Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020

Platnosť od: 21.11.2019
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Daňové právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Správne poplatky, Účtovníctvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 390/2019 s účinnosťou od 01.10.2020

Legislatívny proces k zákonu 390/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

V § 2 ods. 3 sa slová „súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti“ nahrádzajú slovami „písomný súhlas ...

2.

V § 7 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku podľa tohto zákona alebo osobitného ...

3.

V § 13 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného ...

4.

V § 21 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu a) vzniku živnostenského ...

5.

V § 21 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

6.

V § 21 ods. 8 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.

7.

V § 22 sa slová „fyzická zahraničná“ nahrádzajú slovami „zahraničná fyzická“.

8.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Do obchodného registra sa zapisujú a) právnické osoby založené podľa tohto zákona, a to 1. verejná ...

9.

V § 66 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 68 ods. 6 písm. a)“.

10.

V § 67a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za spoločnosť v kríze sa považuje aj spoločnosť v čase ...

11.

V § 67i ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „depozitár cenných papierov“ sa vkladá čiarka ...

12.

§ 68 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Zrušenie, neplatnosť a zánik spoločnosti § 68 (1) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ...

13.

V § 68a ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a o jej vstupe do likvidácie“.

14.

Za § 68a sa vkladajú § 68b a 68c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 68b Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu (1) Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak a) zanikli ...

15.

Nadpis § 69 znie: „Splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti“.

16.

V § 69 ods. 1 prvá veta znie: „Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu rozhodnúť o zrušení ...

17.

§ 70 až 75a vrátane nadpisov znejú:

„Likvidácia § 70 (1) Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha ...

18.

Za § 75a sa vkladajú § 75b až 75k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 75b Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie (1) Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora ...

19.

V § 88 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a spoločnosť vstupuje do likvidácie“.

20.

V § 105b odsek 1 znie:

„(1) Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov ...

21.

V § 115 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného ...

22.

§ 115 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ...

23.

V § 133 odsek 2 znie:

„(2) Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného ...

24.

V § 218 sa vypúšťa druhá veta.

25.

V § 220gb ods. 3 sa slová „§ 220ga ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 220ga ods. 4“.

26.

V § 254 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia ...

27.

V § 257 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonala členská schôdza družstva alebo orgány družstva nie sú ...

28.

V § 257 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon,“.

29.

V § 257 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
je v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov.“.

30.

V § 257 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

31.

V § 258 ods. 2 sa slová „sa začalo s rozdelením likvidačného zostatku“ nahrádzajú slovami „družstvo ...

32.

V § 259 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ak stanovy družstva neurčia inak, likvidátora ustanoví členská schôdza. (2) Návrh na rozdelenie ...

33.

V § 761 ods. 2 sa slová „§ 75a“ nahrádzajú slovami „§ 75k“.

34.

V § 761 ods. 3 sa slová „§ 71 ods. 3 až 6, § 72, § 75 ods. 2 a 3, ako aj § 75a“ nahrádzajú slovami „§ ...

35.

§ 761 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia § 70 až 75k tohto zákona sa použijú aj na likvidáciu banky, pobočky zahraničnej banky, ...

36.

Za § 768r sa vkladá § 768s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768s Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020 (1) Odštepný závod alebo iný organizačný ...

37.

§ 771a znie:

„§ 771a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydá vykonávací predpis podľa § 75 ods. 4, ...

38.

V § 771b sa za slovo „spravodlivosti“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

39.

Za § 771d sa vkladá § 771e, ktorý znie:

„§ 771e Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrové súdy pri vedení obchodného registra ...

Čl. II

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 59 ods. 1 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

2.

V § 283 sa za slovo „dňa“ vkladajú slová „vydania alebo“.

3.

Za § 283 sa vkladá § 283a, ktorý znie:

„§ 283a Námietky sa podávajú výlučne v elektronickej podobe. Námietky musia byť registrovému súdu podané ...

4.

§ 288 sa vypúšťa.

5.

V § 304 písmená a) a b) znejú:

„a) zrušení právnickej osoby, b) ustanovení likvidátora, jeho odvolaní a nahradení inou osobou, ako ...

6.

V § 304 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
nariadení dodatočnej likvidácie majetku právnickej osoby,“.

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako d) až k).

7.

V § 306 sa slovo „j“ nahrádza slovom „k“.

8.

§ 309 vrátane nadpisov znie:

„Konanie o zrušení právnickej osoby § 309 Konanie o zrušení obchodnej spoločnosti na návrh Na konanie ...

9.

Za § 309 sa vkladajú § 309a až 309j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva § 309a V konaniach o zrušení obchodnej spoločnosti ...

10.

Za § 396 sa vkladá § 396a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 396a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020 (1) Konanie o zrušení právnickej ...

Čl. III

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona ...

1.

Nadpis nad § 12 znie: „Zrušenie a zánik združenia“.

2.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Združenie sa zrušuje a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, b) právoplatným ...

3.

§ 13 znie:

„§ 13 (1) Na zrušenie a zánik združenia sa primerane použijú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka ...

(6)

Zrušením združenia sa zrušujú aj organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene. Združenie nezanikne ...

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) piatom bode sa nad slovo „poradcov“ vkladá odkaz 8a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. d) šiestom bode sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

3.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte ...

4.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám,28a) ktoré chcú na území Slovenskej ...

5.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ...

6.

V § 45 ods. 5 písm. a) prvom bode sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo, ak jej ...

7.

V § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „akademický titul, dátum ...

8.

V § 45 ods. 5 písm. b) sa za slovo „meno“ vkladajú slová „zahraničnej osoby“.

9.

V § 45 ods. 5 písm. c) sa za slovo „podnikania“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku ...

10.

V § 45 ods. 5 písm. d) sa za slovo „číslo“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku ...

11.

V § 45 ods. 5 písm. e) sa za slovo „označenie“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku ...

12.

V § 45 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, ...

13.

V § 45 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie ...

14.

V § 45 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) označenie obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, ak právo ...

15.

V § 47 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej ...

16.

V § 60 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) obchodný register alebo iná evidencia, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu,“. ...

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

17.

V § 60 ods. 3 sa slová „výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd v elektronickej podobe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

„37b) § 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.

18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ae znie:

„41ae) § 5b, 15d ods. 3 a 15g ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.“.

19.

V § 66ba ods. 6 sa za slovom „poisťovni“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a v prípade podľa ...

20.

V § 66ba sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak živnostenský úrad alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.

21.

V § 66ba ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „K zasielaným údajom a dokladom podľa odseku 3 písm. ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

1.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti ...

Doterajšie písmená k) až u) sa označujú ako písmená l) až v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:

„3cc) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

2.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

3.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:

„4ba) § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

4.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní ...

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pokiaľ poplatok z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie ...

6.

V § 11c ods. 1 sa slová „ustanovenia § 6 ods. 3 a 5 sa nepoužijú“ nahrádzajú slovami „ustanovenie § ...

7.

Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18k Prechodné ustanoveniek úprave účinnej od 1. januára 2020 Z úkonov a konaní navrhnutých alebo ...

8.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v poznámke k položke 1 sa za piaty bod vkladá šiesty bod, ktorý ...

„6. Podľa položky 1 písm. b) sa platí aj poplatok za návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti alebo družstva, ...

Doterajšie body 6 a 7 sa označujú ako body 7 a 8.

9.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 13 vkladá položka 13a, ktorá znie:

„Položka 13a Z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení ...

10.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 15 vkladá položka 15a, ktorá znie:

„Položka 15a Za podanie odvolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba................................5 ...

11.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov položka 17 znie:

„Položka 17 Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis 1. akciovej spoločnosti...................................................................................375 ...

12.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov položke 24b poslednej vete poznámky sa za slovo „registra“ vkladá ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa sa vypúšťa.

2.

V § 10 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o ...

3.

V § 10 odsek 8 znie:

„(8) Vo veciach Obchodného vestníka podľa osobitného zákona7af) doručí správny orgán rovnopis záznamu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7af znie:

„7af) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

4.

V § 10 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe ...

5.

Za § 19n sa vkladá § 19o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19o Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020 Ak podnet na úkon vo veciach Obchodného ...

6.

V Sadzobníku správnych poplatkov VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť sa v položke 149a dopĺňa ...

„Poznámka

Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.“.

Čl. VII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o ...

2.

§ 9 znie:

„§ 9 Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

3.

V § 10 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ doterajší odkaz 1a nahrádza odkazom 1aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

4.

V § 14 ods. 6 sa za slovo „primerane“ vkladá slovo „všeobecné“ a vypúšťa sa odkaz 2 nad slovom „spoločností“ ...

Čl. VIII

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

1.

V § 8 ods. 4 sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „neziskovej organizácie“.

2.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút, písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

3.

V § 11 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ doterajší odkaz 3aaa nahrádza odkazom 3b.

Poznámka pod čiarou 3aaa sa označuje ako poznámka pod čiarou 3b.

4.

V § 11 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 3a nahrádza odkazom 3c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...

5.

V § 17 ods. 7 sa za slovo „primerane“ vkladá slovo „všeobecné“ a vypúšťa sa odkaz 6 nad slovom „spoločností“ ...

Čl. IX

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 65 ods. 7 sa slová „a likvidáciu banky a na vymenovanie likvidátora“ nahrádzajú slovom „banky“ a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.

2.

V § 65 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak sa banka zrušuje s likvidáciou, Národná banka Slovenska ustanoví likvidátora podľa § 66 ods. ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59) § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.“.

3.

V § 66 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa zrušuje banka s likvidáciou, likvidátora je oprávnená ustanoviť iba Národná banka Slovenska; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„60) § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Pohľadávky banky alebo pobočky zahraničnej banky v likvidácii sa uspokoja v rovnakom poradí, v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:

„38a) § 94, 95, 180a, 195a a 206i zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení ...

1.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) K návrhu na zápis nadácie do registra musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z. 1b) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri ...

2.

V § 11 ods. 1 sa nad slovom „predpis“ doterajší odkaz 1aa nahrádza odkazom 1c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

3.

V § 11 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 1b nahrádza odkazom 1d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...

4.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „závierok“ doterajší odkaz 1a nahrádza odkazom 1e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 19 ods. 2 sa nad slovom „trestov“ doterajší odkaz 1aaa nahrádza odkazom 1b.

Čl. XI

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. obchodnej spoločnosti a družstva odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti a družstva v obchodnom ...

2.

V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

„20a) § 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného ...

3.

V § 16 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola nariadená dodatočná likvidácia,21a) účtovné obdobie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 75k Obchodného zákonníka.“.

4.

V § 23a ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Za uloženie dokumentov podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej ...

5.

Za § 39s sa vkladá § 39t, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020 (1) Ustanovenie § 16 ods. 7 sa použije ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 768s ods. 2 písm. b) a c) a ods. 9 Obchodného zákonníka.“.

Čl. XII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 171 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 93ae a 93af sa vypúšťajú.

Čl. XIII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „odštepného závodu alebo inej“.

3.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „číslom“ vkladajú slová „alebo iným identifikačným údajom, ak rodné ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. g) a h) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ...

5.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú,“. ...

Doterajšie písmená i) až t) sa označujú ako písmená j) až u).

6.

V § 2 ods. 1 písm. j) sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „dátum zrušenia právnickej osoby“.

7.

V § 2 ods. 1 písm. l) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné ...

8.

V § 2 ods. 1 písm. r) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné ...

9.

V § 2 ods. 2 písmená a) až c) znejú:

„a) pri verejnej obchodnej spoločnosti 1. mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla ...

10.

V § 2 ods. 2 písm. d) časť vety za druhou bodkočiarkou znie: „ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje ...

11.

V § 2 ods. 2 písm. e) veta za bodkočiarkou znie: „ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj ...

12.

V § 2 ods. 4 písm. e) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iné identifikačné údaje, ak ...

13.

V § 2 ods. 4 písm. l) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iné identifikačné údaje, ak ...

14.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 6 a 7.

15.

V § 3 ods. 2 písm. b) a h) sa slová za bodkočiarkou vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou. ...

16.

V § 3 ods. 3 prvej vete sa za slovo „kópia“ vkladajú slová „prevedená do elektronickej podoby“ a na ...

17.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín ...

18.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Návrh (1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

„6a) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 6b) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. ...

19.

§ 5a sa vypúšťa.

20.

V § 5b ods. 1 sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“ a v poslednej vete sa za slovo „zápis“ ...

21.

V § 5b odsek 3 znie:

„(3) Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich ...

22.

V § 5c sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

23.

V § 5d ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4“.

24.

V § 5d ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete ...

25.

V § 5d ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4“.

26.

V § 7 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo Sociálnej poisťovne“ a slová „alebo v zozname dlžníkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b sa vypúšťa.

27.

V § 7 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:

„(17) Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd v informačnom systéme Sociálnej poisťovne ...

Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15aca a 15acb znejú:

„15aca) § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších ...

28.

V § 7 ods. 18 sa nad slovom „vylúčená“ doterajší odkaz 15aca nahrádza odkazom 15acc.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15acc znie:

„15acc) § 13a Obchodného zákonníka.“.

29.

V § 7 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: „Pred zápisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15acd znie:

„15acd) § 56 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

30.

V § 7 ods. 19 sa na konci pripája táto veta: „Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením ...

31.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Pred zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod registrový súd preverí, či právnická osoba podľa ...

32.

V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

33.

§ 8a znie:

„§ 8a (1) Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ad a 15b znejú:

„15ad) § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka. 15b) § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka. § 309h ods. ...

34.

V § 8b ods. 1 sa nad slovom „vylúčený“ doterajší odkaz 15aca nahrádza odkazom 15acc.

35.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Listina ...

36.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „Zapísaná fyzická osoba alebo“ a slová „v jednom vyhotovení“. ...

37.

V § 9 ods. 2 druhej vete a ods. 3 sa vypúšťajú slová „zapísaná fyzická osoba alebo“.

38.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Listiny, ktoré sa podľa tohto zákona prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, ...

39.

V § 9 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Zapísaná fyzická osoba alebo“.

40.

V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zapísaná fyzická osoba alebo“.

41.

V § 10 odsek 9 znie:

„(9) Ak je organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného registrového súdu ako súdu sídla právnickej ...

42.

V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zapísanej fyzickej osobe alebo“.

43.

V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „fyzickej osobe alebo“.

44.

V § 12 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „v listinnej forme a“.

45.

V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

46.

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej ...

47.

Za § 15f sa vkladá § 15g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020 (1) Registrový súd môže aj po 30. ...

48.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH ...

Čl. XIV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slovo „majetku“ vkladá čiarka a slová „alebo sa zrušujú zastavením konkurzného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:

„75) § 68, § 68b, § 75k Obchodného zákonníka. § 309d až 309h Civilného mimosporového poriadku.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 133 znie:

„133) § 75j ods. 1 a § 768s Obchodného zákonníka.“.

3.

V § 41 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.

4.

V § 41 odsek 8 znie:

„(8) Pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zdaňovacie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 133b znie:

„133b) § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.“. ...

5.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 134aa a 134ab znejú:

„134aa) § 68 a 68b Obchodného zákonníka. § 309d až 309h Civilného mimosporového poriadku. 134ab) § ...

6.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 8, 13 a 14 podáva daňové priznanie v lehote podľa odseku ...

7.

Za § 52zzf sa vkladá § 52zzg, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zzg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020 (1) Ustanovenie § 41 ods. 8 v znení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 153d znie:

„153d) § 768s ods. 2 písm. b) a c) a ods. 9 Obchodného zákonníka.“.

Čl. XV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva likvidátor ustanovený súdom zo zoznamu správcov, namiesto ...

2.

Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, ...

3.

V § 28 ods. 4 sa slovo „zanikne“ nahrádza slovami „sa na zabezpečovacie právo neprihliada“.

4.

V § 47 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak návrh na pokračovanie v konaní nie je podaný do ...

5.

V § 103 ods. 1 poslednej vete sa za slová „konkurzu podľa“ vkladajú slová „§ 28 ods. 4,“, vypúšťa sa ...

6.

V § 166 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o návrh na ...

7.

V § 166i ods. 2 sa za slová „Iné šetrenia“ vkladá čiarka a slová „vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré ...

8.

V § 167 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho ...

9.

V § 171c ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak už rozhodol ...

10.

Za § 171c sa vkladá § 171d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 171d Zverejnenie zrušenia oddlženia Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti ...

11.

V § 177 ods. 2 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „a Rade pre riešenie ...

12.

V § 177 ods. 4 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „dohľadu“ vkladá čiarka a slová „Rade pre riešenie ...

13.

Za § 206i sa vkladá § 206j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. XVI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 54 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. XVII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.

2.

V § 5 ods. 5 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

3.

V § 5 ods. 7 a 8 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

4.

V § 5 ods. 9 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odseku 7“ sa nahrádzajú slovami ...

5.

V § 5 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami ...

6.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto usadenia spĺňajúce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 nariadenia č. 1071/2009.“.

7.

V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo nie je zapísaná v obchodnom registri“.

8.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až an) sa označujú ako písmená j) až am).

9.

V § 48 ods. 6 sa slová „b) až v), y) až ad), ag) až ak) až an)“ nahrádzajú slovami „b) až u), x) až ...

10.

V § 48 ods. 7 sa slová „a), w), x), ae), af) a al)“ nahrádzajú slovami „a), v), w), ad), ae) a ak)“.

11.

V § 50 ods. 7 sa slová „§ 5 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7“.

12.

V § 52 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a slová „údaj o registrácii v ...

13.

V § 52 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia18) navrhovateľa v Slovenskej republike podľa ...

14.

V § 54 ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a slová „údaj o registrácii v ...

15.

V § 54a ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a slová „údaj o registrácii ...

16.

Za § 56f sa vkladá § 56g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020 Konania začaté a právoplatne neukončené ...

Čl. XVIII

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 38 ods. 5 sa za slová „oprávnená podať“ vkladajú slová „návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka.“.

2.

V § 38 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Rada je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska podanie každého návrhu podľa odseku ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Čl. XIX

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, v rozsahu 1. meno, 2. priezvisko, 3. dátum ...

2.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, v rozsahu 1. obchodné ...

Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená m) až p).

3.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p)
dátum zániku zapisovanej osoby a právny dôvod jej zániku,“.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).

4.

V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa šiesty bod.

5.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu až tretieho ...

6.

V § 5 ods. 4 prvej vete sa slová „Ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Registrový úrad“.

7.

V § 5 ods. 5 sa slová „Ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Registrový úrad“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2 až 6 a 8 až 12, čl. VI ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore