Zákon o dražbách mimo exekúcie 174/1950 účinný od 01.01.1992 do 31.12.2002

Platnosť od: 27.12.1950
Účinnosť od: 01.01.1992
Účinnosť do: 31.12.2002
Autor: Národné zhromaždenie Československej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Dražby, Notárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 174/1950 s účinnosťou od 01.01.1992 na základe 513/1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dražbách mimo exekúcie.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.
Účel zákona.
(1)

Zákon upravuje verejné dražby, osobitnými predpismi dovolené alebo nariadené, pokiaľ sa nevykonávajú ...

§ 2.
Účasť na dražbách.
(1)

Dražby nesmú byť obmedzené na jednotlivo sozvaných účastníkov; obmedzenie na okruh osôb vymedzený ...

(2)

Osoby, ktoré sú vylúčené z účasti na súdnych dražbách, sú v tom istom rozsahu vylúčené ...

§ 3.
Predmet dražby.
(1)

Dražiť možno veci hnuteľné a s výnimkou práv vecných i práva.

§ 5.
Odhad.
(1)

Veci a práva predávané dražbou musia byť pred dražbou odhadnuté, pokiaľ nemajú úradne určenú ...

(2)

Odhad vykonáva súdny znalec, pokiaľ možno stály prísažný znalec súdny.

§ 6.
Dražobná vyhláška.
(1)

Konanie dražby sa oznámi dražobnou vyhláškou. V nej sa uvedie najmä miesto a čas konania dražby, ...

(2)

Dražobná vyhláška sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým; okrem toho sa doručí vlastníkovi ...

Konanie dražby.
§ 7.
(1)

Dražba má byť určená zpravidla tak, aby od uverejnenia vyhlášky do jej konania uplynulo 15 dní. ...

(2)

Od dražby možno upustiť najneskoršie pri jej začatí.

§ 8.

Dražbu koná osoba poverená orgánom alebo podnikom vykonávajúcim dražbu.

§ 9.

Veci sa dražia jednotlivo; súbory vecí možno dražiť vcelku.

§ 10.

Vlastník veci ani osoba konajúca dražbu nesmú dražiť a nikto nesmie dražiť pre nich.

§ 11.

Pri vyvolaní veci sa uvedie je odhadná cena, prípadne cena úradne určená a najnižšia ponuka.

§ 12.

Najnižšia ponuka je dve tretiny odhadnej alebo úradne určenej ceny; pri veciach podliehajúcich ...

§ 13.

Draží sa, dokiaľ dražitelia robia vyššie ponuky. Ak nebolo napriek dvom vyzvaniam ponúknuté ...

§ 14.
(1)

Vydražená vec sa vydá výdražcovi, len ak bude ihneď zaplatená kúpna cena; ak nebude zaplatená, ...

(2)

Pri opätnej dražbe nesmie predošlý výdražca dražiť.

§ 15.
(1)

O dražbe sa spíše zápisnica.

(2)

V zápisnici musí byť aj označená predávaná vec a uvedená cena, za ktorú bola predaná.

(3)

Výdražcovi sa na požiadanie vydá osvedčenie o nadobudnutí veci na dražbe.

§ 16.
Trovy dražby.

Trovy dražby sa uhradzujú zpravidla z jej výťažku. Ak nebude vec predaná alebo ak nestačí výťažok ...

Záverečné ustanovenia.
§ 17.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä dekrét dvorskej kancelárie ...

§ 18.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister vnútorného obchodu ...

Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Krajčír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore