Všetky konsolidované znenia predpisu 513/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.01.2025
2 01.06.2024 105/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024
3 01.03.2024 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.03.2024 do 31.05.2024
4 22.06.2023 407/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 22.06.2023 do 29.02.2024
5 01.02.2023 8/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.02.2023 do 21.06.2023
6 17.07.2022 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 17.07.2022 do 31.01.2023
7 28.12.2021 519/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 519/2021 účinný od 28.12.2021 do 16.07.2022
8 01.10.2020 390/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020 do 27.12.2021
9 21.07.2020 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020
10 01.07.2019 156/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 01.07.2019 do 20.07.2020
11 01.09.2018 264/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018 do 30.06.2019
12 01.05.2018 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018
13 01.01.2018 264/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 30.04.2018
14 08.11.2017 264/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 08.11.2017 do 31.12.2017
15 01.01.2017 389/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2015 účinný od 01.01.2017 do 07.11.2017
16 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2016
17 18.03.2016 361/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2015 účinný od 18.03.2016 do 30.06.2016
18 01.01.2016 87/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2015 účinný od 01.01.2016 do 17.03.2016
19 28.07.2015 172/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 172/2015 účinný od 28.07.2015 do 31.12.2015
20 01.07.2015 87/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2015 účinný od 01.07.2015 do 27.07.2015
117/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 117/2015 účinný od 01.07.2015 do 27.07.2015
21 29.04.2015 87/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2015 účinný od 29.04.2015 do 30.06.2015
22 01.01.2014 352/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2013 účinný od 01.01.2014 do 28.04.2015
547/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 547/2011 účinný od 01.01.2014 do 28.04.2015
23 01.12.2013 357/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 357/2013 účinný od 01.12.2013 do 31.12.2013
24 01.02.2013 9/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2013 účinný od 01.02.2013 do 30.11.2013
25 01.01.2013 440/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 440/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.01.2013
26 01.10.2012 246/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2012 účinný od 01.10.2012 do 31.12.2012
27 01.08.2012 197/2012 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 197/2012 účinný od 01.08.2012 do 30.09.2012
28 30.06.2011 193/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 193/2011 účinný od 30.06.2011 do 31.07.2012
29 01.01.2011 546/2010 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 546/2010 účinný od 01.01.2011 do 29.06.2011
30 01.12.2009 487/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 487/2009 účinný od 01.12.2009 do 31.12.2010
492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.12.2009 do 31.12.2010
31 10.07.2009 276/2009 Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2009 účinný od 10.07.2009 do 30.11.2009
32 15.01.2009 454/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 454/2008 účinný od 15.01.2009 do 09.07.2009
33 01.01.2009 477/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009 do 14.01.2009
659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2009 do 14.01.2009
34 08.11.2008 429/2008 Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 429/2008 účinný od 08.11.2008 do 31.12.2008
35 01.01.2008 657/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov 657/2007 účinný od 01.01.2008 do 07.11.2008
659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2008 do 07.11.2008
36 01.03.2007 84/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.03.2007 do 31.12.2007
37 01.02.2007 19/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 19/2007 účinný od 01.02.2007 do 28.02.2007
38 01.08.2005 315/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 315/2005 účinný od 01.08.2005 do 31.01.2007
39 01.10.2004 432/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony 432/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.07.2005
40 01.05.2004 500/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 500/2001 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2004
41 01.02.2004 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.02.2004 do 30.04.2004
42 01.01.2003 526/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.01.2004
510/2002 Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.01.2004
43 01.09.2002 426/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 426/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2002
44 01.01.2002 500/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 500/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.08.2002
45 05.12.2001 500/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 500/2001 účinný od 05.12.2001 do 31.12.2001
46 01.05.2001 147/2001 Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.05.2001 do 04.12.2001
47 01.08.2000 238/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2000 účinný od 01.08.2000 do 30.04.2001
48 01.01.2000 263/1999 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 263/1999 účinný od 01.01.2000 do 31.07.2000
49 01.07.1999 127/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 127/1999 účinný od 01.07.1999 do 31.12.1999
50 01.02.1998 11/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 11/1998 účinný od 01.02.1998 do 30.06.1999
51 28.12.1996 373/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník 373/1996 účinný od 28.12.1996 do 31.01.1998
52 15.11.1996 317/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 317/1996 účinný od 15.11.1996 do 27.12.1996
53 01.03.1996 58/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 58/1996 účinný od 01.03.1996 do 14.11.1996
54 15.08.1995 171/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 171/1995 účinný od 15.08.1995 do 29.02.1996
55 02.06.1995 106/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 106/1995 účinný od 02.06.1995 do 14.08.1995
56 01.10.1994 249/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 249/1994 účinný od 01.10.1994 do 01.06.1995
57 01.01.1994 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.1994 do 30.09.1994
58 08.02.1993 27/1993 27/1993 účinný od 08.02.1993 do 31.12.1993
59 01.01.1993 264/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 264/1992 účinný od 01.01.1993 do 07.02.1993
60 28.12.1992 600/1992 Zákon o cenných papieroch 600/1992 účinný od 28.12.1992 do 31.12.1992
61 01.01.1992 účinný od 01.01.1992 do 27.12.1992
MENU
Hore