Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., 303/2014 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 12.11.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Obchod a podnikanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodné záväzkové vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., 303/2014 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 303/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 369 ods. 2 a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.

(2)
Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.“.

2.
V § 1 ods. 3 sa slová "určené podľa odseku 2" nahrádzajú slovami "v sadzbe určenej podľa odseku 1".
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2015, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore