Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2011 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 31.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Správa poplatkov, Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správne poplatky, Zdravotné poistenie, Dane z príjmu, Obchod a podnikanie, Obchodný register, Spotrebné dane, Železničná doprava, Účtovníctvo, Pošta a poštové služby, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD6DS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 547/2011 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
register účtovných závierok (ďalej len „register“).“.

2.

V § 4 ods. 2 sa slová „a mieste predkladania“ nahrádzajú čiarkou a slovami „postupoch a mieste ukladania“. ...

3.

V § 8 ods. 3 sa za slová „podľa § 21“ vkladajú čiarka a slová „uložila dokumenty podľa § 23a“.

4.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

5.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).

6.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

7.

V § 16 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí ...

8.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné ...

9.

V § 17 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

10.

V § 17a ods. 1 sa čiarka za slovami „doplnková dôchodková spoločnosť“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú ...

11.

V § 17a ods. 3 druhej vete sa za slová „ktorou je“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,22ad) inštitúcia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:

„22ad) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

12.

§ 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť výkaz vybraných ...

13.

V § 21 odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra účtovné jednotky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28d sa vypúšťa.

14.

V § 21 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

15.

V § 21 ods. 7 sa slová „Odsek 8“ nahrádzajú slovami „Odsek 6“.

16.

V § 22 ods. 8 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.

17.

V § 22 odsek 10 znie:

„(10) Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ...

18.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť výkaz ...

19.

V § 22a odsek 3 znie:

„(3) Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...

20.

§ 22a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1 má povinnosť zostaviť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:

„29c) § 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

21.

Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ REGISTER § 23 (1) Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29d až 29l znejú:

„29d) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

Doterajšia štvrtá až ôsma časť sa označujú ako piata až deviata časť.

22.

V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „referenčný kurz“)“.

23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). ...

24.

V § 24 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije ...

25.

V § 24 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Účtovná jednotka prepočíta ku dňu ocenenia (§ 24 ods. 1) referenčným kurzom a) cenné papiere znejúce ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

26.

V § 25 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov ...

27.

V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo ...

28.

V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3. cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:

„35ab)
§ 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.

29.

V § 25 ods. 5 prvá veta znie: „Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa ...

30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...

31.

V § 35 ods. 3 písm. a) sa za slovo „závierka“ vkladajú čiarka a slová „výkazy vybraných údajov z účtovných ...

32.

V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

33.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak a) nezostavila účtovnú závierku podľa § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48)
§ 46 zákona č. 563/2009 Z. z.“.

34.

Za § 39h sa vkladá § 39i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Pozemkové spoločenstvo, ktoré ...

35.

Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 27 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „do zbierky listín“ a v druhej vete sa za ...

2.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Uloženie listín do registra účtovných závierok má rovnaké účinky ako uloženie listín do zbierky ...

3.

V § 40 ods. 1 sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“.

4.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, družstva a štátneho ...

5.

V § 40 ods. 3 prvej vete sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“. ...

6.

V § 40 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa do registra účtovných závierok ...

7.

V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“. ...

8.

V § 75 ods. 2 štvrtej a piatej vete sa slová „Účtovná závierka a konečná“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

9.

V § 183a sa za slová „do zbierky listín“ vkladajú slová „alebo do registra účtovných závierok“.

10.

V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“. ...

Čl. III

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

V § 9 ods. 5 sa za slovo „závierku“ vkladá čiarka a slová „a overenú audítorom ju predkladať zakladateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:

„6e)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

V § 34a sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23j sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení ...

1.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ročná účtovná závierka, prípadne mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

1.

V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) hnuteľného majetku štátu okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná ...

2.

V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.

3.

V § 8a odsek 5 znie:

„(5) Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...

4.

V § 8a odsek 10 znie:

„(10) Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepoužije. Pri prevode ...

5.

V § 8d ods. 1 sa za slovo „evidencia“ vkladajú slová „hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia ...

6.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6) Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo ...

7.

V § 14c ods. 1 sa slová „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu“ nahrádzajú slovami „Prebytočný majetok ...

8.

V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.

9.

V § 14c ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 1 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „a štátne archívy1)“ sa nahrádzajú slovami „štátne archívy1) ...

2.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 149a vkladá ...

„Položka 149b a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36aa znie:

„36aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Fond uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 2 vo verejnej časti registra účtovných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3 vo verejnej ...

„4)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ...

V § 7 ods. 4 sa za slovom „prenajímateľa“ vypúšťajú čiarka a slová „audítorom overenú účtovnú závierku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 46 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).

2.

V § 46 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Čl. XII

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

V § 13 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách a iných transakciách medzi prepojenými ...

Čl. XIII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 39 ods. 11 posledná veta znie: „Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky ukladajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 39 ods. 13 posledná veta znie: „Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku materská banka alebo materská ...

3.

V § 42 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „účtovnú závierku44) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný ...

Čl. XIV

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...

1.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

2.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 a uzavretia zmluvy o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

4.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

Čl. XV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

V § 30 ods. 1 písm. a) sa slovo „zverejnil“ nahrádza slovom „uložil“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „dvoch“.

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený platobnou ...

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečí bez zbytočného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:

„15c)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem listín, ktoré sa ukladajú do registra účtovných ...

5.

V § 14 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

Čl. XVII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

V § 49 odsek 11 znie:

„(11) Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku1) ku koncu zdaňovacieho ...

Čl. XVIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 109 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:

„88a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 109 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorých súčasťou sú polročné účtovné závierky,“. ...

3.

V § 109 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

4.

V § 109 odsek 2 znie:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť uloží najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka ...

5.

V § 109 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Čl. XIX

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

Čl. XX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

Čl. XXI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

3.

V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre 29) zostavenú ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 12.

4.

V § 11 ods. 7 sa slová „predloženie ročnej správy“ nahrádzajú slovami „uloženie účtovnej závierky“ a ...

5.

V § 11 ods. 11 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.

6.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ukladať priebežnú účtovnú závierku zostavenú podľa písmena b) do registra účtovných závierok do ...

7.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Účtovnú závierku ukladá úrad do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich ...

Čl. XXII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 35 ods. 2 sa za slovom „vypracúvanie“ vypúšťajú čiarka a slová „ako aj spôsob a termíny predkladania ...

Čl. XXIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého je vydaná všeobecná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXIV

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene ...

V § 10 ods. 3 druhá veta znie: „Ročná účtovná závierka je uložená vo verejnej časti registra účtovných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXV

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo individuálne účtovné závierky, alebo konsolidované ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

2.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa tretí bod.

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 ...

1.

V § 5 ods. 4 písm. i) a § 7 ods. 4 písm. i) sa za slovo „audítora,“ vkladajú slová „ak takéto účtovné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 43 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“.

Čl. XXVII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. ...

V § 30 odsek 4 znie:

„(4) Audítorom overená ročná účtovná závierka podľa odseku 3 sa zverejňuje vo verejnej časti registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa mení ...

V § 5 ods. 10 tretia veta znie: „Audítorom overená účtovná závierka sa uloží po schválení správnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXIX

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Účtovnú závierku spolu so správou audítora ukladá fond ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXX

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno k).

2.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Najneskôr päť pracovných dní pred podaním žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXI

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované účtovné ...

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

„31aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 66 ods. 2 písm. e) sa za slovom „zrušení“ vypúšťajú čiarka a slová „mimoriadnu účtovnú závierku29)“. ...

2.

V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) podľa odseku 1 písm. e) je potrebné uložiť mimoriadnu účtovnú závierku29) v registri účtovných závierok.49a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

3.

V § 76 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

4.

V § 83 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a ...

6.

V § 96 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 ...

1.

V § 34 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a účtovnou závierkou za uplynulý účtovný rok, ak už podnikal“. ...

2.

V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

3.

V § 36 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje odsek 5.

Čl. XXXIV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. ...

V § 11 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a na konci sa pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných dní pred ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXV

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

1.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Oprávnená organizácia uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok12a) do 30 dní po jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno j).

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 19 ods. 12 sa slová „zverejniť v Obchodnom vestníku47)“ nahrádzajú slovami „uložiť vo verejnej časti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 124 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak takáto účtovná závierka nie je v registri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 129 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak takáto účtovná závierka nie je v registri ...

3.

V § 187 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

4.

V § 187 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

5.

V § 187 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.

6.

V § 187 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

7.

V § 187 ods. 7 a 9 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

8.

V § 187 ods. 11 sa slová „odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 6“.

Čl. XXXIX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení takto:

V § 47 odsek 3 znie:

„(3) Úrad je oprávnený preveriť účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok,39a) zostavenú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XL

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 36 ods. 2 prvej vete a § 54 ods. 6 prvej vete sa slová „predkladá Poštovému regulačnému úradu“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 36 ods. 2 druhej vete a § 54 ods. 6 druhej vete sa slovo „predkladá“ nahrádza slovom „uloží“ a slová ...

3.

V § 44 ods. 6 písm. b) treťom bode sa za slovo „audítorom“ vkladajú čiarka a slová „ktorá je uložená ...

4.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa slovo „nepredloží“ nahrádza slovami „neuloží v registri účtovných závierok21a)“ ...

5.

V § 62 ods. 2 písm. c) sa slovo „nepredloží“ nahrádza slovami „neuloží v registri účtovných závierok21a)“, ...

Čl. XLI

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, 19, 20, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore