Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 193/2011 účinný od 30.06.2011

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 30.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD11DSEU3PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 193/2011 účinný od 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 193/2011 s účinnosťou od 30.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 3a ods. 3 sa slová „svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 21 ods. 7 sa slová „svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 69aa ods. 3 písm. c) sa slová „internetovej stránky, ak je zriadená, na ktorej“ nahrádzajú ...

4.

V § 69aa ods. 4 sa slová „internetovej stránke zverejnenej“ nahrádzajú slovami „webovom sídle ...

5.

V § 69b ods. 4 sa slová „§ 218c ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 218c ods. 6“.

6.

V § 125 ods. 1 písm. k) sa za slovom „zákon“ vypúšťajú slová „osobitný zákon,“.

7.

V § 152a ods. 4 v celom texte sa slová „§ 218c ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 218c ods. 6“. ...

8.

V § 154 ods. 4 sa slová „dvoch tretín“ nahrádzajú slovami „dvojtretinovej väčšiny hlasov“. ...

9.

V § 180 ods. 3 štvrtej vete sa slová „internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú“ ...

10.

V § 180 ods. 3 piatej vete sa slová „internetová stránka“ nahrádzajú slovami „webové sídlo“. ...

11.

V § 184a ods. 1 písm. b) sa slová „internetová stránka“ nahrádzajú slovami „webové sídlo“ ...

12.

V § 184a ods. 1 písm. f) sa slová „internetovej adresy, na ktorej“ nahrádzajú slovami „adresy ...

13.

V § 184a ods. 2 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom ...

14.

V § 184a ods. 3 sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“.

15.

V § 184a ods. 4 sa slová „svojej internetovej stránke, uvedie na nej“ nahrádzajú slovami „svojom ...

16.

V § 184a ods. 8 sa slová „internetovej stránky“ nahrádzajú slovami „webového sídla“.

17.

V § 184a ods. 9 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „tretej“.

18.

V § 187 ods. 1 písm. k) sa za slovom „zákon“ vypúšťajú slová „,osobitný zákon“.

19.

V § 188 ods. 5 sa slová „svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú“ nahrádzajú slovami ...

20.

V § 218a ods. 5 sa slovo „audítora“ nahrádza slovami „nezávislého experta“.

21.

V § 218a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť uložiť návrh zmluvy o splynutí alebo ...

22.

§ 218b sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Predstavenstvo spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí alebo zlúčení je povinné informovať ...

23.

V § 218c ods. 2 písm. c ) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

24.

V § 218c ods. 2 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

25.

V § 218c sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nepoužije, ak verejná akciová spoločnosť podieľajúca ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

26.

V § 218c ods. 6 druhá veta znie: „Na tieto práva, ako aj na možnosť prístupu k elektronickej ...

27.

V § 218c sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Povinnosť zaslať kópie dokumentov podľa odseku 2 alebo ich časti akcionárovi podľa odseku ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

28.

§ 218c sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Povinnosť poskytnúť vo svojom sídle na nahliadnutie dokumenty podľa odseku 2 si môže spoločnosť ...

29.

V § 218d ods. 1 sa za slová „ustanovenia § 59 ods. 3“ vkladá čiarka a slová „ak bola vypracovaná ...

30.

V § 218d odsek 2 znie:

„(2) Ak sa na zlúčenie spoločností vyžaduje zvýšenie základného imania nástupníckej spoločnosti, ...

31.

V § 218k ods. 1 písm. b) sa slová „§ 218c ods. 2 písm. a) až c); ustanovenia § 218c ods. 3 ...

32.

V § 218k ods. 3 sa slová „§ 218c ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 218c ods. 2, 3 a 6“. ...

33.

V § 218k ods. 4 sa slová „§ 218a ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 218a ods. 2 až 5“. ...

34.

V § 218n ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(§ 218d ods. 1 a 2)“ a druhá ...

35.

V § 218n odsek 2 znie:

„(2) Správa predstavenstva musí okrem údajov podľa § 218b ods. 1 obsahovať aj vysvetlenie a ...

36.

V § 218n ods. 4 sa slová „§ 218a ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 218a ods. 2, 3 a 6“. ...

37.

§ 218n sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je výmenný pomer akcií nástupníckej spoločnosti alebo nástupníckych spoločností ...

38.

V § 218o ods. 1 písm. b) sa slová „§ 218c ods. 2; ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú ...

39.

V § 218p písm. b) sa slová „§ 218c ods. 2; ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté“ ...

40.

§ 232 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak bol konkurz na majetok člena, ktorého účasť v družstve zanikla podľa odseku 4, právoplatným ...

41.

Za § 768h sa vkladá § 768i, ktorý znie:

„§ 768i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011 Ak súd nezrušil spoločnosť ...

42.

V § 774a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

43.

V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

44.

V prílohe sa vypúšťa bod 1.

Doterajšie body 2 až 16 sa označujú ako body 1 až 15.

45.

V prílohe sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ...

Doterajší bod 15 sa označuje ako bod 16.

46.

Príloha sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore