Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2015 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 29.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 87/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a (1) Rozhodnutím súdu môže byť určené, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo ...

2.

V § 59a ods. 5 sa vypúšťajú slová „na spoločnosť s ručením obmedzeným a“.

3.

§ 59a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Hodnota plnenia poskytnutého podľa zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť, sa musí spoločnosti ...

4.

V § 60 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

5.

V § 60 ods. 4 sa slová „alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis ...

6.

V § 66 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak nedošlo k vzdaniu sa ...

7.

Za § 67 sa vkladajú § 67a až 67k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Kríza § 67a Spoločnosť v kríze (1) Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok ...

8.

V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spoločnosť nesmie komanditistom vrátiť ich vklady.“. ...

9.

V § 105a sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

10.

V § 121 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Spoločník alebo osoba podľa § 67c ods. 2 môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

11.

V § 121 odsek 3 znie:

„(3) Splnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 alebo poskytnutie plnenia podľa odseku 2 nemajú vplyv ...

12.

V § 123 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak tým s prihliadnutím na všetky ...

13.

V § 123 ods. 3 prvá veta znie: „Spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady.“.

14.

V § 127a ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa na zasadnutí valného ...

15.

V § 135a ods. 3 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o povinnosť podať ...

16.

V § 148 odsek 1 znie:

„(1) Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť. Ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, ...

17.

V § 148 ods. 2 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, ...

18.

V § 148 ods. 3 sa slová „Ak spoločenská zmluva“ nahrádzajú slovami „Ak nejde o spoločnosť ...

19.

V § 152a ods. 6 prvej vete sa za slová „alebo zlúčení“ vkladá čiarka a slová „alebo ak ...

20.

V § 179 ods. 4 sa za slová „zdroje spoločnosti,“ vkladajú slová „ak tým s prihliadnutím ...

21.

V § 194 ods. 7 druhej vete na konci a v § 243a ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: ...

22.

V § 223 odsek 8 znie:

„(8) Družstvo nesmie vrátiť svojim členom členské vklady ani vyplácať úroky z členských ...

23.

Za § 768l sa vkladajú § 768m a 768n, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 768m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 (1) Ručenie podľa § 59a ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

§ 61 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti položka 24a znie:

„Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých ...

Čl. IV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 2 písm. d) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „na úhradu odmeny a výdavkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 13 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa vypúšťa citácia „o konkurze a reštrukturalizácii a o ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 41a sa citácia „o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

4.

V § 165 ods. 1 prvej vete sa za slová „dávky garančného poistenia“ vkladá čiarka a slová ...

Čl. V

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5a ods. 1 sa slová „ktorá sa zverejní na internetových stránkach ústredného portálu verejnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6ba znejú:

„6b) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

2.

V § 7 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Registrový súd rovnako preverí, či voči zanikajúcej ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aca znie:

„15aca)
§ 13a Obchodného zákonníka.“.

4.

Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý znie:

„§ 8b (1) Súd aj bez návrhu vykoná výmaz zapísaného člena štatutárneho orgánu, člena dozorného ...

5.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie ...

6.

V § 15 odsek 4 znie:

„(4) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

7.

Názov prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Čl. VI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Súd s agendou registra diskvalifikácií Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina; ...

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

Za § 82h sa vkladajú § 82i až 82k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Register diskvalifikácií § 82i (1) V registri diskvalifikácií sa evidujú údaje o fyzických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42f znie:

„42f)
§ 13a Obchodného zákonníka.“.

Čl. VIII

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „rozumie sa tým“ nahrádzajú slovami „predpokladá sa“.

2.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi ...

3.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam ...

4.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dlžníkovi hrozí úpadok najmä vtedy, ak je v kríze.1b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b)
§ 67a ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

5.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Platí, že pre prípad porušenia povinnosti ...

6.

V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

7.

V § 12 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

8.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

9.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých ...

10.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinnosť zaplatiť preddavok nemá navrhovateľ, ktorý doložil pohľadávku podľa § 12 ...

11.

V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, ...

12.

V § 21 ods. 3 piatej vete sa za slová „predbežného správcu,“ vkladajú slová „alebo ak bolo ...

13.

V § 27 ods. 1 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

14.

V § 27 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.

15.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, ...

16.

V § 32 sa vypúšťa odsek 20.

17.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Priznanie hlasovacích práv (1) Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného ...

18.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Výhrada vlastníctva a finančný lízing (1) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu predal ...

19.

V § 47 ods. 2 sa za slovo „deti“ vkladá čiarka a slová „konanie o povinnosti zaplatiť zmluvnú ...

20.

V § 56 sa na konci pripája táto veta: „Oprávnenie podľa prvej vety má správca aj vtedy, ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

21.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Zmeny v obchodnej spoločnosti Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo projekt rozdelenia ...

22.

V § 72 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Časť čistej mzdy, ktorá by inak mohla byť zrazená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 279 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, § 71 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej ...

23.

§ 74a znie:

„§ 74a (1) Správca vyzve osoby, pri ktorých má za to, že im vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
§ 13a ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

24.

V § 87 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „odmena správcu“ sa vkladajú ...

25.

V § 95 ods. 3 sa za slová „je alebo“ vkladajú slová „kedykoľvek od vzniku pohľadávky“ ...

26.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije na uspokojenie veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom ...

27.

V § 105 sa za slovo „základe“ vkladajú slová „výpisu zo“.

28.

V § 109 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) účtovné závierky dlžníka poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).“.

29.

V § 110 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, ktoré mohli viesť ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).

30.

V § 110 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) údaj o výške čistého zisku a iných vlastných zdrojov dlžníka, rozdelených jeho členom ...

31.

V § 112 odsek 2 znie:

„(2) Navrhovateľ je povinný k návrhu na povolenie reštrukturalizácie pripojiť a) posudok správcu, b) zoznam ...

32.

V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, ...

33.

V § 116 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu zriadenú ...

34.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Veriteľ dlžníka, ktorý z dôvodu začatia reštrukturalizačného konania nemôže účinne ...

35.

V § 124 odsek 1 znie:

„(1) Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s ...

36.

V § 124 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného ...

37.

§ 125 vrátane nadpisu znie:

„§ 125 Priznanie hlasovacích práv (1) Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného ...

38.

§ 131 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Správca sa počas reštrukturalizácie môže vzdať svojej funkcie v príslušnom konaní z ...

39.

V § 137 ods. 4 sa slová „Pre každú zabezpečenú pohľadávku, pri ktorej“ nahrádzajú slovami ...

40.

V § 145 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti ...

41.

§ 145 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak žiadosť podľa odseku 1 písm. f) bola doručená neskôr ako siedmy deň pred konaním ...

42.

V § 146 ods. 5 prvá a druhá veta znejú:

„Schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu. ...

43.

V § 146 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Právo hlasovať nemá účastník plánu zaradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky ...

44.

V § 147 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Predkladateľ plánu môže najneskôr do skončenia rozpravy upraviť plán v prospech niektorej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

45.

§ 147 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o úpravu plánu podľa odseku 2, schôdza môže pokračovať v ten istý deň alebo ...

46.

V § 148 ods. 1 písm. b) sa slová „ich hlasy“ nahrádzajú slovami „hlasy hlasujúcich veriteľov“. ...

47.

V § 148 ods. 2 sa slová „nehlasoval žiaden veriteľ“ nahrádzajú slovami „nikto nehlasoval ...

48.

§ 148 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na účely hlasovania o prijatí plánu sa veriteľ, ktorému boli priznané hlasovacie práva ...

49.

V § 152 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súhlas v niektorej zo skupín pre nezabezpečené pohľadávky nemožno nahradiť, ak veriteľom ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

50.

V § 152 ods. 4 sa slová „alebo 2“ nahrádzajú slovami „alebo 3“.

51.

V § 154 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) ak podľa plánu nemá dôjsť k vydaniu akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

52.

§ 155 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Plánom zostáva nedotknuté právo veriteľa v rozsahu zistenej pohľadávky domáhať sa jej ...

53.

Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý znie:

„§ 155a (1) Dlžník alebo preberajúca osoba, nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi ...

54.

V § 157 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová „námietku proti prijatiu plánu“ vkladá čiarka a ...

55.

V § 157 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
splnením potvrdeného plánu dôjde k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.“.

56.

Za § 159 sa vkladajú § 159a a 159b, ktoré znejú:

„§ 159a (1) Porušením povinnosti podľa § 155a sa stáva plán voči veriteľom skupiny pre dotknuté ...

57.

V § 161 ods. 3 písm. c) sa za slovo „podklade“ vkladajú slová „výpisu zo“.

58.

V § 161 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) na podklade výpisu zo zoznamu pohľadávok uloženého na súde a právoplatného rozhodnutia ...

59.

§ 161 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pôvodná pohľadávka sa nepremlčí skôr ako uplynie desať rokov od neúčinnosti plánu.“. ...

60.

Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:

„§ 161a Ak sa dlžník alebo preberajúca osoba dohodne s veriteľom z plánu počas plnenia plánu ...

61.

V § 164 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b; túto skutočnosť bez ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

62.

Za § 172 sa vkladá § 172a, ktorý znie:

„§ 172a Ustanovenia o zmluvnej pokute pre porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu ...

63.

V § 198 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 32 ods. 16,“.

64.

Za § 206a sa vkladá § 206b a 206c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 206b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Konania začaté predo ...

Čl. IX

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 26 ods. 1 písm. c) sa za slová „vyhlásený konkurz,“ vkladajú slová „nie je v reštrukturalizácii,“. ...

2.

Za § 155o sa vkladá § 155p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Verejná súťaž, užšia ...

Čl. X

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých ...

1.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tieto štátne finančné aktíva možno použiť ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, výšku, účel a spôsob použitia ...

Čl. XI

Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa ...

V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poverená osoba môže vykonávať aj iné činnosti, ...

Čl. XII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3 a § 67k v bode 7, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore