Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 29.12.2020

Platnosť od: 01.12.2009
Účinnosť od: 29.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD1DS20EUPPČL2

Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 29.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 492/2009 s účinnosťou od 29.12.2020 na základe 340/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)
poskytovanie platobných služieb,
b)
podmienky porovnateľnosti poplatkov,
c)
podmienky presunu platobného účtu,
d)
podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
e)
podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,
f)
podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,
g)
vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb ...
h)
dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami ...
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na platobné služby poskytované poskytovateľom platobných služieb, vydávanie ...

a)
v eurách alebo v inej mene štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ...
b)
v mene, ktorá nie je uvedená v písmene a), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § ...
c)
v každej mene mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7.
(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
platobné operácie vykonávané výlučne finančnými prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom a ...
b)
platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného na základe dohody ...
c)
fyzickú prepravu bankoviek a mincí v rámci podnikania vrátane ich výberu, spracovania alebo dodania,
d)
platobné operácie pozostávajúce z iného ako profesionálneho výberu a dodania finančných prostriedkov ...
e)
služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi finančné prostriedky v hotovosti ako súčasť platobnej ...
f)
zmenárenskú činnosť,1)
g)
platobné operácie vykonávané prostredníctvom zmeniek a šekov,2) poukážok, cestovných šekov alebo poukazov ...
h)
platobné operácie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov ...
i)
platobné operácie, ktoré súvisia so správou cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, vrátane ...
j)
služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb ...
k)
služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich ...
1.
môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § ...
2.
môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom ...
3.
sú platné len na území Slovenskej republiky, vydávané na žiadosť miestneho orgánu štátnej správy, obce, ...
l)
platobné operácie vykonávané poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo elektronických ...
1.
nákup digitálneho obsahu alebo hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu ...
2.
vykonanie z elektronického zariadenia alebo jeho prostredníctvom v rámci charitatívnej činnosti alebo ...
m)
platobné operácie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo ich pobočkami ...
n)
platobné operácie a všetky súvisiace úkony medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou ...
o)
služby poskytovateľov služieb týkajúce sa výberu finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom ...
§ 2
(1)

Platobnou službou sa rozumie

a)
vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich ...
b)
výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich ...
c)
vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný ...
1.
úhradou,
2.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
3.
inkasom,
d)
vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb
1.
formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to
1a.
úhradou,
1b.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
1c.
inkasom, alebo
2.
formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
e)
vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií,
f)
poukazovanie peňazí,
g)
platobná iniciačná služba,
h)
služba informovania o platobnom účte.
(2)

Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo prevod ...

(3)

Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie

a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie ...
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo ...
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,
d)
platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie, ...
e)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde ...
f)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce ...
g)
poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a,
h)
poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b.
(4)

Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z tohto platobného ...

(5)

Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je označená platiteľom ako príjemca finančných prostriedkov platobnej ...

(6)

Používateľom platobných služieb sa rozumie osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, ...

(7)

Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, ...

(8)

Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov ...

(9)

Platobným účtom sa rozumie bežný účet8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na ...

(10)

Platobným príkazom sa rozumie pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie ...

(11)

Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa na základe pokynu platiteľa suma platobnej operácie ...

(12)

Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu ...

(13)

Finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú bankovky alebo mince ako prostriedky v hotovosti, ...

(14)

Referenčným dátumom sa na účely tohto zákona rozumie dátum použitý poskytovateľom platobných služieb ...

(15)

Referenčným výmenným kurzom sa na účely tohto zákona rozumie výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ ...

(16)

Referenčnou úrokovou sadzbou sa na účely tohto zákona rozumie úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ ...

(17)

Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb ...

(18)

Jedinečným identifikátorom sa na účely tohto zákona rozumie kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ...

(19)

Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor postupov ...

(20)

Platobnou kartou sa rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup ...

(21)

Pobočkou sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických ...

(22)

Zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí sa na účely tohto ...

(23)

Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu ...

(24)

Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného predpisu.8d)

(25)

Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom sa nachádza

a)
sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo
b)
ústredie poskytovateľa platobných služieb, ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho ...
(26)

Hostiteľským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie iný členský štát ako domovský členský ...

(27)

Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný, dôveryhodný ...

(28)

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ...

(29)

Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom ...

(30)

Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

a)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace skúsenosti ...
b)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a má sedemročnú prax v oblasti ...
(31)

Dôveryhodnou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá

a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný čin ...
b)
v posledných desiatich rokoch
1.
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len „člen štatutárneho ...
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii ...
3.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov14) v oblasti finančného trhu,
4.
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje doterajšie ...
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu podľa § 78 ods. 11, § 86 ods. 20 alebo osobitných predpisov.14a)
(32)

Finančnou inštitúciu sa na účely tohto zákona rozumie správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, ...

(33)

Osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach ...

(34)

Vedúcim zamestnancom poskytovateľa platobných služieb, prevádzkovateľa platobného systému a vydavateľa ...

(35)

Rizikom sa na účely tohto zákona rozumie možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou platobnej ...

(36)

Službami viazanými na platobný účet sa na účely tohto zákona rozumejú platobné služby a všetky služby ...

(37)

Prekročením sa na účely tohto zákona rozumie automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom poskytovateľ ...

(38)

Povoleným prečerpaním sa na účely tohto zákona rozumie zmluva o úvere, ktorou poskytovateľ platobných ...

(39)

Poplatkom sa na účely tohto zákona rozumie suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách vrátane ...

(40)

Platobnou operáciou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia iniciovaná prostredníctvom ...

(41)

Vydávaním platobného prostriedku sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ ...

(42)

Prijímaním platobných operácií sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ ...

(43)

Platobnou iniciačnou službou sa na účely tohto zákona rozumie predloženie platobného príkazu na pokyn ...

(44)

Službou informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie online služba prostredníctvom ...

(45)

Poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ ...

(46)

Poskytovateľom platobných iniciačných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných ...

(47)

Poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných ...

(48)

Silnou autentifikáciou používateľa platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie autentifikácia ...

(49)

Personalizovaným bezpečnostným prvkom sa na účely tohto zákona rozumie prvok, ktorý poskytne poskytovateľ ...

(50)

Citlivým platobným údajom sa na účely tohto zákona rozumie údaj, vrátane personalizovaného bezpečnostného ...

(51)

Digitálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie tovar alebo služby, ktoré sú vytvorené a dodané ...

(52)

Vlastnými zdrojmi sa na účely tohto zákona rozumejú zdroje podľa osobitného predpisu,14b) keď aspoň ...

(53)

Prostriedkami diaľkovej komunikácie sa na účely tohto zákona rozumejú spôsoby, ktoré sa môžu bez súčasnej ...

(54)

Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá ...

DRUHÁ ČASŤ

PLATOBNÉ SLUŽBY

Práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb

§ 3
(1)

Poskytovateľ platobných služieb vykonáva platobné operácie na základe jednoznačného pokynu používateľa ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb odpíše finančné prostriedky z platobného účtu aj bez predloženia platobného ...

a)
pri výkone rozhodnutia alebo pri plnení inej povinnosti uloženej osobitným zákonom alebo na základe ...
b)
na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby, na úhradu splatných debetných úrokov ...
c)
v prípadoch písomne dohodnutých medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb. ...
(3)

Platobné operácie sa vykonávajú v mene dohodnutej medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom ...

(4)

Ak pred začatím platobnej operácie ponúkne poskytovateľ platobných služieb, príjemca alebo osoba podľa ...

§ 3a
Práva a povinnosti pri poskytovaní platobných iniciačných služieb
(1)

Platiteľ môže využiť platobnú iniciačnú službu, ak je jeho platobný účet prístupný online prostredníctvom ...

(2)

Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných ...

(3)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný

a)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len ...
b)
zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými ...
c)
zabezpečiť, aby sa akékoľvek iné informácie o platiteľovi získané pri poskytovaní platobných iniciačných ...
d)
identifikovať sa pri každom poskytnutí platobnej iniciačnej služby u poskytovateľa platobných služieb, ...
(4)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb nemôže

a)
uchovávať citlivé platobné údaje používateľa platobných služieb,
b)
požadovať od používateľa platobných služieb žiadne iné údaje okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie ...
c)
mať prístup, používať alebo uchovávať údaje na iné účely, ako je poskytnutie platobnej iniciačnej služby ...
d)
meniť sumu, príjemcu alebo iný údaj platobnej operácie,
e)
mať v držbe finančné prostriedky platiteľa kedykoľvek počas poskytovania platobnej iniciačnej služby. ...
(5)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný

a)
komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom platobných iniciačných služieb v súlade s osobitným ...
b)
uplatňovať na platobné príkazy zaslané prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb ...
(6)

Poskytovanie platobných iniciačných služieb nie je závislé od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom ...

§ 3b
Práva a povinnosti pri poskytovaní služieb informovania o platobnom účte
(1)

Používateľ platobných služieb môže využiť službu informovania o platobnom účte, ak je jeho platobný ...

(2)

Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je povinný

a)
poskytovať služby informovania o platobnom účte len na základe preukázateľného súhlasu používateľa platobných ...
b)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len ...
c)
zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými ...
d)
identifikovať sa pri každej komunikácii s poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet ...
(3)

Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je oprávnený mať prístup len k informáciám o určených ...

(4)

Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte nemôže požadovať od používateľa platobných služieb ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný

a)
komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte v súlade s osobitným ...
b)
dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania pri žiadosti o poskytnutie služieb informovania o platobnom ...
(6)

Poskytovanie služieb informovania o platobnom účte nie je závislé od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom ...

§ 3c
Silná autentifikácia používateľa platobných služieb
(1)

Poskytovateľ platobných služieb uplatňuje silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb, ak platiteľ ...

a)
pristupuje k svojmu platobnému účtu online,
b)
predkladá platobný príkaz v elektronickej podobe,
c)
vykonáva prostredníctvom diaľkového prístupu akékoľvek činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko platobného ...
(2)

Pri silnej autentifikácii používateľa platobných služieb podľa odseku 1 písm. b) pri platobnej operácii ...

(3)

Pri uplatňovaní silnej autentifikácie používateľa platobných služieb podľa odseku 1 je poskytovateľ ...

(4)

Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na poskytovateľa platobných iniciačných služieb. Odseky 1 a 3 sa vzťahujú ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, umožní poskytovateľovi platobných iniciačných ...

(6)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, poskytovateľ platobných iniciačných služieb ...

§ 4
(1)

Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa ...

(2)

Pracovným dňom sa rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb platiteľa ...

(3)

Ak sa používateľ platobných služieb, ktorý predkladá platobný príkaz, a jeho poskytovateľ platobných ...

§ 5
(1)

Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz alebo ak poskytovateľ platobných ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu poskytne alebo sprístupní oznámenie podľa odseku ...

(3)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za oznámenie ...

(4)

Ak sú splnené všetky podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie ...

(5)

Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa považuje za neprijatý a nevzťahujú sa naň § 15 ...

§ 6
(1)

Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného príkazu ...

(2)

Ak je platobný príkaz predložený príjemcom, prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa ...

(3)

Ak ide o inkaso, pri ktorom platiteľ

a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb, ...
b)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo príjemcovi, môže platiteľ odvolať platobný ...
(4)

Ak ide o platobný príkaz podľa § 4 ods. 3, môže používateľ platobných služieb odvolať platobný príkaz ...

(5)

Po lehotách uvedených v odsekoch 1 až 4 možno platobný príkaz odvolať iba na základe dohody medzi používateľom ...

§ 7
(1)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, poskytovateľ platobných služieb príjemcu a každý sprostredkovateľ ...

(2)

Príjemca a jeho poskytovateľ platobných služieb sa však môžu dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb ...

(3)

Ak sa z prevádzanej sumy odpočítajú iné poplatky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, poskytovateľ ...

§ 8
(1)

Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú; ...

(2)

Súhlas na vykonanie platobnej operácie alebo viacerých platobných operácií sa udeľuje vo forme a podobe ...

(3)

Súhlas na vykonanie platobnej operácie môže platiteľ odvolať, najneskôr do okamihu, keď sa platobná ...

(4)

Postup udelenia súhlasu na vykonanie platobnej operácie sa dohodne v zmluve o poskytnutí jednorazovej ...

§ 9
(1)

Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb, ak svojho ...

(2)

Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb podľa odseku ...

§ 10
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný preukázať, že platobná operácia bola autentifikovaná, riadne ...

(2)

Ak používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú operáciu autorizoval, pričom použitie ...

§ 11
(1)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný vrátiť platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej ...

(2)

Ak bol platobný príkaz predložený prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ ...

(3)

Národná banka Slovenska na účely podľa odseku 1 zverejňuje na svojom webovom sídle vzor podania oznámenia ...

(4)

Platiteľ má nárok na náhradu ďalšej preukázanej škody v rozsahu určenom podľa práva, ktorým sa riadi ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb ...

§ 12
(1)

Platiteľ znáša stratu až do 50 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými operáciami ...

(2)

Platiteľ znáša všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami, ak boli zapríčinené ...

(3)

Platiteľ neznáša finančné straty, ak

a)
vyplývajú z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku od okamihu oznámenia ...
b)
stratu, odcudzenie alebo zneužitie platobného prostriedku platiteľ nemohol zistiť pred platobnou operáciou; ...
c)
strata bola spôsobená konaním alebo opomenutím zamestnanca poskytovateľa platobných služieb, agenta ...
d)
poskytovateľ platobných služieb platiteľa nevyžaduje silnú autentifikáciu platiteľa alebo poskytovateľ ...
(4)

Ak príjemca alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu neakceptuje silnú autentifikáciu používateľa ...

(5)

Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí technické prostriedky na plnenie oznamovacej povinnosti ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb ...

§ 13
(1)

Platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb pri ...

a)
v čase autorizácie nebola určená konkrétna suma platobnej operácie a
b)
suma platobnej operácie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na jeho ...
(2)

Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ informácie o vykonanej platobnej operácii ...

(3)

Ak ide o inkaso, v rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov ...

(4)

Na účely odseku 1 písm. b) platiteľ nemôže uplatňovať ako dôvod konverziu, ak sa pri konverzii uplatnil ...

(5)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku ...

a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb a
b)
informácie o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie sa platiteľovi poskytli alebo sprístupnili dohodnutým ...
§ 14
(1)

Lehota na podanie žiadosti platiteľa o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej operácie ...

(2)

Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľ platobných ...

(3)

Právo poskytovateľa platobných služieb odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na prípady ...

§ 15
(1)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný zabezpečiť prevedenie sumy platobnej operácie na ...

(2)

Ak je platobný príkaz predložený platiteľom v listinnej podobe, lehota podľa odseku 1 sa môže predĺžiť ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu a ...

(4)

Ak platobný príkaz na vykonanie platobnej operácie predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predkladaný ...

§ 16

Ak platiteľ zasiela finančné prostriedky príjemcovi, ktorý nemá platobný účet u poskytovateľa platobných ...

§ 17
(1)

Ak spotrebiteľ vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných ...

(2)

Ak používateľ platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, vloží finančné prostriedky v hotovosti ...

§ 18
Ak ide o úhradu, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu ...
a)

v lehotách podľa § 15 ods. 1 a 3 a § 19 ods. 2,

b)

tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb platiteľa povinný ...

c)

tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb povinný sumu platobnej ...

§ 19
(1)

Referenčným dátumom pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu je najneskôr pracovný ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný, a to, aj ak je zároveň poskytovateľom platobných ...

a)
nedochádza ku konverzii alebo
b)
dochádza ku konverzii medzi eurom a inou menou členského štátu alebo medzi menami dvoch členských štátov. ...
(3)

Referenčným dátumom odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa je najskôr okamih, ...

§ 20
(1)

Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú na platobné operácie v eurách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. ...

(2)

Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú aj na platobné operácie v inej mene členského štátu v rámci Európskeho ...

§ 21
(1)

Ak bol platobný príkaz vykonaný podľa jedinečného identifikátora, považuje sa za správne vykonaný vzhľadom ...

(2)

Ak používateľ platobných služieb uviedol nesprávny jedinečný identifikátor, poskytovateľ platobných ...

(3)

Ak používateľ platobných služieb poskytne doplňujúce informácie k informáciám uvedeným v § 31 ods. 5 ...

§ 22
(1)

Ak platobný príkaz predkladá platiteľ priamo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa, ten je zodpovedný ...

a)
poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej ...
b)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej ...
c)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za oneskorené vykonanie platobnej operácie, je povinný ...
(2)

Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 1, poskytovateľ platobných ...

(3)

Ak platobný príkaz predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predložený prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ ...

(4)

Poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa odseku 3 zodpovedá príjemcovi za vykonanie platobnej ...

(5)

Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ ...

(6)

Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 3, poskytovateľ platobných ...

(7)

Poskytovatelia platobných služieb znášajú všetky poplatky a všetky úroky, ktoré sú voči používateľovi ...

(8)

Ak ide o úhradu podľa § 18, možno v rámcovej zmluve dohodnúť, že ak poskytovateľ platobných služieb ...

(9)

Opravné zúčtovanie podľa odseku 8 nemožno vykonať, ak poskytovateľom platobných služieb príjemcu chybne ...

§ 22a
(1)

Ak ide o nevykonanú, chybne vykonanú alebo oneskorene vykonanú platobnú operáciu na základe platobného ...

(2)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný preukázať, že

a)
platobný príkaz bol prijatý poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet podľa § 4,
b)
platobná iniciačná služba bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná a neovplyvnila ju technická porucha ...
(3)

Ak je poskytovateľ platobných iniciačných služieb zodpovedný za nevykonanie, chybné vykonanie alebo ...

§ 23

Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti ...

§ 24
(1)

Ak je za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobnej operácie podľa § 22 a 22a ...

(2)

Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti ...

§ 25

Za porušenie povinnosti pri poskytovaní platobných služieb podľa tohto zákona nie je zodpovedný poskytovateľ ...

§ 26
Používateľ platobných služieb pri používaní platobného prostriedku je povinný
a)

používať platobný prostriedok podľa podmienok upravujúcich vydávanie a používanie tohto platobného prostriedku, ...

b)

bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi platobných služieb alebo osobe poverenej poskytovateľom ...

c)

po získaní alebo prevzatí platobného prostriedku vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany ...

§ 27
(1)

Poskytovateľ platobných služieb pri vydávaní platobného prostriedku je povinný

a)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky platobného prostriedku neboli prístupné iným osobám ...
b)
neodoslať nevyžiadaný platobný prostriedok okrem prípadu, keď sa má už vydaný platobný prostriedok používateľovi ...
c)
vytvoriť technické podmienky na nepretržité prijímanie oznámení podľa § 26 písm. b) bezplatne alebo ...
d)
zabrániť použitiu platobného prostriedku po prijatí oznámenia podľa § 26 písm. b).
(2)

Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného prostriedku alebo jeho personalizovaných ...

§ 28
(1)

Ak sa na účely autorizácie podľa § 8 použije platobný prostriedok, platiteľ a jeho poskytovateľ platobných ...

(2)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb si vyhradzuje právo zablokovať ...

a)
z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobného prostriedku,
b)
z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia platobného prostriedku alebo
c)
z dôvodu zvýšenia rizika platobnej neschopnosti platiteľa plniť si svoju povinnosť platiť, ak ide o ...
(3)

V prípadoch uvedených v odseku 2 poskytovateľ platobných služieb spôsobom dohodnutým v rámcovej zmluve ...

(4)

Poskytovateľ platobných služieb odblokuje platobný prostriedok alebo ho nahradí novým platobným prostriedkom, ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, môže poskytovateľovi služieb informovania ...

(6)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska ...

(7)

Na účely odseku 6 zverejňuje Národná banka Slovenska vzor na zaslanie potrebných informácií na svojom ...

§ 28a
(1)

Ak je platobný príkaz predkladaný príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu v súvislosti s platobnou ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb platiteľa uvoľní finančné prostriedky zablokované na platobnom účte ...

§ 28b
(1)

Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb vydávajúceho platobné prostriedky viazané na platobnú kartu20a) ...

a)
pri podaní tejto žiadosti je platobný účet platiteľa prístupný online,
b)
platiteľ udelil preukázateľný súhlas poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, ...
c)
bol súhlas podľa písmena b) udelený pred podaním prvej žiadosti podľa písmena a).
(2)

Poskytovateľ platobných služieb môže požiadať o zaslanie potvrdenia podľa odseku 1, ak

a)
mu platiteľ udelil súhlas, aby požadoval vydanie potvrdenia podľa odseku 1,
b)
platiteľ dal podnet na vykonanie platobnej operácie viazanej na platobnú kartu na danú sumu s použitím ...
c)
sa pri každej žiadosti o vydanie potvrdenia poskytovateľ platobných služieb autentifikuje poskytovateľovi ...
(3)

Potvrdením podľa odseku 1 je informácia v štátnom jazyku alebo inom jazyku používanom vo finančnom sektore, ...

(4)

Potvrdenie podľa odseku 1 neoprávňuje poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, blokovať ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný na žiadosť platiteľa poskytnúť ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na platobné operácie iniciované prostredníctvom platobných ...

§ 28c
(1)

Poskytovateľ platobných služieb určí rámec s vhodnými opatreniami na zmiernenie prevádzkového rizika ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb najmenej raz ročne poskytuje Národnej banke Slovenska aktualizované ...

(3)

Národná banka Slovenska spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), ...

§ 28d
(1)

Ak ide o incident, poskytovateľ platobných služieb bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska. Poskytovateľ ...

(2)

Národná banka Slovenska po prijatí oznámenia podľa odseku 1 bezodkladne poskytne informácie o incidente ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb najmenej raz ročne poskytne Národnej banke Slovenska štatistické údaje ...

§ 29
(1)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že pri platbách nízkej hodnoty alebo pri elektronických peniazoch, ...

a)
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 ods. 3 písm. a) a ods. 5, povinnosť ...
b)
§ 10, 11 a § 12 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. a) až c) sa nevzťahuje na prípady, ak sa platobný prostriedok ...
c)
poskytovateľ platobných služieb nemusí používateľovi platobných služieb oznámiť odmietnutie platobného ...
d)
platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz po vykonaní platobnej operácie alebo udelení jeho súhlasu s ...
e)
uplatňujú sa iné lehoty na vykonanie platobnej operácie, ako sú uvedené v § 15 a16.
(2)

Platbami nízkej hodnoty sú platobné operácie vykonávané prostredníctvom platobného prostriedku, ktoré ...

§ 30
(1)

Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa rovnako vzťahujú ustanovenia prvej ...

(2)

Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. c) sa rovnako vzťahujú ustanovenia prvej ...

(3)

Odchýlne od odseku 2 sa § 15 ods. 3 a 4, § 16 a 17 rovnako vzťahujú aj na platobné služby v mene podľa ...

(4)

Na vydávanie elektronických peňazí, spravovanie elektronických peňazí a na spätnú výmenu elektronických ...

(5)

Ďalšie práva a povinnosti možno pri poskytovaní platobných služieb, vydávaní elektronických peňazí, ...

Obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách

§ 31
(1)

Iná osoba ako poskytovateľ platobných služieb nesmie poskytovať platobné služby podľa tohto zákona.

(2)

Poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby používateľovi platobných služieb na základe ...

a)
zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo
b)
rámcovej zmluvy.
(3)

Zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby sa rozumie zmluva, ktorá upravuje vykonávanie jednorazových ...

(4)

Rámcovou zmluvou, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb, ...

(5)

Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie o

a)
poskytovateľovi platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných služieb a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...
2.
sídlo pobočky poskytovateľa platobných služieb zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných ...
4.
údaje o povolení na vykonávanie platobných služieb, registračné číslo povolenia na poskytovanie platobných ...
b)
používateľovi platobných služieb, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 ...
c)
používaní platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
popis hlavných charakteristických znakov platobnej služby, ktorá sa má poskytovať,
2.
uvedenie informácií alebo jedinečný identifikátor, ktorý musí použiť používateľ platobných služieb, ...
3.
forma, podoba a postup na udelenie súhlasu na iniciovanie platobného príkazu alebo na vykonanie platobnej ...
4.
odkaz na okamih prijatia platobného príkazu podľa § 4 a čas ukončenia prijímania platobných príkazov, ...
5.
maximálna lehota na vykonanie platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť,
6.
maximálne výdavkové limity pri používaní platobných prostriedkov podľa § 28 ods. 1, ak to bolo dohodnuté, ...
7.
práva používateľa platobných služieb podľa osobitného predpisu,21a)
d)
poplatkoch, úrokoch výmenných kurzoch v tomto rozsahu:
1.
suma všetkých poplatkov za platobnú operáciu a rozpis súm všetkých poplatkov vrátane poplatkov súvisiacich ...
2.
použitá úroková sadzba a výmenný kurz, ktoré sa uplatnia, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba ...
3.
okamžité uplatňovanie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu, ak to bolo ...
4.
poplatky za služby viazané na platobný účet vo forme dokumentu s informáciami o poplatkoch podľa § 38 ...
e)
komunikácii v tomto rozsahu:
1.
ak je to potrebné, komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie a softvér, ktoré ...
2.
spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
3.
jazyk, v ktorom sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného ...
4.
právo používateľa platobných služieb získať informácie spôsobom podľa § 38,
f)
bezpečnostných opatreniach a opravných opatreniach v tomto rozsahu:
1.
ak je to možné, opis opatrení, ktoré má prijať používateľ platobných služieb na zachovanie bezpečnosti ...
2.
spôsob bezpečného postupu oznamovania poskytovateľa platobných služieb, ktorým informuje používateľa ...
3.
podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok ...
4.
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 vrátane informácie o konkrétnej ...
5.
spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných platobných operácií alebo nesprávne vykonaných platobných ...
6.
zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie ...
7.
podmienky vrátenia finančných prostriedkov podľa § 13 a 14,
g)
zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
domnienka podľa § 32 ods. 2, ak bola dohodnutá,
2.
doba platnosti zmluvy,
3.
právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia podľa ...
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť podľa § ...
§ 32
(1)

O každej zmene rámcovej zmluvy informuje poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb ...

(2)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť domnienku, že ak používateľ platobných služieb neoznámi poskytovateľovi ...

(3)

Ak používateľ platobných služieb nesúhlasí so zmenami podľa odseku 1, má právo na okamžité ukončenie ...

(4)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu sa môže uplatňovať ...

(5)

Zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu použitá v platobnej operácii sa musí uplatňovať a ...

§ 33
(1)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť výpovednú lehotu, v ktorej môže používateľ platobných služieb vypovedať ...

(2)

Vypovedanie rámcovej zmluvy je pre používateľa platobných služieb bezplatné. Poskytovateľovi platobných ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú len vtedy, ...

(4)

Ak ide o pravidelne účtované poplatky za platobné služby, používateľ platobných služieb je povinný uhradiť ...

(5)

Na výpoveď rámcovej zmluvy podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov22) o ...

§ 34
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný

a)
poskytnúť alebo sprístupniť informácie o jednorazových platobných operáciách podľa § 35 až 37, na ktoré ...
b)
poskytnúť informácie o poskytovaní platobných služieb na základe rámcovej zmluvy podľa § 31 ods. 5,
c)
používať pri uzatváraní rámcovej zmluvy so spotrebiteľom a pri obchodných informáciách a reklamných ...
d)
vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia, správy alebo iné informácie o poskytovaných ...
(2)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť informácie o platobných ...

(3)

Ak sa platobný príkaz predkladá prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, tento ...

§ 35
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred vykonaním jednorazovej platobnej ...

a)
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný ...
b)
maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, ktorú je používateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných ...
d)
výmenný kurz alebo referenčný výmenný kurz v prípade konverzie.
(2)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť používateľovi platobných služieb ...

(3)

Ak sa zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby uzatvorila na žiadosť používateľa platobných ...

(4)

Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží používateľovi ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť používateľovi platobných služieb ľahko dostupným ...

(6)

Ak sa vykonáva jednorazová platobná operácia prostredníctvom platobného prostriedku, na ktorý sa vzťahuje ...

§ 36
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa po prijatí platobného príkazu na jednorazovú platobnú operáciu ...
a)

informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa príjemcu, ...

b)

sumu platobnej operácie v mene použitej v platobnom príkaze,

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,

d)

výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa, ak sa líši ...

e)

dátum prijatia platobného príkazu.

§ 37
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu po vykonaní jednorazovej platobnej operácie je povinný bez ...
a)

informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa platiteľa ...

b)

sumu platobnej operácie v mene, v ktorej má finančné prostriedky k dispozícii príjemca,

c)

sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,

d)

výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu platobnej ...

e)

referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.

§ 37a
(1)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred začatím poskytovania ...

a)
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí použiť používateľ platobných služieb, aby bola platobná ...
b)
informácie podľa § 35 ods. 1 písm. b) až d).
(2)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred uskutočnením ...

a)
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných iniciačných služieb a jeho identifikačné číslo, ak bolo ...
b)
kontaktné údaje o príslušných orgánoch dohľadu.
(3)

Poskytovateľ platobných iniciačných služieb po uskutočnení platobnej iniciačnej služby je povinný bezodkladne ...

a)
potvrdenie o úspešnom predložení platobného príkazu od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie ...
b)
odkaz umožňujúci platiteľovi a príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo príjemcovi identifikovať ...
c)
sumu platobnej operácie,
d)
sumu všetkých poplatkov splatných v prospech poskytovateľa platobných iniciačných služieb za príslušnú ...
§ 38
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný podľa odseku 2 poskytnúť používateľovi platobných služieb ...

(2)

Informácie podľa § 31 ods. 5 je poskytovateľ platobných služieb povinný poskytnúť používateľovi platobných ...

(3)

Dokument s informáciami o poplatkoch za služby viazané na platobný účet musí byť krátky, samostatný, ...

a)
na prvej strane názov „Dokument s informáciami o poplatkoch“ ,
b)
v hornej časti prvej strany vedľa názvu symbol pre označenie dokumentu s informáciami o poplatkoch,
c)
vyhlásenie poskytovateľa platobných služieb, že obsahuje poplatky za najtypickejšie služby viazané na ...
d)
druh poskytovaných služieb viazaných na platobný účet podľa zoznamu s uvedením výšky poplatku za jednotlivé ...
e)
poplatky v mene euro alebo v mene, na ktorej sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú, ...
f)
informáciu o práve spotrebiteľa na poskytnutie slovníka štandardizovanej terminológie.
(4)

Slovník štandardizovanej terminológie, ktorý je formulovaný jasne, zrozumiteľne, nezavádzajúco a netechnickým ...

(5)

Ak poskytovateľ platobných služieb ponúka dve služby alebo viac služieb viazaných na platobný účet súčasne ...

a)
poplatok za celý balík služieb,
b)
poplatky za služby viazané na platobný účet zahrnuté v balíku služieb a množstvo služieb,
c)
poplatok za každú službu, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do poplatku za balík služieb.
(6)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť dokument podľa odseku 3 a slovník štandardizovanej ...

(7)

Ak rámcová zmluva je uzatvorená na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej ...

(8)

Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží používateľovi ...

(9)

Ak poskytovateľ platobných služieb poskytne používateľovi platobných služieb informáciu, v ktorej je ...

(10)

Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet používateľa platobných služieb, ktorým je ...

§ 39
Ak platiteľ predkladá pokyn na vykonanie jednotlivej platobnej operácie na základe rámcovej zmluvy, ...
a)

maximálnej lehote na jej vykonanie a

b)

poplatkoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov.

§ 40
(1)

Po odpísaní sumy jednotlivej platobnej operácie z platobného účtu platiteľa alebo ak platiteľ nepoužíva ...

a)
informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať každú platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa ...
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa odpísala z platobného účtu platiteľa, alebo v mene použitej ...
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov alebo ...
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej ...
e)
referenčný dátum odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu alebo dátum prijatia platobného ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne bez zbytočného odkladu ...

§ 41
(1)

Po vykonaní jednotlivej platobnej operácie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne príjemcovi ...

a)
informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo platiteľa a všetky informácie ...
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa pripísala na platobný účet príjemcu,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, i rozpis súm všetkých poplatkov alebo ...
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu platobnej ...
e)
referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.
(2)

Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne bez zbytočného odkladu bezplatne ...

§ 42
(1)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že na platby nízkej hodnoty alebo na elektronické peniaze, ktorých ...

a)
hlavných charakteristikách platobnej služby, spôsobe použitia platobného prostriedku,
b)
povinnostiach,
c)
účtovaných poplatkoch,
d)
iných podstatných informáciách potrebných na informované rozhodovanie sa,
e)
mieste, kde sú ľahko dostupným spôsobom sprístupnené všetky ostatné informácie podľa § 31 ods. 5.
(2)

V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je povinný informovať ...

(3)

V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytovať ...

Poplatky

§ 43
(1)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytovanie ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytnutie ...

(3)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za dodatočné ...

(4)

V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za dodatočné ...

(5)

Poplatky podľa odsekov 3 a 4 musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných ...

(6)

Ak poskytovateľ platobných služieb alebo iná osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) žiada za použitie platobného ...

(7)

Používateľ platobných služieb je povinný zaplatiť poplatok podľa odseku 6, len ak je pred začatím platobnej ...

§ 44
(1)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie ...

(2)

Pri vykonávaní platobnej operácie platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb nesmie príjemcovi, ktorým je najmä osoba, ktorá prijíma platobné karty, ...

(4)

Ak poskytovateľ platobných služieb účtuje poplatok používateľovi platobných služieb za poskytnutie jednotlivej ...

Porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet

§ 44a
Zoznam
(1)

Národná banka Slovenska vypracúva a každé štyri roky aktualizuje zoznam s použitím štandardizovanej ...

(2)

Národná banka Slovenska zabezpečuje zverejnenie informácií umožňujúcich porovnateľnosť poplatkov za ...

a)
zoznam,
b)
dátum aktualizácie zoznamu,
c)
informácie o poplatkoch za služby viazané na platobný účet od jednotlivých poskytovateľov platobných ...
d)
kritériá, na základe ktorých sa poplatky porovnávajú,
e)
postup pre nahlasovanie nesprávnych informácií uvedených v zozname.
(3)

Informácie zverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 sú formulované jasne, ...

§ 44b
Výpis poplatkov
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoril rámcovú zmluvu, ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný bezplatne poskytnúť spotrebiteľovi výpis poplatkov podľa ...

(3)

Výpis poplatkov vyhotoví poskytovateľ platobných služieb na základe informácií o svojich poplatkoch ...

(4)

Výpis poplatkov obsahuje najmä

a)
na prvej strane názov „Výpis poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa“,
b)
v hornej časti prvej strany vedľa názvu symbol pre označenie výpisu poplatkov,
c)
názov poskytovateľa platobných služieb, sídlo poskytovateľa platobných služieb, meno, priezvisko spotrebiteľa ...
d)
označenie obdobia, na ktoré sa výpis poplatkov vzťahuje,
e)
poplatky v mene, v ktorej je vedený platobný účet, alebo v mene, na ktorej sa poskytovateľ platobných ...
1.
poplatok za jednotlivo poskytnutú službu viazanú na platobný účet, koľkokrát bola táto služba využitá ...
2.
celkovú sumu poplatkov za služby viazané na platobný účet za príslušné obdobie,
f)
použité úrokové sadzby na platobnom účte a celkovú sumu úrokov pripísanú na platobný účet alebo odpísanú ...
g)
odkaz na dokument s informáciami o poplatkoch,
h)
odkaz na webové sídlo Národnej banky Slovenska, na ktorom je zverejnené porovnanie poplatkov za služby ...
§ 44c
Platobné účty v balíku služieb s ďalším produktom alebo službou

Ak poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobný účet ako súčasť balíka služieb spolu s iným produktom ...

§ 44d
Presun platobného účtu
(1)

Presunom platobného účtu sa na účely tohto zákona rozumie presun informácií týkajúcich sa všetkých úhrad ...

(2)

Odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných ...

(3)

Prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných ...

(4)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytovať presun platobného účtu za podmienok ustanovených ...

(5)

Pri presune platobného účtu sa za spotrebiteľa vždy považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej ...

(6)

Presun platobného účtu je povinný vykonať prijímajúci poskytovateľ platobných služieb na základe písomnej ...

(7)

Žiadosť o presun platobného účtu doručí spotrebiteľ v listinnej podobe osobne alebo poštou v dvoch vyhotoveniach ...

(8)

Súčasťou žiadosti o presun platobného účtu môže byť súhlas spotrebiteľa

a)
pre prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb na vykonanie jednotlivých úkonov podľa odsekov 19 ...
b)
pre odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb na vykonanie jednotlivých úkonov podľa odseku 20, ...
c)
na informovanie pre platiteľov inkasa alebo príjemcov inkasa, najmä zmeny údajov platobného účtu spotrebiteľa, ...
d)
na prevod finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov.
(9)

V žiadosti o presun platobného účtu spotrebiteľ určí dátum, od ktorého sa majú trvalé príkazy na úhradu ...

(10)

Ak žiadosť o presun platobného účtu nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve prijímajúci poskytovateľ ...

(11)

Spotrebiteľ môže požiadať o presun toho istého platobného účtu len u jedného prijímajúceho poskytovateľa ...

(12)

Presun základného bankového produktu24b) alebo platobného účtu so základnými funkciami24c) sa uskutoční ...

(13)

Ak spotrebiteľ požiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o prevod finančných prostriedkov ...

(14)

Ak má spotrebiteľ na platobnom účte záväzky, ktoré bránia prevodu finančných prostriedkov, odovzdávajúci ...

(15)

Ak má spotrebiteľ na platobnom účte záväzky, ktoré bránia zrušeniu platobného účtu, odovzdávajúci poskytovateľ ...

(16)

Odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb nezruší vydané platobné prostriedky k platobnému účtu ...

(17)

Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie platiteľov uskutočňujúcich ...

(18)

Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie len niektorých ...

(19)

V lehote dvoch pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej a riadnej žiadosti o presun platobného ...

a)
predloženie informácií
1.
o úhradách a inkasách vrátane trvalých príkazov,
2.
najmä o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa voči inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedinečnom ...
3.
o úhradách a inkasách vrátane cezhraničných so splatnosťou po dni presunu platobného účtu spotrebiteľa, ...
4.
o prichádzajúcich úhradách a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných ...
b)
ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás ku dňu určenému v žiadosti o presun platobného účtu, ...
c)
zrušenie trvalých príkazov na úhradu a inkás s účinnosťou odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného ...
d)
prevedenie finančných prostriedkov na platobný účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných ...
e)
zrušenie platobného účtu dňom uplynutia výpovednej lehoty.
(20)

Odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb je, v súlade so žiadosťou o presun platobného účtu, povinný ...

a)
zaslať do piatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení žiadosti prijímajúcemu poskytovateľovi ...
b)
ukončiť prijímanie prichádzajúcich úhrad a inkás na platobnom účte s účinnosťou ku dňu určenému v žiadosti ...
c)
zrušiť trvalé príkazy na úhradu a inkasá s účinnosťou odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného ...
d)
previesť finančné prostriedky na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v deň ...
e)
zrušiť platobný účet dňom uplynutia výpovednej lehoty.
(21)

Prijímajúci poskytovateľ platobných služieb je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prijatia informácií ...

a)
zriadiť trvalé príkazy na úhradu a inkasá a vykonávať ich odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného ...
b)
nastaviť typ ochrany platobného účtu voči inkasu tak, aby bolo možné realizovať inkasá odo dňa určeného ...
c)
informovať spotrebiteľa o právach spotrebiteľa týkajúcich sa inkasa24d) zmluvne dohodnutým spôsobom,
d)
informovať so súhlasom spotrebiteľa platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa ...
e)
informovať so súhlasom spotrebiteľa príjemcov používajúcich inkaso na zúčtovanie finančných prostriedkov ...
(22)

Ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb príjme platobný príkaz na inkaso pred dátumom zrušenia ...

(23)

Ak prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nemá informácie potrebné na splnenie úkonov podľa odseku ...

(24)

Ak prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nemá súhlas spotrebiteľa vyplývajúci zo žiadosti o presun ...

§ 44e
Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu
(1)

Ak si spotrebiteľ chce zriadiť platobný účet u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb v súlade so žiadosťou o spoluprácu je povinný poskytnúť spotrebiteľovi ...

a)
o jeho úhradách a inkasách vrátane trvalých príkazov ku dňu podania žiadosti o spoluprácu,
b)
najmä o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa voči inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedinečnom ...
c)
o prichádzajúcich trvalých príkazoch na úhradu a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa ...
(3)

Poskytovateľ platobných služieb v súlade so žiadosťou o spoluprácu je povinný

a)
previesť finančné prostriedky z platobného účtu spotrebiteľa na platobný účet zriadený spotrebiteľom ...
b)
zrušiť platobný účet spotrebiteľa.
(4)

Na žiadosť o spoluprácu sa použijú primerane ustanovenia § 44d ods. 5, 10, 13 až 16.

§ 44f
Spoločné ustanovenia k presunu platobného účtu a cezhraničnému zriaďovaniu platobného účtu
(1)

Všetky úkony súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d a cezhraničným zriaďovaním platobného ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť informácie podľa odsekov 3 a 4 bezplatne na svojom ...

(3)

Informácie o postupe pri presune platobného účtu musia obsahovať

a)
zoznam úkonov vykonávaných odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a prijímajúcim poskytovateľom ...
b)
lehoty súvisiace s presunom platobného účtu,
c)
informáciu o bezplatnosti presunu platobného účtu,
d)
informácie požadované od spotrebiteľa potrebné na presun platobného účtu,
e)
postup pri mimosúdnom riešení sporov.
(4)

Informácie o postupe pri cezhraničnom zriaďovaní platobného účtu musia obsahovať

a)
spôsob a formu podania žiadosti o spoluprácu,
b)
formy spolupráce podľa § 44e ods. 2 a 3,
c)
lehoty súvisiace s cezhraničným zriaďovaním platobného účtu.
(5)

Finančná strata je peňažné plnenie vrátane poplatkov a úrokov, ktoré spotrebiteľ musel uhradiť tretím ...

(6)

Poskytovateľ platobných služieb nie je zodpovedný za finančnú stratu, ktorá bola spôsobená vážnym objektívnym ...

§ 44g
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť informačný leták o právach spotrebiteľa podľa ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná sprístupniť ľahko dostupným spôsobom na svojom webovom sídle informačný ...

(3)

Osoby podľa odsekov 1 a 2 sprístupňujú alebo poskytujú informačný leták o právach spotrebiteľa podľa ...

(4)

Ak ide o zdravotne postihnutú osobu, informačný leták o právach spotrebiteľa podľa tohto zákona sa sprístupňuje ...

TRETIA ČASŤ

PLATOBNÉ SYSTÉMY

Druhy platobných systémov

§ 45
(1)

Platobným systémom sa rozumie systém, ktorý zabezpečuje vykonávanie príkazov na základe zmluvy uzatvorenej ...

(2)

Príkazom sa rozumie pokyn účastníka platobného systému prevádzkovateľovi platobného systému v elektronickej ...

(3)

Platobným systémom prevádzkovaným podľa tohto zákona sa rozumie

a)
platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,
b)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému poskytovateľom ...
c)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou osobou, ...
d)
platobný systém bez povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
(4)

Platobný systém môže byť v súlade s pravidlami platobného systému prevádzkovaný najmä

a)
na princípe vyrovnania jednotlivých položiek v reálnom čase alebo
b)
na princípe vyrovnania rozdielov vypočítaných zo vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného ...
(5)

Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. a) sa uskutočňuje priebežne v reálnom čase počas ...

(6)

Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. b) sa uskutočňuje pri jednotlivých uzávierkach ...

(7)

Ak je poskytovateľ platobných služieb účastníkom viacerých platobných systémov, používateľ platobných ...

(8)

Prevádzkovateľ platobného systému, centrálny depozitár cenných papierov a poskytovateľ platobných služieb ...

(9)

Ak ide o platobné systémy podľa odseku 3 písm. a) až c), prevádzkovateľ platobného systému znáša

a)
všetky straty vzniknuté účastníkovi tohto systému, ktoré vyplývajú z prevádzky tohto systému, ak boli ...
b)
priame straty vzniknuté účastníkovi, ktorými sú suma predmetnej operácie, alebo strata na úrokoch s ...
§ 46
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b)
a)

okrem prevádzkovateľa platobného systému a osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň troch účastníkov, ...

b)

je prevádzkovaný na základe písomnej zmluvy o platobnom systéme uzavretej medzi prevádzkovateľom platobného ...

c)

vykonáva príkazy účastníkov platobného systému a zabezpečuje ich vyrovnanie u agenta pre vyrovnanie ...

§ 47
(1)

Účastníkmi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) môžu v súlade s pravidlami tohto platobného ...

a)
Národná banka Slovenska,
b)
banka a pobočka zahraničnej banky,
c)
centrálna banka iného štátu,
d)
Európska centrálna banka,
e)
centrálny depozitár cenných papierov alebo iná inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu,26) ak ...
f)
platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) až c) alebo platobný systém prevádzkovaný podľa právneho ...
g)
zahraničná osoba, ktorej činnosť zodpovedá činnosti osôb uvedených v písmenách b) a e) až g).
(2)

Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu prevádzkovateľa ...

(3)

Agent pre vyrovnanie je osoba, ktorá vedie vyrovnacie účty pre účastníkov platobného systému, na ktorých ...

(4)

Klíringový ústav je osoba, ktorá v platobnom systéme zodpovedá za spracovanie príkazov účastníkov platobného ...

(5)

Účastníci platobného systému sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi platobného systému štatutárnym orgánom ...

(6)

Účastník platobného systému môže odovzdávať príkazy prevádzkovateľovi platobného systému podľa pravidiel ...

§ 48
(1)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uzatvorí s každým účastníkom platobného ...

(2)

Pravidlá platobného systému určujú najmä

a)
prevádzkovateľa platobného systému,
b)
agenta pre vyrovnanie platobného systému a spôsob zabezpečenia neodvolateľnosti príkazov,
c)
účastníkov platobného systému,
d)
podmienky účasti v platobnom systéme vrátane podmienok pozastavenia účasti v platobnom systéme a podmienok ...
e)
práva a povinnosti účastníkov platobného systému a prevádzkovateľa platobného systému,
f)
pravidlá prenosu a odovzdávania príkazov, ich formu, podobu a štruktúru,
g)
spôsob prenosu, formu, podobu a štruktúru informácií o pohyboch na vyrovnacích účtoch,
h)
spôsob zabezpečenia dát proti zneužitiu,
i)
spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na vyrovnanie príkazov odovzdaných platobnému systému,
j)
princíp prevádzkovania platobného systému a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov ...
k)
okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu ...
l)
menu alebo meny, v ktorých je platobný systém prevádzkovaný,
m)
sadzobník poplatkov,
n)
reklamačný poriadok,
o)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených pre platobné systémy týmto zákonom alebo ...
p)
prístupové pravidlá pre účastníkov platobného systému podľa § 47 ods. 1 písm. f) až g).
§ 49
(1)

Dokumentáciu k prevodom odovzdávaným platobnému systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) až d) vedie účastník ...

(2)

Účastník platobného systému a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uchovávajú ...

§ 50
(1)

Vyrovnanie príkazov v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uskutočňuje agent pre vyrovnanie ...

(2)

Agent pre vyrovnanie môže určiť povinný minimálny zostatok na vyrovnacom účte.

(3)

Účastníci platobného systému sú povinní zabezpečovať na svojich vyrovnacích účtoch dostatok finančných ...

(4)

Agent pre vyrovnanie môže v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnacom účte poskytnúť ...

(5)

Agent pre vyrovnanie zverejňuje zoznam cenných papierov akceptovaných ako zábezpeku vo forme a v podobe ...

§ 51
(1)

Od okamihu prijatia príkazu, nesmie účastník platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) ani ...

(2)

Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v ...

(3)

Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v ...

a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb a po tomto okamihu, ...
(4)

Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému v tomto platobnom ...

(5)

Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie alebo zastavením ...

(6)

Finančné prostriedky na vyrovnacích účtoch, ako aj zábezpeky, ktoré účastník platobného systému poskytol ...

§ 51a
(1)

Dva alebo viac platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) alebo platobné systémy, ktoré príslušné ...

(2)

Pravidlá podľa odseku 1 určujú najmä

a)
platobné systémy v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu ...
c)
pravidlá vykonávania príkazov medzi platobnými systémami v prepojenom systéme,
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov platobných systémov v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(3)

Súčasťou prepojeného systému môže byť aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) ...

(4)

Akékoľvek prepojenie medzi platobnými systémami alebo systémami zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými ...

§ 52
(1)

Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. c) je prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného ...

(2)

Prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je právnická osoba. Účastníkom tohto ...

(3)

Na platobné systémy podľa § 45 ods. 3 písm. c) sa primerane vzťahujú § 46 až 50 a § 51 ods. 1. Prístupové ...

a)
musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané, nesmú vytvárať prekážky na účasť v systéme viac, ...
b)
nesmú vytvárať prekážky na účasť v iných platobných systémoch,
c)
nesmú vytvárať obmedzenia na základe inštitucionálneho postavenia.
(4)

Ak prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je účastníkom platobného systému podľa ...

§ 53
(1)

Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. d) je platobný systém, ktorého účastníkmi sú výhradne poskytovatelia ...

(2)

Platobný systém podľa odseku 1 sa riadi vnútornými pravidlami skupiny s úzkymi väzbami. Na tento platobný ...

§ 54
(1)

Národná banka Slovenska vedie zoznam

a)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto ...
b)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. c) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto ...
c)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. d) vrátane zoznamu majiteľov, ktorí môžu plniť funkciu prevádzkovateľa ...
(2)

Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odseku 1, a to aj spôsobom umožňujúcim diaľkový ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený ...

(4)

Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie ...

a)
všetkým ostatným účastníkom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), ak sa doručené oznámenie ...
b)
prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b), ak sa doručené oznámenie týka účastníka ...
c)
orgánom iných členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom príslušného členského štátu, ...
§ 55
(1)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) bez zbytočného odkladu oznámi ...

a)
každú zmenu obchodného mena alebo názvu, sídla alebo miesta podnikania ktoréhokoľvek účastníka platobného ...
b)
každú zmenu pravidiel platobného systému v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku ...
(2)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. d) bez zbytočného odkladu oznámi Národnej ...

(3)

Účastníci platobného systému sú povinní poskytovať informácie o platobnom systéme, ktorého sú účastníkmi, ...

(4)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ...

§ 56
(1)

Ak sa zmluva o platobnom systéme spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom ...

(2)

Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej ...

a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou ...
2.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou ...
3.
prevádzkovateľa platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s prevádzkovaním ...
4.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských ...
b)
zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby ...
(3)

Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.

Povolenie na prevádzkovanie platobných systémov

§ 57
(1)

O udelení povolenia a o zmene povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. ...

(2)

Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) musia byť splnené ...

a)
žiadateľ je poskytovateľom platobných služieb so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, ...
c)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ...
d)
žiadateľ predloží spôsob zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na krytie a vyrovnanie príkazov, ...
e)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené ...
f)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra ...
(3)

Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) musia byť splnené ...

a)
žiadateľ je právnická osoba so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, ...
c)
osoba, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca ...
d)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ...
e)
platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
f)
žiadateľ predloží spôsob spracovania príkazov a ich vyrovnania u agenta pre vyrovnanie v platobnom systéme ...
g)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené ...
h)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra ...
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet ...
b)
návrh zmluvy alebo zmluvu o platobnom systéme,
c)
návrh pravidiel alebo pravidlá platobného systému,
d)
prevádzkový harmonogram platobného systému,
e)
analýzu rizík platobného systému a metodiku ich riadenia,
f)
spôsob zabezpečenia ochrany elektronického spracúvania a uschovávania údajov o prevodoch pred vyzradením, ...
g)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ...
h)
opis iných rozhodujúcich skutočností a označenie ďalších dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva, vrátane ...
i)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh, ...
j)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)

Podmienky podľa odsekov 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na ...

(6)

Povolenie na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa udeľuje ...

(7)

Žiadateľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povoleného prevádzkovania platobného ...

§ 58
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) ...

a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých údajov,
b)
nezačal prevádzkovateľ platobného systému prevádzkovať platobný systém do šiestich mesiacov odo dňa ...
c)
bolo prevádzkovanie platobného systému prerušené na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov,
d)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
e)
boli zistené nedostatky v prevádzkovaní platobného systému podľa § 62 ods. 2,
f)
prevádzkovateľ platobného systému marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona20) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...
(2)

Povolenie na prevádzkovanie platobného systému pri jeho odobratí zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(3)

Rozhodnutie o odobratí povolenia doručí Národná banka Slovenska prevádzkovateľovi platobného systému ...

(4)

Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia zverejní Národná banka Slovenska vo Vestníku Národnej ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní ...

(6)

Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o ...

§ 59
(1)

Povolenie na prevádzkovanie platobného systému udelené podľa § 57 zaniká dňom,

a)
ku ktorému prevádzkovateľovi platobného systému zaniklo alebo bolo odobraté povolenie udelené podľa ...
b)
ku ktorému sa prevádzkovateľ platobného systému zrušuje z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok prevádzkovateľa platobného systému alebo ...
d)
od ktorého prevádzkovateľ platobného systému podľa rozhodnutia svojho valného zhromaždenia nebude ďalej ...
e)
ku ktorému počet účastníkov platobného systému klesne pod počet ustanovený v § 46 písm. a),
f)
ktorým márne uplynula lehota na podanie návrhu podľa § 57 ods. 7.
(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie alebo ktorej inak zaniklo povolenie na prevádzkovanie ...

Dohľad nad prevádzkovateľom platobného systému

§ 60
(1)

Dohľadom nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa rozumie ...

(2)

Predmetom dohľadu nad prevádzkovateľom nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov prevádzkovateľa ...

(3)

Činnosť prevádzkovateľov podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona ...

(4)

Prevádzkovateľ platobného systému podľa odseku 1 je povinný umožniť výkon dohľadu, zdržať sa konania, ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, ...

§ 61
(1)

Osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach ...

(2)

Informácie pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom môžu osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom ...

(3)

Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť ...

(4)

Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť ...

a)
orgánom Európskej únie alebo orgánom členských štátov Európskej únie, ak je to potrebné na plnenie záväzkov ...
b)
orgánom iných štátov, s ktorými má Národná banka Slovenska uzavretú dohodu o vzájomnej výmene informácií. ...
(5)

Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť ...

(6)

Orgánom a osobám uvedeným v odsekoch 3 až 5 sa môžu poskytnúť informácie získané pri výkone dohľadu ...

(7)

Orgány a osoby uvedené v odsekoch 3 až 5, ktorým Národná banka Slovenska poskytla informácie získané ...

(8)

Ak sa podľa osobitného zákona42) požaduje informácia, na ktorú sa podľa odseku 1 alebo odseku 7 vzťahuje ...

§ 62
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí v prevádzkovaní platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo ...

a)
uložiť prevádzkovateľovi platobného systému povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote,
b)
nariadiť prevádzkovateľovi platobného systému zabezpečenie mimoriadneho auditu platobného systému, a ...
c)
uložiť prevádzkovateľovi platobného systému pokutu až do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom ...
d)
zaviesť nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému,
e)
odobrať prevádzkovateľovi platobného systému povolenie podľa § 57.
(2)

Nedostatkom v prevádzkovaní platobného systému podľa odseku 1 sa rozumie

a)
porušenie tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie ...
b)
neplnenie vykonateľných rozhodnutí uložených Národnou bankou Slovenska,
c)
ohrozenie bezpečnosti a stability platobného systému,
d)
riadenie platobného systému osobami, ktoré nemajú dostatočnú odbornú spôsobilosť a nie sú dôveryhodné. ...
(3)

Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť ...

(4)

Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta ...

(5)

Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

(6)

Na nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa ...

(7)

Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PLATOBNÁ INŠTITÚCIA

§ 63

Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe ...

§ 64
(1)

O udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:

a)
platobná inštitúcia je právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať ...
b)
splatený peňažný vklad do základného imania platobnej inštitúcie zahŕňa v čase udelenia povolenia najmenej ...
1.
20 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f), ...
2.
50 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. g), ...
3.
125 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. ...
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných ...
d)
vhodnosť a dôveryhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a prehľadnosť vzťahov ...
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, ...
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii, ...
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke ...
i)
stanovy platobnej inštitúcie,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
k)
sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej ...
l)
primerané, riadne, správne a vhodné organizačné predpoklady na činnosť platobnej inštitúcie, ktorými ...
m)
materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti platobnej inštitúcie,
n)
obchodné podmienky platobnej inštitúcie, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom,
o)
osoby s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť ...
p)
systémy na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8,
q)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra ...
r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.45b)
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet ...
b)
zoznam osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii a výšku kvalifikovaného podielu; ...
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu21) v Slovenskej republike alebo adresa obvyklého pobytu v zahraničí, ...
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa ...
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá ...
d)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a),
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh, ...
f)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť ...
h)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.45b)
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je

a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ...
b)
doklad o splatení peňažného vkladu podľa § 64 ods. 2 písm. b) do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov platobnej inštitúcie,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti ...
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platobnej inštitúcie,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly vrátane postupov riadenia ...
h)
návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel ...
i)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti platobnej inštitúcie vrátane ...
j)
podrobný opis účasti platobnej inštitúcie v platobnom systéme,
k)
podrobný opis zamýšľaného využívania agentov platobných služieb a pobočiek pri výkone poskytovania platobných ...
l)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností tretej osobe, ak platobná inštitúcia plánuje zverenie ...
m)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa ...
n)
návrh obchodných podmienok,
o)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov alebo spoločníkov ...
p)
opis prevádzkových činností, ktoré platobná inštitúcia plánuje vykonávať pre tretiu osobu a podrobný ...
q)
opis postupu na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostného incidentu a sťažností spotrebiteľov ...
r)
opis postupu na evidenciu, monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobným údajom, ...
s)
opis mechanizmu na zabezpečenie kontinuity činnosti vrátane identifikácie kritických operácií, účinných ...
t)
opis zberu štatistických údajov o výkonnosti, operáciách a podvodoch,
u)
dokument o bezpečnostnej politike, ktorý obsahuje
1.
podrobné posúdenie rizika týkajúceho sa platobných služieb,
2.
informácie o bezpečnostnej kontrole a opatreniach na zmiernenie rizika prijatých s cieľom chrániť používateľov ...
3.
informácie o podvodoch a nezákonnom použití citlivých platobných údajov a osobných údajov,
4.
informácie o tom, ako sa zabezpečuje vysoká úroveň technickej bezpečnosti a ochrany údajov, a to aj ...
5.
bezpečnostné opatrenia podľa § 28c ods. 1,
v)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo iná porovnateľná záruka zodpovednosti s cieľom kryť záväzky ...
w)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo iná porovnateľná záruka zodpovednosti voči poskytovateľovi ...
x)
na účely uvedené v písmenách g), k), m) a q) opis plánovaných opatrení týkajúcich sa auditu vrátane ...
y)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.45b)
(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.

(8)

Žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, je pred udelením povolenia podľa odseku 1 povinný preukázať ...

§ 65
(1)

Povolenie podľa § 64 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia o udelení povolenia podľa osobitného zákona47) musí výrok ...

a)
zoznam platobných služieb, ktoré bude platobná inštitúcia oprávnená poskytovať,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie ...
(3)

Povolenie podľa § 64 ods. 1 môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia spĺňať pred ...

(4)

O zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) a o zmene iných údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie ...

(5)

Platobná inštitúcia je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností ...

(6)

Platobná inštitúcia, pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie a agent platobných služieb sú povinnou ...

§ 66
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej ...
b)
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členov ...
c)
zmenu stanov platobnej inštitúcie okrem zmien týkajúcich sa činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c), ...
d)
vrátenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
e)
zrušenie platobnej inštitúcie s likvidáciou,
f)
zmenu obchodného mena alebo sídla platobnej inštitúcie.
(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu

a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. c), d), f) a h) a musí ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. e),
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie platobnej inštitúcie ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie o ...
f)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné uložiť mimoriadnu účtovnú závierku29) v registri účtovných závierok,49a) ...
g)
podľa odseku 1 písm. f) je potrebné predložiť návrh rozhodnutia valného zhromaždenia a návrh zmeny stanov. ...
(3)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na platobnej ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) platobná inštitúcia, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou účasťou na platobnej ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) až f) platobná inštitúcia.
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) až f) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov ...

(5)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) určí Národná banka ...

(6)

Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od platobnej ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až f) zamietne, ...

(8)

Úkon, na ktorý sa podľa tejto časti zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a ...

(9)

Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii alebo znížiť svoj podiel na základnom ...

(10)

Osoba, ktorá chce nadobudnúť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii, je povinná oznámiť Národnej ...

(11)

Ak nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii osobou podľa odseku 3 písm. a) môže mať ...

§ 67
(1)

Povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 platobnej inštitúcii zaniká

a)
dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok platobnej inštitúcie alebo dňom právoplatnosti ...
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom podľa ...
d)
ak platobná inštitúcia nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa § 65 ods. 5. ...
(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená platobnej inštitúcii odobrať povolenie udelené podľa § 64 ods. ...

a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
platobná inštitúcia už nespĺňa podmienky na udelenie povolenia alebo opakovane alebo závažne porušuje ...
d)
platobná inštitúcia v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosť, ...
e)
platobná inštitúcia prestane vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia počas šiestich po sebe nasledujúcich ...
f)
platobná inštitúcia marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...
(3)

Národná banka Slovenska odoberie platobnej inštitúcii povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, ak platobná ...

(4)

Platobná inštitúcia je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo vrátenie povolenia ...

(5)

Osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii alebo platobná inštitúcia je povinná písomne ...

(6)

Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na svojom webovom sídle ...

(7)

Odo dňa zániku povolenia podľa odseku 1 alebo od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia ...

(8)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 alebo ktorej zaniklo povolenie ...

(9)

Rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie ...

(10)

Ak je vydané rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 právnickej osobe, ktorá má ...

(11)

Odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od ...

(12)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 Národná banka ...

(13)

Národná banka Slovenska zastaví konanie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 na základe ...

§ 68
(1)

Ak sa zrušuje platobná inštitúcia s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnená ...

(2)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 ...

(3)

Likvidátor je povinný predkladať Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady spracovávané ...

(4)

Likvidátor je povinný vymáhať vydanie plnenia z neplatných právnych úkonov alebo odporovateľných právnych ...

(5)

Likvidátor zverejní36) výrok rozhodnutia o likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa ...

§ 69
(1)

Platobná inštitúcia je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou ...

a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov platobnej inštitúcie,
b)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly,
c)
informačný systém,
d)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu.55)
(2)

Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia ...

(3)

V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej ...

(4)

Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich ...

(5)

Štatutárny orgán platobnej inštitúcie má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov ...

(6)

Členovia štatutárneho orgánu a prokurista, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie ...

§ 70
(1)

Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Za vnútornú ...

(2)

Dozorná rada platobnej inštitúcie je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej ...

(3)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný predkladať štatutárnemu orgánu a dozornej ...

§ 71
(1)

Platobná inštitúcia je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie platobných ...

(2)

Ak platobná inštitúcia vykonáva prevody, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov ...

(3)

Platobná inštitúcia je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku ...

(4)

Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania platobných služieb môže platobná ...

§ 72
(1)

Vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného peňažného vkladu ...

(2)

Platobná inštitúcia je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 10 % jej fixných prevádzkových ...

(3)

Platobná inštitúcia je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov financovania. ...

(4)

Ak platobná inštitúcia vykonáva aj iné obchodné činnosti ako poskytovanie platobných služieb alebo patrí ...

(5)

Národná banka Slovenska môže na základe posúdenia procesov riadenia rizika, databázy rizika strát a ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na platobnú inštitúciu, ktorá poskytuje výlučne platobnú službu ...

§ 73
(1)

Platobná inštitúcia na základe písomnej zmluvy môže výkon prevádzkových činností zveriť inej osobe, ...

a)
zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb podľa tohto ...
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
c)
prechodu zodpovednosti pri vykonávaní prevádzkových činností medzi platobnou inštitúciou a osobou, ktorej ...
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a že toto zverenie tiež nebude brániť výkonu ...
(2)

Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť informovanie používateľov platobných služieb o zverení výkonu ...

(3)

Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových ...

(4)

Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb osobou, ktorej bol zverený výkon prevádzkových ...

(5)

Platobná inštitúcia môže na základe písomnej zmluvy vykonávať prevádzkové činnosti pre tretiu osobu, ...

(6)

Vykonávaním prevádzkových činností pre tretiu osobu nesmie dôjsť k

a)
zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb podľa tohto ...
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
c)
prechodu zodpovednosti za poskytovanie platobných služieb medzi platobnou inštitúciou a treťou osobou, ...
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a bráneniu výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou ...
(7)

Podmienky a povinnosti podľa odsekov 5 a 6 musia byť splnené počas celej doby vykonávania prevádzkových ...

(8)

Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností pre tretiu osobu zodpovedá platobná inštitúcia. ...

§ 74
(1)

Národná banka Slovenska vedie zoznam

a)
platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 64 ods. 1 a odobraté povolenie podľa § ...
b)
pobočiek platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb,
c)
pobočiek zahraničných platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb,
d)
poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a a ich agentov a odobraté registrácie ...
e)
poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b a ich agentov a odobraté registrácie ...
f)
limitovaných poskytovateľov podľa § 97a ods. 9 a opisov nimi poskytovaných služieb,
g)
poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § ...
(2)

V zozname sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia, pobočka platobnej inštitúcie ...

(3)

Národná banka Slovenska zverejňuje aktuálne informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.

§ 75
(1)

Agentom platobných služieb na účely tohto zákona sa rozumie osoba, ktorá poskytuje platobné služby podľa ...

(2)

Platobná inštitúcia, ktorá má zámer poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb, ...

a)
ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania ...
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo agenta platobných ...
c)
platobné služby, ktoré má zámer platobná inštitúcia poskytovať prostredníctvom agenta platobných služieb, ...
d)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti oznámenia a jeho príloh.
(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 je platobná inštitúcia povinná priložiť

a)
písomnú zmluvu s agentom platobných služieb,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a b), ktoré ...
c)
opis mechanizmov vnútornej kontroly agenta platobných služieb s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce ...
d)
jedinečný identifikátor alebo číslo agenta platobných služieb, ak ho má pridelené.
(4)

Ak je oznámenie podľa odseku 2 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných ...

(5)

Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb ...

(6)

Ak je oznámenie podľa odseku 5 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska informuje príslušný ...

(7)

Národná banka Slovenska prihliada pri zápise agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných ...

(8)

Platobná inštitúcia je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o zmene skutočností uvedených ...

(9)

Národná banka Slovenska zruší zápis agenta platobných služieb v zozname agentov platobných služieb, ...

a)
bol agent platobných služieb zapísaný do zoznamu agentov platobných služieb na základe neúplných alebo ...
b)
zistí, že využívaním agenta platobných služieb došlo alebo dochádza k legalizácii príjmov z trestnej ...
c)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) a b), ktorá sa podieľa na poskytovaní platobných služieb, prestane ...
(10)

Národná banka Slovenska je povinná do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia orgánu dohľadu domovského členského ...

(11)

Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb agentom platobných služieb zodpovedá platobná ...

§ 76
(1)

Platobná inštitúcia je povinná uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok, ...

(2)

Platobná inštitúcia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu;29) každý účtovný prípad súvisiaci s ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku platobnej inštitúcie, je povinný bez zbytočného odkladu informovať ...

a)
smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke platobnej inštitúcie alebo k ovplyvňovaniu ...
b)
svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených ...
c)
môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti platobnej inštitúcie.
(4)

Platobná inštitúcia je povinná v písomnej zmluve s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) zabezpečiť ...

(5)

Platobná inštitúcia je povinná bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné ...

(6)

Platobná inštitúcia je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený ...

(7)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria ...

(8)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k platobnej inštitúcii osobitný vzťah z dôvodov ustanovených ...

(9)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(10)

Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred ...

§ 77
(1)

Platobná inštitúcia môže okrem poskytovania platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 vykonávať aj tieto ...

a)
poskytovanie prevádzkových a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, najmä zabezpečovanie vykonania ...
b)
prevádzkovanie platobných systémov podľa tohto zákona,
c)
iné obchodné činnosti.
(2)

Na účely vykonávania platobnej operácie platobnou inštitúciou sa prevodom finančných prostriedkov rozumie ...

(3)

Ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až g) ...

(4)

Platobná inštitúcia pri poskytovaní platobných služieb vedie platobné účty, ktoré sa používajú výlučne ...

(5)

Platobná inštitúcia môže poskytnúť úver pri platobných službách podľa § 2 ods. 1 písm. d) alebo písm. ...

a)
úver je doplnkový a udeľuje sa výlučne v súvislosti s výkonom platobnej operácie, týmto nie sú dotknuté ...
b)
lehota splatnosti úveru je najviac 12 mesiacov,
c)
takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých na účel vykonania platobnej operácie,
d)
vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie sú vždy primerané so zreteľom na celkovú sumu poskytnutého ...
(6)

Platobná inštitúcia nesmie prijímať vklady.57)

(7)

Platobná inštitúcia nesmie finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb zlúčiť s ...

(8)

Ak platobná inštitúcia, ktorá poskytuje platobné služby podľa § 2 ods.1 písm. a) až f), nepostupuje ...

(9)

Finančné prostriedky prijaté platobnou inštitúciou od používateľov platobných služieb netvoria súčasť ...

(10)

Ak platobná inštitúcia vykonáva niektorú z činností podľa odseku 1 a časť finančných prostriedkov prijatých ...

(11)

Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) umožní platobnej inštitúcii zriadenie platobných ...

§ 77a
(1)

Platobná inštitúcia je povinná

a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík ...
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, ...
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b) platobnou ...
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, ...
(2)

Platobná inštitúcia si v rámci stratégie a postupov riadenia rizík určí najmä

a)
riziká, ktoré považuje za významné,
b)
zásady a postup pri riadení jednotlivých rizík,
c)
akceptovateľnú mieru podstupovaných rizík,
d)
postup na zostavenie pohotovostného plánu v prípade krízy likvidity a zaistenie kontinuálnej činnosti ...
(3)

V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední ...

a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva členom štatutárneho orgánu.
(4)

Funkciu riadenia rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci platobnej inštitúcie alebo iné osoby ...

(5)

Platobná inštitúcia nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 3, ak to nie je primerané ...

§ 78
(1)

Činnosť platobných inštitúcií, agentov platobných služieb a osôb, ktorým bol zverený výkon prevádzkových ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti platobnej inštitúcie spočívajúce v nedodržaní ...

a)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia na nápravu,
b)
uložiť platobnej inštitúcii pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 ...
c)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť platobnej inštitúcii výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie ...
e)
odobrať platobnej inštitúcii povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie ...
f)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení Národnej banky ...
g)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ...
h)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi platobnej inštitúcie, ...
2.
so základným imaním platobnej inštitúcie,
i)
odobrať platobnej inštitúcii povolenie na poskytovanie platobných služieb,
j)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia potrebné na plnenie povinností podľa § 77 ods. ...
(3)

Osobe, ktorá nadobudla kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii podľa § 66 ods. 1 písm. a) napriek ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že platobná inštitúcia poskytuje platobné služby, ktoré nemá uvedené ...

(5)

Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 až 4 nie je dotknutá zodpovednosť ...

(6)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 až 4 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta ...

(7)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 až 4 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej ...

(9)

Ak ide o odôvodnené podozrenie na neoprávnené poskytovanie platobných služieb, je Národná banka Slovenska ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 9 zistí, že sa poskytujú platobné služby bez povolenia podľa ...

(11)

Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných ...

a)
členovi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členovi dozornej rady platobnej inštitúcie pokutu ...
b)
prokuristovi platobnej inštitúcie pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov ...
(12)

Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 2 ods. 31, je platobná ...

§ 78a
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, najmä pri ...

(2)

Ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu podľa odseku 1 vo vopred určenej lehote do dvoch kalendárnych ...

§ 79
(1)

Platobná inštitúcia môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 aj v inom členskom štáte prostredníctvom ...

(2)

Platobná inštitúcia, ktorá chce prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, písomne oznámi ...

a)
názov, sídlo a číslo povolenia platobnej inštitúcie,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce poskytovať platobné služby,
c)
druh platobných služieb, ktoré chce poskytovať na území hostiteľského členského štátu,
d)
pri zriadení pobočky v inom členskom štáte aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky,
3.
organizačnú štruktúru pobočky,
4.
opis obchodného plánu podnikania pobočky podľa § 64 ods. 4 písm. i),
5.
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly pobočky podľa § 64 ...
e)
pri poskytovaní platobných služieb v inom členskom štáte prostredníctvom agenta platobných služieb aj ...
f)
pri úmysle zverenia prevádzkových činností inej osobe v inom členskom štáte aj tento úmysel,
g)
pri úmysle vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu opis týchto prevádzkových činností a ...
(3)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 2 oznámi tieto informácie ...

(4)

Zmeny v údajoch uvedených v odseku 2 vrátane využitia ďalšieho agenta platobných služieb alebo pobočky ...

(5)

Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu môže poskytovať platobné služby ...

(6)

Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke platobnej inštitúcie, u jej agenta ...

(7)

Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu dohodnúť, že ...

(8)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky základné ...

(9)

Pobočka platobnej inštitúcie a jej agent platobných služieb môžu začať vykonávať svoje činnosti na území ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že agent platobných služieb zahraničnej platobnej inštitúcie alebo ...

(11)

Ak vec neznesie odklad a ide o závažné ohrozenie kolektívnych záujmov používateľov platobných služieb ...

(12)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať od zahraničnej platobnej inštitúcie, ktorá poskytuje platobné ...

(13)

Platobné inštitúcie, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte a ktoré poskytujú platobné služby ...

(14)

Národná banka Slovenska na základe informácií od orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu o porušení ...

(15)

Dôvody opatrení podľa odsekov 3, 5, 8, 10, 11 a 13 a podľa § 78 ods. 2, ktoré zahŕňajú sankcie alebo ...

(16)

Ustanoveniami odsekov 1 až 15 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov58e) týkajúce sa povinností ...

§ 79a
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu
(1)

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je poskytovateľ platobných služieb, ktorý je oprávnený ...

(2)

Na vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. ...

(3)

Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ...

(4)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii a o jeho zmene podľa ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ ...

(6)

Podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, písm. c), d), i) až n), p), q) a r) musia ...

(7)

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je pred vydaním rozhodnutia o registrácii podľa ...

(8)

Na poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona ...

(9)

Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo na zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa§ 66 ods. 1 písm. ...

(10)

Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu poskytovateľa platobných ...

(11)

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je okrem poskytovania platobných služieb podľa ...

(12)

Ak poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu nespĺňa podmienku podľa odseku 1, je do 30 dní ...

(13)

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je povinný raz mesačne podať Národnej banke Slovenska ...

(14)

Podmienky podľa odsekov 1 až 13 je poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu povinný dodržiavať ...

(15)

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je dohliadaným subjektom finančného trhu58f) a ...

§ 79b
Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte
(1)

Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej ...

(2)

Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ...

(3)

Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. ...

(4)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 najneskôr ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 zamietne, ak žiadosť ...

(6)

Žiadateľ, ktorý chce byť poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte, je pred vydaním rozhodnutia ...

(7)

Na rozhodnutie o registrácii podľa odseku 1, na jeho zmenu, vrátenie, zánik a odobratie sa primerane ...

(8)

Na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3b, § 3c, ...

(9)

Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu poskytovateľa služieb informovania ...

(10)

Podmienky podľa odsekov 1 až 9 je poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte povinný dodržiavať ...

PIATA ČASŤ

ELEKTRONICKÉ PENIAZE A INŠTITÚCIA ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ

§ 80
(1)

Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré ...

(2)

Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo ...

(3)

Vydavateľom elektronických peňazí sa rozumie

a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj vydávanie ...
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo ...
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený vydávať elektronické peniaze,
d)
Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde ...
e)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce ...
(4)

Vydavateľ elektronických peňazí vydá elektronické peniaze na základe zmluvy o vydávaní elektronických ...

a)
vydavateľovi elektronických peňazí v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo vydavateľa elektronických peňazí a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...
2.
sídlo pobočky vydavateľa elektronických peňazí zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s vydavateľom elektronických ...
4.
podmienky, za ktorých si vydavateľ elektronických peňazí vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok, ...
5.
údaje o povolení na vydávanie elektronických peňazí, číslo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým ...
b)
majiteľovi elektronických peňazí, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa § 88 ods. 3 ...
c)
podmienkach vydávania a spätnej výmeny elektronických peňazí,
d)
službách, ktoré sa majú poskytovať majiteľovi elektronických peňazí, pri používaní elektronických peňazí, ...
e)
sume poplatkov podľa odsekov 8 až 10,
f)
jazyku, v ktorom sa uzatvára zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu, ...
g)
zmenách zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
doba platnosti zmluvy,
2.
právo majiteľa elektronických peňazí ukončiť zmluvu,
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podávania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže majiteľ elektronických peňazí využiť podľa ...
(5)

Zmluva podľa odseku 4 môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2.

(6)

O zmluvných podmienkach podľa odseku 4 je vydavateľ elektronických peňazí povinný informovať majiteľa ...

(7)

Vydavateľ elektronických peňazí je na žiadosť majiteľa elektronických peňazí povinný vykonať spätnú ...

(8)

Majiteľ elektronických peňazí môže kedykoľvek počas zmluvného vzťahu požiadať vydavateľa elektronických ...

(9)

Ak majiteľ elektronických peňazí požaduje spätnú výmenu elektronických peňazí v deň ukončenia zmluvy ...

a)
vymení celkovú peňažnú hodnotu elektronických peňazí alebo
b)
vymení požadovanú peňažnú hodnotu elektronických peňazí, ak ide o vydavateľa elektronických peňazí, ...
(10)

Vydavateľ elektronických peňazí môže za spätnú výmenu elektronických peňazí požadovať poplatok, len ...

a)
spätná výmena elektronických peňazí sa vyžaduje predo dňom ukončenia tejto zmluvy,
b)
majiteľ elektronických peňazí vypovie zmluvu uzavretú na dobu určitú predo dňom jej ukončenia alebo
c)
spätná výmena sa požaduje viac ako rok po dni ukončenia tejto zmluvy.
(11)

Poplatok podľa odseku 10 nesmie byť vyšší ako skutočné náklady vydavateľa elektronických peňazí na vykonanie ...

(12)

Podmienky spätnej výmeny elektronických peňazí osobou, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá prijíma elektronické ...

(13)

Okrem vydavateľov elektronických peňazí podľa odseku 3 nesmie nikto vydávať elektronické peniaze na ...

(14)

Vydavateľ elektronických peňazí sa nemôže na úkor majiteľa elektronických peňazí odchyľovať od ustanovení ...

(15)

Vydavateľ elektronických peňazí zodpovedá za správne vydanie elektronických peňazí, správne vykonanie ...

(16)

Na obdobie, počas ktorého majiteľ vlastní elektronické peniaze, sa zakazuje poskytovanie úroku alebo ...

§ 81
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je ...

a)
bez obmedzenia rozsahu vydávaných elektronických peňazí alebo
b)
v obmedzenom rozsahu podľa § 87.
(2)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať aj tieto ...

a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1, ktoré má uvedené v povolení na vydávanie elektronických ...
b)
poskytovať úvery používateľom platobných služieb súvisiace s platobnými službami podľa § 2 ods. 1 písm. ...
c)
poskytovať prevádzkové služby a s nimi úzko súvisiace pomocné služby, ktoré bezprostredne súvisia s
1.
vydávaním elektronických peňazí alebo
2.
poskytovaním platobných služieb,
d)
prevádzkovať platobný systém, ak má na túto činnosť udelené povolenie podľa § 57,
e)
vykonávať iné obchodné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí.
(3)

Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektoré z platobných služieb podľa odseku 2 písm. a) a ...

(4)

Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady.57)

(5)

Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní ...

(6)

Pre inštitúciu elektronických peňazí platia rovnako povinnosti uvedené v § 77 ods. 4 a 7 až 10 pri nakladaní ...

(7)

Inštitúcia elektronických peňazí nemôže vydávať elektronické peniaze prostredníctvom iných osôb.

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí môže v inom členskom štáte poskytovať platobné služby prostredníctvom ...

(9)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať činnosť aj v inom členskom štáte ...

(10)

Inštitúcia elektronických peňazí môže ponúkať alebo spätne vymieňať elektronické peniaze prostredníctvom ...

(11)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne formou vyhlásenia informovať Národnú banku Slovenska ...

a)
vopred o každej zmene opatrení prijatých pri plnení povinností uvedených v § 77 ods. 7 až 10 pri nakladaní ...
1.
zoznam zmien obsahujúci popis, rozbor jednotlivých príčin a spolupôsobenie na analýzu rizík a vplyv ...
2.
odôvodnenie a popis prijatých a očakávaných zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu prijatých finančných prostriedkov ...
b)
následne o vyhodnotení efektívnosti prijatých zmien opatrení podľa písmena a),
c)
o osobách konajúcich v jej mene podľa odseku 10, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum ...
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna ...
3.
ak ide o právnickú osobu, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.
§ 82
(1)

O udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí alebo o zmene udeleného povolenia na vydávanie ...

(2)

Na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky: ...

a)
inštitúcia elektronických peňazí je právnickou osobou založenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná ...
b)
splatený peňažný vklad do základného imania inštitúcie elektronických peňazí najmenej 350 000 eur,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných ...
d)
vhodnosť a dôveryhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a prehľadnosť ...
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, ...
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj osoba s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii ...
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí ...
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke ...
i)
stanovy inštitúcie elektronických peňazí,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí, ...
k)
sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie elektronických peňazí musia byť na ...
l)
analýza rizík činnosti inštitúcie elektronických peňazí, systém riadenia týchto rizík a metodika ich ...
m)
systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o používateľoch platobných ...
n)
osoby s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí musia preukázať svoju finančnú schopnosť ...
o)
funkčný systém ochrany finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
p)
ďalšie podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2, ...
q)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra ...
r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.45b)
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet ...
b)
zoznam osôb, ktoré budú mať kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí a výšku kvalifikovaného ...
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ...
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa ...
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá ...
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh, ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
f)
druh požadovaných platobných služieb a ďalšie požadované činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. b) a c),
g)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.45b)
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je

a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ...
b)
doklad o splatení peňažného vkladu do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti ...
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku inštitúcie elektronických peňazí,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly inštitúcie elektronických ...
h)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti inštitúcie elektronických peňazí ...
i)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť osôb s kvalifikovanou účasťou ...
j)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8,
k)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností inej osobe, ak inštitúcia elektronických peňazí ...
l)
opis prevádzkových činností, ktoré inštitúcia elektronických peňazí plánuje vykonávať pre tretiu osobu, ...
m)
podrobný opis účasti inštitúcie elektronických peňazí v platobnom systéme,
n)
návrh zmluvy o vydávaní elektronických peňazí; ak sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o vydávaní elektronických ...
o)
ďalšie doklady, ktorých predloženie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 4 ...
p)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.45b)
(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.

(8)

Žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, je pred udelením povolenia podľa odseku ...

a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických ...
b)
úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá ...
c)
úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, ...
§ 83
(1)

Povolenie podľa § 82 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu, ani neprechádza ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia o udelení ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie ...
b)
schválenie stanov inštitúcie elektronických peňazí.
(3)

Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí inštitúcia elektronických peňazí spĺňať pred začatím ...

(4)

Na žiadosť o zmenu povolenia sa primerane vzťahuje § 82. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná ...

(5)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených ...

(6)

Požiadavky, podmienky a obmedzenia podľa odsekov 1 až 5 a § 82 je inštitúcia elektronických peňazí povinná ...

(7)

Inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí je povinná ...

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v ...

§ 84
(1)

Povolenie udelené podľa § 82 ods. 1 zaniká

a)
dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok inštitúcie elektronických peňazí alebo ...
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej ...
d)
ak inštitúcia elektronických peňazí nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa ...
(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená inštitúcii elektronických peňazí odobrať povolenie udelené podľa ...

a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
inštitúcia elektronických peňazí už nespĺňa podmienky na udelenie povolenia alebo opakovane alebo závažne ...
d)
inštitúcia elektronických peňazí v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať ...
e)
inštitúcia elektronických peňazí nevydáva elektronické peniaze viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
f)
inštitúcia elektronických peňazí marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...
(3)

Národná banka Slovenska odoberie inštitúcii elektronických peňazí povolenie udelené podľa § 82 ods. ...

(4)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo ...

(5)

Zakladateľ inštitúcie elektronických peňazí alebo inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne ...

(6)

Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle zánik ...

§ 85
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na inštitúcii elektronických peňazí alebo na také ďalšie zvýšenie ...
b)
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí ...
c)
zmenu stanov inštitúcie elektronických peňazí,
d)
vrátenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
e)
zrušenie inštitúcie elektronických peňazí s likvidáciou,
f)
zmenu obchodného mena alebo sídla inštitúcie elektronických peňazí.
(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu

a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 82 ods. 2 písm. c), d), f) a h) a musí ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 82 ods. 2 písm. e),
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie inštitúcie elektronických ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických ...
f)
podľa odseku 1 písm. f) je potrebné predložiť doklady preukazujúce skutočnosti podľa osobitného zákona.61) ...
(3)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.62)

(4)

Každý je povinný poskytnúť na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v ňou určenej lehote ňou požadované ...

(5)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na inštitúcii ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) inštitúcia elektronických peňazí, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) až f) inštitúcia elektronických peňazí.
(6)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a), d) a f) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ...

(8)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), d) a e) určí Národná banka ...

(9)

Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od inštitúcie ...

(10)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná rokovať s príslušnými ...

a)
zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(11)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie ...

(12)

Predmetom prerokovania podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie informácií súvisiacich s posudzovaním ...

(13)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedie stanovisko alebo výhrady ...

(14)

Úkon, na ktorý sa podľa tejto časti zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a ...

(15)

Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí alebo znížiť svoj podiel ...

§ 85a
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na vydávanie ...

(2)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov ...

(3)

Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa vydávania elektronických peňazí a vykonávania ...

§ 85b
(1)

Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného ...

(2)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 2 % priemeru ...

(3)

Priemerom dlžných elektronických peňazí sa rozumie priemer celkovej sumy finančných záväzkov, ktoré ...

(4)

Ak inštitúcia elektronických peňazí vydáva elektronické peniaze kratšie ako šesť mesiacov, priemer dlžných ...

(5)

Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, ktorá vykonáva činnosti podľa § 81 ods. ...

(6)

Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva iné činnosti ako vydávanie elektronických peňazí alebo ...

(7)

Ak inštitúcia elektronických peňazí vykonáva niektorú z činností podľa § 81 ods. 2 písm. a), ktoré nesúvisia ...

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov29) a každý účtovný prípad ...

(9)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uložiť správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky29) ...

(10)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná v písomnej zmluve s audítorom46) zabezpečiť vypracovanie ...

(11)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inštitúcie elektronických peňazí, je povinný bez zbytočného ...

a)
smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke inštitúcie elektronických peňazí alebo k ...
b)
svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených ...
c)
môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti inštitúcie elektronických peňazí.
(12)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor ...

(13)

Ustanovenie odseku 11 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovnú závierku osoby, ktorá tvorí ...

(14)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k inštitúcii elektronických peňazí osobitný vzťah z dôvodov ...

(15)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(16)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania ...

§ 85c
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí na základe písomnej zmluvy môže výkon prevádzkových činností zveriť ...

a)
zmene vo vzťahoch a v povinnostiach inštitúcie elektronických peňazí voči majiteľom elektronických peňazí ...
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
c)
prechodu zodpovednosti pri vykonávaní prevádzkových činností medzi inštitúciou elektronických peňazí ...
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí a k tomu, že toto zverenie by ...
(2)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť informovanie majiteľov elektronických peňazí ...

(3)

Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových ...

(4)

Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností osobou, ktorej bol výkon prevádzkových činností ...

(5)

Inštitúcia elektronických peňazí môže na základe písomnej zmluvy vykonávať prevádzkové činnosti pre ...

(6)

Vykonávaním prevádzkových činností pre tretiu osobu nesmie dôjsť k

a)
zmene vo vzťahoch a v povinnostiach inštitúcie elektronických peňazí voči majiteľom elektronických peňazí ...
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí,
c)
prechodu zodpovednosti za činnosti vyplývajúce z povolenia na vydávanie elektronických peňazí medzi ...
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí a bráneniu výkonu dohľadu nad ...
(7)

Podmienky a povinnosti podľa odsekov 5 a 6 musia byť splnené počas celej doby vykonávania prevádzkových ...

(8)

Za škody spôsobené pri vykonávaní prevádzkových činností pre tretiu osobu zodpovedá inštitúcia elektronických ...

§ 85d
(1)

Národná banka Slovenska vedie zoznam

a)
inštitúcií elektronických peňazí, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 82 ods. 1 a odobraté povolenie ...
b)
inštitúcií elektronických peňazí, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 87 ods. 1 a odobraté povolenie ...
c)
pobočiek inštitúcií elektronických peňazí,
d)
pobočiek zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.
(2)

V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má povolenie inštitúcia elektronických ...

(3)

Národná banka Slovenska zverejňuje aktuálne informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.

§ 85e
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná

a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu rizík ...
b)
prijať účinné opatrenia, procesy a mechanizmy na riadenie rizík spojených s jej činnosťami, procesmi, ...
c)
monitorovať
1.
primeranosť a účinnosť svojich stratégií a postupov riadenia rizík,
2.
stupeň dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré boli prijaté podľa písmena b) inštitúciou ...
3.
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v týchto stratégiách a postupoch, opatreniach, ...
(2)

Inštitúcia elektronických peňazí si v rámci stratégie a postupov riadenia rizík určí najmä

a)
riziká, ktoré považuje za významné,
b)
zásady a postup pri riadení jednotlivých rizík,
c)
akceptovateľnú mieru podstupovaných rizík,
d)
postup na zostavenie pohotovostného plánu v prípade krízy likvidity a zaistenie kontinuálnej činnosti ...
(3)

V organizačnej štruktúre inštitúcie elektronických peňazí musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci ...

a)
uplatňovanie stratégie a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie správ a poskytovanie poradenstva členom štatutárneho orgánu.
(4)

Funkciu riadenia rizík vykonáva jeden alebo viacerí zamestnanci inštitúcie elektronických peňazí alebo ...

(5)

Inštitúcia elektronických peňazí nie je povinná zriadiť funkciu riadenia rizík podľa odseku 3, ak to ...

§ 85f
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym ...

a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov inštitúcie elektronických peňazí,
b)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly,
c)
informačný systém,
d)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu.
(2)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie ...

(3)

V organizačnej štruktúre inštitúcie elektronických peňazí musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za ...

(4)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru ...

(5)

Štatutárny orgán inštitúcie elektronických peňazí má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych ...

(6)

Členovia štatutárneho orgánu a prokurista, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie ...

§ 85g
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. ...

(2)

Dozorná rada inštitúcie elektronických peňazí je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon ...

(3)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bezodkladne písomne informovať dozornú ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný predkladať štatutárnemu orgánu a dozornej ...

§ 86
(1)

Činnosť inštitúcie elektronických peňazí podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí spočívajúce ...

a)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia na jej ozdravenie,
b)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku ...
c)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, ...
d)
obmedziť alebo pozastaviť inštitúcii elektronických peňazí výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení ...
e)
odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na ...
f)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení ...
g)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej ...
h)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi inštitúcie elektronických ...
2.
so základným imaním inštitúcie elektronických peňazí,
i)
zaviesť nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí,
j)
odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na vydávanie elektronických peňazí,
k)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia potrebné na plnenie povinností podľa ...
(3)

Osobe, ktorá nadobudla kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí podľa § 85 ods. 1 písm. ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že inštitúcia elektronických peňazí poskytuje platobné služby, ktoré ...

(5)

Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť ...

(6)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta ...

(7)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o odobratí povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1, na likvidáciu ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej ...

(10)

Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 85 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci ...

(11)

Inštitúcia elektronických peňazí môže vydávať a spravovať elektronické peniaze aj v inom členskom štáte ...

(12)

Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá chce prvýkrát vydávať a spravovať elektronické peniaze v inom ...

a)
názov, sídlo a číslo povolenia inštitúcie elektronických peňazí,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce vydávať a spravovať elektronické peniaze,
c)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti podložený reálnymi ekonomickými výpočtami, ...
d)
pri zriadení pobočky v inom členskom štáte aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky,
3.
organizačnú štruktúru pobočky,
4.
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly pobočky podľa § 82 ...
e)
pri úmysle zverenia prevádzkových činností inej osobe v inom členskom štáte aj tento úmysel,
f)
pri úmysle vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu opis týchto prevádzkových činností a ...
(13)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 12 oznámi tieto informácie ...

(14)

Zmeny v údajoch uvedených v odseku 12 vrátane využitia pobočky alebo zverenia prevádzkových činností ...

(15)

Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke inštitúcie elektronických peňazí ...

(16)

Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu dohodnúť, že ...

(17)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky základné ...

(18)

Ak ide o odôvodnené podozrenie na neoprávnené vydávanie a správu elektronických peňazí, je Národná banka ...

(19)

Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 18 zistí, že sa vykonáva vydávanie a správa elektronických peňazí ...

(20)

Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných ...

a)
členovi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí a členovi dozornej rady inštitúcie elektronických ...
b)
prokuristovi inštitúcie elektronických peňazí pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru jeho ...
(21)

Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou podľa § 2 ods. 31, je inštitúcia ...

(22)

Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu môže vydávať a ...

(23)

Pobočka inštitúcie elektronických peňazí môže začať vykonávať svoje činnosti na území hostiteľského ...

(24)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej ...

(25)

Ak vec neznesie odklad a ide o závažné ohrozenie kolektívnych záujmov majiteľov elektronických peňazí ...

(26)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať od zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, ktorá vydáva ...

(27)

Inštitúcie elektronických peňazí, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte a ktoré vydávajú ...

(28)

Národná banka Slovenska na základe informácií od orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu o porušení ...

(29)

Dôvody opatrení podľa odsekov 2, 13, 17, 22, 24, 25 a 27, ktoré zahŕňajú sankcie alebo obmedzenia vydávania ...

(30)

Ustanoveniami odsekov 12 až 17 a 22 až 29 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov58e) týkajúce ...

§ 86a
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, najmä pri ...

(2)

Ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu podľa odseku 1 vo vopred určenej lehote do dvoch kalendárnych ...

§ 87
(1)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze v obmedzenom ...

(2)

Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 82 ods. 2 písm. ...

(3)

Na inštitúciu elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 85b ods. ...

(4)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) je okrem vydávania elektronických peňazí ...

(5)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) môže poskytovať platobné služby podľa § ...

(6)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) nemôže v inom členskom štáte

a)
vydávať elektronické peniaze,
b)
poskytovať činnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a) až c).
(7)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) je povinná oznámiť všetky zmeny, ktoré sa ...

(8)

Ak inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 až ...

(9)

Podmienky podľa odsekov 1 až 8 je inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b) povinná ...

(10)

Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vydáva elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu, ...

a)
vydávať elektronické peniaze,
b)
poskytovať platobné služby.

ŠIESTA ČASŤ

OCHRANA ÚDAJOV

§ 88
(1)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch ...

(2)

Na záležitosti chránené podľa odseku 1, na poskytovanie správ poskytovateľov platobných služieb o záležitostiach ...

(3)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, ...

a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, meno, priezvisko, adresu ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, predmet podnikania ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú adresu, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a. schopnosť používateľa platobných služieb splniť si záväzky z obchodu,
4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(4)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb podľa osobitných ...

(5)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, ...

(6)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb povinný sprístupňovať ...

(7)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb príslušný zo svojho ...

(8)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ platobných služieb sprístupniť alebo ...

(9)

Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť ...

(10)

Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.74)

§ 88a
(1)

Pri platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom platobnej karty je príjemca predloženej platobnej ...

(2)

Obchodník je tiež oprávnený zaznamenať druh a číslo dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej ...

(3)

Každý obchodník je povinný pri platobnom termináli viditeľne sprístupniť čitateľnú informáciu o účele ...

SIEDMA ČASŤ

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ A INÝCH PODANÍ A RIEŠENIE SPOROV SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM PLATOBNÝCH SLUŽIEB ...

Vybavovanie reklamácií a iných podaní súvisiacich s poskytovaním platobných služieb

§ 89
(1)

Používateľ platobnej služby a iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľských združení môžu predložiť ...

(2)

Národná banka Slovenska pri vybavovaní doručeného podania podľa odseku 1 postupuje bez zbytočných prieťahov, ...

(3)

Národná banka Slovenska v oznámení o prešetrení a vybavení podania podľa odseku 1 uvedie aj informáciu ...

(4)

Ak sa používateľ platobnej služby alebo iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľského združenia domnieva, ...

(5)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na poskytovanie platobných ...

(6)

Poskytovateľ platobných služieb rozhodne o oprávnenosti reklamácie bezodkladne, najneskôr však do 15 ...

(7)

Na vybavovanie reklamácií pri platobných službách poskytovaných v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo ...

(8)

Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ platobných služieb. Náklady spojené s vyhotovením ...

(9)

Pri riešení reklamácií si poskytovatelia platobných služieb poskytujú vzájomnú súčinnosť.

(10)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný

a)
vypracovať a sprístupniť reklamačný poriadok,
b)
viesť evidenciu o reklamáciách a na požiadanie Národnej banky Slovenska ju predložiť na nahliadnutie. ...

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov

§ 90
(1)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia77) ...

(2)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 je príslušný riešiť spory súvisiace s poskytovaním ...

§ 91
(1)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, ...

(2)

Alternatívne riešenie sporov pred subjektmi alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť ...

§ 92
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných ...

(2)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných ...

§ 93

Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, ...

ÔSMA ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE, SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 96
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)
podrobnosti o podmienkach udelenia povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 2 a ...
b)
spôsob a metódy výpočtu hodnoty a rizikové váhy investícií, aktív, vymedzených rizikovo vážených aktív ...
c)
štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je podľa § 83 ods. 7 povinná vypracúvať ...
d)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 85 ods. 1, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a ...
e)
spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa ...
f)
čo tvorí vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie a spôsob ich výpočtu, ako aj čo sa rozumie ...
g)
štruktúra, spôsob tvorby a kontrola správnosti bankového spojenia vrátane čísla účtu a identifikačných ...
h)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 76 ods. 5 platobnými ...
i)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 87, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania ...
(2)

Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných prevádzkovateľmi platobných systémov ...
b)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných platobnými inštitúciami a pobočkami ...
c)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných inštitúciami elektronických peňazí ...
d)
postup pri požadovaní a prideľovaní identifikátora príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci ...
e)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 34 písm. d) poskytovateľmi ...
f)
zoznam podľa § 44a,
g)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných agentom platobných služieb inštitúcie ...
h)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných agentom platobných služieb platobnej ...

Spoločné ustanovenia

§ 97

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 97a
Limitovaný poskytovateľ a jeho služby
(1)

Limitovaným poskytovateľom sa rozumie osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ...

(2)

Limitovaný poskytovateľ je povinný najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným dňom začatia vykonávania ...

a)
identifikačné údaje limitovaného poskytovateľa, a to
1.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, predmet podnikania ...
2.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ...
b)
dátum plánovaného začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu,
c)
pravidlá a podmienky poskytovania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu, a to
1.
spôsob vymedzenia obmedzenej siete podľa § 1 ods. 3 písm. k),
2.
zoznam vymenovaných priestorov, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu, ...
3.
zoznam vymenovaných poskytovateľov služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) ...
3a.
ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia ...
3b.
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej meno, priezvisko, identifikačné číslo, ak je pridelené, ...
4.
zoznam skupín, tried alebo kategórií obmedzeného sortimentu tovarov alebo služieb podľa § 1 ods. 3 písm. ...
5.
popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a osobou, ktorej sa služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) poskytujú, ...
d)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich má,
e)
meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za limitovaného poskytovateľa a zodpovednej za predložené ...
f)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predložených údajov, informácií, ...
(3)

Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska aj vznik každej ...

(4)

Limitovaný poskytovateľ je povinný skončiť poskytovanie služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ...

a)
z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete,
b)
táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou,
c)
sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok vyvinie na všeobecne použiteľný platobný ...
d)
limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií,
e)
bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo
f)
na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie ...
(5)

Limitovaný poskytovateľ je tiež povinný polročne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu už oznámených ...

(6)

Oznámenia podľa odsekov 2 až 5 sa predkladajú v elektronickej podobe na určenú elektronickú adresu Národnej ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená od limitovaného poskytovateľa požadovať informácie, ktoré sú potrebné ...

(8)

Ak limitovaný poskytovateľ poruší povinnosť poskytovať oznámenia alebo informácie podľa odsekov 2 až ...

(9)

Ak celková hodnota platobných operácií limitovaného poskytovateľa vykonaných za predchádzajúcich 12 ...

(10)

Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia podľa odseku 9 zapíše limitovaného poskytovateľa do zoznamu ...

(11)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) opis poskytovaných ...

§ 97b
(1)

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § 1 ...

(2)

Na poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa ...

(3)

Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora o prekročení limitov poskytovateľom ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora zistí, že sa na činnosť poskytovateľa ...

§ 98
(1)

Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu písomne dohodnúť, že ustanovenia ...

(2)

V prípade sporu je poskytovateľ platobných služieb povinný preukázať, že povinnosti podľa § 40 a 41 ...

(3)

Poskytovatelia platobných služieb sa nemôžu odchyľovať na úkor používateľov platobných služieb od ustanovení ...

(4)

Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky informujú Európsku komisiu o poskytovaní ...

(5)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o všetkých povoleniach udelených zahraničným inštitúciám ...

(6)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte inštitúcií elektronických peňazí podľa § ...

(7)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom ...

(8)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(9)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu pravidelne, každé dva roky o

a)
dodržiavaní ustanovení § 38 ods. 3, § 44a a 44b,
b)
počte platobných účtov, ktoré boli presunuté podľa § 44d, počte žiadostí o presun platobného účtu a ...
(10)

Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti prideľuje identifikačný kód poskytovateľom platobných ...

(11)

Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb prideľuje identifikátor ...

(12)

Na záväzkové právne vzťahy vzniknuté na základe tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o obchodných ...

(13)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o udelení ...

(14)

Národná banka Slovenska bezodkladne poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) ...

(15)

Žiadosť podľa odseku 10 sa predkladá v štátnom jazyku alebo v inom jazyku spolu s úradne osvedčeným ...

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo poskytovateľa platobných služieb,
b)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,
c)
meno a priezvisko oprávnenej osoby zodpovednej za odoslanie žiadosti a jej elektronickú doručovaciu ...
(16)

Národná banka Slovenska rozhodne o pridelení identifikačného kódu najneskôr do jedného kalendárneho ...

(17)

Národná banka Slovenska bezodkladne rozhodne o zrušení už prideleného identifikačného kódu na základe ...

a)
písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb,
b)
zániku alebo odobratia udeleného povolenia podľa § 67 alebo § 84 alebo vrátenia, zániku alebo odobratia ...
(18)

Rozhodnutie o pridelení identifikačného kódu a rozhodnutie o zrušení prideleného identifikačného kódu ...

§ 98a

Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) a g) platiteľa nevykoná platobnú operáciu ...

§ 99

Platobné operácie, pri ktorých sa používajú finančné prostriedky v hotovosti, ktorých celkovú sumu nemožno ...

§ 100

Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 101
Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Povolenie na elektronickopeňažnú činnosť udelené inštitúcii elektronických peňazí na vydávanie a správu ...

(3)

Právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí ...

(4)

Zmluvy o platobnom systéme uzatvorené Národnou bankou Slovenska, ako prevádzkovateľom platobného systému, ...

(5)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zosúladiť právne pomery a právne vzťahy podľa tohto zákona ...

(6)

Platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa na obdobie do 31. decembra 2011 môžu dohodnúť odchylne ...

(7)

Podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávali činnosti súvisiace so spracovaním dát pri prevodoch ...

(8)

Právnická osoba, ktorá začala vykonávať pred 25. decembrom 2007 a vykonáva činnosti porovnateľné s činnosťami ...

(9)

Stály rozhodcovský súd zriadený podľa predpisov o rozhodcovskom konaní a zákona č. 510/2002 Z. z. o ...

(10)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2009 sa procesne dokončia podľa tohto zákona ...

(11)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2009 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitného ...

(12)

Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem

a)
„platobný styk“ alebo „platobný styk a zúčtovanie“, rozumie sa tým pojem „platobné služby“,
b)
„banková platobná karta“, rozumie sa tým pojem „platobná karta“,
c)
„elektronický platobný prostriedok“, „platobný prostriedok diaľkového prístupu“ alebo „platobná aplikácia ...
d)
„platobný prostriedok elektronických peňazí“, „elektronická peňaženka“ alebo „softvérová peňaženka“, ...
e)
„prevod peňažných prostriedkov“, „tuzemský prevod peňažných prostriedkov“ alebo „cezhraničný prevod ...
f)
„platba“, rozumie sa tým pojem „platobná operácia“, ak ide o činnosť,
g)
„poskytovateľ služieb platobného styku“, „vykonávacia inštitúcia“ alebo „vydavateľ elektronických platobných ...
h)
„sprostredkujúca inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „sprostredkovateľ“ podľa § 7 ods. 1.
§ 101a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011

Na príkaz, ktorý bol prijatý pred 30. júnom 2011 a ktorý nebol vyrovnaný pred 30. júnom 2011, sa použijú ...

§ 101b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. a), ktorá k 30. novembru 2011 má udelené platné ...

(3)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 písm. b), ktorá k 30. novembru 2011 má udelené platné ...

(4)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 2 alebo odseku 3 je v lehote do jedného mesiaca od zániku ...

(5)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona ...

(6)

Limitovaný poskytovateľ podľa § 97a, ktorý využíva platobné prostriedky alebo obdobné technické prostriedky ...

§ 101c

Poskytovateľ platobných služieb je povinný plniť povinnosť poskytovať informáciu podľa § 38 ods. 5 najneskôr ...

§ 101d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. novembra 2012
(1)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona ...

(2)

Platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa § 2 ods. ...

§ 101e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 22. júla 2013

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

§ 101f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Národná banka Slovenska zverejní prvýkrát zoznam podľa § 44a do troch mesiacov po vydaní osobitných ...

(3)

Ustanovenia § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú do ...

(4)

Lehota podľa § 32 ods. 1 sa nepoužije pri informovaní o zmene rámcovej zmluvy k 1. februáru 2016 v súvislosti ...

(5)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(6)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu podľa § 98 ods. 9 prvýkrát do 18. septembra 2018.

§ 101g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 101h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. januára 2018
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 13. ...

(2)

Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. a), ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na poskytovanie ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona ...

(4)

Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b), ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na poskytovanie ...

(5)

V konaní začatom pred 13. januárom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa zákona ...

(6)

Platobná inštitúcia podľa odseku 2, ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na poskytovanie ...

(7)

Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie ...

(8)

Inštitúcia elektronických peňazí, ktorej bolo odobraté povolenie podľa odseku 7, je v lehote do jedného ...

(9)

Bezpečnostné opatrenia podľa § 3a ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a), § 3b ods. 2 písm. d), ods. 4 a ...

(10)

Právnické osoby, ktoré vykonávali pred 12. januárom 2016 na území Slovenskej republiky činnosti poskytovateľov ...

(11)

V období, počas ktorého nie je poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, v súlade ...

(12)

Národná banka Slovenska prideľuje identifikačný kód podľa § 98 ods. 10 prevádzkovateľovi platobného ...

§ 101i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019 sa spravujú aj právne vzťahy upravené ...

(2)

Na právne pomery stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol zriadený a vykonával vecnú pôsobnosť a rozhodcovskú ...

(3)

Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2 zruší tento stály rozhodcovský súd,88) na ...

(4)

Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2 zruší tento stály rozhodcovský súd,88) pričom ...

(5)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte žiadostí o presun platobného účtu a o podiele ...

§ 102
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

1.

čl. I zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. ...

2.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom ...

3.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom ...

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového ...

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, ...

6.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách ...

7.

čl. I opatrenia Národnej banky Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti ...

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 500 ods. 2 sa za slovo „neurčuje“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon neustanovuje“.

2.

V § 709 ods. 1, § 711 ods. 2 a § 712 ods. 1 sa slová „prevody peňažných prostriedkov“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 715 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vypovedanie zmluvy o bežnom účte, ktorý slúži ako platobný ...

Čl. III

Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení takto:

V čl. III § 8 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „vykonávacích inštitúcií,12a) sprostredkujúcich inštitúcií,12b) vydavateľov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12b a 12c znejú:

„12a) § 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 12b) § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 12e sa vypúšťajú.

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9c, 12, 12d, 12f, 13 a 14 znejú:

„8) Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

1 . V § 2 ods. 3 písmeno f) znie:

„f)
poskytovanie platobných služieb,2a)“ .“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Za § 13h sa vkladá § 13i, ktorý znie:

„§ 13i Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2009 Bankové povolenie na tuzemské prevody ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia eura“) ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 6 ods. 3, § 17a ods. 3, § 17b ods. 2, 3 a 5, § 17c ods. 2, § 18, 22 ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...

6.

V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „zriaďuje“ vkladá slovo „výkonné,“.

7.

V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo „jedenásť“ nahrádza slovom „päť“ a druhá veta znie: „Členmi bankovej ...

8.

V § 7 ods. 3 sa slovo „Ôsmich“ nahrádza slovom „Dvoch“.

9.

V § 7 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie ...

10.

V § 7 ods. 8 písm. a) a b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „guvernérovi ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa sa vypúšťa.

12.

V § 17a ods. 2 sa vypúšťajú slová „vykonaných odo dňa zavedenia eura“.

13.

V § 17a ods. 3 druhá veta znie: „Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky ...

14.

V § 17b ods. 4 prvej vete sa slovo „výmenu“ nahrádza slovami „bankové obchody spočívajúce vo výmene“. ...

15.

V § 17e ods. 4 druhej vete sa za slová „pravé bankovky alebo mince,“ vkladajú slová „toto zistenie oznámi ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa vypúšťa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3n sa citácia „zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov ...

18.

V § 17h ods. 1 druhej vete sa za slovo „uverejňujú“ vkladajú slová „v zbierke zákonov“.

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4aa a 4ab sa za slová „3603/93“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 ...

21.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:

„4c) § 2c ods. 5, § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 4d) § 89 ods. 1, ...

22.

V § 27a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Národná banka Slovenska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4cb znie:

„4cb)
§ 2 ods. 1 a ods. 3 písm. e) zákona č. 492/2009 Z. z.“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4f sa na začiatok vkladá citácia „Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení ...

24.

V § 29 písmeno c) znie:

„c) môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobných operácií so zahraničím ...

25.

V § 30 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných systémov a poskytovania platobných ...

26.

§ 31 znie:

„§ 31 Národná banka Slovenska zbiera štatistické údaje a iné údaje na zabezpečenie plnenia svojho hlavného ...

27.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa, 5a, 5b a 5c sa vypúšťajú.

28.

V § 34 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „môže ustanoviť“.

29.

V § 36 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.

30.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5g a 5h znejú:

„5g) Napríklad čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

31.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5l, 5n, 5o a 6 znejú:

„5l) Napríklad § 2 ods. 1 písm. e), f) a g), § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 4 písm. ...

32.

§ 37 znie:

„§ 37 Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitných predpisov,7) dohľad nad poskytovaním ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7d sa za slová „§ 17b“ vkladajú slová „a 20“.

34.

V § 38 ods. 2 sa slovo „určený“ nahrádza slovami „odporúčaný a schválený“.

35.

Pod označenie § 41 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Služobné tajomstvo“.

36.

V § 43 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon vlastnej ochrany (§ 35a) sa vyžaduje aj zdravotná a ...

37.

Za § 49ab sa vkladá § 49ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49ac Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2009 Ustanovenia § 7 o pravidlách členstva v bankovej ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

1.

V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zahraničné cenné papiere,“.

2.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania9) v rozsahu ...

3.

V § 2 sa vypúšťajú písmená k) a m).

Doterajšie písmená l), n) a o) sa označujú ako písmená k), l) a m).

4.

V § 2 písm. l) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie peňažných služieb“.

5.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb“.

6.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 13.

7.

V § 6 ods. 7 a 8 sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.

8.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovania devízových peňažných služieb“.

9.

V § 6 ods. 11 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“ a v druhej ...

10.

V § 6 ods. 13 písm. a) sa slová „6 až 9“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.

11.

V § 6 ods. 13 písm. b) sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3, 4 a 6“ a slová „odseku 10“ nahrádzajú ...

12.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v rozsahu určenom v devízovej licencii na poskytovanie devízových ...

13.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“.

14.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať určité devízové peňažné služby“ a slová „alebo poskytovať ...

15.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 8.

16.

V § 13 odseky 5 až 8 znejú:

„(5) Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

18.

§ 40 znie:

„§ 40 (1) Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 32 znejú:

„30) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, ...

19.

Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý znie:

„§ 43e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009 Držitelia devízovej licencie na poskytovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „sumy platobných operácií2b) alebo iné“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

2.

V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „vykonávacej inštitúcie,5da) sprostredkujúcej inštitúcie,5db) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5da, 5db, 5dc a 5k znejú:

„5da) § 81 zákona č. 492/2009 Z. z. 5db) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. 5dc) § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5de znie:

„5de)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 5df, 5dg a 7e sa slová „zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5l znie:

„5l) Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v ...

6.

V § 8 ods. 6 sa slová „prevody12a) vkladov“ nahrádzajú slovami „platobné operácie12a) s vkladmi“ a vypúšťa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

7.

V § 22ba ods. 1 sa slová „chránené ochrany vkladov“ nahrádzajú slovami „chránené vklady alebo presahuje ...

8.

V § 22ba ods. 2 sa za slová „chránené vklady“ vkladajú slová „alebo presahuje okruh chránených vkladov“. ...

Čl. IX

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

2.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Vzťah k Národnej banke Slovenska (1) Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v eurách ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o ...

3.

V § 24 ods. 5 písmeno k) znie:

„k)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,“.

4.

V § 36 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ministerstvo informuje o výsledkoch výkonu štátneho dozoru Národnú banku Slovenska na účely výkonu ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

Čl. XI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až p) sa označujú ako písmená g) až o).

3.

V § 2 odsek 13 znie:

„(13)
Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
Zákon č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších ...

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

6.

V § 5 písmeno m) znie:

„m) platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k ...

7.

V § 6 ods. 17 prvej vete sa za slová „osobitného predpisu,5)“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,18a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

8.

V § 7 odsek 12 znie:

„(12) Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom ...

9.

V § 7 ods. 15 písm. a) sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a ...

11.

V § 16 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Dohľad nad plnením povinností v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

„24d)
§ 29 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.“.

12.

V § 38 ods. 3 sa za slovom „banke“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:

„37aa) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“. ...

13.

V § 38 ods. 4 sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

14.

V § 39 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Banka je povinná všetky pozície zaznamenané v bankovej ...

15.

V § 39 sa odsek 15 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe, spôsob výpočtu kreditného rizika podľa ...

16.

V § 86 ods. 3 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „hypotekárnej banke“.

17.

Za dvanástu časť sa vkladá nová trinásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Trinásta časť Mladomanželský úver § 88a (1) Dlžníkom zo zmluvy o úvere, ktorými sú manželia a ani jeden ...

Doterajšia trinásta časť až pätnásta časť sa označujú ako štrnásta časť až šestnásta časť.

18.

Doterajší text § 90 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať informácie právnickej osobe so 100 % majetkovou ...

19.

V § 91 ods. 1 tretej vete sa slovo „uvedené“ nahrádza slovami „a za ďalších podmienok uvedených“.

20.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa ...

21.

V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou, na konci sa bodka nahrádza ...

22.

V § 92a ods. 4 prvej vete sa za slovo „súhlas“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 1“, na konci sa bodka ...

23.

V § 93a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a tiež je oprávnená aj bez súhlasu a informovania ...

24.

V § 93b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to tak, aby klient ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88k znie:

„88k) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

25.

V celom texte zákona okrem § 122b sa slová „platobný styk“ a „vykonávanie platobného styku“ vo všetkých ...

26.

Za § 122j sa vkladá § 122k, ktorý znie:

„§ 122k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009 Bankové povolenie udelené banke ...

Čl. XII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písm. b) prvom bode sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a ...

3.

V § 8 písmeno g) znie:

„g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických ...

4.

V § 54 odsek 7 znie:

„(7) Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať ...

Poznámky pod čiarou 50aa a 50ab znejú:

„50aa) Napríklad zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...

Čl. XIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V celom texte zákona sa slová „platba“ a „platobný styk“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platobná ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

§ 2a sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Tuzemským prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v mene euro na ...

4.

V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade nesúladu ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „tuzemské prevody peňažných prostriedkov13a) (ďalej len „tuzemské prevody“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

7.

V § 6 ods. 1 písm. m) sa slová „cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len „cezhraničné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b sa vypúšťa.

8.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

„zd)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n).“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
§ 3 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

10.

V § 8 ods. 8 druhej vete sa za slová „do záväzku“ vkladajú slová „alebo ak žiadosť o realizáciu platobnej ...

11.

V § 13 ods. 1 sa slová „v platnej menovej jednotke až do tridsaťtisíc eur“ nahrádzajú slovami „až do ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
§ 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

13.

Pod nadpis siedmej časti sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:

„§ 21a Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 ...

Čl. XIV

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

V § 17a ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „Burza cenných papierov“ sa vkladajú slová „a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:

„22ad) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XV

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 37d sa vkladá § 37e, ktorý znie:

„§ 37e Subjekt verejnej správy, ktorým je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, môže poskytovať ...

Čl. XVI

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných zaisťovní“ vkladá čiarka a slová „pobočkami ...

3.

V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu;1a) ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.“.

4.

V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi ...

5.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ku ktorej žiadateľ nemá oprávnený prístup“.

6.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa za slová „viceguvernéra Národnej banky Slovenska“ vkladajú slová „alebo iného ...

7.

V § 7 ods. 2 druhej vete sa slová „účastník konania“ nahrádzajú slovami „dohliadaný subjekt“.

8.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje námietka ...

9.

V § 12 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.

10.

V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej ...

11.

V § 16 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá ...

12.

V § 27 ods. 5 sa vypúšťa štvrtá veta.

13.

V § 35 ods. 2 sa slovo „Opatrením“ nahrádza slovom „Opatreniami“ a slovo „vyhlasuje“ sa nahrádza slovom ...

14.

V § 42 ods. 6 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.

Čl. XVII

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 176 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotnú poisťovňu“.

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

„27) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o ...

3.

V § 176 ods. 5 sa za slová „dôchodkovú spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „na platobnú inštitúciu,28b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) § 63 až 79 zákona č. 492/2009 Z. z. 28c) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „§ 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „§ 35 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 51 ...

Čl. XVIII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení ...

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na poskytovanie informácií o platobných službách sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a), ...

Čl. XIX

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

„1. Nadpis pod § 219 znie: „Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických ...

2.

V § 219 odsek 1 znie:

„(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo ...

Čl. XXI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 okrem ustanovení čl. XI sedemnásteho bodu [§ 88a až 88d], ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 492/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 2)  Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  § 3 ods. 4 písm. o) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. ...
 • 5)  § 5 a § 99 ods. 3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o ...
 • 6)  Napríklad § 4 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6a)  § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 7)  § 7 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 8)  § 708 Obchodného zákonníka.
 • 8a)  Napríklad § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  Čl. 4 až 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 8c)  Čl. 10 ods. 1 alebo čl. 113 ods. 6 alebo ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ...
 • 8d)  Čl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 10)  Trestný zákon.
 • 11)  § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 6 ods. 2 písm. a), § 7 a 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ...
 • 13)  Napríklad § 41 ods. 1 až 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 14)  Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 11 a 12 zákona ...
 • 14a)  Napríklad § 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14b)  Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 14c)  Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 14d)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14e)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 15)  Napríklad § 201 Civilného mimosporového poriadku, zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych ...
 • 15a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 16)  § 93 až 95 Zákonníka práce. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 17a)  Čl. 1 ods. 1 a čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 260/2012 v platnom znení.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho ...
 • 19)  § 374 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 20a)  Čl. 2 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 751/2015 z 29. apríla 2015 o výmenných ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 21a)  Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 751/2015.
 • 22)  Napríklad § 1 ods. 2, § 269 ods. 2, § 500 ods. 2 a § 715 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 582 ods. 1 Občianskeho ...
 • 23)  Napríklad § 4 písm. g) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 24a)  § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 24b)  § 27c zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24c)  § 27d zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
 • 24d)  Čl. 5 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým ...
 • 25)  § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 26)  Napríklad zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27)  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene ...
 • 28)  Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2007/2 (2007/600/ES) z 26. apríla 2007 o Transeurópskom ...
 • 28a)  § 19 zákona č. 297/2008 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 584 Občianskeho zákonníka.
 • 31)  § 11 až 23 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, §147 až 155 zákona č. 566/2001 ...
 • 33)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 34)  § 177 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky ...
 • 35)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 35a)  § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 36)  § 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom ...
 • 37)  § 7 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 40)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 41)  § 34a ods. 2 a 3 a § 41 a § 44 písm. c) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ...
 • 42)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 43)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43b)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 44)  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 56 až 75a, § 105 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 45a)  Čl. 26 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 45b)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...
 • 46)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 47)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 68 až 75a, § 105 až 220a Obchodného zákonníka.
 • 49a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 50)  § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 52)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 53)  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady ...
 • 55a)  § 21 zákona č. 423/2015 Z. z.
 • 57)  § 3 ods. 1 a § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 58)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 58b)  § 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58c)  Napríklad § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 58d)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 58da)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1108 zo 7. mája 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...
 • 58e)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 ...
 • 58f)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 60)  Napríklad Zákonník práce.
 • 61)  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 62)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 64)  § 49a až 49o zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad § 34a a 34b zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v ...
 • 66)  Napríklad § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, ...
 • 68a)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 2015/847.
 • 69)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch ...
 • 70)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie ...
 • 71)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 72)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 73)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z.z.
 • 74)  Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení ...
 • 75)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 75a)  § 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 76)  Napríklad § 39 a § 41 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
 • 77)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 78)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 79)  § 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 80)  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 81)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 81a)  § 6 až 35 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  Obchodný zákonník.Občiansky zákonník v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 83)  Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 84)  § 50 ods. 1 písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 85)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 86)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 87)  Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom ...
 • 88)  § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov§ 13 ods. 1 písm. b) zákona ...
 • 89)  § 51 ods. 4 až 6 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.§ 28 ods. 11 a § 71 ods. 3 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore