Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2013 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 11.01.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EU5PP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2013 účinný od 01.02.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 9/2013 s účinnosťou od 01.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 24 ods. 2, § 26 ods. 1, § 27 ods. 2 písm. a) a § 56 ods. 2 sa slová „Európskych spoločenstiev“ ...

2.

Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vyvolanie nebezpečenstva zámeny okrem prípadov podľa odseku 1 je aj konanie podnikateľa, ...

3.

V § 127a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 132 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. ...

5.

V § 200 odsek 5 znie:

„(5) Právo voliť členov dozornej rady majú len zamestnanci, ktorí sú k spoločnosti v čase ...

6.

V § 261 odsek 2 znie:

„(2) Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ...

7.

V § 261 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je a) štátny orgán, b) obec, c) vyšší ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.

8.

V § 263 odsek 1 znie:

„(1) Strany sa môžu odchýliť od ustanovení tejto časti zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia ...

9.

Za § 340 sa vkladajú § 340a a 340b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 340a Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka (1) Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného ...

10.

§ 365 znie:

„§ 365 (1) Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby ...

11.

§ 369 znie:

„§ 369 (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká ...

12.

Za § 369 sa vkladajú § 369a až 369d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 369a Osobitné ustanovenie o sadzbe úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka, ktorým je ...

13.

Za § 768j sa vkladá § 768k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 (1) Voľba členov dozornej ...

14.

Za § 771c sa vkladá § 771d, ktorý znie:

„§ 771d Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uverejní na svojom webovom sídle informáciu ...

15.

V prílohe sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 17 sa označujú ako body 2 až 16.

16.

V prílohe sa vypúšťa piaty a šiesty bod.

Doterajšie body 7 až 16 sa označujú ako body 5 až 14.

17.

Príloha sa dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným ...

Čl. II

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, ...

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného ...

3.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

4.

V prílohe sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 8.

5.

V prílohe sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 8 sa označujú ako body 2 až 7.

6.

V prílohe sa vypúšťa tretí bod.

Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 3 až 6.

7.

V prílohe šiesty bod znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ...

8.

Príloha sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných ...

Čl. III

Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 ...

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Na majetok, ktorý tvorí letiskovú infraštruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore