Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 19/2007 účinný od 01.02.2007

Platnosť od: 12.01.2007
Účinnosť od: 01.02.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD298DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 19/2007 účinný od 01.02.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 19/2007 s účinnosťou od 01.02.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, ...

2.

§ 3a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ...

3.

V § 9 ods. 4 sa slová „vo vyrovnaní“ nahrádzajú slovami „v reštrukturalizácii“.

4.

V § 13 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 21 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Tento údaj je zahraničná osoba povinná uvádzať ...

6.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak je pri listinách uložených do zbierky listín nesúlad medzi znením listiny v štátnom ...

7.

V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú slová „okrem súťažiteľa“.

8.

V § 61 odsek 3 znie:

„(3) Ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu ...

9.

V § 68 ods. 2 druhá veta znie: „Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden ...

10.

V § 68 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zastavením konkurzného konania ...

11.

V § 68 ods. 4 druhej vete sa za slová „zamietnutý pre nedostatok majetku“ vkladajú slová „alebo ...

12.

V § 68 ods. 6 písm. e) sa slová „§ 56 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 4“.

13.

V § 68 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.“.

14.

V § 68 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti podľa ...

15.

V § 68 ods. 9 sa slová „ak sa nepreukáže opak“ nahrádzajú slovami „ibaže ten, kto osvedčí ...

16.

§ 68 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti s likvidáciou podľa § 68 ods. 6 písm. g), ako ...

17.

V § 71 ods. 4 sa slová „zoznamu správcov podstaty vedeného podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú ...

18.

V § 108 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 5 000 eur, ak je hodnota základného ...

19.

V § 109 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 750 eur, ak je hodnota základného imania ...

20.

V § 114 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak jeden obchodný podiel patrí viacerým osobám, ...

21.

V § 154 ods. 4 sa slovo „50“ nahrádza slovom „100“ a slová „všetkých akcionárov“ sa ...

22.

Doterajší text § 156a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými ...

23.

§ 163 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak má byť spoločnosť založená na základe výzvy na upisovanie akcií, môže zakladateľská ...

24.

V § 167 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zakladateľská zmluva alebo zakladateľská ...

25.

V § 170 ods. 1 sa za slová „základného imania“ vkladajú slová „ak tento zákon neustanovuje ...

26.

V § 171 ods. 2 sa slovo „zvýšenia“ nahrádza slovami „zmeny výšky“.

27.

V § 187 ods. 1 písm. b) sa slovo „dlhopisov“ nahrádza slovami „prioritných dlhopisov alebo ...

28.

V § 187 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a rozhodnutia valného zhromaždenia, ...

29.

V § 204 ods. 2 sa vypúšťa slovo „kótovaných“.

30.

§ 206 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie výlučne peňažnými vkladmi a sú splnené podmienky ...

31.

V § 223 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

32.

V § 223 ods. 3 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo 1 250 eur, ak je hodnota ...

33.

V § 223 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Stanovy môžu určiť odlišnú výšku základného ...

34.

V § 223 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sú predmetom nepeňažného vkladu podielnické ...

35.

§ 223 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) V prípade smrti fyzickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie ...

36.

V § 228 piatej vete sa slová „žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu jeho zápisu ...

37.

V § 233 ods. 3 sa slová „za účtovné obdobie, v ktorom členstvo zaniklo“ nahrádzajú slovami ...

38.

V § 233 ods. 4 prvá veta znie: „Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím ...

39.

V § 234 ods. 1 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon alebo ...

40.

V § 254 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zastavením konkurzného konania ...

41.

V § 668 odsek 3 znie:

„(3) Dĺžka výpovednej lehoty pri výpovedi danej v priebehu prvého roka trvania zmluvy je jeden ...

42.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Prvá smernica ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore