ...

(10)

Ak je člen Rady pre reguláciu vyslaný Radou pre reguláciu na pracovnú cestu s výnimkou zasadnutia ...

(11)

Člen Rady pre reguláciu sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia posudzuje ako ...

(12)

Členstvo v Rade pre reguláciu zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)

Vzdaním sa funkcie členstvo v Rade pre reguláciu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa ...

(14)

Prezident Slovenskej republiky odvolá člena Rady pre reguláciu, ak

a)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2, 7 a 8,
b)
jeho blízka osoba1o) sa stane zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nadobudne ...
c)
po čas dlhší ako dva mesiace nevykonáva svoju funkciu; táto lehota začína plynúť od prvého ...
(15)

Prezident Slovenskej republiky môže odvolať členov Rady pre reguláciu, ak

a)
sa preukáže nezákonnosť konania alebo úradného postupu úradu; uvedené platí, ak ide o člena ...
b)
člen Rady pre reguláciu koná v rozpore s regulačnou politikou a jeho odvolanie navrhne ten, kto ...
(16)

Účinky odvolania z funkcie nastávajú dňom vymenovania nových členov Rady pre reguláciu.

(17)

Na uvoľnené miesto člena Rady pre reguláciu navrhuje nových kandidátov navrhovateľ, ktorý navrhol ...

§ 10
Správa o činnosti a hospodárení úradu
(1)

Úrad každoročne predkladá Rade pre reguláciu do 31. marca nasledujúceho roka na schválenie správu ...

(2)

Rada pre reguláciu správu podľa odseku 1 schváli do 15. mája.

(3)

Úrad každoročne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka správu ...

(4)

Ak Národná rada Slovenskej republiky požiada o doplnenie tejto správy, úrad je povinný predložiť ...

§ 11
Podmienky vykonávania regulovaných činností
(1)

Regulované činnosti možno vykonávať na základe oznámenia alebo na základe a v rozsahu povolenia ...

(2)

Úrad v udelenom povolení určí regulovanému subjektu najmä podmienky vykonávania regulovanej činnosti ...

§ 12
Cenová regulácia
(1)

Cenovej regulácii podlieha

a)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou ...
b)
výroba elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
pripojenie do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom, ...
d)
pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu do sústavy alebo do siete, v prípade zásobníkov ...
e)
prístup do siete,
f)
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
g)
prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
h)
dodávka elektriny pre domácnosti,
i)
poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
j)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, v prípade zásobníkov v rozsahu ...
k)
preprava a distribúcia plynu,
l)
dodávka plynu pre domácnosti,
m)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
n)
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
o)
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
p)
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného ...
q)
dodávka plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť,
r)
uskladňovanie plynu,
s)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
t)
dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
u)
dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie.
(2)

Rada pre reguláciu vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie, ktorého ...

(3)

Rada pre reguláciu na základe odsúhlasenej regulačnej politiky ministerstvom schváli rozsah cenovej ...

(4)

Radou pre reguláciu schválený rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania úrad vyhlási všeobecne ...

(5)

Regulovaný subjekt podľa vyhláseného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonania cenovej regulácie ...

a)
do 31. augusta kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. a), b), c), d), e), f), i), ...
b)
do 30. septembra kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. g), n) a o),
c)
do 31. októbra kalendárneho roka pre ostatné činnosti uvedené v odseku 1,
d)
do 30. novembra kalendárneho roka pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný ...
(6)

Úrad návrh ceny predložený regulovaným subjektom posúdi. Posúdený návrh ceny podľa odseku ...

(7)

Spôsob vykonania cenovej regulácie tovaru alebo služby, ktorého dodanie alebo poskytnutie je regulovanou ...

a)
priame určenie maximálnej ceny alebo minimálnej ceny, alebo minimálnej ceny a maximálnej ceny alebo ...
b)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny alebo tarify, ...
c)
určenie rozsahu oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať; rozsah oprávnených nákladov ...
d)
určenie výšky primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno započítať, pričom ...
e)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie.6c)
(8)

Jednotlivé spôsoby cenovej regulácie podľa odseku 7 možno spájať alebo kombinovať. Spôsob cenovej ...

(9)

Pri určení spôsobu cenovej regulácie za poskytovanie systémových služieb môže úrad určiť ...

(10)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví

a)
priame určenie maximálnej ceny, alebo minimálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny, ...
b)
postup a podmienky uplatňovania cien,
c)
rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
d)
termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných oprávnených nákladov započítaných ...
e)
rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
f)
spôsob určenia výšky primeraného zisku; v tomto predpise môže v záujme predchádzania stavu ...
g)
podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe predkladania návrhu ceny,
h)
spôsob, postupy a podmienky pre predmet regulácie podľa § 3.
(11)

Na účely tohto zákona

a)
maximálnou cenou je cena, ktorú nie je možné prekročiť,
b)
minimálnou cenou je cena, ktorú nie je možné znížiť,
c)
pevnou cenou je cena, ktorú nie je možné meniť,
d)
porovnateľnou cenou je cena určená porovnaním
1.
oprávnených nákladov alebo nákladových položiek regulovaných činností s oprávnenými nákladmi ...
2.
oprávnených nákladov alebo nákladových položiek jednotlivých procesov, ktoré tvoria činnosť, ...
3.
štandardných položiek tvoriacich štruktúru ceny regulovanej činnosti so štandardnými položkami ...
4.
ceny za regulovanú činnosť s cenami regulovaných činností v ostatných členských štátoch,
e)
tarifou je pevná cena tovaru alebo pevná cena služby viažuca sa na technickú jednotku,
f)
primeranosťou vynaložených nákladov je výška nákladov porovnateľná so všeobecnou hodnotou6d) ...
(12)

Úrad môže regulovať aj iný tovar alebo službu, ktorých dodanie alebo poskytnutie je regulovanou ...

(13)

Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny ...

§ 12a
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom
(1)

Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom upravujú práva a povinnosti účastníkov trhu ...

(2)

Pravidlá trhu ustanovujú najmä podmienky a spôsob uplatnenia

a)
prístupu do sústavy a do siete,1)
b)
cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)
c)
prístupu do zásobníka plynu, uskladňovania plynu a prístupu k akumulácii plynu,1)
d)
prístupu a pripojenia nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete,
e)
pripojenia do sústavy alebo do siete,
f)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
g)
distribúcie elektriny a plynu,
h)
dodávky elektriny a plynu v rozsahu potrebnom na efektívne fungovanie trhu,
i)
poskytovania podporných služieb,
j)
dodávky regulačnej elektriny,
k)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike a ich úhrady,
l)
dodávky elektriny a plynu domácnostiam,
m)
výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou ...
n)
poskytovania univerzálnej služby,1e)
o)
prevzatia zodpovednosti za odchýlky jednotlivých účastníkov trhu a za odchýlky sústavy a siete, ...
p)
prístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
q)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,
r)
správy a zberu nameraných dát,
s)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre ...
(3)

Podmienkami potrebnými na organizovanie trhu s elektrinou a plynom sú aj určenie

a)
lehoty na pripojenie k sústave alebo k sieti a lehoty na vykonanie údržby a opravy sústavy alebo ...
b)
spôsobu predchádzania vzniku preťaženia a riešenia preťaženia národnej sústavy alebo siete,
c)
postupov na vyhodnocovanie odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy a siete,
d)
rozsahu a spôsobu zabezpečenia podporných služieb,
e)
rozsahu a spôsobu dodávky regulačnej energie,
f)
podmienok použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,1)
g)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom národnej prenosovej ...
h)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ...
i)
spôsobu uverejňovania informácií o využití kapacity cezhraničnej výmeny elektriny, využitia ...
(4)

Pravidlá trhu zahrnujú aj obchodné podmienky pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktoré ...

a)
podmienky dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam, ...
b)
podmienky za poskytnutie podporných služieb a systémových služieb,
c)
podmienky dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny ...
d)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny a plynu vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky ...
e)
podmienky vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
f)
podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j) kombinovanou ...
g)
podmienky vysporiadania odchýlky a regulačnej elektriny účastníka trhu a odchýlky sústavy,
h)
podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
i)
podmienky organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
podmienky správy a zberu nameraných dát,
k)
podmienky centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností ...
l)
podmienky ochrany domácnosti.
(5)

Pravidlá trhu podľa odsekov 1 až 4 na návrh úradu ustanoví vláda nariadením do troch mesiacov ...

(6)

Prevádzkovateľ sústavy a siete, prevádzkovateľ zásobníka plynu a organizátor krátkodobého ...

(7)

Úrad vydá a na svojej internetovej stránke zverejní vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľov ...

§ 13
Práva a povinnosti regulovaného subjektu
(1)

Regulovaný subjekt má právo

a)
podať návrh na zmenu rozhodnutia o regulácii,
b)
žiadať o vyňatie z regulácie,
c)
podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam úradu a regulačnej rady, ak tento zákon neustanovuje ...
(2)

Regulovaný subjekt je povinný

a)
vykonávať regulovanú činnosť v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,1c)
b)
dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade ...
c)
predložiť návrh na určenie ceny tovaru alebo služby, ktorých cena je regulovaná, spôsobom a ...
d)
viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa osobitného predpisu,6f) ...
e)
poskytnúť na požiadanie úradu podklady potrebné na vyčíslenie rozsahu získaného prospechu z ...
f)
predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách a iných transakciách medzi prepojenými ...
g)
dodržiavať štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby ustanovené úradom a predkladať ...
h)
vykonať opatrenia uložené úradom,
i)
dodržiavať pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
j)
viesť a uchovávať evidenciu o cene tovaru a služby vrátane kalkulácie nákladov a zisku počas ...
k)
predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene elektriny a plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu konečnému odberateľovi elektriny1f) a ...
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
l)
na požiadanie poskytnúť bezodplatne úradu údaje potrebné na výkon pôsobnosti úradu,
m)
umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev kontrolu údajov poskytovaných ...
n)
umožniť povereným zamestnancom úradu a fyzickým osobám alebo právnickým osobám povereným úradom ...
o)
zverejniť na svojej internetovej stránke platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej ...
p)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone pôsobnosti úradu podľa tohto zákona a osobitných ...
q)
umožniť prístup do sústavy, siete alebo zásobníka ďalším osobám podľa osobitného predpisu1) ...
r)
dodržiavať povinnosti podľa osobitného predpisu.1j)
Cenové konanie
§ 14
(1)

Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie") sa začína podaním návrhu ceny regulovaným ...

(2)

Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, a ministerstvo. ...

(3)

Návrh ceny obsahuje

a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
návrh ceny podľa schváleného spôsobu určenia ceny,
c)
doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo ...
d)
ostatné podklady určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(4)

Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. d), úrad vyzve ...

(5)

Úrad rozhodne o návrhu ceny vydaním cenového rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie"), ktoré doručí ...

(6)

Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka cenového konania začať konanie o zmene ...

a)
bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov predložených účastníkom ...
b)
ide o stav núdze,7)
c)
nastali zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny,
d)
došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny,
e)
bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie.
(7)

Ak účastník cenového konania požiada úrad o poskytnutie informácie o spôsobe určenia ceny, ...

(8)

Zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

(9)

Na cenové konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní8) s výnimkou oddielov 2 až ...

(10)

Proti rozhodnutiu vydanému v cenovom konaní je prípustné odvolanie v lehote 40 dní. Odvolanie vo ...

(11)

Ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa ...

(12)

Návrh na zmenu cenového rozhodnutia musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 3. Úrad postupuje ...

(13)

Ak regulovaný subjekt doplní návrh v cenovom konaní a v konaní o odvolaní, ktorý má vplyv na ...

(14)

Ustanovenia o predkladaní návrhu ceny a iných návrhov v cenovom konaní na základe ich schválenia ...

§ 15
(1)

Konanie vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) až k) a bb), dd), qq), oo), ss), tt) a uu) sa začína ...

(2)

Účastníkom konania podľa § 5 ods. 1 písm. e), j), bb), dd), qq), oo), ss), tt) a uu) je navrhovateľ, ...

(3)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný odbor úradu. O odvolaní rozhoduje predseda ...

(4)

Ústne konanie na prvom stupni je verejné s výnimkou, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak skutočnosti, ...

(5)

Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon ...

§ 15a
Kontrola
(1)

Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je

a)
dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti ...
b)
overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu,
c)
overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
d)
overovanie primeranosti nákladov11aa) súvisiacich s činnosťami v sieťových odvetviach,
e)
overovanie skutočností potrebných na vykonávanie pôsobnosti úradu podľa § 5.
(2)

Kontrola sa začína dňom, keď zamestnanec kontroly predloží kontrolovanému subjektu písomné ...

(3)

Poverenie úradu na výkon kontroly obsahuje

a)
označenie subjektu,
b)
meno, priezvisko, bydlisko alebo názov a sídlo zamestnanca kontroly a prizvanej osoby,
c)
predmet kontroly,
d)
deň začatia kontroly,
e)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia,
f)
odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na ...
(4)

Úrad, zamestnanci kontroly a prizvané osoby a kontrolované subjekty pri výkone kontroly podľa odseku ...

§ 16
Správne delikty
(1)

Úrad regulovanému subjektu uloží pokutu za porušenie tohto zákona

a)
od
1.
100 eur do 10 000 000 eur za porušenie § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, za prekročenie primeranosti vynaložených ...
2.
100 eur do 150 000 eur pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu ...
b)
do výšky kladného rozdielu medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný ...
c)
do výšky vyčísleného rozsahu prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ...
(2)

Pokuty podľa odseku 1 písm. a), b) a c) možno kombinovať s pokutami podľa písmena d) alebo e); ...

(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr ...

(5)

Pokuty uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu. Správu pokút uložených úradom vykonáva ...

§ 17
Spolupráca iných orgánov

Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy spolupracujú s úradom a sú povinné na jeho ...

Prechodné ustanovenia
§ 18
(1)

Konania začaté pred 1. augustom 2001 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od ...

(2)

Pri rozhodovaní o regulácii cien tovarov a služieb, ktorých dodanie alebo poskytnutie sa považuje ...

(3)

Úrad do 31. decembra 2001 určí spôsob výpočtu maximálnych cien alebo taríf za dodanie zemného ...

(4)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončia cenové ...

(5)

Cenové rozhodnutia úradu a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe doterajšieho ...

§ 19
(1)

Na prvé funkčné obdobie po zriadení úradu prezident Slovenskej republiky vymenuje členov regulačnej ...

a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...

pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 3.

(2)

Návrhy na vymenovanie členov regulačnej rady na prvé funkčné obdobie predložia navrhovatelia ...

(3)

Prvé zasadnutie regulačnej rady zvolá člen regulačnej rady určený prezidentom Slovenskej republiky ...

§ 19a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2007
(1)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa končí funkčné obdobie doterajších členov regulačnej ...

(2)

Navrhovatelia podľa § 9 ods. 4 predložia návrhy na vymenovanie členov Rady pre reguláciu prezidentovi ...

(3)

Prezident Slovenskej republiky vymenuje prvých členov Rady pre reguláciu po nadobudnutí účinnosti ...

a)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...
b)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...
c)
jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...

pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 4.

(4)

Prvé zasadnutie Rady pre reguláciu vymenovanej podľa odseku 3 zvolá člen Rady pre reguláciu určený ...

(5)

Rada pre reguláciu predloží návrh na vymenovanie predsedu úradu a podpredsedu úradu do 30 dní ...

(6)

Regulačná rada predloží ministerstvu prvý návrh regulačnej politiky po nadobudnutí účinnosti ...

(7)

Konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona. ...

(8)

Úrad v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a ministerstvom predloží do 30. ...

§ 19b
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2009

Cenovej regulácii podlieha prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, ktoré sa uskutočňuje ...

§ 20
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa § 6 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 ...

§ 20a
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia § 2 ods. 4, § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21 a 22 sa nevzťahujú na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa posledná veta.

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

4.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v prípadoch podľa odseku 3 písm. d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákon č. 276/2001 Z. z.“.

5.

V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) existujú technologické, organizačné a ekonomické väzby medzi predávajúcim a kupujúcim ...

6.

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach ...

7.

V § 5 ods. 3 úvodná veta znie:

„(3) Reguláciou cien tovaru v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. d), najmä v telekomunikačných ...

8.

V § 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 3“.

9.

V § 16 ods. 2 sa slová „pri prirodzených monopoloch“ nahrádzajú slovami „v prípadoch podľa ...

10.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien podľa odseku 2 písm. b) ...

11.

V § 20 ods. 5 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,“ vkladajú ...

2.

V § 4 ods. 1 a 2 sa za slová „ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú ...

3.

V § 5 ods. 1 a 3 sa za slová „ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky“ vkladajú ...

4.

V § 5 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „iného ústredného ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I § 3 písm. b), § 5 ods. 1 písm. ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva pre zlepšenie prehľadnosti cien ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • 1a)  Zákon č. 657/ 2004 Z. z. o tepelnej energetike.
 • 1b)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 1c)  Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene ...
 • 1d)  § 2 písm. c) zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1e)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1f)  § 2 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1fa)  Zákon č. 656/2004 Z. z.Zákon č. 657/2004 Z. z.
 • 1faa)  Zákon č. 656/2004 Z. z. Zákon č. 657/2004 Z. z.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...
 • 1g)  Napríklad § 22, 24, 41, 43 a 52 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1h)  § 52 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1j)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 1k)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 zo dňa 26. júna 2003 o podmienkach pre ...
 • 1l)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 1m)  Článok 7 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
 • 1n)  Článok 7 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
 • 1na)  Bod 2.2 odsek 2 prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
 • 1nb)  Článok 6 ods. 6 a článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003.
 • 1nc)  § 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. ...
 • 1nd)  § 5 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1ne)  § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.
 • 1nf)  § 13 zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 1o)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 21 ods. 1 a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...
 • 4)  Zákon č. 364/2004 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších ...
 • 6a)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 6b)  Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...
 • 6c)  Článok 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005.
 • 6d)  § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 6e)  § 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 6f)  § 19 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6g)  § 756a Obchodného zákonníka.
 • 7)  § 14 zákona č. 656/2004 Z. z.§ 28 zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 8a)  § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 11a)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 11aa)  § 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 11ab)  § 19 ods. 4, § 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 11b)  § 6 ods. 4 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore