Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cenných papieroch 600/1992 účinný od 01.01.2002


Platnosť od: 28.12.1992
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD3272 DS EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cenných papieroch 600/1992 účinný od 01.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 600/1992 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 483/2001 a 566/2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o cenných papieroch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 100

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa dopĺňa takto:

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) bode 6 sa za slová „burzových dohadzovačov“ vkladajú slová „a maklérov“.

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „búrz“ vkladajú slová „organizátorov verejných trhov, obchodníkov ...

§ 101

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Doterajší text § 37 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého ...

2.

V § 67 ods. 1 sa vkladajú za slovo „použiť“ slová „v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona ...

3.

§ 67 ods. 2 znie:

„(2) Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť z čistého zisku. ...

4.

§ 124 ods. 1 znie:

„(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej v spoločenskej zmluve. Ak sa ...

5.

V § 155 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Iné druhy akcií, než ktoré upravuje tento zákon, sa nesmú ...

6.

V § 156 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

7.

Doterajší text § 157 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií tohto ...

8.

V § 187 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,“. ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

9.

V § 217 ods. 1 znie:

„(1) Spoločnosť vytvára rezervný fond (§ 67) v dobe a vo výške určenej stanovami. Ak sa rezervný fond ...

10.

V § 217 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií ...

11.

V § 261 ods. 3 písm. a), b) a c) znejú:

a)

medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi ...

b)

medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, pokiaľ vyplývajú z členského vzťahu v družstve, ...

c)

z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642) a ďalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných ...

a v písmene d) sa nahrádzajú slová „zmluvy o uložení cenných papierov a iných hodnôt“ slovami „zmluvy ...

12.

V § 261 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „a záložné právo k cenným papierom v rozsahu ustanovenom ...

13.

V tretej časti, hlave II názov dielu XXII znie:

„Zmluva o bankovom uložení veci“.

14.

§ 700 znie:

„§ 700 Zmluvou o bankovom uložení veci sa zaväzuje banka prevziať určité veci okrem cenných papierov ...

15.

V § 707 sa vypúšťajú slová „cenných papierov alebo“.

16.

V § 762 sa nahrádzajú slová „zmluvu o uložení cenných papierov alebo iných hodnôt“ slovami „zmluvu o ...

§ 103

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Stráský v. r. Kováč v. r.

Poznámky

 • 1)  § 155 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršieho predpisu.
 • 2)  § 176 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 28 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 4)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
 • 4a)  § 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 4b)  § 787 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
 • 7)  § 720 Obchodného zákonníka.
 • 8)  Napr. § 612 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 528 Obchodného zákonníka.
 • 9a)  Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a o tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ...
 • 9b)  § 156 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napr. § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.
 • 11)  Napr. § 155 Obchodného zákonníka, § 3 zákona č. 530/1990 Zb., § 23 zákona č. 92/1991 Zb., § 28 zákona ...
 • 11a)  § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
 • 11b)  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 12)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...
 • 14)  § 345 Obchodného zákonníka.
 • 15)  Napr. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Zb.
 • 15a)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 16)  Napr. § 156 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 11 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb., § 13 zákona Národnej rady ...
 • 17)  § 4 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb.§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. ...
 • 18)  Napr. § 16 zákona č. 191/1950 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. ...
 • 19)  Napr. § 313 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  Napríklad zákon č. 385/1999 Z z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 20)  § 577 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 21)  § 566 a nasl. a § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 22)  § 297 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 23)  § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 24)  Napr. § 19 zákona č. 191/1950 Zb.
 • 24a)  § 24 ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24b)  § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 25)  Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 26)  § 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 451/1992 Zb.). ...
 • 27)  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 o burze cenných papierov.
 • 27a)  Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 28)  Zákon ČNR č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a ...
 • 29)  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 141/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon ČNR č. 337/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...
 • 31a)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 32)  § 21 zákona č. 330/2000 Z. z.
 • 32a)  § 24 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  § 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 32c)  § 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.
 • 32d)  Zákon č. 214/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32e)  § 21 ods. 2 zákona č. 214/1992 Zb.
 • 32f)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
 • 33)  § 9 zákona č. 248/1992 Zb.§ 6 zákona č. 530/1990 Zb
 • 33a)  § 158 a 159 Obchodného zákonníka.
 • 34)  § 164 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 35)  § 44 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 36)  § 65 Obchodného zákonníka.
 • 36a)  § 159 Obchodného zákonníka.
 • 36b)  § 66b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
 • 36ba)  § 850 Občianskeho zákonníka.
 • 36bb)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 36bc)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 36c)  § 23, 26, 27 a § 29 písm. a) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...
 • 36d)  Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 37)  Zákon ČNR č. 552/1991 Zb. o štátnej kontrole. Zákon SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.
 • 37a)  Napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 248/l992 Zb.
 • 37b)  Napr. Trestný zákon, Zákonník práce.
 • 38)  § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.§ 21zákona č. 530/1990 Zb.
 • 39)  § 1 a 42 zákona č. 21/1992 Zb.
 • 40)  Zákon ČNR č. 97/1974 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve ...
 • 41)  § 1 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. v nadväznosti na § 36 zákona č. 22/1992 Zb.
 • 42)  Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 43)  Zákon č. 513/1991 Zb.
 • 44)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 45)  § 33 ods. 2 zákona č. 330/2000 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore