Články k predpisu 513/1991

Spoločnosť s ručením obmedzeným bez základného imania (?) [1] [2]

Abstrakt
Autor sa zaoberá analyzovaním námetu na úpravu spoločnosti sručením obmedzeným bez základného imania v slovenskom práve obchodných spoločností. Východiskom autorových úvah sú názory českých a slovenských komercialistov na inštitút základného imania jeho ponímanie a funkcie, a z nich najmä na garančnú funkciu, zamýšľa sa nad potrebou zákonnej úpravy minimálnej výšky základného imania ako počiatočného zdroja financovania podnikateľskej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným. Ťažiskovou otázkou, ktorej skúmaním sa autor v príspevku zaoberá je otázka zrušenia inštitútu základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným a dôsledkov tohto normatívneho riešenia na fungovanie spoločnosti s ručením obmedzeným. V úvahách o tomto normatívnom riešení vychádza autor z inšpiratívneho belgického zákona z 23. marca 2019 o obchodných spoločnostiach a združeniach[3].

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
základné imanie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 58


Vydané: 20.10.2022
Autor: prof. JUDr., Ján Husár, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Ján Husár, CSc.

Právo spoločníkov na informácie v kapitálových spoločnostiach[1] [2]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá základnými aspektami práva spoločníkov na informácie naprieč domácimi právnymi formami kapitálových spoločností. Právo na informácie nebolo v minulosti až natoľko zaujímavý predmet skúmania právnej vedy; v doktríne ani v judikatúre nebolo natoľko pertraktované a nevenovala sa mu toľká pozornosť. Uvedené sa ale mení, a to aj s rýchlo rastúcim významom a hodnotou dát a informácií, nielen vmerítku celospoločenskom, ale nepochybne aj vprostredí kapitálových spoločností. Právo spoločníkov na informácie patrí medzi základné, tzv. nemajetkové (sociálne) práva spoločníkov. Jeho základný význam spočíva v možnosti vykonávania kontroly činnosti a fungovania štatutárneho orgánu, čím prispieva kznižovaniu miery informačnej asymetrie spoločníkov vo vzťahu k manažmentu. Rozsah tohto práva je ale rôzny a možnosti jeho výkonu silne závisia od konkrétnej právnej formy kapitálovej spoločnosti. Platná zákonná úprava práva na informácie nie je idylická a rôzne terminologické nepresnosti neodstránila ani judikatúra. Vzhľadom na svoj nezastupiteľný význam v korporačnom práve by si uvedené právo zasluhovalo novú systematickú zákonnú úpravu, preto je len možné kvitovať zámer zákonodarcu dosiahnuť tento cieľ vrámci pripravovanej rekodifikácie súkromného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
práva a povinnosti spoločníkov
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 79


Vydané: 20.10.2022
Autor: JUDr., Viliam Janáč, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Viliam Janáč, PhD.

MOŽNOSTI PRIESKUMU ROZHODNUTÍ OBLIGATÓRNYCH ORGÁNOV PRÁVNICKÝCH OSÔB – TERAZ A POTOM

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na stále diskutovanú problematiku možnosti prieskumu rozhodnutí obligatórnych orgánov právnických osôb, ktorá ani po toľkých rokoch platnosti a účinnosti Obchodného zákonníka nie je úplne vyriešená. Autor sa vo svojej analýze úmyselne zameriava len na obligatórne orgány, nakoľko fakultatívne orgány budú predmetom osobitného spracovania. V rámci príspevku sa autor snaží prepojiť aktuálne nahliadanie na problematiku spolu s navrhovaným riešením podľa pripravovanej rekodifikácie občianskeho (a obchodného) práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
spoločnosť s ručením obmedzeným
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 105, 105a, 105b, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127a, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135a, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 141, 151, 152, 152a, 152b, 153


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Juraj Valentovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Valentovič

PRÁVNE POSTAVENIE DEDIČOV OBCHODNÉHO PODIELU

Abstrakt
Dedenie obchodného podielu predstavuje problematiku, ktorá môže významne zasiahnuť do fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným. Príspevok sa preto zameriava na právnu analýzu princípov uplatňujúcich sa v oblasti dedičského práva v podmienkach Slovenskej republiky s osobitným zreteľom na špecifické otázky dotýkajúce sa právneho postavenia dedičov obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Autor príspevku poukazuje na aktuálne aplikačné problémy právnej úpravy de lege lata a navrhuje ich riešenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
prevod obchodného podielu
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Lukáčka, PhD.

VYBRANÉ POVINNOSTI ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV KAPITÁLOVÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ DE LEGE FERENDA

Abstrakt
Príspevok má za cieľ preskúmať navrhované zmeny vo vzťahu k štatutárnym orgánom kapitálových obchodných spoločností so zameraním na ich vybrané povinnosti voči spoločnosti. Pripravovaný Občiansky zákonník vo všeobecnej časti s názvom „Orgány právnickej osoby“ neupravuje iba doterajšie povinnosti orgánov obchodných spoločností a družstiev, ale zakotvuje celkom nové povinnosti, ktoré sa dotýkajú aj štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
podnikanie zahraničných osôb
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 21, 22, 23, 24, 25, 26


Vydané: 12.09.2022
Autor:
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora

FAKTICKÝ ČLEN ORGÁNU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI – ZDROJE INŠPIRÁCIE A OČAKÁVANÉ RIEŠENIA V RÁMCI REKODIFIKÁCIE

Abstrakt
Faktický člen orgánu spoločnosti je osoba v pozadí, ktorá de facto vykonáva funkciu člena orgánu, hoci formálne do tejto funkcie nie je ustanovená ani menovaná. Súčasná obchodnoprávna úprava túto problematiku upravuje v § 66 ods. 7 Obchodného zákonníka. Pracovné návrhy paragrafových znení nového Občianskeho zákonníka predkladané na verejnú a odbornú diskusiu týkajúce sa všeobecnej úpravy právnických osôb obsahujú § 30 s názvom Faktický orgán, znejúci ,,Rovnaké povinnosti a zodpovednosť ako člen orgánu má aj osoba, ktorá vykonáva činnosti, akoby bola členom orgánu.“ Kľúčovým cieľom nášho príspevku bude vzhľadom na korporačnú teóriu a prax hľadať zdroje inšpirácie a očakávané riešenia v rámci predmetnej problematiky v rámci rekodifikácie de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zmluva o výkone funkcie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 66


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Dominika Pintérová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Pintérová

ASPEKTY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA[1]

Abstrakt
Sociálna ekonomika predstavuje podmnožinu ekonomiky charakterizovanú tým, že na strane podnikov sa obvyklý hlavný cieľ podnikania, ktorým je zisk, rozširuje o ďalší cieľ v podobe napĺňania pozitívneho spoločenského vplyvu. Je v záujme spoločnosti a v záujme štátu, aby štát sociálnu ekonomiku podporoval. Novelou zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z roku 2018 sa sociálnej ekonomike takejto legislatívnej podpory dostalo. Neplnenie si zákonom stanovených povinností sociálnym podnikom môže poukazovať na nepriaznivú situáciu podniku, a malo by byť dôvodom na opätovné preskúmanie plnenia kritérií na získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Rovnako tak, analýza ekonomických ukazovateľov podnikov so štatútom registrovaného sociálneho podniku môže byť nástrojom na prípadnú úpravu metodiky priznávania štatútu a podporu sociálnych podnikov v ďalších fázach ich rozvoja. V príspevku sa zaoberáme analýzou štruktúry a vybraných ekonomických ukazovateľov registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
podnikanie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 2


Vydané: 12.09.2022
Autor: Ing., Albert Priehoda, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Ing., Albert Priehoda, PhD.

SÚDNA OCHRANA KNOW-HOW

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je rámcové vymedzenie prostriedkov právnej ochrany know-how. Autor analyzuje vybrané prostriedky právnej ochrany know-how s poukazom na osobitosti ochrany know-how napĺňajúceho kvalifikačné znaky obchodného tajomstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
porušenie obchodného tajomstva
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 51


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Štefan Varholík
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Štefan Varholík

NÁROK PODĽA §369C OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA C/A NÁROK NA NÁHRADU TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA

Abstrakt
Príspevok rieši problematiku nákladov spojených suplatnením pohľadávky ako nároku, ktorý priamo vyplýva zo zákona v prípade omeškania dlžníka v obchodnoprávnych vzťahoch, pričom sa zameriava na jeho uplatnenie popri nároku na náhradu trov konania. Podrobne mapuje podstatu uvedených nárokov s ohľadom na ich legálnu charakteristiku s prihliadnutím na dostupnú judikatúru.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
omeškanie dlžníka
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 365, 366, 367, 368, 369, 369a, 369b, 369c, 369d


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Dominik Čipka
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominik Čipka

K investigatívnej povinnosti nadobúdateľa vlastníckeho práva pri kúpe nehnuteľnosti

Abstrakt
Odborný článok sa venuje skúmaniu tzv. investigatívnej povinnosti kupujúceho pri kúpe nehnuteľnej veci v kontexte diskusii o právnej relevancii princípu nemo plus iuris v práv- nom poriadku Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je formulovanie záverov pre právnu prax s osobitným akcentom na význam prevencie v predzmluvnom štádiu. Autor spracúva uvedenú tému na podklade rozhodnutí slovenských a zahraničných súdnych autorít, ako aj vzhľadom na historickú úpravu tejto problematiky v našom právnom priestore.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
kúpna zmluva
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 411, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470


Vydané: 01.06.2022
Autor: JUDr., Filip Šmeringai
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Filip Šmeringai

Zodpovednosť správcu v konkurze za škodu a jej porovnanie so zodpovednosťou za škodu štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností

Abstrakt
V príspevku sa autor bližšie zameral na porovnanie zodpovednosti za škodu správcu v konkurze podľa druhej časti ZKR so zodpovednosťou za škodu štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka. Autor zároveň rieši aj povahu a vzájomný vzťah vyššie uvedených právnych predpisov práve v otázke výkladu pojmu konanie s odbornou starostlivosťou správcu podľa § 3 ods. 2 ZoS a jeho odlíšenie od konania s odbornou starostli- vosťou člena orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti podľa § 135a ods. 1 a 194 ods. 5 ObZ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
náhrada škody v obchodnom práve
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386


Vydané: 01.03.2022
Autor: JUDr. Mgr., Radoslav Baran
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr. Mgr., Radoslav Baran

Povinnosť štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti riešiť hroziaci úpadok a odporovateľnosť právnych úkonov[1][2]

Abstrakt
Cieľom príspevku je preskúmať povinnosť štatutárnemu orgánu riešiť hroziaci úpadok. Ak Obchodný zákonník ukladá štatutárnemu orgánu povinnosť urobiť v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na prekonanie hroziaceho úpadku, vzniká otázka, či môže táto povinnosť pôsobiť ako istý korektív pri posudzovaní podmienok odporovateľnosti právnych úkonov. V súvislosti s riešenou témou si autorka kladie za cieľ bližšie preskúmať mieru závislosti právnych úprav povinnosti štatutárneho orgánu riešiť hroziaci úpadok a odporovateľnosti právnych úkonov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
podnik a obchodné imanie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 5, 6, 7


Vydané: 31.12.2021
Autor: JUDr., Dominika Cukerová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Cukerová, PhD.

Volené orgány kapitálových spoločností a zabezpečenie kontinuity ich fungovania

Abstrakt
Kapitálové spoločnosti ako právnické osoby predstavujú organizovaný celok s urči- tým vnútorným systémom navzájom previazaných orgánov. Problematika vnútorného usporiadania, organizácie a riadenia obchodných spoločností je v právnej teórii často označovaná pojmom coporate governance. Pojem corporate governance je v odbornej spisbe definovaný rôzne, v zásade predstavuje systém pravidiel a princípov reflektujú- cich súbor vzájomných vzťahov nielen medzi členmi orgánov spoločnosti, ale aj medzi ďalšími zainteresovanými stranami, ktorým sa má zabezpečiť efektívne a transpa- rentné fungovanie obchodných spoločností. Kľúčovým pri kapitálových spoločnostiach je vytvorenie vnútorných štruktúrnych útvarov (orgánov), ktorým je zverená určitá pô- sobnosť v rámci korporácie a ktoré sú vzájomne prepojené v otázkach voľby, rozhodo- vania, ale aj kontroly. V úvodnej kapitole sa zameriame nielen na všeobecné otázky tý- kajúce sa organizačnej štruktúry kapitálových spoločností, triedenia volených orgánov v spoločnosti a ich pôsobnosti, ale našu pozornosť upriamime aj na alternatívne rieše- nia pri zabezpečovaní kontinuity volených orgánov kapitálových spoločností, ak ich riadne obsadenie nie je zabezpečené orgánom, príslušným na rozhodovanie o ich voľbe alebo menovaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
zmluva o výkone funkcie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 66


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr., Žofia Mrázová, PhD., MCL
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Žofia Mrázová, PhD., MCL

Všeobecné zákonné a odborné predpoklady výkonu funkcie

Abstrakt
Predpoklady výkonu funkcie členov volených orgánov kapitálových obchodných spoločností sú upravené veľmi všeobecne, pričom charakteristické je, že tieto predpo- klady nie je náročné splniť. Minimálne predpoklady sú stanovené na vykonávanie funkcie členov volených orgánov kapitálových obchodných spoločností, ktorých predmetom podnikania je vykonávanie činností, ktoré majú charakter (povahu) živností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ustanovujúce valné zhromaždenie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 169, 170, 171


Vydané: 23.12.2021
Autor: prof. JUDr., Ján Husár, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Ján Husár, CSc.

Zodpovednosť členov orgánov spoločnosti za škodu pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností

Abstrakt
Zákonom č. 264/2017 Z. z. boli do Obchodného zákonníka s účinnosťou od 8. novembra 2017 doplnené nové podmienky, za akých je možné realizovať procesy kor- porátnych premien. Podľa § 69 ods. 11 písm. a) OBZ sa spoločnosti môžu zlučovať, splývať, prípadne sa rozdeliť, len ak hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nebude presahovať hodnotu jej majetku. Uvedená podmienka je vyjadrením požiadavky na minimálnu úroveň ekonomického zdravia spoločnosti, ktorá má ako nástupnícky subjekt vzísť zo všetkých spoločností zúčastnených na procese korporátnej premeny. Ďalšie podmienky vyjadrené v § 69 ods. 11 písm. b) až e) OBZ vymedzujú, ktoré spoločnosti sa na procese korporátnej premeny nemôžu zúčastniť. Nástupnícka spoločnosť, ako i zanikajúca spoločnosť nemôžu byť v likvidácii, nemôžu voči nim pôsobiť účinky vyhláseného konkurzu (ibaže by správca konkurznej podstaty vyjadril súhlas so splynutím, zlúčením alebo rozdelením), nemôžu voči nim pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie a napokon sa voči nim nemôže viesť konanie o ich zrušení, nemôžu byť súdom zrušené alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené. Z prehľadu nových sprísnených podmienok možno vidieť, že nie je síce vylúčené, aby sa na procese zlúčenia či splynutia zúčastnila spoločnosť, ktorá nie je v ideálnej ekonomickej kondícii, napríklad je v úpadku v akejkoľvek forme, nástupnícka spoločnosť však musí mať hodnotu majetku vyššiu ako hodnotu záväz- kov (a teda je vylúčené, aby bola v úpadku vo forme predĺženia).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zrušenie spoločnosti bez likvidácie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 69


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr., Dominika Cukerová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Cukerová, PhD.

Odporovateľnosť zmluvy o výkone funkcie člena štatutár- neho orgánu obchodnej spoločnosti

Abstrakt
Problematika zmluvy o výkone funkcie predstavuje mimoriadne zaujímavý výsek z právnej regulácie vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej štatutárneho orgánu. V nedávnom období bola predmetom záujmu zo strany doktríny najmä v sú- vislosti s návrhmi čiastkovej novelizácie Občianskeho zákonníka a Obchodného zá- konníka, dlhodobo je však možné sledovať rozpravu aj k tradičnejším témam, ako sú forma a obsahové náležitosti zmluvy o výkone funkcie, možnosť jej uzatvorenia ako pracovnoprávnej zmluvy či praktické otázky spojené s odmeňovaním členov štatutárneho orgánu. Do týchto tém nevyhnutne presakuje aj všeobecné zhodnote- nie vzťahu zmluvnej a korporačnej regulácie pomerov medzi obchodnou spoločnos- ťou a členom jej štatutárneho orgánu či porovnanie zmluvy o výkone funkcie s inými zmluvnými typmi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zmluva o výkone funkcie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 66


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr., Dominika Cukerová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Cukerová, PhD.

Informačné povinnosti a informačné práva členov volených orgánov obchodných spoločností

Abstrakt
Jedným z ústredných bodov záujmu korporačného práva je záujmový konflikt, ktorý potenciálne vzniká medzi spoločníkmi a členmi štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Uvedené je dôsledkom skutočnosti, že právnická osoba sa výrazne osamostatňuje od vôle jednotlivcov, ktorá viedla k jej vzniku. Predmetný znak sa pritom najvýraznejšie prejavuje v kapitálových korporáciách, ktoré sa na úkor intuitu personae a zmluvných princípov (vlastných osobným obchodným spoločnostiam) situujú do postavenia svojbytného organizačného útvaru – inštitúcie reprezen- tovanej vlastnými orgánmi. Rozhodujúce postavenie zhľadiska každodenného chodu a činnosti korporácie v tomto procese nadobúdajú členovia výkonného orgánu, ktorí nemusia byť totožní s osobami spoločníkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
práva a povinnosti spoločníkov
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 79


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr., Oliver Buhala, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Oliver Buhala, PhD.

Člen voleného orgánu v konflikte záujmov: povinnosť lojality a zmluva o výkone funkcie

Abstrakt
Existencia konfliktu záujmov je imanentnou súčasťou korporačného práva. Osobitným prípadom zvýšeného rizika konfliktu záujmov je zmluvný vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a osobou, ktorá pôsobí v jej volených orgánoch, konkrétne v štatutárnom orgáne. Záujmy člena štatutárneho orgánu spoločnosti môžu byť neraz v priamom roz- pore so záujmami obchodnej spoločnosti, v mene ktorej je oprávnený konať a zaväzo- vať ju. Pri strete záujmu kapitálovej obchodnej spoločnosti so záujmami člena jej vole- ného orgánu sa za efektívny nástroj prekonania a riešenia vzájomných konfliktov po- važuje povinnosť lojality. Povinnosť lojality predstavuje povinnosť člena voleného or- gánu pri výkone svojej funkcie uprednostniť záujem obchodnej spoločnosti ako celku (vrátane záujmov všetkých spoločníkov) a nadradiť ho nad záujem vlastný.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zákaz konkurencie
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 249, 65, 84, 136, 196, 196a


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr., Žofia Mrázová, PhD., MCL
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Žofia Mrázová, PhD., MCL

Odmeňovanie členov volených orgánov obchodných spoločností

Abstrakt
V rámci obchodných spoločností ako samostatných subjektov práva možno identifikovať množstvo komplexných vzťahov. Ich korektné nastavenie predstavuje vý- znamný determinant pre správne fungovanie obchodnej spoločnosti a napĺňanie pri- márneho účelu jej existencie. Jedným z parciálnych aspektov, ktorému je nutné veno- vať osobitnú pozornosť a ktorý v praxi môže spôsobovať výrazné problémy, je rieše- nie otázky odmeňovania členov volených orgánov obchodných spoločností. Hneď úvo- dom je potrebné uviesť, že skúmaná oblasť v sebe inkorporuje nielen otázky právneho charakteru, ale súvisí aj s oblasťou daňovo-právnou, keď z hľadiska optimalizácie vý- davkov obchodnej spoločnosti môže v praxi dochádzať k patogénnym javom, akým je napríklad snaha o obchádzanie stanovených pravidiel.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
obchodné spoločnosti
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 56, 56a, 57, 58, 59, 59a, 59b, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66a, 66b, 67, 68, 68a, 69, 69a, 69aa, 69b, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81a, 82, 83, 84, 86, 87, 85, 88, 88a, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105a, 105b, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127a, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135a, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 141, 151, 152, 152a, 152b, 153, 154, 155, 156, 156a, 157, 158, 159, 160, 161, 161a, 161b, 161c, 161d, 161e, 161f, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176a, 176b, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183a, 162, 163, 184, 184a, 185, 186, 186a, 187, 188, 189, 190, 190a, 190b, 190c, 190d, 190e, 190f, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196a, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 204a, 205, 206, 207, 208, 209, 209a, 210, 202, 211, 212, 213, 214, 215, 215a, 215b, 215c, 216, 218, 218a, 218b, 218c, 218d, 218e, 218f, 218g, 218h, 218i, 218j, 218ja, 218jb, 218k, 218l, 218la, 218lb, 218lc, 218ld, 218le, 218lf, 218lg, 218lh, 218li, 218lj, 218lk, 218m, 218n, 218o, 218p, 219, 220, 220a, 217


Vydané: 23.12.2021
Autor: Mgr., Michal Sokol
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Sokol

Ručenie člena štatutárneho orgánu

Abstrakt
Právne následky porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti sa môžu na úrovni hmotného práva líšiť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
plnenie nahradzujúce vlastné zdroje
Priradené k predpisu:
513/1991 paragrafy: 67c


Vydané: 23.12.2021
Autor: JUDr., Dominika Cukerová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Cukerová, PhD.
MENU
Hore