Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 42/1980 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 24.04.1980
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS2 EU PP105 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/1980 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o hospodárskych stykoch so zahraničím

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 2

Ústredné orgány pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona navzájom spolupracujú tak, aby sa ...

§ 3
Na účely tohto zákona
a)

československými osobami sa rozumejú právnické osoby majúce sídlo a fyzické osoby majúce bydlisko ...

b)

službou sa rozumie plnenie záväzku, ktorého predmetom je hospodárska činnosť poskytovaná za ...

ČASŤ II

ZAHRANIČNOHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

HLAVA 2

ZAHRANIČNOOBCHODNÁ ČINNOSŤ

Oddiel 4

Podniky zahraničného obchodu

§ 13
(1)

Podnik zahraničného obchodu je právnickou osobou zriadenou na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti, ...

(2)

Podnik zahraničného obchodu neručí za záväzky štátu ani za záväzky iných právnických osôb ...

(3)

Podniky zahraničného obchodu zakladá po prerokovaní s príslušným národným výborom Federálne ...

a)
zakladaciu listinu,
b)
súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom podnikania, pokiaľ osobitný predpis taký ...
(4)

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva voči podniku zahraničného obchodu funkciu ...

§ 13a
(1)

Štát vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť podniku zahraničného obchodu a túto činnosť ...

(2)

Činnosť a územnú pôsobnosť podniku možno obmedzovať alebo do nej zasahovať za podmienok a spôsobom ...

§ 14
(1)

Na čele podniku zahraničného obchodu je generálny riaditeľ, ktorý ako jediný vedúci riadi činnosť ...

(2)

Vnútorná organizácia podniku zahraničného obchodu a organizácia vnútorného riadenia je vo výhradnej ...

(3)

Podnik zahraničného obchodu je povinný sa starať o to, aby sa jeho majetok plne, účelne a hospodárne ...

(4)

Podnik zahraničného obchodu vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavuje ročnú účtovnú ...

(5)

Podnik zahraničného obchodu je povinný spolupracovať vo svojej hospodárskej a sociálnej činnosti ...

§ 15
(1)

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhoduje o zrušení, rozdelení, splynutí a zlúčení ...

(2)

Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podniku zahraničného obchodu alebo zmena jeho základného ...

(3)

Ak nie je rozhodnuté o prechode niektorého nároku rozdeleného podniku zahraničného obchodu, môže ...

(4)

Pri zrušení podniku zahraničného obchodu Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodne ...

§ 15a
(1)

Účelom majetkovej likvidácie (ďalej len „likvidácia“) podniku je vyporiadať majetkové pomery ...

(2)

Podnik zaniká po vykonanej likvidácii výmazom podniku z podnikového registra.

§ 15b
(1)

Podnik navrhuje zápis svojej likvidácie a likvidátora, prípadne likvidátorov (ďalej len „likvidátor“), ...

(2)

Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do podnikového registra, zanikajú orgány podniku. Likvidátor ...

§ 15c
(1)

Ku dňu začatia likvidácie podnik zostaví účtovnú závierku a odovzdá ju likvidátorovi a príslušným ...

(2)

Likvidátor zostaví do tridsiatich dní po svojom zápise do podnikového registra úvodnú súvahu ...

(3)

Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä

a)
sústrediť peňažné prostriedky v jednom česko-slovenskom peňažnom ústave,
b)
dokončiť bežné záležitosti,
c)
vyrovnať dane a poplatky,
d)
vyporiadať záväzky a pohľadávky,
e)
speňažiť majetok podniku najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom alebo s ním inak naložiť ...
f)
podávať Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu štvrťročné a ročné hlásenia o priebehu ...
§ 15d
(1)

Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju Federálnemu ...

(2)

Likvidátor po preverení a schválení účtovnej závierky Federálnym ministerstvom zahraničného ...

a)
naloží s konečným zostatkom likvidácie podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného ...
b)
postará sa o bezpečné uloženie spisového materiálu a účtovných písomností,
c)
oznámi skončenie likvidácie súdu s návrhom na výmaz podniku z podnikového registra.
§ 15e

Likvidácia podniku pri jeho predlžení sa spravuje osobitnými predpismi.

Oddiel 5

Účelové zahraničnoobchodné organizácie

§ 16
(1)

Na zabezpečenie rozvoja a vykonávania zahraničnoobchodnej činnosti, najmä na sústredenie niektorých ...

(2)

Pre zriaďovanie, prevádzanie, zlučovanie, rozdeľovanie a zrušovanie a pre činnosť účelových ...

ČASŤ VI

NEOBCHODNÝ VÝVOZ A DOVOZ

§ 52

Neobchodným vývozom a dovozom je vývoz a dovoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti.

§ 53
(1)

Ak to vyžaduje ochrana záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky ...

(2)

Na rozhodovanie o prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu sa vzťahujú všeobecné predpisy ...

a)
podanie, ktorým sa začína konanie, možno urobiť aj ústne;
b)
rozhodnutie o tom, že sa neobchodný vývoz alebo dovoz pripúšťa, nemusí mať písomnú formu.
(3)

O prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu rozhodujú orgány colnej správy.

§ 54

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré ...

ČASŤ VII

OCHRANA OBCHODNOPOLITICKÝCH ZÁUJMOV

HLAVA 1

RIADENIE ZAHRANIČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

§ 55
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
a)

navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady jednotnej zahraničnej obchodnej politiky; ...

b)

uskutočňuje jednotnú zahraničnú obchodnú politiku v styku s príslušnými orgánmi iných štátov; ...

c)

riadi a kontroluje jednotnú zahraničnú obchodnú politiku v súvislosti s činnosťami upravenými ...

§ 56
(1)

Na ochranu obchodnopolitických alebo iných dôležitých záujmov Československej socialistickej ...

a)

obmedziť alebo zakázať;

b)

viazať na splnenie určitých podmienok včítane udelenia úradného povolenia alebo na predloženie ...

(2)

Spôsob zverejnenia zoznamu položiek tovaru a služieb, ktoré podliehajú vydaniu úradného povolenia ...

ČASŤ VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 58
(1)

Podniky zahraničného obchodu zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za podniky zahraničného ...

(2)

Oprávnenia alebo povolenia na zahraničnohospodársku činnosť, na neobchodné vývozy a dovozy a ...

§ 64

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.

Čl. II

(1)

Oprávnenia alebo povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a na zahraničnohospodárske služby, ...

(2)

Federálne ministerstvo pridelí centrálne evidenčné číslo osobám, ktorým sa vydalo oprávnenie ...

(3)

Všeobecne záväzné právne predpisy13) vydané podľa § 11 sa považujú za všeobecne záväzné ...

(4)

Na vývozy a dovozy vykonávané česko-slovenskou osobou, ktoré by táto osoba bola oprávnená vykonávať ...

(5)

Orgány socialistickej samosprávy podniku zahraničného obchodu zanikajú a volebné obdobie generálneho ...

(6)

Pokiaľ sa v zákone č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 ...

Husák v. r.Indra v. r.Štrougal v. r.

Poznámky

  • 13)  Napr. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií ...
  • 1)  § 14 Hospodárskeho zákonníka.
  • 2)  Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.
  • 3)  § 636 Zákonníka medzinárodného obchodu.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore