Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2011 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 31.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Správa poplatkov, Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správne poplatky, Zdravotné poistenie, Dane z príjmu, Obchod a podnikanie, Obchodný register, Spotrebné dane, Železničná doprava, Účtovníctvo, Pošta a poštové služby, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD6 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 547/2011 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
register účtovných závierok (ďalej len „register“).“.

2.

V § 4 ods. 2 sa slová „a mieste predkladania“ nahrádzajú čiarkou a slovami „postupoch a mieste ...

3.

V § 8 ods. 3 sa za slová „podľa § 21“ vkladajú čiarka a slová „uložila dokumenty podľa ...

4.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

5.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).

6.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

7.

V § 16 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie ...

8.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať ...

9.

V § 17 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

10.

V § 17a ods. 1 sa čiarka za slovami „doplnková dôchodková spoločnosť“ nahrádza spojkou „a“ ...

11.

V § 17a ods. 3 druhej vete sa za slová „ktorou je“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,22ad) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:

„22ad) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

12.

§ 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť ...

13.

V § 21 odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra účtovné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28d sa vypúšťa.

14.

V § 21 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

15.

V § 21 ods. 7 sa slová „Odsek 8“ nahrádzajú slovami „Odsek 6“.

16.

V § 22 ods. 8 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.

17.

V § 22 odsek 10 znie:

„(10) Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ...

18.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť ...

19.

V § 22a odsek 3 znie:

„(3) Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon ...

20.

§ 22a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1 má povinnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:

„29c) § 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

21.

Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ REGISTER § 23 (1) Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29d až 29l znejú:

„29d) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

Doterajšia štvrtá až ôsma časť sa označujú ako piata až deviata časť.

22.

V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „referenčný ...

23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, ...

24.

V § 24 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa ...

25.

V § 24 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Účtovná jednotka prepočíta ku dňu ocenenia (§ 24 ods. 1) referenčným kurzom a) cenné ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

26.

V § 25 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných ...

27.

V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „a účtovnej jednotky, ktorá nie je ...

28.

V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3. cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:

„35ab)
§ 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.

29.

V § 25 ods. 5 prvá veta znie: „Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia ...

30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej ...

31.

V § 35 ods. 3 písm. a) sa za slovo „závierka“ vkladajú čiarka a slová „výkazy vybraných ...

32.

V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

33.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak a) nezostavila účtovnú závierku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48)
§ 46 zákona č. 563/2009 Z. z.“.

34.

Za § 39h sa vkladá § 39i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Pozemkové spoločenstvo, ...

35.

Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 27 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „do zbierky listín“ a v druhej ...

2.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Uloženie listín do registra účtovných závierok má rovnaké účinky ako uloženie listín ...

3.

V § 40 ods. 1 sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“. ...

4.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, družstva ...

5.

V § 40 ods. 3 prvej vete sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných ...

6.

V § 40 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa do registra účtovných ...

7.

V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných ...

8.

V § 75 ods. 2 štvrtej a piatej vete sa slová „Účtovná závierka a konečná“ vo všetkých ...

9.

V § 183a sa za slová „do zbierky listín“ vkladajú slová „alebo do registra účtovných závierok“. ...

10.

V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných ...

Čl. III

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady ...

V § 9 ods. 5 sa za slovo „závierku“ vkladá čiarka a slová „a overenú audítorom ju predkladať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:

„6e) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

V § 34a sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23j sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v ...

1.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ročná účtovná závierka, prípadne mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) hnuteľného majetku štátu okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) ...

2.

V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.

3.

V § 8a odsek 5 znie:

„(5) Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení ...

4.

V § 8a odsek 10 znie:

„(10) Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepoužije. ...

5.

V § 8d ods. 1 sa za slovo „evidencia“ vkladajú slová „hnuteľného majetku štátu, ktorého ...

6.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6) Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje ...

7.

V § 14c ods. 1 sa slová „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu“ nahrádzajú slovami „Prebytočný ...

8.

V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.

9.

V § 14c ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a ak ide o prebytočný nehnuteľný ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 1 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „a štátne archívy1)“ sa nahrádzajú slovami ...

2.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku ...

„Položka 149b a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36aa znie:

„36aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Fond uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 2 vo verejnej časti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. IX

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. X

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

V § 7 ods. 4 sa za slovom „prenajímateľa“ vypúšťajú čiarka a slová „audítorom overenú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 46 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).

2.

V § 46 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Čl. XII

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 13 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách a iných transakciách medzi ...

Čl. XIII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 39 ods. 11 posledná veta znie: „Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 39 ods. 13 posledná veta znie: „Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku materská banka ...

3.

V § 42 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „účtovnú závierku44) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje ...

Čl. XIV

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

1.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

2.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 a uzavretia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

4.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

Čl. XV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

V § 30 ods. 1 písm. a) sa slovo „zverejnil“ nahrádza slovom „uložil“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „dvoch“.

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený ...

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:

„15c)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem listín, ktoré sa ukladajú do registra ...

5.

V § 14 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

Čl. XVII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

V § 49 odsek 11 znie:

„(11) Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku1) ...

Čl. XVIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 109 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:

„88a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 109 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorých súčasťou sú polročné ...

3.

V § 109 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

4.

V § 109 odsek 2 znie:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť uloží najneskôr do jedného mesiaca po skončení ...

5.

V § 109 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Čl. XIX

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

Čl. XX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

Čl. XXI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

3.

V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 12.

4.

V § 11 ods. 7 sa slová „predloženie ročnej správy“ nahrádzajú slovami „uloženie účtovnej ...

5.

V § 11 ods. 11 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.

6.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ukladať priebežnú účtovnú závierku zostavenú podľa písmena b) do registra účtovných ...

7.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Účtovnú závierku ukladá úrad do registra účtovných závierok po jej overení audítorom ...

Čl. XXII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 35 ods. 2 sa za slovom „vypracúvanie“ vypúšťajú čiarka a slová „ako aj spôsob a termíny ...

Čl. XXIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého je vydaná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. XXIV

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža ...

V § 10 ods. 3 druhá veta znie: „Ročná účtovná závierka je uložená vo verejnej časti registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXV

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo individuálne účtovné závierky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

2.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa tretí bod.

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 4 písm. i) a § 7 ods. 4 písm. i) sa za slovo „audítora,“ vkladajú slová „ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 43 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“.

Čl. XXVII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 ...

V § 30 odsek 4 znie:

„(4) Audítorom overená ročná účtovná závierka podľa odseku 3 sa zverejňuje vo verejnej časti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov ...

V § 5 ods. 10 tretia veta znie: „Audítorom overená účtovná závierka sa uloží po schválení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXIX

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Účtovnú závierku spolu so správou audítora ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXX

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno k).

2.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Najneskôr päť pracovných dní pred podaním žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. XXXI

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované ...

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

„31aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 66 ods. 2 písm. e) sa za slovom „zrušení“ vypúšťajú čiarka a slová „mimoriadnu účtovnú ...

2.

V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) podľa odseku 1 písm. e) je potrebné uložiť mimoriadnu účtovnú závierku29) v registri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

3.

V § 76 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

4.

V § 83 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej ...

6.

V § 96 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej ...

Čl. XXXIII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 34 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a účtovnou závierkou za uplynulý účtovný ...

2.

V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných dní pred termínom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

3.

V § 36 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje odsek 5.

Čl. XXXIV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

V § 11 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a na konci sa pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. XXXV

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

1.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Oprávnená organizácia uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok12a) do ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno j).

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 19 ods. 12 sa slová „zverejniť v Obchodnom vestníku47)“ nahrádzajú slovami „uložiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 124 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak takáto účtovná závierka nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

2.

V § 129 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak takáto účtovná závierka nie ...

3.

V § 187 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

4.

V § 187 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

5.

V § 187 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.

6.

V § 187 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

7.

V § 187 ods. 7 a 9 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

8.

V § 187 ods. 11 sa slová „odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odsekov ...

Čl. XXXIX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení takto:

V § 47 odsek 3 znie:

„(3) Úrad je oprávnený preveriť účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok,39a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XL

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 36 ods. 2 prvej vete a § 54 ods. 6 prvej vete sa slová „predkladá Poštovému regulačnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“. ...

2.

V § 36 ods. 2 druhej vete a § 54 ods. 6 druhej vete sa slovo „predkladá“ nahrádza slovom „uloží“ ...

3.

V § 44 ods. 6 písm. b) treťom bode sa za slovo „audítorom“ vkladajú čiarka a slová „ktorá ...

4.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa slovo „nepredloží“ nahrádza slovami „neuloží v registri účtovných ...

5.

V § 62 ods. 2 písm. c) sa slovo „nepredloží“ nahrádza slovami „neuloží v registri účtovných ...

Čl. XLI

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore