Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70242
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2013 účinný od 01.02.2013


Platnosť od: 11.01.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD2 DS2 EU5 PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2013 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 9/2013 s účinnosťou od 01.02.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 24 ods. 2, § 26 ods. 1, § 27 ods. 2 písm. a) a § 56 ods. 2 sa slová „Európskych spoločenstiev“ ...

2.

Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vyvolanie nebezpečenstva zámeny okrem prípadov podľa odseku 1 je aj konanie podnikateľa, ...

3.

V § 127a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 132 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. ...

5.

V § 200 odsek 5 znie:

„(5) Právo voliť členov dozornej rady majú len zamestnanci, ktorí sú k spoločnosti v čase ...

6.

V § 261 odsek 2 znie:

„(2) Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ...

7.

V § 261 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Na účely odseku 2 subjektom verejného práva je a) štátny orgán, b) obec, c) vyšší ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.

8.

V § 263 odsek 1 znie:

„(1) Strany sa môžu odchýliť od ustanovení tejto časti zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia ...

9.

Za § 340 sa vkladajú § 340a a 340b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 340a Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka (1) Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného ...

10.

§ 365 znie:

„§ 365 (1) Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby ...

11.

§ 369 znie:

„§ 369 (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká ...

12.

Za § 369 sa vkladajú § 369a až 369d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 369a Osobitné ustanovenie o sadzbe úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka, ktorým je ...

13.

Za § 768j sa vkladá § 768k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 (1) Voľba členov dozornej ...

14.

Za § 771c sa vkladá § 771d, ktorý znie:

„§ 771d Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uverejní na svojom webovom sídle informáciu ...

15.

V prílohe sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 17 sa označujú ako body 2 až 16.

16.

V prílohe sa vypúšťa piaty a šiesty bod.

Doterajšie body 7 až 16 sa označujú ako body 5 až 14.

17.

Príloha sa dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným ...

Čl. II

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, ...

2.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného ...

3.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

4.

V prílohe sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 8.

5.

V prílohe sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 8 sa označujú ako body 2 až 7.

6.

V prílohe sa vypúšťa tretí bod.

Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 3 až 6.

7.

V prílohe šiesty bod znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ...

8.

Príloha sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných ...

Čl. III

Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 ...

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Na majetok, ktorý tvorí letiskovú infraštruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore