Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 492/2004 účinný od 01.09.2017

Platnosť od: 01.09.2004
Účinnosť od: 01.09.2017
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP3ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 492/2004 účinný od 01.09.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 492/2004 s účinnosťou od 01.09.2017 na základe 213/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška ustanovuje metódy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom. Ustanovenia ...

(2)

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj v prípade, ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku na ...

§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)

majetkom majetok podniku ako celku, časť podniku, zložka majetku podniku alebo iný majetok ako majetok ...

b)

podnikom veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi3) a slúžia na prevádzkovanie ...

c)

časťou podniku útvar, ktorý je organizačne a účtovne oddeliteľný,

d)

zložkou majetku podniku

1.

hmotná súčasť majetku podniku s technicko-ekonomickým určením, ktorej hodnota je vyčísliteľná nezávisle ...

2.

nehmotná súčasť majetku podniku, ktorá vplýva na jeho výnosový potenciál a je oddeliteľná nezávisle ...

e)

iným majetkom hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý vlastní iná osoba ako podnikateľ podľa osobitného ...

f)

cudzími zdrojmi všetky záväzky a časové rozlíšenie,

g)

všeobecnou hodnotou majetku výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ...

h)

objektivizáciou znalecké stanovenie všeobecnej hodnoty majetku zohľadňujúce technický stav, vplyv trhu, ...

i)

východiskovou hodnotou nadobúdacia a znovunadobúdacia hodnota majetku v čase ohodnotenia alebo pre vybrané ...

j)

účtovnou hodnotou majetku podniku alebo jeho častí hodnota vykazovaná v účtovnej evidencii alebo v inej ...

k)

odčerpateľným zdrojom peňažné vyjadrenie úžitku vytváraného najmä z disponibilných ziskov, výnosov alebo ...

(2)

Na klasifikovanie zložiek majetku podniku sa primerane použije osobitný predpis4) platný ku dňu ohodnotenia, ...

§ 3
(1)

Všeobecnú hodnotu majetku podniku a časti podniku stanoví znalec z odboru podnikové hospodárstvo formou ...

a)
majetkovou metódou,
b)
podnikateľskou metódou,
c)
kombinovanou metódou,
d)
likvidačnou metódou alebo
e)
porovnávacou metódou.
(2)

Základné postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku podniku a časti podniku sú ustanovené v prílohe ...

(3)

Majetkovou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku súčtom všeobecných hodnôt ...

(4)

Podnikateľskou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku kapitalizáciou odčerpateľných ...

(5)

Kombinovanou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku ako vážený priemer všeobecných ...

(6)

Likvidačnou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku pri zrušení právnickej ...

(7)

Porovnávacou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku zohľadnením vybraných ...

(8)

Stanovená výsledná všeobecná hodnota podniku a časti podniku sa zaokrúhľuje na celých desať eur.

§ 4
(1)

Všeobecnú hodnotu zložiek majetku podniku alebo iného majetku stanoví znalec príslušného odboru podľa ...

(2)

Nehnuteľnosti a stavby na účely osobitného predpisu6) sú oprávnení hodnotiť iba znalci z odvetvia oceňovanie ...

(3)

Pri stanovení všeobecnej hodnoty zložky majetku podniku alebo iného majetku sa postupuje podľa príloh ...

(4)

Pri stanovení všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku alebo iného majetku, pre ktoré nie je ustanovená ...

§ 5

Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza znalec z podkladov, ktoré mu predložil zadávateľ znaleckého ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Daniel Lipšic v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  ZÁKLADNÉ POSTUPY STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY PODNIKU A ČASTÍ PODNIKU

  i – miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], ...

  1. Majetková metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku

  Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená majetkovou metódou sa stanoví takto:

  ...

  kde:

  VŠHM – všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená majetkovou metódou [€],

  ...

  VŠHCZ – všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€].

  2. Podnikateľská metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku

  a) Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená podnikateľskou metódou pri časovo neobmedzenej ...

  VŠHP = HOZ + HP [€],

  kde je

  VŠHP – všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou [€],

  HOZ – všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],

  HP – hodnota pokračujúca [€].

  Všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia sa stanoví takto:

  ...

  kde je

  HOZ – všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],

  n – dĺžka sledovaného obdobia [rok].

  Miera kapitalizácie (i) sa stanoví takto:

  ...

  CK = PK + VK [€],

  kde je

  i – vypočítaná miera kapitalizácie v percentách odrážajúca mieru rizika, priemernú nákladovosť kapitálu ...

  DS – sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená podľa zákona o dani z príjmov pre ohodnocovaný ...

  NPK – náklady spojené s využívaním požičaného kapitálu v percentách, t. j. úrok a iné náklady platené ...

  PK – objem požičaného kapitálu; pozostáva zo zložiek pasív, ktorými na účel výpočtu miery kapitalizácie ...

  NVK – náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku očakávaný a získavaný vlastníkom ...

  VK – objem vlastného kapitálu pozostáva zo zložiek pasív, ktorými na účel výpočtu je vlastné imanie ...

  CK – celkový kapitál, ktorým sa rozumie súčet vlastného kapitálu a požičaného kapitálu [€].

  Hodnota pokračujúca sa stanoví takto:

  ...

  kde je

  HP – hodnota pokračujúca [€],

  OZn+1 – objem odčerpateľných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období [€],

  i – miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], ...

  g – trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje ...

  n – dĺžka sledovaného obdobia [rok].

  Hodnota pokračujúca (HP) je všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov podniku v roku nasledujúcom po ...

  Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziročnú zmenu schopnosti ...

  Trvale udržateľná miera rastu sa v znaleckom posudku stanoví v súlade so zaužívanými postupmi odbornej ...

  b) Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená podnikateľskou metódou pri časovo obmedzenej ...

  VŠHP = HOZ + HK [€],

  kde je

  VŠHP – všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódu pri časovo obmedzenej životnosti podniku ...

  HOZ – všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],

  HK – konečná hodnota podniku a častí podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období [€].

  Hodnota konečná sa stanoví takto:

  ...

  kde je

  HK – konečná hodnota podniku a častí podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období, ktorá je prepočítaná ...

  LPn+1 – predpokladaný čistý výnos zo speňaženia majetku v roku nasledujúcom po sledovanom období (likvidačný ...

  i – miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], ...

  n – dĺžka sledovaného obdobia.

  3. Likvidačná metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku

  a) Všeobecná hodnota podniku a časti podniku stanovená pri skončení podnikateľskej činnosti likvidáciou ...

  ...

  kde:

  VŠHL – všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená likvidačnou metódou [€],

  ...

  VŠHCZ – všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€],

  VŠHNL – všeobecná hodnota nákladov súvisiacich s likvidáciou (napr. odmena likvidátora, odmeny za znalecké ...

  b) Všeobecná hodnota podniku a časti podniku pri skončení podnikateľskej činnosti konkurzom sa stanoví ...

  ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHMOTNÉHO MAJETKU

  1.

  Všeobecná hodnota zriaďovacích nákladov

  Všeobecná hodnota zriaďovacích nákladov sa stanoví len pri tých zložkách majetku, ktoré k dátumu ohodnotenia ...

  2.

  Všeobecná hodnota softvéru

  Všeobecná hodnota softvéru sa stanoví v závislosti od jeho využitia pri činnosti podniku a prínosu pri ...

  3.

  Všeobecná hodnota nehmotných výsledkov výskumnej a obdobnej činnosti a všeobecná hodnota oceniteľných ...

  Stanoví sa

  a)

   metódou licenčnej analógie v prípade licencií, patentov, ochranných známok a iných obchodovateľných ...

  b)

   metódou kapitalizácie odčerpateľných zdrojov; základom je stanovenie dĺžky obdobia v rokoch, počas ...

  podľa vzťahu

  VŠHNIM = SHOZ . pNIM [€],

  kde

  VŠHNIM – všeobecná hodnota nehmotného majetku podniku.

  ...

  kde

  n – počet rokov používania nehmotného majetku podniku [rok],

  SHOZ – súčasná hodnota budúcich odčerpateľných zdrojov ku dňu vypracovania znaleckého posudku [€], ...

  pNIM – percentuálny podiel, ktorým sa ohodnocovaný nehmotný majetok podieľa na tvorbe odčerpateľných ...

  i – miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy č. 1 časti 2, ktorá sa do výpočtu dosadzuje ...

  4.

  Iný nehmotný majetok

  Člení sa na goodwill a know-how.

  Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví ako

  a)

   rozdiel medzi podnikateľskou a majetkovou hodnotou

  VŠHG = VŠHP – VŠHM [€],

  kde

  VŠHG – všeobecná hodnota goodwillu [€],

  VŠHP – všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená podnikateľskou metódou [€],

  VŠHM – všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená majetkovou metódou [€],

  alebo ako

  b)

   súčasná hodnota rozdielu medzi hodnotou odčerpateľných zdrojov a súčinom miery rentability investovaného ...

  ...

  kde

  OZt – objem odčerpateľných zdrojov v čase t [€],

  VŠHM – všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená majetkovou metódou [€],

  n – počet rokov používania nehmotného majetku podniku [rok],

  i1 – rentabilita investovaného kapitálu v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare ...

  i2 – miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy č. 1 časti 2, ktorá sa do výpočtu dosadzuje ...

  Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví len v prípade, ak predmetom ohodnotenia je podnik ako celok, ...

  Všeobecná hodnota know-how sa stanoví metódou kapitalizácie odčerpateľných zdrojov. Stanoví sa dĺžka ...

  VŠHNIM = SHOZ . pNIM [€],

  kde

  VŠHNIM – všeobecná hodnota know-how podniku,

  ...

  kde

  n – počet rokov používania know-how podniku [rok],

  SHOZ – súčasná hodnota budúcich odčerpateľných zdrojov ku dňu vypracovania znaleckého posudku [€], ...

  pNIM – percentuálny podiel, ktorým sa ohodnocované know-how podieľa na tvorbe budúcich odčerpateľných ...

  i – miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy č. 1 časti 2, ktorá sa do výpočtu dosadzuje ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB

  A.

  ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE

  1.

  Všeobecná hodnota (VŠH)

  Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ...

  2.

  Východisková hodnota stavieb (VH)

  Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou ...

  3.

  Technická hodnota (TH)

  Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške ...

  4.

  Výnosová hodnota (HV)

  Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti ...

  5.

  Stavby1)

  Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená ...

  Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby. ...

  B.

  ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB

  Všeobecná hodnota sa stanoví týmito metódami:

  a)

   porovnávacia metóda,

  b)

   kombinovaná metóda (použije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu), ...

  c)

   výnosová metóda (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos),

  d)

  metóda polohovej diferenciácie.

  Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Podľa účelu znaleckého ...

  C.

  TECHNICKÁ HODNOTA STAVIEB

  C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH)

  Jednotková hodnota sa preskúmateľným spôsobom upraví podľa jednotlivých charakteristík hodnoteného objektu ...

  Východisková hodnota sa stanoví podľa základného vzťahu

  VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) [€],

  kde

  M – počet merných jednotiek.

  Udáva počet merných jednotiek hodnoteného objektu vypočítaných podľa technickej normy, na ktorej základe ...

  RU – rozpočtový ukazovateľ

  Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku porovnateľného objektu z katalógov ...

  kCU – koeficient vyjadrujúci vývoj cien

  Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ...

  kV – koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu

  Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení porovnateľného a hodnoteného objektu.

  Vypočíta sa podľa vzťahu

  ...

  kde

  kSi – koeficient štandardu i-tej konštrukcie alebo vybavenia zohľadňujúci štandardné, podštandardné ...

  cpi – cenový podiel i-tej konštrukcie alebo vybavenia vybraného porovnateľného objektu uvedený v katalógoch ...

  cpnj – cenový podiel j-tej konštrukcie alebo vybavenia navyše, ktorý sa nevyskytuje v cenových podieloch ...

  Vo výnimočných prípadoch možno koeficient stanoviť zdôvodneným odborným odhadom. V prípade zhodného ...

  kZP – koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby

  Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou ...

  kVP – koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby

  Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavenia závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou ...

  kK – koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky

  Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od použitého materiálu nosnej konštrukcie stavby, ak to nebolo zohľadnené ...

  kM – koeficient vyjadrujúci územný vplyv

  Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v danom mieste z dôvodu dopravných vzdialeností, ...

  Pri stavbách, ktoré majú vo zvislom alebo vodorovnom členení časť, ktorá sa typom konštrukcie alebo ...

  Obdobným spôsobom sa postupuje pri vstavbách v halových objektoch. Obstavaný priestor halového objektu ...

  Ak obstavaný priestor časti stavby, ktorá sa typom konštrukcie alebo účelom výrazne líši podľa zatriedenia ...

  Pri inžinierskych stavbách, bytoch a nebytových priestoroch sa koeficienty vplyvu zastavanej plochy ...

  Nedokončené a poškodené stavby

  Nedokončenými stavbami sa rozumejú rozostavané stavby, nadstavby a prístavby v čase od začatia výstavby ...

  Obdobným spôsobom sa postupuje pri poškodených stavbách. Za poškodenie sa nepovažuje fyzické alebo morálne ...

  C.2 Výpočet technického stavu (TS) a hodnoty vyjadrujúcej opotrebenie stavby (HO)

  TS = 100 – O [%],

  kde

  O – opotrebenie stavby [%].

  Opotrebenie stavby sa uvádza v percentách a zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti ...

  Opotrebenie stavby sa vypočíta

  a)

  lineárnou metódou,

  b)

   analytickou metódou.

  Opotrebenie nadstavieb, prístavieb a samostatne ohodnocovaných častí stavby sa pri lineárnej metóde ...

  Celkové opotrebenie stavby sa pri lineárnej metóde môže vypočítať ako vážený priemer opotrebení jednotlivých ...

  Opotrebenie nedokončených stavieb určí znalec odborným odhadom.

  Pri výpočte opotrebenia sa používajú tieto pojmy:

  Vek stavby (V) – vypočíta sa ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom ...

  Základná životnosť stavby (ZZ) – rozumie sa predpokladaná životnosť daného typu stavieb s ohľadom na ...

  Životnosť stavby (Z) – rozumie sa celková predpokladaná životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku ...

  Na určenie životnosti stavby možno použiť vzťah

  Z = V + T [rok],

  kde

  V – vek stavby [rok],

  T – znalcom určená zostatková životnosť stavby od roku, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie [rok]. ...

  Hodnota vyjadrujúca opotrebenie (HO) sa vypočíta ako súčet hodnôt vyjadrujúcich opotrebenie jednotlivých ...

  ...

  kde

  Oi – opotrebenie i-tej časti stavby [%],

  VHi – východisková hodnota i-tej časti stavby [€],

  n – počet častí stavby [–].

  C.3 Výpočet technickej hodnoty (TH)

  ...

  alebo

  TH = VH – HO [€],

  kde

  TH – technická hodnota stavby [€],

  TS – technický stav stavby [%],

  VH – východisková hodnota stavby [€],

  HO – hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby [€].

  D.

  VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB (VŠHS)

  D.1 Porovnávacia metóda

  Hlavné faktory porovnávania:

  a)

   ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),

  b)

   polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.),

  c)

   konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.).

  Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) ...

  Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný tak veľký súbor, ...

  D.2 Kombinovaná metóda

  ...

  kde

  HV – výnosová hodnota stavieb [€],

  TH – technická hodnota stavieb [€],

  a – váha výnosovej hodnoty [–],

  b – váha technickej hodnoty, spravidla sa rovná 1,00 [–].

  Za výnosovú hodnotu dosadzujeme hodnotu stavieb bez výnosu z  pozemkov.

  V prípadoch, keď sa výnosová hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota ...

  Výnosová hodnota (HV)

  Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného ...

  Kapitalizácia budúcich výnosov počas časovo neobmedzeného obdobia

  Výnosová hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

  ...

  kde

  OZ – odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos so zohľadnením kapitalizovaného odpisu ...

  k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje ...

  Kapitalizovaný odpis sa spravidla vypočíta podľa vzťahu

  ...

  kde

  OK – kapitalizovaný odpis [€/rok],

  ZZ – základná životnosť [rok], v prípade súboru stavieb sa dosadzuje základná životnosť určená váhovým ...

  k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje ...

  Kapitalizácia budúcich výnosov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom

  Výnosová hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

  ...

  kde

  OZt – odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos v období t [€/rok],

  n – časové obdobie výnosovosti v rokoch uvažované pre výpočet,

  k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje ...

  HL – likvidačná hodnota stavieb [€].

  Likvidačná hodnota (HL) sa vypočíta podľa vzťahu

  HL = VŠH – NL [€],

  kde

  VŠH – všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie v čase ohodnotenia [€], ...

  NL – odhadované náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, najmä daň z prevodu nehnuteľnosti podľa daňového ...

  Odčerpateľný zdroj v období t (OZ)

  Odčerpateľným zdrojom sa rozumie ročný disponibilný výnos z využívania nehnuteľnosti formou prenájmu. ...

  Hrubý výnos sa vypočíta za predpokladu 100 % prenajatia objektu ako súčin ročnej nájomnej sadzby a mernej ...

  Náklady na využívanie nehnuteľnosti sa určia podľa predložených dokladov, najmä platobného výmeru na ...

  D.3 Metóda polohovej diferenciácie

  a)

   stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov,

  b)

   byty a nebytové priestory.

  D.3.1 Stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov

  VŠHS= TH . kPD [€],

  kde

  TH – technická hodnota stavby [€],

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich ...

  Koeficient polohovej diferenciácie sa môže stanoviť pre skupinu stavieb alebo jednotlivo pre každú stavbu. ...

  Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zohľadnia spravidla tieto faktory: ...

  D.3.2 Byty a nebytové priestory

  VŠHB = TH . kPD [€],

  kde

  TH – technická hodnota bytu, nebytového priestoru [€],

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich ...

  Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zohľadnia spravidla tieto faktory: ...

  D.4 Stavby určené na odstránenie

  Všeobecná hodnota stavby určenej na odstránenie na účely tejto vyhlášky nemôže byť záporná.

  E.

  VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV (VŠHPOZ)

  E.1 Porovnávacia metóda

  Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie ...

  Hlavné faktory porovnávania:

  d)

   ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),

  e)

   polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.),

  f)

   fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita ...

  Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) ...

  Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný tak veľký súbor, ...

  E.2 Výnosová metóda

  Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného ...

  ...

  kde

  OZ – odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení ...

  k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Minimálna výška úrokovej ...

  E.3 Metóda polohovej diferenciácie

  E.3.1 Pozemky

  Pozemky sa pri použití metódy polohovej diferenciácie na účely tejto vyhlášky delia na skupiny: ...

  E.3.1.1 Pozemky na zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia ...

  Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

  VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],

  kde

  M – výmera pozemku v m2, VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2. Jednotková všeobecná hodnota ...

  Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu

  VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2],

  kde

  VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa určí podľa tabuľky:

  Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov VHMJ €/m2 a) Bratislava 66,39 b) Krajské ...

  Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu ...

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta podľa vzťahu

  kPD = kS . kV . kD . kF . kI . kZ . kR [–],

  kde

  kS – koeficient všeobecnej situácie (0,70 – 2,00) sa určí takto:

  Všeobecná situácia ks 1. oblasti mimo zastavaného územia obcí určeného platnou územnoplánovacou dokumentáciou ...

  kV – koeficient intenzity využitia (0,50 – 2,00) sa určí takto:

  Intenzita využitia kv 1. – záhradkové osady, – chatové osady, – hospodárske dvory poľnohospodárskych ...

  Intenzita využitia pozemkov sa posudzuje podľa skutočného využitia pozemkov k rozhodnému dátumu. ...

  kD – koeficient dopravných vzťahov (0,80 – 1,20) sa určí takto:

  Dopravné vzťahy kD 1. pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia hromadnej dopravy, cesty ...

  kF – koeficient funkčného využitia územia (0,80 – 2,00) sa určí takto:

  Funkčné využitie územia kF 1. plochy území občianskej vybavenosti s prevahou plôch pre obchod a služby ...

  Uplatnenie hodnoty koeficientu funkčného využitia sa posudzuje podľa územnoplánovacej dokumentácie platnej ...

  kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50) sa určí takto:

  Technická infraštruktúra kI 1. bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo možnosť napojenia ...

  Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, prípadne ...

  kZ – koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 – 3,00) sa určí takto:

  Povyšujúce faktory kZ – nevyskytujú sa 1,00 – pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, ...

  Povyšujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich ...

  kR – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99) sa určí takto:

  Redukujúce faktory kR – nevyskytujú sa 1,00 – ak sa v najbližšom čase podľa platného územného plánu ...

  Redukujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich ...

  Pri závadách viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s ohľadom na ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku na účely vyporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom ...

  E.3.1.2 Poľnohospodárske pozemky5) mimo zastavaného územia obcí druhu orná pôda alebo trvalý trávny ...

  Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

  VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],

  kde

  M – výmera pozemku v m2,

  VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2.

  Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov.

  Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví podľa vzťahu

  VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2],

  kde

  VHMJ– jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa osobitného zákona6) v závislosti ...

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zohľadňuje produkčnú schopnosť poľnohospodárskej pôdy, ...

  E.3.1.3 Poľnohospodárske pozemky5) mimo zastavaného územia obcí druhu chmeľnica, vinica, ovocný sad ...

  Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

  VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],

  kde

  M – výmera pozemku v m2, prípadne v ha,

  VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2, prípadne v €/ha.

  Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov.

  Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví porovnávacou metódou alebo metódou polohovej diferenciácie ...

  VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2], [€/ha],

  kde

  VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu ...

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zohľadňuje produkčnú schopnosť poľnohospodárskej pôdy, ...

  E.3.1.4 Lesné pozemky8) mimo zastavaného územia obcí

  Všeobecná hodnota lesného pozemku sa vypočíta podľa vzťahov

  VŠHLPOZ = M . VŠHLMJ [€],

  VŠHLMJ = VHLMJ . kPD [€/ha], [€/m2],

  VHLMJ = Hpz + fp [€/ha], [€/m2],

  Hpz = Hpzjk . zstcjk [€/ha], [€/m2],

  fp = Zcujk . zstcjk (Hv1 + Hv2) [€/ha], [€/m2],

  kde

  VŠHLPOZ – všeobecná hodnota lesného pozemku,

  M – výmera lesného pozemku v ha s presnosťou na štyri desatinné miesta (m2),

  VŠHLMJ – jednotková všeobecná hodnota lesného pozemku sa stanoví podľa špecifických metód stanovenia ...

  VHLMJ – jednotková východisková hodnota lesného pozemku v €/ha (€/m2) sa stanoví ako súčet základnej ...

  Hpz – základná hodnota lesného pozemku v €/ha sa určí ako súčet základnej hodnoty jednotlivých drevín ...

  fp – hodnota faktora polohy v €/ha,

  Hpzjk – základná hodnota lesného pozemku v €/ha cieľových drevín – k, j-tej bonity, príloha č. 14, tab. ...

  zstcjk – cieľové zastúpenie drevín – k, j-tej bonity na lesnom pozemku v percentách určené v lesnom ...

  Hv1, Hv2 – jednotková hodnota sadzby faktora polohy lesného pozemku za približovanie (v1) a odvoz (v2) ...

  Zcujk – celková zásoba produkcie dreva na pni, cieľových drevín – k, j-tej bonity v rubnej dobe na hektár, ...

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie zohľadňujúci špecifiká využiteľnosti, dosahovania výnosu, predajnosti ...

  kPD = kS.kV.kL [-]

  kde

  kS – koeficient všeobecnej situácie dopytu po úžitkoch funkcií lesa sa stanoví takto:

  Ukazovateľ hustoty obyvateľstva okresu na km2 Hodnota koeficienta ks lesný pozemok lesný porast ...

  Údaje hustoty obyvateľstva okresu sa získajú na obvodnom úrade, do ktorého územného obvodu príslušný ...

  kV – koeficient využiteľnosti lesného majetku sa stanoví takto:

  Skupiny lesov podľa možnosti komerčného využitia produkčnej funkcie Hodnota koeficienta kv lesný pozemok ...

  Vplyv inej využiteľnosti lesného pozemku (napr. poľovné právo, bažantnice a pod.) sa zohľadní pre dotknuté ...

  kL – koeficient lesnatosti časti krajiny (regiónu – okresu) sa stanoví takto:

  Lesnatosť časti krajiny v % Hodnota koeficienta kL lesný pozemok lesný porast do 5 % 1,3 1,2 ...

  Lesnatosť sa zistí na lesnom úrade v sídle okresu.

  Minimálna základná hodnota 1 ha lesného pozemku je 132,78 eura.

  Pri nesúlade údajov o druhu pozemku v katastri nehnuteľností so skutočným stavom sa všeobecná hodnota ...

  E.3.2 Trvalé porasty

  E.3.2.1 Všeobecná hodnota trvalých porastov na poľnohospodárskej pôde mimo zastavaného územia obcí ...

  Všeobecná hodnota porastu sa vypočíta podľa vzťahu

  VŠHP = VHP . kPD [€],

  kde

  VHP – jednotková východisková hodnota porastu sa stanoví podľa prílohy č. 15 pre ovocné stromy podľa ...

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zohľadňuje špecifiká kvality, stupňa poškodenia, dosahovania ...

  E.3.2.2 Všeobecná hodnota trvalých porastov na lesnom pôdnom fonde

  Všeobecná hodnota lesného porastu v zastavanom území aj mimo zastavaného územia obcí sa vypočíta podľa ...

  VŠHLP = M . VŠHLPMJ [€]

  VŠHLPMJ =VHLPa . kPD [€/ha], [€/m2]

  VHLPa = Hporzijk . (1-kP) + fP [€/ha], [€/m2]

  Hporzijk = [(Hutjk – cjk) . faijk + cjk] kd – zstijk . z [€/ha], [€/m2]

  fP = Zsijk . (Hv1+Hv2) [€/ha], [€/m2]

  kde:

  VŠHLPJM – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v €/ha sa stanoví ako súčin jednotkovej východiskovej ...

  VHLPa – jednotková východisková hodnota lesného porastu v €/ha sa stanoví ako súčet základnej hodnoty ...

  Hporzijk – základná hodnota lesného porastu v €/ha sa stanoví ako súčet hodnoty jednotkovej sadzby lesného ...

  Huťjk – hodnota ťažbového výnosu v rubnej dobe, danej bonity (j) a dreviny (k), príloha č. 15, tab. ...

  cjk – celkové pestovné náklady založenia lesného porastu vo veku 3 rokov danej bonity (j) a dreviny ...

  faijk – vekový hodnotový faktor i-tého vekového stupňa, j-tej bonity, k-tej dreviny, príloha č. 15, ...

  z – zakmenenie (od 0,1 – 1,0),

  kP – koeficient poškodenia porastu (podiel zníženia celkovej hodnoty porastu odvodený zo zníženia hodnoty ...

  fP – hodnota faktora polohy v €/ha sa určí ako súčin jednotkových hodnôt faktora polohy v €/m3, príloha ...

  M – výmera lesného porastu JPRL (na štyri desatinné miesta),

  kd – koeficient prepočtu základnej hodnoty porastu určujúcich drevín na hodnotu priradených drevín, ...

  zstijk – skutočné zastúpenie drevín – k, v poraste i-tého vekového stupňa, j-tej bonity,

  Zsijk – skutočná zásoba dreva na pni v i-tom vekovom stupni, j-tej bonity, zastúpených drevín – k, ...

  Hv1, Hv2 – jednotková sadzba faktora polohy lesného porastu za približovanie (v1) a odvoz (v2) dreva ...

  kPD – koeficient polohovej diferenciácie zohľadňujúci špecifiká využiteľnosti, dosahovania výnosu, predajnosti ...

  Porasty staršie, ako sú rubné doby v prílohe č. 15 v tab. IV. 1 – IV. 6, sa ohodnotia podľa údajov najvyššej ...

  V prípade poškodenia porastu antropogénnou činnosťou, predovšetkým imisiami sa jednotková východisková ...

  Skutočná celková zásoba porastu v m3, ktorá sa preberie z lesného hospodárskeho plánu alebo sa zistí ...

  F.

  VŠEOBECNÁ HODNOTA ZÁVAD

  F.1 Vecné bremeno

  Vecné bremená sa delia na vecné bremená s povinnosťou

  a)

  konať (napr. poskytnúť doživotné bývanie),

  b)

  zdržať sa (napr. nestavať plot nad určenú výšku),

  c)

  strpieť (napr. právo priechodu, prejazdu, právo stavby, užívacie právo).

  Samostatne sa všeobecná hodnota jednotlivých vecných bremien viaznucich na nehnuteľnostiach stanoví ...

  V ostatných prípadoch sa existencia vecného bremena zohľadní pri výpočte všeobecnej hodnoty nehnuteľností ...

  F.2 Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena (VŠHVB)

  Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena sa vykoná takto:

  a)

  Práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú oprávnenému ...

  b)

  Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady pre zaťaženého ...

  Všeobecná hodnota vecného bremena sa vypočíta podľa základného vzťahu

  ...

  kde

  OZt – trvalo odčerpateľný zdroj [eur/rok], ktorý sa vypočíta ako rozdiel budúcich znížených odčerpateľných ...

  n – časové obdobie trvania vecného bremena pri neobmedzenom trvaní platí: n = 20 rokov [rok],

  k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100].

  G.

  VÝPOČET VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU ZA POZEMOK

  Všeobecnú hodnotu ročného nájmu za pozemok možno stanoviť porovnávaním alebo výpočtom podľa vzťahu ...

  ...

  kde:

  VŠHPOZMJ – všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m2],

  k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],

  kN – koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde N vyjadruje ...

  n – obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla v intervale 15 až 40 rokov, v závislosti ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok porovnávaním sa dodržujú rovnaké zásady ako pri stanovení ...

  1)

  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...

  2)

  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

  3)

  Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva ...

  4)

  § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

  4a)

  § 2 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

  5)

  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...

  6)

  Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady ...

  7)

  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov ...

  8)

  Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

  9)

  Napríklad § 87a zákona č. 511/1992 Zb., § 139 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY STROJOVÝCH ZARIADENÍ, DRÁHOVÝCH VOZIDIEL, PLAVIDIEL A LIETADIEL

  Táto príloha ustanovuje postup znalcov pri vypracovaní posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek ...

  A.

  ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE

  A.1 Strojové zariadenia

  Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pružné výrobné systémy ...

  A.2 Dráhové vozidlá

  Dráhové vozidlá sú dopravné prostriedky určené na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností ...

  A.3 Lietadlá

  Lietadlá sú zariadenia schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu ...

  A.4 Plavidlá

  Plavidlá sú lode vnútrozemskej plavby, malé plavidlá, prievozné lode, plávajúce stroje alebo plávajúce ...

  A.5 Základné pojmy

  (1)

  Na účely tejto prílohy

  a)

  skupinou je funkčne, konštrukčne, úžitkovo, významovo kompaktný celok zložky majetku,

  b)

  príslušenstvom zložky majetku sú predmety, ktoré tvoria so zložkou majetku jeden majetkový celok a sú ...

  c)

   štandardnou výbavou zložky majetku je výbava zahrnutá obvykle vo vstupnej cene zložky majetku, ...

  d)

   mimoriadnou výbavou zložky majetku je vybavenosť zložky majetku nad rámec štandardne dodávanej výbavy ...

  e)

   medzným stavom je stav zložky majetku, v ktorom musí byť ďalšie používanie zložky majetku prerušené ...

  f)

   opotrebením je postupné znehodnocovanie zložky majetku v procese jej používania, ktoré môže byť fyzické ...

  g)

   fyzickým opotrebením je postupné, spravidla dlhší čas trvajúce zhoršovanie fyzických parametrov zložky ...

  h)

   morálnym opotrebením je opotrebenie, ktoré vzniká ako dôsledok technického pokroku, pričom zložka majetku ...

  i)

   údržbou je súhrn činností zabezpečujúcich štandardnú technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky ...

  j)

  opravou je súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia alebo straty prevádzkyschopnosti ...

  k)

  bežnou opravou je oprava, pri ktorej sa obnovuje prevádzkyschopnosť skupiny alebo zložky majetku ako ...

  l)

   celkovou opravou je oprava skupiny takého rozsahu v predpísanom rozsahu a kvalite podľa predpisov výrobcu, ...

  m)

  generálnou opravou je oprava v predpísanom rozsahu a kvalite podľa predpisov výrobcu, pri ktorej sa ...

  n)

   záručnou opravou je oprava zložky majetku v záručnej dobe,

  o)

   renováciou súčiastky je oprava, pri ktorej sa poškodenej alebo opotrebovanej časti súčiastky alebo ...

  p)

  modernizáciou je úprava zložky majetku, pri ktorej sa zlepší jej vybavenosť, zvýšia sa jej úžitkové ...

  r)

   rekonštrukciou je úprava zložky majetku, ktorou sa zmení účel použitia a technické parametre alebo ...

  s)

   nákladmi na opravu zložky majetku sú náklady na vykonanie úkonov opráv štandardnou technológiou nutných ...

  t)

   výškou škody je skutočná škoda vyjadrená rozdielom všeobecnej hodnoty zložky majetku pred jej poškodením ...

  u)

   všeobecnou hodnotou zvyškov zložky majetku je všeobecná hodnota častí alebo skupín poškodenej zložky ...

  v)

   likvidačnou hodnotou je predpokladaná predajná hodnota dielcov zložky majetku alebo zložky majetku ...

  (2)

  Zložky majetku sa na účely hodnotenia delia na tieto kategórie:

  a)

  zložky majetku, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v eurách,

  b)

   zložky majetku zahraničnej výroby, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene,

  c)

   zložky majetku vyhotovené vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, bez cenových kalkulácií,

  d)

   zložky majetku nové, poškodené,

  e)

   jednoúčelové zložky majetku,

  f)

   zložky majetku, pri ktorých nemožno vykonať obhliadku,

  g)

   zložky majetku zaradené alebo nezaradené do používania,

  h)

   zložky majetku nadobudnuté na základe zmluvy o nájme,

  i)

   technologické celky,

  j)

   modernizované a rekonštruované zložky majetku,

  k)

   zložky majetku, ktoré mali celkovú alebo generálnu opravu,

  l)

   morálne opotrebované zložky majetku,

  m)

   príslušenstvo, náhradné dielce, mimoriadna výbava zložky majetku, nástroje a náradie,

  n)

   zásoby strojových zariadení, dráhových vozidiel, plavidiel a lietadiel.

  A.6 Skupiny zložky majetku a pomerný podiel skupiny zložky majetku PDS

  (1)

   Zložka majetku sa hodnotí zásadne ako celok s výnimkou prípadu, keď niektorá skupina zložky majetku ...

  (2)

   PDS je percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny z novej zložky majetku ako celku bez mimoriadnej ...

  ...

  ...

  ...

  kde

  VHs – východisková hodnota skupiny zložky majetku [€],

  VH – východisková hodnota zložky majetku [€],

  VCs – vstupná cena skupiny zložky majetku [€],

  VC – vstupná cena zložky majetku [€],

  PHs – porovnateľná hodnota skupiny zložky majetku [€],

  PH – porovnateľná hodnota zložky majetku [€].

  VHs, resp. PHssa stanovia postupom na stanovenie VH podľa časti A.16, resp. A.17.

  (3)

   Ak nie sú k dispozícii vstupné údaje na výpočet PDS, pomerný diel skupiny zložky majetku sa stanoví ...

  (4) Platí : Σ PDS všetkých skupín zložky majetku = 100 %.

  A.7 Predpokladaná životnosť (Ž) [roky, h, počet výrobných cyklov]

  (1)

   Je to predpokladaná technická životnosť zložky majetku v rokoch (napr. strojové zariadenia, lietadlá, ...

  (2)

   Znalec v odôvodnených prípadoch môže pre hodnotené strojové zariadenie stanoviť aj inú hodnotu predpokladanej ...

  (3)

   Znalec pri ohodnocovaní strojového zariadenia členeného na skupiny môže pre jednotlivé skupiny v odôvodnených ...

  (4)

   Ak má ohodnocovaná zložka majetku uvedenú životnosť v pracovných hodinách, v prípade potreby sa prepočíta ...

  A.8 Doba prevádzky (r) [roky, počet odpracovaných výrobných cyklov, hodiny]

  Doba prevádzky je doba zložky majetku (skupiny) uvedená v skutočne odpracovaných mesiacoch, v hodinách ...

  A.9 Koeficient zmennosti kZ) [–]

  Koeficient zmennosti sa určuje podľa režimu práce len pre zložky majetku: strojové zariadenia podľa ...

  A.10 Zostatkové percento prevádzkyschopnosti (ZO) [%]

  Je to zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku, ktoré zostáva po skončení predpokladanej ...

  A.11 Východiskový technický stav (VTS) [%]

  Je to technický stav novej zložky majetku, prípadne zložky majetku po celkovej alebo generálnej oprave, ...

  (1)

   VTS továrensky vyrobenej novej zložky majetku, novej zložky majetku vyrobenej vlastnou činnosťou alebo ...

  (2)

   VTS skupiny zložky majetku po celkovej oprave znalec stanoví odborným odhadom v rozsahu 60 – 90 % továrensky ...

  (3)

   VTS zložky majetku po jej generálnej oprave znalec stanoví v rozsahu 60 – 90 % podľa kvality vykonanej ...

  (4)

   Východiskový technický stav celej zložky majetku členenej na skupiny z dôvodu, že jedna alebo viac ...

  ...

  kde

  VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny zložky majetku stanovenej podľa časti A.11 odsekov ...

  PDSi – pomerný podiel i-tej skupiny zložky majetku [%],

  i – i-tá skupina zložky majetku, i = 1 až n,

  n – počet skupín zložky majetku.

  (5) Východiskový technický stav mimoriadnej výbavy VTSMV stanoví sa postupom uvedeným v časti A.11 odsekoch ...

  (6)Východiskový technický stav zložky majetku, ktorú nemožno obhliadnuť, sa stanoví:

  a)

   ak pre danú zložku majetku existujú doklady o tom, že pôvodný majiteľ ju zakúpil ako novú, tak VTS ...

  b)

   ak doklady nie sú k dispozícii, znalec stanoví hodnotu VTS podľa iných relevantných dostupných údajov. ...

  (7)

   Východiskový technický stav náradia, mimoriadnej výbavy a pomocného zariadenia stanoví sa podľa časti ...

  (8)

   Východiskový technický stav linky sa stanoví:

  a)

   ak je linka zostavená z nových továrensky vyrobených strojov, tak VTS = 100 % pre celú linku,

  b)

   ak je linka zložená zo strojov s rôznou percentuálnou hodnotou VTS, stanovenou podľa časti A.11 odsekov ...

  ...

  kde

  VTS – východiskový technický stav linky [ %],

  n – počet strojov linky,

  i – i-tý stroj linky, i = 1 až n,

  VTSi – východiskový technický stav i-tého stroja linky, stanovený podľa časti A.11 odsekov 1 až 3 [%], ...

  kli – koeficient podľa vzťahu [–],

  ...

  kde

  VHi – východisková hodnota i-tého stroja linky [€],

  VHl – východisková hodnota linky [€].

  Platí: súčet hodnôt kli = 1.

  Vzťah pre VTS v tomto odseku znalec použije len v prípade, ak niektorý stroj linky mal generálnu opravu. ...

  (9)

   Východiskový technický stav rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku sa stanoví:

  a)

  ak všetky skupiny zložky majetku, ktorá bola rekonštruovaná alebo modernizovaná (mala technické zhodnotenie), ...

  b)

  ak hodnotená zložka majetku bola rekonštruovaná alebo modernizovaná tak, že niektoré skupiny zložky ...

  ...

  kde

  VTS – východiskový technický stav rekonštruovanej /modernizovanej zložky majetku [%],

  VTSS – východiskový technický stav skupín, ktoré nemali technické zhodnotenie, ich VTSS = 100 % [%], ...

  PDS – pomerný podiel skupín zložky majetku, ktoré nemali technické zhodnotenie [%],

  VTStz – východiskový technický stav skupín zložky majetku, ktoré mali technické zhodnotenie, ich VTStz ...

  PDStz – pomerný podiel skupín, ktoré mali technické zhodnotenie, pričom PDStz = (100 – PDS) [%]. ...

  VTStz znalec určí podľa časti A.11 odsekov 1 až 3.

  (10)

   Východiskový technický stav zložky majetku, pre ktorú nie je dostupná dokumentácia, stanoví znalec ...

  a)

   obhliadky zložky majetku,

  b)

   informácií prevádzkovateľa (majiteľa a pod.), resp informácií uvedených v spisových materiáloch konania ...

  c)

   odborným odhadom.

  (11)

   Postup stanovenia VTS znalec zdôvodní.

  A.12 Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZA) [%]

  je percentuálnou mierou fyzického opotrebovania zložky majetku počas jej skutočnej prevádzky. Pre strojové ...

  A.13 Skutočný technický stav (TS) [%]

  je taký technický stav zložky majetku, ktorý predstavuje jej reálny zostatkový technický a morálny stav ...

  (1) Skutočný technický stav zložky majetkusa stanoví na základe vykonanej obhliadky, pričom sa zohľadnia ...

  (2)

   Ak nie je možné vykonať obhliadku zložky majetku, technický stav sa stanoví podľa dostupných podkladov, ...

  (3)

   Postup stanovenia skutočného technického stavu zložky majetku je uvedený v časti B.3.

  A.14 Zmena technického stavu (Z) [%]

  Zmena technického stavu vyjadruje zmenu technického stavu zložky majetku (horší alebo lepší technický ...

  A.15 Koeficient morálneho opotrebenia zložky majetku – kMO [–]

  Vyjadruje mieru morálneho opotrebenia zložky majetku. Znalec ho stanoví v súlade s časťou B.3.

  A.16 Vstupná cena zložky majetku VC [€, cudzia mena]

  Vstupná cena sa stanovuje k času hodnotenia zložky majetku z podkladov poskytnutých zadávateľom posudku. ...

  (1)

  Obstarávacia cena – OC [€, cudzia mena]

  Do obstarávacej ceny možno zahrnúť nasledujúce položky:

  (2)

  Vlastné náklady – VN [€]

  Ak zložka majetku nebola obstaraná nákupom ako celok, alebo ide o svojpomocne vyrobenú zložku majetku ...

  Vlastné náklady možno považovať za vstupnú cenu pre zložku majetku vytvorené vlastnou činnosťou. ...

  Jednotlivé položky vlastných nákladov musia byť v súlade s položkami pre OC uvedenými v časti A.16 odseku 1. ...

  A.17 Východisková hodnota (VH) [€]

  Východisková hodnota zložky majetku sa používa na výpočet technickej hodnoty zložky majetku  TH a všeobecnej ...

  A.18 Porovnateľná hodnota (PH) [€]

  (1)

   Ak nie je možné zistiť VC alebo VH hodnotenej zložky majetku, znalec stanoví porovnateľnú hodnotu hodnotenej ...

  (2)

   Porovnateľná hodnota PH zložky majetku sa stanovuje k dátumu obstarania (zhotovenia) zložky majetku ...

  (3)

   Porovnateľná hodnota PH sa stanoví porovnaním hodnotenej zložky majetku s takou porovnateľnou továrensky ...

  (4)

  Porovnateľnú hodnotu PH v prípade, ak porovnateľná zložka majetku má s hodnotenou zložkou len približne ...

  (5)

  Porovnateľnú hodnotu PH v prípade, ak porovnateľná zložka majetku, ktorej VC je známa, má s hodnotenou ...

  (6)

  Porovnateľná hodnota PH sa vzťahuje aj na zložku majetku zhotovenú vlastnou činnosťou, ďalej na zložku ...

  A.19 Technická hodnota zložky majetku (TH) [€]

  (1)

  Je to zvyšok technickej životnosti zložky majetku vyjadrený v eurách k dátumu jej ohodnocovania. Technická ...

  (2)

   Postup stanovenia technickej hodnoty zložky majetku je uvedený v časti B.4.

  A.20 Technická hodnota mimoriadnej výbavy (THMV) [€]

  Je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu zložky majetku o hodnotu jej mimoriadnej výbavy k dátumu jej ...

  A.21 Koeficient predajnosti zložky majetku (kP) [–]

  Predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi spriemerovanými, skutočne dosahovanými predajnými cenami a technickou ...

  A.22 Všeobecná hodnota (VŠH) [€]

  Všeobecná hodnota zložky majetku je hodnota zložky majetku v danom mieste a čase, pri ktorej stanovení ...

  A.23 Stanovenie výšky škody VŠ [€]

  Stanovenie výšky škody vzniknutej na zložke majetku vychádza predovšetkým zo všeobecnej hodnoty zložky ...

  A.24 Stanovenie likvidačnej hodnoty zložky majetku VŠHLO [€]

  (1)

   Likvidačná hodnota zložky majetku sa stanovuje v prípadoch, keď

  a)

   vlastník zložky majetku končí podnikateľskú činnosť likvidáciou,

  b)

   vlastník zložky majetku končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nasleduje likvidácia zložky majetku, ...

  c)

   vlastník zložky majetku končí podnikateľskú činnosť iným spôsobom, pričom nasleduje likvidácia zložky ...

  (2)

   Pri stanovení likvidačnej hodnoty zložky majetku musí znalec jednoznačne stanoviť, či hodnotená zložka ...

  (3)

   Postup stanovenia likvidačnej hodnoty zložky majetku je uvedený v časti B.7.

  A.25 Zaokrúhľovanie výpočtov

  Údaje v procese stanovenia všeobecnej hodnoty zložky majetku sa zaokrúhľujú takto:

  a) doba prevádzky zložky majetku r, kurz cudzej meny kCM a koeficienty predajnosti zložky majetku kP ...

  b) indexy cien IC, koeficient indexov cien kIC, koeficient zmennosti zložky majetku kZ, koeficient využiteľnosti ...

  c)

  východisková hodnota zložky majetku VH sa zaokrúhľuje na 50 centov,

  d)

  východisková hodnota zložky majetku VH a všeobecná hodnota VŠH bez DPH do hodnoty 50 centov vrátane ...

  e)

  všeobecná hodnota zložky majetku v úrovni bez DPH na 50 centov a v úrovni s DPH na centy.

  B.

  POSTUP PRI VÝPOČTE HODNOTY

  Všeobecná hodnota sa vypočíta týmto postupom:

  B.1 Východisková hodnota (VH)

  Východisková hodnota zložky majetku sa používa na výpočet hodnoty zložky majetku. Znalec východiskovú ...

  B.1.1 Východisková hodnota zložky majetku, ktorý má VC uvedenú v €

  a)

  Východisková hodnota VH zložky majetku bez ohľadu na krajinu jej obstarania, ak zložka majetku

  b)

  východisková hodnota VH zložky majetku bez ohľadu na krajinu jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu uvedenú ...

  c)

  východisková hodnota VH zložky majetku s ohľadom na krajinu jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu uvedenú ...

  a)

  Východisková hodnota VH zložky majetku pre zložku majetku bez ohľadu na krajinu jej obstarania, ktorá ...

  b)

  východisková hodnota VH zložky majetku, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, bez ohľadu na krajinu ...

  c)

  východisková hodnota VH zložky majetku, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, ak zložka majetku ...

  a)

  ak sa GO, resp. CO vykonala pred dlhšou dobou, ako je predpokladaná životnosť Ž hodnotenej zložky majetku ...

  b)

  ak sa GO, resp. CO vykonala v dobe kratšej, ako je predpokladaná životnosť zložky majetku Ž podľa časti ...

  1.

  podľa zásad časti A.16 sa stanoví vstupná cena novej zložky majetku pre dátum jej obstarania,

  2.

  vypočíta sa technická hodnota zložky majetku vyjadrená v eurách TH podľa zásad časti A.19 k dátumu započatia ...

  3.

  zistia sa náklady na vykonanie GO, resp. CO, t. j. NGO, resp. NCO z účtovnej evidencie pre dátum ukončenia ...

  4.

  vypočíta sa východisková hodnota nákladov VHN na GO, resp. CO podľa časti B.1.1, a to tak, že do vzťahov ...

  5.

  východisková hodnota zložky majetku alebo skupiny zložky majetku VH bude súčtom vypočítanej TH a východiskovej ...

  VH = TH*) + VHN [€],

  kde

  VH – východisková hodnota opravenej zložky majetku alebo skupiny zložky majetku [€],

  TH – technická hodnota hodnotenej zložky majetku alebo skupiny zložky majetku k dátumu ukončenia práce ...

  VHN – východisková hodnota nákladov na opravu zložky majetku alebo skupiny zložky majetku [€],

  *) V prípade takého vykonania GO, že sa niektoré skupiny zložky majetku vymenili za nové skupiny, resp. ...

  Ak mala zložka majetku počas svojej predpokladanej životnosti viacero GO, týmto postupom sa stanoví ...

  Ak sa GO, resp. CO preukázateľne vykonala a zadávateľ posudku nemá dokladované nákladové položky na ...

  Ak sa GO vykonala výmenným spôsobom, tak sa za TH dosadí TH = 0 € a VH = VHN zložky majetku, kde VHN ...

  c)

  východisková hodnota zložky majetku dovezenej zo zahraničia, ktorá mala GO, resp. tzv. repasáciu vo ...

  d)

  ak NGO, resp. NCO už boli zahrnuté do pôvodnej VC, tak VH zložky majetku po generálnej alebo celkovej ...

  B.1.11 Východisková hodnota zložky majetku, ktorá sa v tuzemsku rekonštruovala alebo modernizovala ...

  a)

  ak sa stanovuje východisková hodnota takým spôsobom rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku, ...

  ...

  kde

  VH – východisková hodnota rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku [€],

  TH – technická hodnota upravovanej zložky majetku vyjadrená v eurách, vypočítaná pre dobu ukončenia ...

  PDS – pomerný podiel skupín zložky majetku, ktoré sa nerekonštruovali, resp. nemodernizovali [%], ...

  kV – koeficient využiteľnosti, zhodnotenia pomerných podielov skupín (1– PDS/100) vykonaným technickým ...

  VHN – východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu zložky majetku, ktorá sa stanoví ...

  b)

  ak sa stanovuje východisková hodnota takým spôsobom rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku, ...

  VH = TH + VHN [€],

  kde

  VH – východisková hodnota rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku [€],

  TH – technická hodnota hodnotenej zložky majetku vyjadrená v korunách, vypočítaná podľa časti A.19 pre ...

  VHN – východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu zložky majetku stanovená podľa ...

  Ak sa rekonštrukcia, resp. modernizácia preukázateľne vykonala a zadávateľ posudku nemá od nej doklady ...

  c)

  ak obstarávacia cena nákladov na modernizáciu, resp. rekonštrukciu – NRM už bola zahrnutá do ceny zložky ...

  B.2 Základná amortizácia strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla (ZA)

  B.2.1.Vzťahy na výpočet základnej amortizácie pre stroje, dráhové vozidlá a plavidlá

  B.2.1.1 Vzťahy na výpočet základnej amortizácie pre stroje, dráhové vozidlá a plavidlá nečlenené na ...

  a)

  pre r.kZ ≤ Ž:

  ...

  b)

  pre r.kZ > Ž:

  ZA = VTS - ZO[%],

  kde

  r – počet odpracovaných rokov [roky],

  kz – koeficient zmennosti stroja, pre dráhové vozidlá a plavidlá kZ =1 [–],

  Ž – predpokladaná životnosť stroja, dráhového vozidla, plavidla [roky],

  ZO – zostatkové percento prevádzkyschopného stroja, dráhového vozidla, plavidla po skončení predpokladanej ...

  VTS – východiskový technický stav stroja, dráhového vozidla, plavidla [%].

  Obmedzujúce podmienky výpočtu ZA podľa časti B.2.1.1 písm. a) sú tieto:

  1.

  pre zložku majetku, ktorej VTS = 100 %, je vzťah pre ZA podľa časti B.2.1.1 písm. a) platný len pre ...

  r ∙ kZ ≤ Ž,

  2.

  pre zložku majetku, ktorej VTS = 100 % a súčin r. kz > Ž, je vzťah podľa časti B.2.1.1 písm. a) neplatný ...

  ZA = 100 - ZO [%],

  3.

  pre zložku majetku, ktorej VTS < 100 %, platí vzťah podľa časti B.2.1.1 písm. a), iba ak

  ...

  4.

  ak pre zložku majetku, ktorej VTS < 100 % a pre súčin r . kZ je

  ...

  pre výpočet ZA neplatí vzťah pre ZA podľa časti B.2.1.1 písm. a). V takom prípade sa ZA vypočíta podľa ...

  ZA = VTS - ZO [%].

  B.2.1.2 Vzťahy na výpočet základnej amortizácie pre skupiny zložiek majetku ZAs (stroje, dráhové vozidlá ...

  a)

  základná amortizácia skupiny zložky majetku – ZAS sa vypočíta pre príslušnú skupinu zložky majetku podľa ...

  b)

  pre zložku majetku členenú na skupiny a pre takú zložku majetku, pri ktorej sa základná amortizácia ...

  ...

  kde

  n – počet skupín zložky majetku,

  ZASi – ZA i-tej skupiny zložky majetku stanovená podľa časti B.2.1.2 písm. a) [%],

  PDSi – pomerný podiel i-tej skupiny zložky majetku [%],

  i – i-tá skupina zložky majetku, i = 1 až n.

  Podľa tohto pravidla sa hodnota ZA počíta aj v takom prípade, ak je ZA L (VTS – ZO). Ak je ZA > (VTS ...

  ZA = VTS - ZO [%].

  B.2.1.3 Základná amortizácia zložky majetku, ktorú nemožno obhliadnuť – ZA

  Základná amortizácia sa stanoví ako pre zložku majetku úmerne opotrebovanú za dobu jej prevádzky, prípadne ...

  B.2.1.4 Základná amortizácia náradia, pomocného zariadenia, ktoré má predpokladanú životnosť Ž uvedenú ...

  a) ak je nutné stanoviť amortizáciu náradia alebo pomocného zariadenia, ZA sa stanoví podľa vzťahu pre ...

  b)

   pre náradie znalec posúdi stanovené hodnoty Ž a ZO v tabuľkách časti B.2 uvedených ďalej, a ak sú pre ...

  B.2.1.5 Základná amortizácia mimoriadnej výbavy – ZAmv

  Vypočíta sa podľa zásad časti B.2.1.1, pričom hodnoty Ž, ZO sa určia podľa charakteru mimoriadnej výbavy ...

  B.2.1.6 Základná amortizácia strojovej linky – ZA

  a)

  ak všetky stroje linky boli zaradené do prevádzky v tom istom čase, tak ZA sa určí podľa vzťahov pre ...

  b)

  v prípade, ak jednotlivé stroje majú rozdielnu dobu zaradenia do prevádzky, tak sa ZA vypočíta podľa ...

  ...

  kde

  ZA – základná amortizácia linky [%],

  ZAli – základná amortizácia i-teho stroja linky stanovená podľa časti B.2.1.1 [%],

  kli – koeficient vypočítaný podľa časti A.11 [–],

  n – počet strojov v linke,

  i – i-tý stroj linky.

  B.2.1.7 Základná amortizácia modernizovanej, rekonštruovanej a opravenej zložky majetku – ZA

  a)

   vypočíta sa podľa časti B.2.1.1, pričom doba prevádzky r sa počíta od dátumu uvedenia rekonštruovanej, ...

  b)

  pre zložku majetku opravenú v zahraničí sa r počíta od dátumu jej zaradenia do prevádzky u prvého majiteľa ...

  B.2.1.8 Zásady stanovenia doby prevádzky r [mesiace, roky]

  Pre zložky majetku a ich skupiny, ktoré majú uvedenú predpokladanú životnosť v rokoch (pre strojové ...

  a)

  doba prevádzky je doba zložky majetku (skupiny) uvedená v skutočne odpracovaných mesiacoch od dátumu ...

  b)

  doba prevádzky zložky majetku sa k dátumu hodnotenia zložky majetku stanoví na základe hodnoverného ...

  c)

  v prípade opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie zložky majetku vykonanej v zahraničí, ak zložka majetku ...

  d)

  dobu prevádzky zložky majetku znalec stanoví v skutočne odpracovaných mesiacoch a tento údaj prepočíta ...

  e)

  ak nemožno stanoviť dátum zaradenia zložky majetku do prevádzky, znalec postupuje takto:

  1.

   ak nie je známy mesiac, ale len rok zaradenia zložky majetku do prevádzky, potom za dátum zaradenia ...

  2.

   ak vôbec nie je známy dátum zaradenia zložky majetku do prevádzky, potom za dátum zaradenia znalec ...

  3.

   ak nie je známy ani rok zaradenia zložky majetku do prevádzky a ani rok výroby zložky majetku, znalec ...

  Tieto skutočnosti znalec uvedie v príslušných kapitolách posudku.

  f)

  pri zložkách majetku, ktoré majú predpokladanú životnosť uvedenú v hodinách, sa doba prevádzky prepočíta ...

  g)

  pri zložkách majetku, ktoré majú predpokladanú životnosť danú počtom výrobných cyklov, sa doba prevádzky ...

  B.2.1.9 Zásady stanovenia koeficientu zmennosti kZ pre strojové zariadenia [–]

  Koeficient zmennosti sa stanovuje podľa režimu práce stroja za dobu jeho prevádzky:

  a)

  ak stroj pracoval počas celej doby prevádzky r nepretržite v režime rovnakej zmennosti v pracovnom režime ...

  b)

  ak počas doby prevádzky r stroj nemal rovnakú zmennosť (v rôznych rokoch mal rôznu zmennosť), znalec ...

  c)

  pre stroj, pri ktorom sa nedá preukázať zmennosť, stanoví znalec hodnotu kZ = 1,

  d)

  koeficient zmennosti kZ = 1 (pozri tabuľky pre Ž a ZO v časti B.2.1.10) znalec stanoví taktiež pre stroj ...

  e)

  ak stroj pracoval počas zmeny prerušovane alebo pracoval v inom v pracovnom režime ako 250 osemhodinových ...

  B.2.1.10 Kategorizácia strojových zariadení

  (1)

   Všeobecné poznámky ku kategorizácii strojových zariadení

  Znalec pri zaraďovaní strojového zariadenia rešpektuje tieo zásady:

  a)

  hodnotené strojové zariadenie zaradí do kategórie a v rámci nej do položky, ktorá najpresnejšie vystihuje ...

  b)

  každé také zaradenie strojového zariadenia do danej položky sa vzťahuje nielen na stroj, ktorý je úplne ...

  c)

  ak zistí, že zložka majetku môže byť zaradená do dvoch alebo viacerých položiek, potom pre zaradenie ...

  d)

  ak zložka majetku, napr. linka sa skladá z komponentov rôzneho charakteru, potom sa hodnotená zložka ...

  Číselný kód zložky majetku je len pomocný kód, ktorý znalec používa len pri elektronickom spracovaní ...

  Na účely tejto prílohy sú stroje rozdelené do kategórií podľa ich určenia.

  (2)

  Kategorizácia strojových zariadení

  2.1

  Energetické strojové zariadenia, hnacie stroje

  Kód Energetické strojové zariadenia, hnacie stroje Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ 7 zdrojové agregáty ...

  2.2

  Dopravné strojové zariadenia, manipulačná technika a zdvíhadlá

  Kód Dopravné strojové zariadenia, manipulačná technika a zdvíhadlá Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ ...

  2.3

  Vzduchotechnika a klimatizácia

  Kód Vzduchotechnika a klimatizácia Ž[r] ZO[%] Stanovený kZ 13 vzduchotechnické zariadenia 14 ...

  2.4

  Jemná mechanika

  Kód Jemná mechanika Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ 16 mechanické meracie prístroje 11 25   ...

  2.5

  Ostatné stroje, zariadenia a súčasti

  Kód Ostatné stroje, zariadenia a súčasti Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ 10 priemyselné palivové ...

  Kód Ostatné stroje, zariadenia a súčasti Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ 20 čistiace, pracie, žmýkacie, ...

  Kód Ostatné stroje, zariadenia a súčasti Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ 13 stroje na úpravu textílií ...

  Kód Ostatné stroje, zariadenia a súčasti Ž [r] ZO [%] Stanovený kZ 10 javiskové a divadelné ...

  B.2.2 Základná amortizácia zložky majetku strojového charakteru, ktorá má predpokladanú životnosť Ž ...

  Vypočíta sa podľa vzťahov:

  a)

  pre P  ≤ Ž:

  ...

  b)

  pre P > Ž:

  ZA = VTS - ZO [%],

  kde

  P – počet kusov výrobkov zložky,

  Ž – počet kusov výrobkov za dobu predpokladanej životnosti,

  ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku podľa zložitosti zložky majetku (zápustky, ...

  B.2.3. Vzťahy pre výpočet ZA pre lietadlá

  a)

  pre r  ≤ Ž:

  znalec vypočíta parciálnu ZAi pre každý rok prevádzky lietadla

  ...

  a výslednú amortizáciu ZA vypočíta podľa vzťahu

  ...

  kde

  i = 1 až n = r,

  b)

  pre r > Ž:

  ZA = VTS - ZO [%],

  kde

  VTS – východiskový technický stav lietadla [%],

  ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti lietadla po skončení predpokladanej životnosti [%], ...

  q – podiel odpisov základnej amortizácie dva po sebe nasledujúce roky zohľadňujúci fyzické opotrebenie ...

  Ž – predpokladaná doba životnosti [roky, hodiny],

  r – doba prevádzky [roky].

  B.3 Výpočet technického stavu strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla (TS) ...

  B.3.1 Technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla nečleneného na skupiny ...

  ...

  kde

  VTS – východiskový technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [%], ...

  ZA – základná amortizácia strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla [%], Z – zmena ...

  kMO – koeficient morálneho opotrebenia strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla ...

  B.3.2 Technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla, plavidla, lietadla členeného na skupiny ...

  ...

  kde

  TS – technický stav zložky majetku rozčlenenej na skupiny [%],

  TSi – technický stav i-tej skupiny zložky majetku stanovený podľa časti B.3.2 [%],

  PDSi – pomerný diel i-tej skupiny zložky majetku [%],

  VH – východisková hodnota zložky majetku stanovená podľa časti A.17 [€],

  n – počet všetkých skupín zložky majetku,

  i – i-tá skupina zložky majetku, i = 1 až n.

  B.3.3 Technický stav strojovej linky, členenej na jednotlivé stroje – TS

  TS linky členenej na jednotlivé stroje sa vypočíta takto:

  a)

  ak majú všetky stroje linky rovnaký technický stav TS, Z a kmo, vtedy TS sa vypočíta podľa časti B.3.1, ...

  b)

  ak stroje linky nemajú rovnaký technický stav TS, Z a kmo, vtedy sa TS vypočíta podľa vzťahu:

  ...

  kde

  TSli – technický stav i-tého stroja linky vypočítaný podľa vzťahu v časti B.3.1 pre stanovené

  hodnoty TSli, Zi a kmoi pre i-tý stroj [%],

  kli – koeficient pre i-tý stroj linky vypočítaný podľa časti A.11 [–],

  n – počet strojov linky,

  i – jednotlivý stroj linky, i = 1 až n.

  B.3.4 Zmena technického stavu – Z [%]

  Je vyjadrením odchýlky skutočného technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu, t. j. takému ...

  Hodnotu parametra Z stanoví znalec

  a) na základe vykonanej obhliadky, alebo ak nemožno obhliadku vykonať na základe hodnoverných a dostupných ...

  b)

   v prípade, že nie sú k dispozícii hodnoverné podklady a obhliadku nemožno vykonať, znalec zvolí hodnotu ...

  Na obhliadke zložky majetku na účely stanovenia parametra Z znalec skúma predovšetkým:

  a)

   morálne opotrebenie I – vzniká pre rast produktivity práce, keď sa nová zložka majetku vyrába a predáva ...

  b)

   morálne opotrebenie II – vzniká pre technický pokrok, keď sa už vyrábajú zložky s technicky dokonalejšími ...

  c) pri voľbe číselnej úrovne kMO znalec zohľadní:

  1)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.o ...

  2)

  § 2 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

  3)

  § 2 písm. e) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

  4)

  § 2 písm. f) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.

  5)

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie ...

  6)

  Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 ...

  7)

  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...

  8)

  Zákon č. 264/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. ...

  9)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  POSTUP PRI STANOVENÍ VŠEOBECNEJ HODNOTY ELEKTROTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

  A.

   ZÁKLADNÉ POJMY

  1.

  Elektrotechnické zariadenie (EZ) – akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, ...

  2.

  Počet odpracovaných rokov EZ – doba prevádzky (r) – skutočná doba, počas ktorej bolo EZ v prevádzke, ...

  r = Počet mesiacov prevádzky /12 [rok]

  Vypočítaný údaj sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta.

  V prípade, že nie sú k dispozícii hodnoverné doklady, doba prevádzky sa stanoví podľa iných dostupných ...

  3.

  Východisková hodnota (VH) – cena zariadenia, za akú je možné obstarať hodnotené zariadenie alebo zariadenie ...

  4.

  Východiskový technický stav (VTS) – preukázateľným spôsobom definovaný, technický stav v čase prvotného ...

  V prípade, ak od hodnoteného zariadenia nie sú k dispozícii žiadne doklady, znalec stanoví východiskový ...

  5.

  Základná amortizácia (ZA) – miera skutočného fyzického opotrebenia ohraničená časovým intervalom uvedenia ...

  6.

  Technická životnosť (Ž) – doba, počas ktorej je zariadenie schopné plniť požadované funkcie v súlade ...

  7.

  Zostatkové percento prevádzkyschopnosti (ZO) – miera schopnosti zariadenia plniť požadované funkcie ...

  8.

  Rozhodujúci dátum – dátum, ku ktorému je stanovená všeobecná hodnota.

  9.

  Technický stav (TS) – skutočný technický stav zariadenia stanovený k rozhodujúcemu dátumu, zodpovedajúci ...

  10.

  Zmena technického stavu (Z) – percentuálne vyjadrenie odchýlky skutočného technického stavu hodnoteného ...

  11.

  Koeficient morálneho opotrebenia (kMO) – vyjadruje mieru morálneho opotrebenia zariadenia, pričom v ...

  a)

   Morálne opotrebenie I – vzniká v dôsledku rastu produktivity práce, keď sa nové EZ vyrábajú lacnejšie, ...

  b)

  Morálne opotrebenie II – vzniká v dôsledku technického pokroku, keď sa vyrábajú EZ s technicky dokonalejšími ...

  V prípade, že pri hodnotenom EZ nemožno vykonať obhliadku a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, ...

  12.

  Technická hodnota (TH) – peňažné vyjadrenie technického stavu hodnoteného EZ.

  13.

  Všeobecná hodnota (VŠH) – výsledná objektivizovaná hodnota EZ stanovená k rozhodujúcemu dátumu pri rešpektovaní ...

  14.

  Koeficient predajnosti EZ (kp) – vyjadruje stav trhového prostredia v mieste hodnotenia pri rešpektovaní ...

  15.

  Výška škody (VŠ) – finančným vyjadrením priamych i nepriamych nákladov vynaložených na odstránenie javov, ...

  B.

  POSTUP PRI VÝPOČTE VŠEOBECNEJ HODNOTY EZ

  Znalec zatriedi hodnotené EZ podľa časti C tejto prílohy.

  1.

  Základná amortizácia

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

  ...

  kde

  r – počet odpracovaných rokov [roky]

  ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti EZ [%]

  Ž – prognózovaná technická životnosť EZ [roky]

  Základnou podmienkou na použitie tohto vzťahu je: r ≤ Ž

  V prípade, že zariadenie je v prevádzke dlhšiu dobu, ako je prognózovaná technická životnosť, t. j. ...

  ZA = VTS – ZO [%],

  kde

  VTS – východiskový technický stav EZ [%]

  2.

  Technický stav

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

  ...

  kde

  TS – technický stav EZ [%]

  VTS – východiskový technický stav EZ [%]

  ZA – základná amortizácia EZ [%]

  Z – zmena technického stavu EZ [%]

  kMO – koeficient morálneho opotrebenia [ - ]

  Koeficient morálneho opotrebenia môže dosahovať hodnoty z intervalu (0; 1>

  3.

  Technická hodnota

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

  ...

  kde

  TH – technická hodnota [€]

  TS – technický stav EZ stanovený k rozhodujúcemu dátumu [%]

  VH – východisková hodnota EZ [€]

  4.

  Všeobecná hodnota

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

  VŠH = TH . kP [€],

  kde

  TH – technická hodnota EZ [€]

  kP – koeficient predajnosti EZ [ - ]

  Koeficient predajnosti sa vypočíta podľa vzťahu:

  kP = kPT . kPS . kPD . kPL . kPI [ - ],

  kde

  kPT– koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku EZ – kPT є (0; 1> ...

  P. č. Dokumentácia kPT 1. Dokumentácia je úplná, kompletná a platná 1,00 2. Dokumentácia je úplná, ...

  kPS – koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb, opravy a údržbu ...

  EZ – kPS є (0; 1>

  P. č. ND, služby, opravy, údržba kPS 1. V mieste prevádzkovania EZ sú dostupné opravárenské služby, ...

  kPD– koeficient dopytu po hodnotenom EZ na trhu – kPD є R+

  P. č. Dopyt kPD 1. EZ je nepredajné, nevyužiteľné v podnikateľskej činnosti iného subjektu 0,01 ...

  kPL– tento koeficient sa použije pri stanovení všeobecnej hodnoty technologického celku pozostávajúceho ...

  P. č. Stav technologického celku kPL 1. Technologický celok je kompletný a úplný 1,00 2. Technologický ...

  kPI – koeficient ostatných vplyvov, napr. EZ v záručnej lehote, počet predchádzajúcich užívateľov (neznámy ...

  P. č. Iné vplyvy kPI 1. EZ je kompletné, plne funkčné, zodpovedne ošetrované, používané v súlade ...

  5.

  Výška škody

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

  VŠ = NO + (VŠHPP – VŠHPZ) – VŠHZ [€],

  kde

  VŠ – výška škody [€]

  VŠHPP – všeobecná hodnota EZ pred poškodením stanovená k dátumu poškodenia EZ [€]

  VŠHPZ – všeobecná hodnota EZ po vykonanom zásahu, resp. po predpokladanom vykonaní zásahu s cieľom uvedenia ...

  VŠHZ – všeobecná hodnota zvyškov EZ, ktoré zostanú po vykonaní zásahu a je predpoklad ich ďalšieho speňaženia ...

  NO – náklady na opravu [€]

  6.

  Likvidačná hodnota EZ sa stanovuje len v nasledujúcich prípadoch:

  7.

  Vypočítaná hodnota VŠH EZ, výšky škody a likvidačnej hodnoty EZ sa zaokrúhľuje na 50 centov.

  C.

  KATEGORIZÁCIA EZ A MATERIÁLOV POUŽÍVANÝCH NA ICH VÝROBU

  Podľa tejto prílohy sa môžu hodnotiť elektrotechnické zariadenia, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých kategóriách ...

  a)

   Každé EZ uvedené v niektorej položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený ...

  b)

   Ak má byť EZ zaradené do dvoch alebo viacerých položiek, najšpecifickejšia položka musí mať prednosť ...

  c)

   Zmesi, EZ zložené z rôznych materiálov alebo EZ skladajúce sa z rôznych komponentov a EZ dodávané v súboroch ...

  d)

   EZ alebo materiál, ktorý nie je možné zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do položky, ...

  e)

   Púzdra, obaly, schránky, špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru ...

  2.1

   Silnoprúdové elektrotechnické zariadenia

  2.1.1

  Elektrotechnické zariadenia na výrobu elektrickej energie

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kód KP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8402 28.30.11 28.30.13 Kotly ...

  2.1.2

  Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8534 32.10.30 Tlačené obvody ...

  2.1.3

  Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8302 60 28.63.14 Zariadenia ...

  2.2

  Slaboprúdové elektrotechnické zariadenia

  2.2.1

  Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8544 31.30.15 31.30.11 31.30.14 ...

  2.2.2

  Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kód Popis položky Ž ZO [r] [%] 8506 31.40.12 Galvanické články ...

  2.2.3

  Elektrotechnické zariadenia na prenos informácií

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8517 32.20.20 32.20.30 Elektrické ...

  2.2.4

  Elektrotechnické zariadenia na spracovanie informácií

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8469 30.01.11 30.01.12 30.01.14 ...

  2.2.5

  Elektrotechnické zariadenia na záznam a reprodukciu informácií

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8519 25.24.90 32.30.31 32.30.51 ...

  2.2.6

  Meracie zariadenia

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8423 29.24.22 29.24.23 29.24.53 ...

  2.2.7

  Riadiace zariadenia

  Číselný znakColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8530 24.66.48 31.62.16 31.62.11 ...

  2.2.8

  Iné elektrotechnické zariadenia

  Číselný kódColný sadzobník Číselný kódKP Popis položky Ž ZO [r] [%] 8543 31.62.13 31.62.16 Elektronické ...

  1)

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie ...

  2)

  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...

  3)

  Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  POSTUP STANOVENIA HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL

  A.

  Základné pojmy a názvoslovie

  1.

  Cestné vozidlo

  Cestné vozidlo (ďalej len „vozidlo“) je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne ...

  2.

  Základné časti vozidla – technická skupina

  Technickou skupinou (ďalej len „skupina“) sa na účely stanovenia hodnoty vozidla rozumie funkčne, konštrukčne ...

  3.

  Životnosť vozidla

  Životnosť vozidla je čas, počas ktorého je vozidlo pri dodržaní určeného systému údržby a opráv schopné ...

  Medzný stav je stav vozidla, keď sa musí jeho ďalšie používanie prerušiť. Dôvodom môže byť ohrozenie ...

  Životnosť vozidla závisí od doby prevádzky, počtu najazdených kilometrov, prípadne od odpracovaného ...

  4.

  Prognózovaná životnosť vozidla

  Prognózovaná životnosť vozidla je predpokladaná technická životnosť vozidla určená na základe jeho zatriedenia ...

  5.

  Údržba a oprava vozidla

  5.1

  Údržba je súhrn predpísaných úkonov zabezpečujúcich technickú spôsobilosť prevádzky vozidla a jej hospodárnosť. ...

  5.2

  Oprava je súhrn úkonov, ktorými sa odstraňujú následky mechanického poškodenia alebo opotrebenia celku, ...

  5.3

  Celková oprava – CO obnovuje v medziach povolených tolerancií pôvodné technické vlastnosti skupín alebo ...

  5.4

  Generálna oprava – GO obnovuje v medziach povolených tolerancií pôvodné technické vlastnosti vozidla. ...

  5.5

  Záručná oprava (prehliadka) je oprava (prehliadka predpísaná výrobcom alebo predajcom) vozidla, skupiny, ...

  6.

  Modernizácia a prestavba

  6.1

  Modernizácia je úprava vozidla, skupiny, dielu alebo mimoriadnej výbavy vykonaná s cieľom zvýšiť jeho ...

  6.2

  Prestavba podľa § 101 vyhlášky znamená zmenu niektorej podstatnej časti mechanizmu vozidla alebo konštrukcie ...

  a)

  podvozkovej časti, hmotnosti, rozmerov a obsaditeľnosti vozidla, riadenia alebo bŕzd a kategórie vozidla, ...

  b)

  druhu pohonu,

  c)

  druhu alebo typu motora,

  d)

  druhu, prípadne typu karosérie alebo nadstavby.

  7.

  Mimoriadna výbava vozidla

  Mimoriadna výbava vozidla je vybavenosť vozidla nad rámec štandardne dodávanej výbavy výrobcom daného ...

  Pri určovaní mimoriadnej výbavy znalec vychádza z údajov a katalógov výrobcov, z údajov a katalógov ...

  8.

  Doba prevádzky – T

  Doba prevádzky je vek vozidla (skupiny) uvedený v mesiacoch od dátumu jeho (jej) prvého uvedenia do ...

  Ak ide o vozidlá (skupiny), pri ktorých nemožno zistiť presný dátum prvého uvedenia do prevádzky, znalec ...

  9.

  Predpokladaný ročný jazdný výkon – PKV

  PKV vyjadruje priebeh predpokladaného ročného jazdného výkonu určených kategórií vozidiel za ich predpokladanú ...

  10.

  Predpokladaný zostatkový technický stav ­– PZTS

  Predpokladaný zostatkový technický stav vyjadruje predpokladané zostatkové percento prevádzkyschopnosti ...

  11.

  Predpokladaná efektívna životnosť – PEZ

  Predpokladaná efektívna životnosť vozidla (skupiny) je predpokladaná doba prevádzky, pri ktorej vozidlo ...

  12.

  Predpokladaný počet najazdených kilometrov – PRKM

  Predpokladaný počet najazdených kilometrov vyjadruje predpokladaný počet najazdených kilometrov určených ...

  ...

  keď:

  PKV – predpokladaný ročný jazdný výkon [km/rok],

  T – doba prevádzky [mesiace].

  Ak je predpokladaný počet najazdených kilometrov (PRKM) väčší ako súčin predpokladanej efektívnej životnosti ...

  Maximálna hodnota predpokladaného počtu najazdených kilometrov (PRKM) je určená násobkom predpokladaného ...

  PRKMmax n = PKVn . PEZn [km],

  keď:

  PRKMmax n – maximálny predpokladaný počet najazdených kilometrov pre n-tú kategóriu vozidla [km], ...

  PKVn – predpokladaný ročný jazdný výkon pre n-tú kategóriu vozidla [km],

  PEZn – predpokladaná efektívna životnosť pre n-tú kategóriu vozidla [roky].

  13.

  Počet skutočne najazdených kilometrov – PSKM

  Počet skutočne najazdených kilometrov určuje počet skutočne najazdených kilometrov vozidla od jeho prvého ...

  Pri určovaní počtu skutočne najazdených kilometrov skupiny sa uvažuje jazdný výkon od jej prvého uvedenia ...

  14.

  Rozdiel v počte najazdených kilometrov – RKM

  Je to rozdiel medzi počtom skutočne najazdených kilometrov (PSKM) a predpokladaným počtom najazdených ...

  RKM = PSKM - PRKM  [km],

  keď:

  PSKM – počet skutočne najazdených kilometrov [km],

  PRKM – predpokladaný počet najazdených kilometrov [km].

  15.

  Koeficient najazdených kilometrov – kKM

  Koeficient najazdených kilometrov vyjadruje amortizáciu vozidla vzhľadom na predpokladaný počet najazdených ...

  16.

  Koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre – kAM

  Koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre vyjadruje vplyv skutočne najazdených kilometrov ...

  ...

  keď:

  RKM – rozdiel v počte najazdených kilometrov [km],

  kKM – koeficient najazdených kilometrov [%].

  17.

  Základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (skupiny) – ZAV

  Je to amortizácia, ktorá vyjadruje predpokladaný pokles technického stavu (skupiny) za dobu jeho (jej) ...

  Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) je limitovaná hodnotou predpokladaného ...

  ZAVmax n = 100 - PZTS n [%].

  18.

  Celková základná amortizácia vozidla – ZA

  Celková základná amortizácia vyjadruje opotrebenie, ktoré sa rovná priemernému opotrebeniu porovnateľného ...

  Celková základná amortizácia vozidla pri kategóriách vozidiel s predpísaným predpokladaným počtom najazdených ...

  ...

  keď:

  VTSV – východiskový technický stav vozidla [%],

  ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],

  kAM – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%].

  V prípade, že VTSV = 100 %, možno použiť zjednodušený vzorec výpočtu celkovej základnej amortizácie: ...

  ...

  keď:

  ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],

  kAM – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%].

  Pri ostatných kategóriách vozidiel sa celková základná amortizácia vozidla rovná základnej amortizácii ...

  19.

  Obstarávacia cena vozidla – OC

  Obstarávacia cena vozidla je cena, za ktorú bolo vozidlo obstarané. Obstarávacia cena starších vozidiel ...

  VOC – bývalá veľkoobchodná cena bez dane z obratu,

  MOC – bývalá maloobchodná cena s daňou z obratu.

  Obstarávacia cena vozidla nemusí byť totožná s jeho východiskovou hodnotou.

  20.

  Východisková hodnota vozidla – VH

  Východisková hodnota vozidla sa používa na výpočet technickej hodnoty vozidla (TH), všeobecnej hodnoty ...

  21.

  Východiskový technický stav skupiny – VTSS

  Je to technický stav skupiny vyjadrený v percentách v čase jej uvedenia do prevádzky, ktorý udáva jej ...

  Skupina sa začína amortizovať od svojho prvého uvedenia do prevádzky. Ak na skupine nebola vykonaná ...

  Hodnoty východiskových technických stavov jednotlivých skupín po vykonaní celkovej opravy sú uvedené ...

  22.

  Východiskový technický stav vozidla – VTSV

  Je to východiskový technický stav vozidla vyjadrený v percentách. Je váženým aritmetickým priemerom ...

  ...

  keď:

  VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%],

  PDSi – pomerný diel i-tej skupiny [%].

  23.

  Zrážka, prirážka za technický stav – ZP

  Zrážka, prirážka za technický stav vyjadruje lepší alebo horší technický stav skupiny, dielu mimoriadnej ...

  24.

  Technický stav skupiny – TSS

  TSS je zvyšok technickej životnosti skupiny v porovnaní s novou skupinou vyjadrený v percentách. ...

  ...

  keď:

  VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%],

  ZAi – celková základná amortizácia i-tej skupiny [%],

  ZPi – zrážka, prirážka za technický stav i-tej skupiny[%].

  25.

  Pomerný diel i-tej skupiny – PDSi

  Je to percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny na novom vozidle ako celku bez mimoriadnej ...

  ...

  keď:

  HNSi – hodnota i-tej skupiny ako nového náhradného dielu u autorizovaného predajcu,

  ...

  26.

  Pomerný technický stav i-tej skupiny – PTSSi

  Je to pomerný diel, ktorý predstavuje hodnota konkrétnej i-tej technickej skupiny z nového vozidla. ...

  ...

  keď:

  TSSi – technický stav i-tej skupiny [%],

  PDSi – pomerný diel i-tej skupiny [%].

  27.

  Technický stav vozidla – TSV

  Je to zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrený v percentách. Určuje ju súčet pomerných technických ...

  ...

  keď:

  PTSSi – pomerný technický stav i-tej skupiny [%].

  28.

  Technická hodnota vozidla – TH

  Je to zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrený v eurách.

  ...

  keď:

  TSV – technický stav vozidla [%],

  VHV – východisková hodnota vozidla [€],

  THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy [€].

  29.

  Technická hodnota mimoriadnej výbavy – THMV

  Je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu vozidla o hodnotu jeho mimoriadnej výbavy.

  ...

  keď:

  TSMV – technický stav mimoriadnej výbavy [%],

  VH – východisková hodnota mimoriadnej výbavy [€].

  30.

  Koeficient predajnosti vozidla – kP

  kP vyjadruje predajnosť hodnoteného vozidla k rozhodnému dátumu. Je súčinom koeficientu platnosti kontroly ...

  kP = k1 • k2 • k3 • k4 • k5 [–],

  keď:

  k1 – koeficientplatnosti kontroly technického stavu vozidla [–],

  k2 – koeficient poškodenia vozidla haváriou [–],

  k3 – koeficient počtu držiteľov vozidla [–],

  k4 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla [–],

  k5 – koeficient dopytu trhu [–].

  31.

  Koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla – k1

  Vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla, prípadne iných povinných kontrol na predajnosť ...

  32.

  Koeficient poškodenia vozidla haváriou – k2

  Vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho predajnosť.

  33.

  Koeficient počtu držiteľov vozidla – k3

  Vyjadruje vplyv počtu predchádzajúcich držiteľov vozidla na jeho predajnosť.

  34.

  Koeficient spôsobu prevádzky vozidla – k4

  Zohľadňuje vplyv spôsobu používania vozidla na jeho predajnosť.

  35.

  Koeficient dopytu trhu – k5

  Vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného typu vozidla na voľnom trhu v porovnaní ...

  ...

  keď:

  k5 – pomer predajnej ceny a TH vozidla i zo skúmaného súboru n vozidiel [–],

  n – počet skúmaných vozidiel [–],

  TH – technická hodnota vozidla [€].

  36.

  Všeobecná hodnota vozidla – VŠH

  Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a čase v eurách, pri ktorej stanovení sú ...

  Je súčinom technickej hodnoty vozidla (TH) s koeficientom predajnosti (kP).

  VŠH = TH • kP [€],

  keď:

  TH – technická hodnota vozidla [€],

  kP – koeficient predajnosti vozidla [–].

  Znalec v znaleckom posudku vždy uvedie, či vypočítaná všeobecná hodnota vozidla je vrátane DPH alebo ...

  37.

  Reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla – ROH

  Reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla (ROH) je hodnota vozidla v eurách, ktorú treba uhradiť pri ...

  Je rovná súčtu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na zaobstaranie vozidla (NZ).

  ROH = VŠH + NZ [€],

  keď:

  VŠH – všeobecná hodnota vozidla [€],

  NZ – náklady na zaobstaranie vozidla predstavujúce bežné priemerné náklady potrebné na zaobstaranie ...

  Znalec v znaleckom posudku vždy uvedie, či vypočítaná reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla je vrátane ...

  38.

  Výška škody – VŠ

  VŠ je podľa Občianskeho zákonníka skutočná škoda, ktorá vznikla na vozidle jeho poškodením, prípadne ...

  Pod pojmom skutočná škoda sa rozumie zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby ...

  Na stanovenie výšky škody na vozidle je rozhodujúca cena veci v čase, keď bola poškodená.

  B.

  Výpočet hodnoty cestných vozidiel

  1.

  Identifikácia vozidla

  Identifikácia vozidla sa vykonáva overením údajov v dokumentácii vozidla (napríklad technický preukaz, ...

  Znalec zistí, či typ vozidla zodpovedá typu uvedenému v dokumentácii. Ďalej sa zameria najmä na výrobné ...

  Znalec v znaleckom posudku uvedie zhodnosť alebo nezhodnosť typu a výrobných čísel hodnoteného vozidla ...

  2.

  Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

  Údaje o predchádzajúcich opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene majú podstatný ...

  3.

  Výbava vozidla

  V znaleckom posudku je potrebné uviesť opis a zoznam výbavy a to, či táto výbava podľa údajov výrobcu ...

  Znalec takisto uvedie druh a stav mimoriadnej výbavy, pokiaľ ju vozidlo má.

  4.

  Obhliadka vozidla

  Obhliadka vozidla pozostáva z vizuálnej kontroly jednotlivých skupín a častí vozidla, spravidla bezdemontážnou ...

  Obhliadka slúži na zistenie technického stavu vozidla a jeho skupín v potrebnom rozsahu. Z obhliadky ...

  Znalec v znaleckom posudku uvedie, kedy a kde obhliadku ohodnocovaného vozidla vykonal.

  5.

  Skúšobná jazda vozidla

  Ak technický stav vozidla umožňuje vykonať skúšobnú jazdu, znalec ju vykoná v rozsahu, ktorý je potrebný ...

  Znalec v znaleckom posudku uvedie, kedy a kde skúšobnú jazdu s vozidlom vykonal.

  6.

  Technický stav skupín vozidla

  Znalec v znaleckom posudku opíše technický stav jednotlivých skupín vozidla podľa rozdelenia vozidla ...

  7.

  Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla

  Pri určovaní východiskovej hodnoty vozidla (VHV) postupuje znalec podľa nasledujúceho postupu:

  a)

   pre vozidlá kategórie, ktoré sú k rozhodnému dátumu predávané na trhu SR, je východiskovou hodnotou ...

  b)

   pre vozidlá, ktoré sa v SR ako nové predávali, ale sa už k rozhodnému dátumu nepredávajú, je východiskovou ...

  c)

   pre vozidlá vyrobené v ČSSR, ČSFR a v bývalých socialistických štátoch do roku výroby 1992 je východiskovou ...

  d)

  pre vozidlá, ktoré sa v sieti predajcov SR, resp. ČSSR, ČSFR nepredávajú a ani nepredávali, je východiskovou ...

  e)

   vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné jednoznačne použiť určenie východiskovej hodnoty podľa písmen ...

  f)

  Pri určovaní všetkých východiskových hodnôt je potrebné vychádzať z cien nových vozidiel.

  8.

  Rozdelenie vozidiel do kategórií

  Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do kategórií podľa nasledujúcej tabuľky ...

  Kate- gória Názov(označenie v zmysle vyhlášky č. 116/1997 Z. z.) ZAV[%] kKM[-] PKV[km/rok] PZTS[%] ...

  *

  Pri motocykloch s evidenčným číslom ide o motocykle podliehajúce evidencii vozidiel. Pod pojmom trojkolky ...

  9.

  Výpočet základnej amortizácie vozidla

  a) Znalec vypočíta základnú amortizáciu za dobu prevádzky vozidla (ZAV) podľa amortizačnej stupnice ...

  b) Znalec podľa  amortizačnej stupnice príslušnej kategórie vozidla vypočíta predpokladaný počet najazdených ...

  ...

  keď:

  PKV – predpokladaný ročný jazdný výkon [km/rok],

  T – doba prevádzky [mesiace].

  c)

   Na základe zisteného skutočného počtu najazdených kilometrov (PSKM) znalec vypočíta rozdiel v počte ...

  RKM = PSKM - PRKM [km],

  keď:

  PSKM – počet skutočne najazdených kilometrov [km],

  PRKM – predpokladaný počet najazdených kilometrov [km].

  d) Znalec vypočíta koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov (kAM):

  ...

  keď:

  RKM – rozdiel v počte najazdených kilometrov [km],

  kKM – koeficient najazdených kilometrov [%].

  e) Z týchto vstupných údajov ďalej znalec vypočíta celkovú základnú amortizáciu (ZAi) jednotlivých skupín: ...

  ...

  keď:

  VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny [%],

  ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],

  kAM – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%].

  V prípade, ak VTHV = 100 %, postupuje podľa zjednodušeného vzorca:

  ...

  keď:

  ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],

  kAM – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%].

  Ak pri obhliadke vozidla alebo jeho skupiny zaradeného do kategórie s určeným koeficientom najazdených ...

  Pokiaľ sú na vozidle technické skupiny, ktoré majú rozdielne vstupné parametre pre výpočet celkovej ...

  10.

  Amortizačné stupnice

  Každá kategória vozidiel má na účely ich ohodnocovania stanovený vzorec pre výpočet základnej amortizácie ...

  Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky (ZAV) je limitovaná hodnotou predpokladaného ...

  ZAVmax n = 100 - PZTS n [%],

  keď:

  ZAVmax n – maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky pre n-tú kategóriu vozidla [%], ...

  PZTS n – predpokladaný zostatkový technický stav pre n-tú kategóriu vozidla [%].

  Znalec pri použití amortizačnej stupnice dbá pri kategóriách vozidiel s určeným predpokladaným ročným ...

  PRKMmax n = PKVn . PEZn [km],

  keď:

  PRKMmax n – maximálny predpokladaný počet najazdených kilometrov pre n-tú kategóriu vozidla [km], ...

  PKVn – predpokladaný ročný jazdný výkon pre n-tú kategóriu vozidla [km],

  PEZn – predpokladaná efektívna životnosť pre n-tú kategóriu vozidla [roky].

  11.

  Rozdelenie vozidiel na technické skupiny (stanovenie hodnôt pomerných dielov skupín – PDS)

  a)

   Znalec pre potreby stanovenia hodnoty rozdelí vozidlo na pomerné diely skupín PDS. Hodnota PDS musí ...

  ...

  keď:

  HNSi – hodnota i-tej skupiny ako nového náhradného dielu u autorizovaného predajcu,

  ...

  Ak je technický stav všetkých skupín vozidla rovnaký, možno použiť zjednodušený spôsob výpočtu TSV (pozri ...

  12.

  Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla – TSV a technického stavu skupín – TSS

  Na výpočet technického stavu vozidla (TSV) znalec vyplní nasledujúcu tabuľku:

  Skupina PDS [%] VTSS [%] ZA [%] ZP [%] TSS [%] PTSS [%] Technické skupiny vozidla podľa jeho koncepcie ...

  V úvode výpočtu technického stavu vozidla (TSV) znalec rozdelí ohodnocované vozidlo na technické skupiny ...

  Stanovenie technického stavu vozidla (TSV) sa zakladá na posúdení skutočného technického stavu jeho ...

  Predpokladaným stavom sa rozumie priemerný porovnateľný technický stav skupín vozidla rovnakej ohodnocovanej ...

  Znalec ďalej zrážkou alebo prirážkou za technický stav (ZP) zhodnotí skutočný technický stav skupiny, ...

  ...

  keď:

  VTSSi – východiskový technický stav i-tej skupiny vozidla [%],

  ZAi – celková základná amortizácia i-tej skupiny vozidla [%],

  ZPi – zrážka, prirážka za technický stav i-tej skupiny vozidla [%].

  Na základe vypočítaných technických stavov skupín (TSS) vypočíta ich pomerné technické stavy (PTSS). ...

  ...

  keď:

  TSSi – technický stav i-tej skupiny vozidla [%],

  PDSi – pomerný diel i-tej skupiny vozidla [%].

  Technický stav vozidla (TSV) sa rovná súčtu pomerných technických stavov jeho skupín.

  ...

  keď:

  PTSSi – pomerný technický stav i-tej skupiny vozidla [%].

  Ak znalec ohodnocuje vozidlo (prípadne samostatnú technickú skupinu vozidla) s mimoriadne vysokým počtom ...

  12.1

  Stanovenie technického stavu skupiny pneumatiky

  Pretože priebeh životnosti pneumatík je odlišný od priebehu životnosti ostatných skupín vozidla, ich ...

  a)

   pri skupine pneumatiky nestanoví východiskový technický stav (VTSS) ani základnú amortizáciu (ZA) a nepoužije ...

  b)

   pri obhliadke vozidla zistí celkový stav skupiny pneumatiky, pričom sa zameria hlavne na to, či ide ...

  c)

   na základe vyššie uvedených údajov stanoví priemerný technický stav pneumatík, pričom dbá na platné ...

  d)

   v prípade použitia pneumatík vyššej kvality, ako sú pneumatiky štandardne dodávané pre daný typ vozidla, ...

  13.

  Určenie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy (THMV)

  Mimoriadna výbava sa na účely výpočtu hodnoty vozidiel (HMV) rozdeľuje do dvoch základných skupín: ...

  a)

  mimoriadna výbava nenahrádzajúca pôvodné diely (skupiny) štandardne vybaveného vozidla, ale rozširujúca ...

  b)

  mimoriadna výbava nahrádzajúca pôvodné diely, prípadne skupiny štandardne vybaveného vozidla.

  Technická hodnota mimoriadnej výbavy sa vypočíta podľa týchto vzťahov:

  ...

  ...

  ...

  keď:

  TSMVi – technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%],

  ZAi – základná amortizácia i-tej mimoriadnej výbavy [%],

  ZPi – zrážka, prirážka za technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%],

  VHi – východisková hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [€],

  THMV i – technická hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [€].

  14.

  Stanovenie východiskového technického stavu skupiny – VTSS

  Východiskový technický stav skupiny (VTSS) sa uvádza v 2. stĺpci tabuľky na výpočet technického stavu ...

  VTSS = 100 %, iba ak ide o skupinu, ktorá bola daná do prevádzky ako nová, bez celkovej opravy. ...

  VTSS jednotlivých skupín po vykonaní celkovej opravy (CO) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Druh vykonanej opravy Preukázateľné vykonanie CO Vykonanie CO výrobcom poverenou opravovňou, príp. ...

  *

  Určuje sa individuálne podľa množstva a pomeru nových a renovovaných dielov skupiny výbava karosérie. ...

  15.

  Výpočet technickej hodnoty vozidla – TH

  Technická hodnota vyjadruje zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrený v eurách a nie sú v nej zahrnuté ...

  Pri výpočte technickej hodnoty postupuje znalec podľa tohto vzťahu:

  ...

  keď:

  TSV – technický stav vozidla [%],

  VHV– východisková hodnota vozidla [€],

  THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy [€].

  16.

  Výpočet koeficientu predajnosti – kP

  Koeficient predajnosti znalec vypočíta ako súčin koeficientov platnosti kontroly technického stavu (k1), ...

  kP = k1 • k2 • k3 • k4 • k5 [–],

  keď:

  k1 – koeficientplatnosti kontroly technického stavu vozidla [–],

  k2 – koeficient poškodenia vozidla haváriou [–],

  k3 – koeficient počtu držiteľov vozidla [–],

  k4 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla [–],

  k5 – koeficient dopytu trhu [–].

  16.1

  Koeficient platnosti kontroly technického stavu – k1

  k1 vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla, prípadne iných povinných kontrol na ...

  a)

  Vozidlá kategórie 2.1

  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky k1 = 1.00 ...

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa vzorca:

  k1 = 0.93 + 0.002 • M [–],

  keď:

  M – počet mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace].

  b)

  Vozidlá kategórií 2.2, 2.3, 3, 4.1, 5.1 a 7

  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky k1 = 1.00 ...

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa vzorca

  k1 = 0.91 + 0.005 • M [–],

  keď:

  M – počet mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace].

  c)

  Vozidlá kategórií 4.2, 4.3, 4.4, 6, 8, vozidlá používané na zdravotnícku službu, banskú záchrannú službu, ...

  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do prevádzky k1 = 1.00 ...

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa vzorca

  k1 = 0.92 + 0.01 • M [–],

  keď:

  M – počet mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace].

  d)

  Vozidlá kategórie 6.4 používané na medzinárodnú prepravu osôb

  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od jeho prvého uvedenia do evidencie k1 = 1.00 ...

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa vzorca

  k1 = 0.96 + 0.01 • M [–],

  keď:

  M – počet mesiacov platnosti kontroly technického stavu vozidla [mesiace].

  e)

  Pri vozidlách ostatných kategórií k1 = 1.00 [–].

  16.2

  Koeficient poškodenia vozidla haváriou – k2

  k2 vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho predajnosť. Jeho hodnota sa stanovuje ...

  1.

  Oprava poškodenia skupín (okrem pneumatík a brzdového systému) haváriou výmenou dielov len za použitia ...

  a)

  vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 1 rok k2 = 0,98 [–],

  b)

  vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 1 rok a kratšou ako 3 roky k2 = 0,99 [–],

  c)

  vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky k2 = 1,0 [–].

  2.

  Oprava výmenou celých dielov za použitia zváracej technológie bez použitia vyrovnávacieho zariadenia: ...

  a)

  vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 3 roky k2 = 0,97 [–],

  b)

  vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky a kratšou ako 4 roky k2 = 0,99 [–],

  c)

  vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 4 roky k2 = 1,0 [–].

  3.

  Oprava nosných častí skeletu karosérie na vyrovnávacom zariadení:

  a)

  vozidlá s dobou prevádzky kratšou ako 3 roky k2 = 0,95 [–],

  b)

  vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 3 roky a kratšou ako 8 rokov k2 = 0,97 [–],

  c)

  vozidlá s dobou prevádzky dlhšou ako 8 rokov k2 = 0,98 [–].

  4.

  Žiadna významnejšia oprava k2 = 1,00 [–].

  16.

  3 Koeficient počtu držiteľov vozidla – k3

  k3 vyjadruje vplyv počtu držiteľov na jeho predajnosť, pri jeho stanovení postupuje znalec podľa vzorca: ...

  k3 =1.01 – 0.01D [–],

  keď:

  D – počet držiteľov vozidla [–].

  V prípade, že nie je možné hodnoverne preukázať skutočný počet držiteľov (neuskutočnené prepisy, krádež ...

  16.4

  Koeficient spôsobu prevádzky vozidla – k4

  k4 zohľadňuje vplyv spôsobu používania vozidla. Určuje sa podľa nasledujúcich tabuliek:

  Koeficienty spôsobu použitia vozidiel zaradených do 3. kategórie:

    Kategória 3.1 Kategória 3.2 Kategória 3.3 Kategória 3.4 Kategória 3.5 Kategória 3.6 Kategória 3.7 ...

  Koeficienty spôsobu použitia vozidiel zaradených do 4. kategórie:

    Kategória 4.1 Kategória 4.2 Kategória 4.3 Kategória 4.4 Normálne podmienky 1 1 1 1 Sťažené podmienky ...

  Koeficient spôsobu použitia vozidla zaradeného do ostatných kategórií sa rovná 1 (k4 = 1).

  16.

  5 Koeficient dopytu trhu – k5

  k5 vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného typu vozidla v porovnaní s jeho priemernou ...

  ...

  keď:

  k5i – pomer predajnej ceny a TH vozidla i zo skúmaného súboru n vozidiel [–],

  n – počet skúmaných vozidiel [–],

  TH – technická hodnota vozidla [€].

  Pri výpočte koeficientu dopytu trhu znalec vychádza z reálnych predajných cien porovnateľných ojazdených ...

  17.

  Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla – VŠH

  Všeobecná hodnota vozidla je hodnota v eurách, ktorej výpočet zahŕňa okrem vplyvov opotrebenia aj vplyvy ...

  Vypočíta sa ako súčin technickej hodnoty vozidla (TH) s koeficientom predajnosti kP.

  VŠH = TH . kP [€],

  keď:

  TH – technická hodnota vozidla [€],

  kP – koeficient predajnosti [–].

  V znaleckom posudku musí byť vždy uvedené, či vypočítaná všeobecná hodnota vozidla je vrátane DPH alebo ...

  Znalec zoradí výpočet VŠH do nasledujúcej tabuľky:

  VHV [€]   TSV [%]   TH [€]   KP [–]   VŠH [€]   ...

  Túto tabuľku znalec v znaleckom posudku uviesť nemusí, pokiaľ počíta aj reprodukčnú obstarávaciu hodnotu ...

  18.

  Výpočet reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla – ROH

  V prípade, že je to potrebné, vypočíta znalec aj reprodukčnú obstarávaciu hodnotu vozidla (ROH). Pri ...

  ROH sa rovná súčtu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na obstaranie vozidla (NZ):

  ROH = VŠH + NZ [€],

  keď:

  NZ – náklady na zaobstaranie vozidla predstavujú bežné priemerné náklady potrebné na zaobstaranie podobného ...

  VŠH – všeobecná hodnota vozidla [€].

  Znalec v znaleckom posudku vždy uvedie, či vypočítaná reprodukčná obstarávacia hodnota je vrátane  DPH ...

  Znalec zoradí výpočet ROH do nasledujúcej tabuľky:

  VHV [€]   TSV [%]   TH [€]   KP [–]   VŠH [€]   ROH [€]   ...

  V prípade výpočtu ROH a zostavenia vyššie uvedenej tabuľky už tabuľku podľa bodu 17 zostavovať nemusí. ...

  19.

  Výpočet hodnoty samostatnej skupiny alebo dielu vozidla

  Znalec môže na základe postupu uvedeného v bodoch 1 až 18 tejto kapitoly vypočítať hodnotu samostatnej ...

  19.1

  Určenie východiskovej hodnoty samostatnej skupiny alebo dielu vozidla

  Pri určovaní východiskovej hodnoty skupiny alebo dielu vozidla postupuje znalec takto:

  a)

   Zistí cenu skupiny, resp. dielu, za ktorý sa tieto predávajú ako náhradné diely k rozhodnému dátumu ...

  b)

   Ak sa predmetný náhradný diel nepredáva, východiskovou hodnotou je jeho posledná predajná cena u autorizovaného ...

  c)

   Ak sa diel ako nový v ČSSR, ČSFR ani SR nepredával, postupuje znalec pri určovaní východiskovej hodnoty ...

  d)

   Pokiaľ znalec ohodnocuje väčšiu ucelenú časť vozidla, pozostávajúcu z viacerých kompletných alebo aj ...

  19.2

  Výpočet základnej amortizácie skupiny alebo dielu vozidla

  Znalec pri výpočte základnej amortizácie použitých (ojazdených) samostatných skupín alebo dielov vychádza ...

  19.3

  Výpočet technického stavu samostatnej skupiny alebo dielu vozidla

  Znalec pri výpočte technického stavu samostatnej skupiny alebo dielu vozidla postupuje rovnako ako pri ...

  20.

  Znalecký posudok pri výpočte hodnoty vozidla alebo jeho časti

  Znalecký posudok pri výpočte hodnoty vozidla alebo jeho časti vypracovaný podľa tejto vyhlášky musí ...

  C.

  STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY NA CESTNÝCH VOZIDLÁCH

  Pod pojmom škoda sa rozumie ujma, ktorá nastala na majetku poškodeného a ktorú možno objektívne vyjadriť ...

  Pojem skutočná škoda znamená zmenšenie majetku poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby sa dosiahol ...

  Na stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase poškodenia (s prihliadnutím na pokles ceny ...

  1.

  Výpočet výšky škody na vozidle

  Na účely stanovenia výšky škody znalec vykoná identifikáciu a obhliadku vozidla podľa kapitoly B. ...

  Pri výpočte výšky škody znalec

  a) musí stanoviť všeobecnú hodnotu vozidla, ako aj reprodukčnú obstarávaciu hodnotu vozidla pred jeho ...

  b)

   stanoví náklady na opravu poškodenia vozidla (NO);

  c) porovná náklady na opravu poškodenia vozidla (NO) s reprodukčnou obstarávacou hodnotou vozidla bezprostredne ...

  d)

   stanoví hodnotu predajných zvyškov vozidla (HZ). Hodnotou predajných zvyškov vozidla sa rozumie výkupná ...

  e) stanoví všeobecnú hodnotu vozidla po oprave jeho poškodenia (VŠH2). Pri výpočte VŠH2 venuje zvýšenú ...

  f) v prípade, že náklady na opravu sú väčšie alebo sa rovnajú reprodukčnej obstarávacej hodnote vozidla ...

  VŠ = (ROH1 + NL) - HZ [€],

  keď:

  VŠ – výška škody na cestnom vozidle [€],

  ROH1 – reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla bezprostredne pred poškodením [€],

  HZ – hodnota predajných zvyškov vozidla [€],

  NL – náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri získaní predajných zvyškov vozidla ...

  g)

   V prípade, že náklady na opravu (NO) sú menšie než reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla bezpro- ...

  VŠ = NO + (VŠH1 - VŠH2) - HZ [€],

  keď:

  NO – náklady na opravu poškodenia [€],

  VŠH1 – všeobecná hodnota vozidla bezprostredne pred poškodením [€],

  VŠH2 – všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia [€],

  HZ – hodnota predajných zvyškov vozidla [€].

  h) V prípadoch, keď sa vykonanou opravou nezmení všeobecná hodnota vozidla a VŠH1 = VŠH2, vypočíta ...

  výšku škody podľa zjednodušeného vzorca:

  VŠ = NO - HZ [€],

  keď:

  NO – náklady na opravu poškodenia [€],

  HZ – hodnota predajných zvyškov vozidla [€].

  2.

  Stanovenie nákladov na opravu poškodenia vozidla – NO

  Náklady na opravu poškodenia (NO) sa rovnajú súčtu nákladov na opravárske práce (NP), nákladov na materiál ...

  NO = NM + NP + NL [€],

  keď:

  NM – náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia [€],

  NP – náklady na opravárske práce potrebné na opravu poškodenia [€],

  NL – náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri oprave [€].

  Pri stanovení nákladov na opravu poškodenia znalec vychádza z technológie opravy predpísanej výrobcom ...

  2.1

  Náklady na materiál – NM

  Ide o náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia. Znalec odborným posúdením vyhodnotí, ktoré ...

  2.2

  Náklady na opravárske práce – NP

  Sú to náklady na vykonanie opravárskych úkonov nevyhnutných na odstránenie poškodenia vozidla. Vypočítajú ...

  NP = TONh • SNh [€],

  alebo

  NP = TOčj • Sčj [€],

  alebo

  NP = TOčj • Spj [€],

  keď:

  NP – náklady na opravárske práce [€],

  TONh – čas opravy v normohodinách [Nh],

  SNh – sadzba za 1 normohodinu [€],

  TOčj – čas opravy v časových jednotkách [čj],

  Sčj – sadzba za 1 časovú jednotku [€],

  Spj – sadzba za 1 pracovnú jednotku [€].

  2.3

  Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla – NL

  NL predstavujú náklady spojené s likvidáciou nepoužiteľných častí vozidla. Možno ich však uplatniť len ...

  Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu môžu vzniknúť aj pri získavaní predajných zvyškov z totálne ...

  3.

  Stanovenie hodnoty predajných zvyškov vozidla – HZ

  Znalec stanoví hodnotu predajných zvyškov vozidla ako celku alebo jednotlivých predajných zvyškov. Hodnota ...

  4.

  Výpočet technického stavu jednotlivých skupín po oprave poškodenia – TSS2

  Výpočet technického stavu skupín po oprave poškodenia (TSS2i) vychádza z reálnych zhodnotení, prípadne ...

  Pri výpočte zhodnotenia či znehodnotenia skupín vozidla opravou znalec najprv vypočíta technický stav ...

  Skupina PDS % VTSS1 [%] ZA1 [%] ZP [%] TSS1 [%] PTSS1 [%] 1 2 3 4 5 6 Technické skupiny     ...

  Znalec dôkladne vyhodnotí technológiu opravy vozidla a percentuálne určí, či sa opravou technická skupina ...

  Znalec potom vypočíta technický stav skupiny po oprave poškodenia (TSS2i):

  ...

  keď:

  TSS1i – technický stav i-tej skupiny pred poškodením [%],

  VOi – vplyv opravy na i-tú skupinu [%].

  Týmto spôsobom znalec vypočíta technický stav všetkých skupín vozidla, ktoré boli opravované. Výpočet ...

  Skupina PDS [%] TSS1 [%] VO [%] TSS2 [%] PTSS2 [%] Technické skupiny vozidla podľa jeho koncepcie ...

  Ďalej bežným spôsobom vypočíta všeobecnú hodnotu vozidla po oprave poškodenia (VŠH2). Pri jej výpočte ...

  Spôsobom uvedeným v kapitole B tejto prílohy postupuje pri výpočte technického stavu vozidla po poškodení ...

  5.

  Neštandardné opravy

  V prípadoch, keď opravu poškodenia vozidla nevykonala autorizovaná opravovňa (dielňa), resp. neboli ...

  6.

  Výpočet technickej hodnoty vozidla po oprave poškodenia – TH2

  Technická hodnota vozidla po oprave poškodenia (TH2) vyjadruje zvyšok technickej životnosti vozidla ...

  Pri výpočte TH2 postupuje znalec podľa vzorca:

  ...

  keď:

  TSV2 – technický stav vozidla po oprave [%],

  VHV – východisková hodnota vozidla [€],

  THMV2 – technická hodnota mimoriadnej výbavy po oprave [€].

  7.

  Stanovenie koeficientu predajnosti po oprave poškodenia – kp

  Pri výpočte koeficientu predajnosti vozidla po oprave poškodenia kp2 znalec počíta s prípadnými zmenenými hodnotami ...

  kp2 = k12 • k22 • k32 • k42 • k52 [–],

  keď:

  k12 – koeficientplatnosti kontroly technického stavu vozidla po oprave poškodenia [–],

  k22 – koeficient poškodenia vozidla haváriou po oprave poškodenia [–],

  k32 – koeficient počtu držiteľov vozidla po oprave poškodenia [–],

  k42 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla po oprave poškodenia [–],

  k52 – koeficient dopytu trhu po oprave poškodenia [–].

  8.

  Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia – VŠH2

  Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia znalec zoradí do nasledujúcej tabuľky:

  VHV [€] TH2 [€] kp2 [–] VŠH2 [€] ...

  VŠH2 = TH2 • kp2 [€],

  keď:

  VŠH2 – všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia [€],

  TH2 – technická hodnota vozidla po oprave poškodenia [€],

  kp2 – koeficient predajnosti vozidla po oprave poškodenia [–].

  Znalec vždy uvedie, či vypočítané hodnoty sú vrátane DPH alebo bez DPH.

  9.

  Znalecký posudok pri výpočte výšky škody na vozidle

  Znalecký posudok pri výpočte výšky škody na vozidle vypracovaný podľa tejto vyhlášky musí byť v súlade ...

  1)

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV

  Všeobecná hodnota cenných papierov1) sa stanoví podnikateľskou metódou, majetkovou metódou, kombinovanou ...

  Všeobecnú hodnotu podielových cenných papierov a vkladov v podnikoch s podielom na základnom imaní alebo ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty verejne obchodovateľných cenných papierov sa zohľadní porovnávacou ...

  Všeobecná hodnota ostatných podielových cenných papierov a vkladov sa stanoví metódou, ktorej výber ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty úverových cenných papierov sa zohľadňuje schopnosť dlžníka uhradiť ...

  Všeobecná hodnota iných cenných papierov sa stanoví podnikateľskou metódou, ktorá zohľadňuje objem odčerpateľných ...

  1)

  § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY ZÁSOB

  Všeobecná hodnota zásob sa stanoví po vykonaní fyzickej inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého ...

  Pri významnom množstve zásob špecifického druhu a pri zohľadnení ich technickej podstaty je potrebné ...

  VŠHZ = VHZ . kO [€],

  kde:

  VŠHZ – všeobecná hodnota zásob [€],

  VHZ – východisková hodnota zásob [€],

  kO – koeficient objektivizácie; zohľadňuje využiteľnosť zásob, možnosť ich transformácie na peňažné ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty zásob zohľadňujeme ich obrátkovosť [–].

  Hodnotené zásoby na účely stanovenia hodnoty sa členia na

  a)

   zásoby použiteľné v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku,

  b)

   zásoby použiteľné, nie však v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku,

  c)

   neupotrebiteľné zásoby.

  1.

  Všeobecná hodnota zásob použiteľných v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku alebo častí podniku ...

  a)

   Všeobecná hodnota materiálu vychádza z východiskovej hodnoty ku dňu spracovania znaleckého posudku; ...

  Všeobecná hodnota zásob materiálu sa stanoví z týchto častí:

  b)

   Všeobecná hodnota nedokončenej výroby a polotovarov sa stanoví z výrobných nákladov ku dňu spracovania ...

  c)

   Všeobecná hodnota hotových výrobkov sa stanoví z aktuálnych výrobných nákladov ku dňu spracovania znaleckého ...

  d)

   Všeobecná hodnota zvierat sa stanoví z východiskovej hodnoty; zohľadní sa úžitkovosť zistená ku dňu ...

  e)

  Všeobecná hodnota tovaru sa stanoví z východiskovej hodnoty, za ktorú možno zásoby tovaru obstarať ku ...

  2.

  Všeobecná hodnota použiteľných zásob, nie však v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku alebo častí ...

  Všeobecná hodnota sa vypočíta z východiskovej hodnoty zásob ku dňu spracovania znaleckého posudku alebo ...

  3.

  Všeobecná hodnota neupotrebiteľných zásob

  Všeobecná hodnota neupotrebiteľných zásob zodpovedá objemu odčerpateľných zdrojov, ktoré možno dosiahnuť ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY POHĽADÁVOK

  Všeobecná hodnota pohľadávok sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku. ...

  Účtovná hodnota pohľadávky v eurách znejúca na cudziu menu sa stanoví prepočtom účtovnej hodnoty pohľadávky ...

  Všeobecná hodnota pohľadávky sa stanoví takto:

  VŠHPO = VHPO . kV [€],

  kde:

  VŠHPO – všeobecná hodnota pohľadávky [€],

  VHPO – východisková hodnota pohľadávky [€],

  kV – koeficient vymožiteľnosti pohľadávky, pri ktorého výpočte sa zohľadní platobná disciplína dlžníka, ...

  Pohľadávky sa po znaleckom preskúmaní vymožiteľnosti zadelia do skupín.

  a) Neklasifikované pohľadávky kV = 1,0.

  Na účely tejto vyhlášky sú neklasifikované pohľadávky pohľadávky do lehoty splatnosti, kde dlžník je ...

  b) Klasifikované pohľadávky triedy I kV = 0,60 – 1,0.

  Na účely tejto vyhlášky sú klasifikované pohľadávky triedy I pohľadávky po lehote splatnosti, kde dlžník ...

  c) Klasifikované pohľadávky triedy II kV = 0,20 – 0,60.

  Na účely tejto vyhlášky sú klasifikované pohľadávky triedy II pohľadávky po lehote splatnosti, kde dlžník ...

  d) Klasifikované pohľadávky triedy III kV = 0,00 – 0,20.

  Na účely tejto vyhlášky sú klasifikované pohľadávky triedy III pochybné a sporné pohľadávky po lehote ...

  e) Premlčané pohľadávky kV = 0,00.

  f) Pohľadávky voči subjektom v likvidácii kV = 0,00 – 1,00.

  g) Pohľadávky voči subjektom v konkurze kV = 0,00 – 1,00.

  h) Pohľadávky súdne vymáhané (aktívne súdne spory a exekúcie) kV = 0,00 – 1,00.

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávok ich členenie priamo súvisí s ich charakterom.

  K pohľadávkam vzhľadom na svoj charakter patria aj všetky preddavky, poskytnuté pôžičky, ako aj príjmy ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY FINANČNÝCH ÚČTOV

  1.

  Všeobecná hodnota peňazí a cenín

  Všeobecná hodnota peňazí a cenín je ich východisková hodnota. Všeobecná hodnota peňazí a cenín v cudzej ...

  2.

  Všeobecná hodnota peňazí na účtoch v bankách

  Všeobecná hodnota peňazí na účtoch v bankách je východisková hodnota zostatku vkladu ku dňu ohodnotenia. ...

  Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY OSTATNÉHO MAJETKU

  1.

  Všeobecná hodnota nákladov budúcich období

  Všeobecná hodnota nákladov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty nákladov budúcich ...

  Všeobecná hodnota sa stanoví len pri tých nákladoch budúcich období, ktoré možno považovať za zložky ...

  2.

  Všeobecná hodnota príjmov budúcich období

  Všeobecná hodnota príjmov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty a koeficientu objektivizácie. ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty príjmov budúcich období sa postupuje metodicky obdobne ako pri stanovení ...

  Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY CUDZÍCH ZDROJOV

  Všeobecná hodnota cudzích zdrojov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého ...

  VŠHCZ = VŠHZ + VŠHČR [€],

  kde:

  VŠHCZ – všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€],

  VŠHZ – všeobecná hodnota záväzkov [€],

  VŠHČR – všeobecná hodnota časového rozlíšenia [€].

  1.

  Všeobecná hodnota záväzkov

  Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku. ...

  Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.

  Východisková hodnota záväzkov v eurách, ktoré sú evidované v cudzej mene, sa stanoví prepočtom východiskovej ...

  Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví takto:

  VŠHZ = VHZ . kS [€],

  kde:

  VŠHZ – všeobecná hodnota záväzkov [€],

  VHZ – východisková hodnota záväzkov [€],

  kS – koeficient splatiteľnosti, pri ktorého výpočte sa zohľadnia príslušné zákonné ustanovenia a zákonné ...

  2.

  Všeobecná hodnota časového rozlíšenia

  VŠHČR = VHČR . kO [€],

  kde:

  VŠHČR – všeobecná hodnota časového rozlíšenia [€],

  VHČR – východisková hodnota časového rozlíšenia [€],

  kO – koeficient objektivizácie, ktorý zohľadňuje opodstatnenosť týchto zložiek pasív a schopnosť zmluvných ...

  a)

  Všeobecná hodnota výdavkov budúcich období

  Všeobecná hodnota výdavkov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty výdavkov budúcich ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty výdavkov budúcich období sa zohľadní fakt, že majú charakter záväzkov. ...

  b)

  Všeobecná hodnota výnosov budúcich období

  Všeobecná hodnota výnosov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty výnosov budúcich ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Vplyv činnosti podniku na životné prostredie sa na účely tejto vyhlášky stanoví v znaleckom posudku ...

  Vo všetkých prípadoch je potrebné odborne zhodnotiť súlad konkrétneho stavu podniku, prevádzky, výrobne, ...

  Zhodnocuje sa najmä, v ktorých smeroch hodnotený objekt dodržuje, prípadne v ktorých nemôže dodržiavať ...

  V peňažnom vyjadrení environmentálny dlh predstavuje náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie ...

  Do ohodnotenia environmentálneho dlhu treba zahrnúť náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie ...

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  LESNÉ POZEMKY

  Tabuľka č. I

  Základná hodnota lesného pozemku pri priemernej polohe v € za ha

  Drevina Absolútna bonita do 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 Smrek 132,78 132,78 132,78 132,78 ...

  Tabuľka č. II

  Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného pozemku

  Približovanie Odvoz priemerná vzdialenosť sadzba priemerná vzdialenosť sadzba m € za m3 € za m3 ...

  Hodnota faktora polohy sa určí vynásobením celkovej produkcie dreva stanovenej podľa podielu cieľového ...

  Tabuľka č. III

  Celková produkcia hrubiny v m3 na ha v rubnej dobe (Zcuj,k)

   Drevina (k) Priemerná rubná doba (u) Absolútna bonita (j) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ...

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU

  Tabuľka č. I

  OVOCNÉ STROMY

  Druh Tvar V rokuvýsadby Jednotková hodnota v € za 1 ks po roku výsadby Hodnota sa znižuje ročne ...

  Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných ...

  Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu ...

  Tabuľka č. II

  VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

  Druh Tvar Jednotková hodnota v € za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku ...

  Vinice s vysokým a so stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, ...

  Tabuľka č. III

  CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC

  Jednotková hodnota v € za 1 m2 Chmeľový porast Zariadenie chmeľnice Spolu a) Bežné výsadby ...

  27)

  Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.

  Tabuľka č. IV.1

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 a 120 ROKOV

  SMREK

  Vek Rubná doba Bonita 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 3 80-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

  Tabuľka č. IV.2

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 a 120 ROKOV

  JEDĽA

  Vek Rubná doba Bonita 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 3 80-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

  Tabuľka č. IV.3

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 a 120 ROKOV

  BOROVICA

  Vek Rubnádoba Bonita 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 3 80-120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 ...

  Tabuľka č. IV.4

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 a 120 ROKOV

  SMREKOVEC

  Vek Rubnádoba Bonita 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 3 80-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 ...

  Tabuľka č. IV.5

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 120, 140 a 160 ROKOV

  DUB

  Vek Rubná doba Bonita 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

  Tabuľka č. IV.6

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 100, 120 a 140 ROKOV

  BUK

  Vek Rubná doba Bonita 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

  Tabuľka č. V

  HODNOTA ŤAŽBOVÉHO VÝNOSU HUŤ V RUBNEJ DOBE (u) PRI PLNOM ZAKMENENÍ

  Drevina Rubná doba Bonita 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42   Smrek 80   99936 ...

  Tabuľka č. VI

  Celkové pestovné náklady založenia lesného porastu (c) vo veku 3 rokov podľa drevín

  Celkové náklady v € na ha drevín Smrek Jedľa Borovica Smrekovec Dub Buk 2 499,50 2 824,80 3 525,19 ...

  Tabuľka č. VII

  KOEFICIENTY NA STANOVENIE ZÁKLADNEJ HODNOTY PORASTOV OSTATNÝCH ZASTÚPENÝCH DREVÍN (kd)

  Drevina Priradené dreviny Koeficient smrek smrek obyčajný, pichľavý, čierny, omorika, ostatné druhy ...

  Tabuľka č. VIII

  Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného porastu

  Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť m € za m3 km € za m3 1 – 100 ...

  Tabuľka č. IX

  ZRÁŽKY Z HODNOTY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA

  Stupeň poškodenia Odlisteniev % Zrážka zo základnej ceny v % podľa dosiahnutého vekového stupňa 1 ...

  Údaje v tabuľke sa vzťahujú spravidla na poškodenie imisiami. Primerane ich možno použiť aj pri poškodení ...

  Tabuľka č. X

  OKRASNÉ DREVINY

  Pol. č. Druh Jednotková hodnota v € za kus, pri živých plotoch za 1 bm do do do do do do do ...

  Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách. ...

  Najvyššie dosiahnuté jednotkové hodnoty platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

  Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ...

  Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) sa počíta len 50 % z takto zistenej ...

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ NA ÚČELY ZISTENIA PRIMERANEJ HODNOTY PROTIPLNENIA PODĽA ZÁKONA Č. 566/2001 Z. z. O CENNÝCH PAPIEROCH A INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O CENNÝCH PAPIEROCH) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

  Všeobecná hodnota akcie na účely zisťovania primeraného protiplnenia podľa osobitného zákona1) sa stanoví ...

  Všeobecná hodnota podniku ako celku sa stanoví majetkovou metódou alebo podnikateľskou metódou, ak osobitný ...

  Ak osobitný zákon2) ustanovuje znalcovi povinnosť stanoviť všeobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou ...

  Podkladom na stanovenie všeobecnej hodnoty podniku podnikateľskou metódou je podnikateľský zámer predložený ...

  Podnikateľský zámer obsahuje také náležitosti, aby bolo možné zabezpečiť preskúmateľnosť reálnosti tvorby ...

  1.

  Majetková metóda sa použije podľa § 3 ods. 3 tejto vyhlášky takto:

  ...

  kde je

  ...

  pričom všeobecnú hodnotu zložiek majetku podniku a záväzkov podniku s ohľadom na ich technicko-ekonomické ...

  2.

  Podnikateľská metóda sa použije vždy s ohľadom na časovo neobmedzenú životnosť podniku takto:

  VŠHP = HOZ + HP [€],

  kde je

  VŠHP – všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou [€], HOZ – všeobecná hodnota ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty podniku podnikateľskou metódou sa metodicky rozlíši stanovenie všeobecnej ...

  Všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia sa stanoví takto:

  ...

  kde je

  HOZ – všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€], OZt – odčerpateľné ...

  Hodnota pokračujúca sa stanoví takto:

  ...

  kde je

  HP – hodnota pokračujúca [€], OZn+1 – objem odčerpateľných zdrojov v roku nasledujúcom po ...

  Hodnota pokračujúca (HP) je všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov podniku v roku nasledujúcom po ...

  Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziročnú zmenu schopnosti ...

  Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyplýva z historického a prognózovaného vývoja ...

  Na stanovenie všeobecnej hodnoty odčerpateľného zdroja sa použijú nasledujúce modely:

  a)

  Stanovenie všeobecnej hodnoty odčerpateľného zdroja pre podnik s výnimkou finančných inštitúcií, ktorý ...

  Odčerpateľným zdrojom sa pre tento prípad rozumie výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti po zdanení ...

  b)

  Stanovenie všeobecnej hodnoty odčerpateľného zdroja finančných inštitúcií

  Odčerpateľným zdrojom sa pre tento prípad rozumie čistý úrokový výnos zvýšený o

  1)

  § 118g ods. 5, § 118i ods. 7 a § 118i ods. 12 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných ...

  2)

  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

  STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ SPOLOČNOSTÍ PODIEĽAJÚCICH SA NA ZLÚČENÍ ALEBO SPLYNUTÍ SPOLOČNOSTÍ A HODNOTY AKCIÍ NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI NA ÚČELY ZISTENIA HODNOTY PEŇAŽNÉHO DOPLATKU ALEBO HODNOTY PRIMERANÉHO PROTIPLNENIA PODĽA ZÁKONA č. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

  Všeobecná hodnota jednej akcie sa stanoví ako podiel všeobecnej hodnoty spoločnosti ako celku a počtu ...

  Na stanovenie peňažného doplatku1) pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná hodnota ...

  Na stanovenie primeraného protiplnenia2) pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná ...

  Všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecná hodnota nástupníckej ...

  Znalec zohľadní špecifiká hodnotenej spoločnosti a samotného zlúčenia alebo splynutia spoločností pomocou ...

  Pri stanovení všeobecnej hodnoty spoločnosti sa vychádza z podkladov, ktoré boli znalcovi poskytnuté ...

  a)

  pri spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému valné zhromaždenie ...

  b)

  pri spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému bolo splynutie ...

  c)

  pri nástupníckej spoločnosti, ktorá je výsledkom zlúčenia alebo splynutia spoločností, je týmto dňom ...

  1)

  § 218i a 218ja zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 657/2007 Z. z.

  2)

  § 218j a 218jb zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 657/2007 Z. z.

  3)

  § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...

  4)

  § 17 ods. 3 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Občiansky ...
 • 3)  § 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 4)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. ...
 • 5)  § 70 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 554/2003 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore