Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST52JUD21312DS51EUPPČL5

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.06.2021 na základe 187/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 1 - Činnosť vlády Slovenskej republiky
(1)

Činnosť vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej ...

(2)

Vymedzené úseky činnosti vlády koordinuje jej podpredseda, ktorý plní aj úlohy, ktorými ho poverí vláda ...

(3)

Počas neprítomnosti predsedu vlády ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. Zastupujúci ...

§ 1a

Schôdze vlády sú neverejné. Tým nie je dotknutá povinnosť vlády zverejňovať texty materiálov podľa osobitného ...

§ 1aa

Vláda rozhoduje spravidla formou uznesenia vlády; uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom,1aa) ...

§ 1aaa
(1)

Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo

a)
usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti legislatívy, zabezpečuje koordináciu ústredných orgánov ...
b)
zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, ...
c)
zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právne zastúpenia, vykonávaných alebo ...
(2)

Podpredseda vlády podľa odseku 1 po posúdení podľa odseku 1 písm. b) a c) navrhuje opatrenia na racionalizáciu ...

(3)

Podpredseda vlády podľa odseku 1, na základe štatútu, plní aj ďalšie úlohy zverené Úradu vlády Slovenskej ...

§ 1b

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády Slovenskej ...

§ 2 - Poradné orgány vlády
(1)

Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah oprávnenia ...

(2)

Vláda môže zriaďovať svoje poradné orgány (rady). Poradné orgány vlády plnia úlohy koordinačné, konzultatívne ...

(3)

Stálymi poradnými orgánmi vlády sú Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky, Hospodárska rada vlády ...

(4)

Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní funkcionári ...

(5)

Členmi poradných medziministerských orgánov vlády sú členovia vlády. Účasť na poradnom medziministerskom ...

(6)

Členmi ďalších poradných orgánov vlády sú osoby uvedené v odseku 4; na ich čele je člen vlády alebo ...

(7)

Úlohy, zloženie poradných orgánov vlády a zásady rokovania určujú štatúty, ktoré schvaľuje vláda. Odmenu ...

(8)

Poradný orgán si môže zriadiť aj iný člen vlády ako minister.

DRUHÁ ČASŤ

MINISTERSTVÁ

§ 3 - Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

c)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

d)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

e)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,

f)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

g)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

h)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

i)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

j)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

k)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

l)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

m)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

n)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Organizácia ministerstva

§ 4
(1)

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2)

Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister ...

(3)

Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, ...

(4)

Odseky 2 a 3 a § 40 ods. 2 sa primerane vzťahujú na podpredsedu vlády podľa § 1aaa vo vzťahu k ním riadenej ...

§ 5
(1)

Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.

(2)

Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ. ...

(3)

Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrad, odbor ...

(4)

Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov.1a) Minister môže zriaďovať ...

(5)

Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.

§ 6 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)
priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
b)
energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú ...
c)
teplárenstvo a plynárenstvo,
d)
dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín ...
e)
podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie ...
f)
stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho ...
g)
vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej ...
h)
ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov, ...
i)
hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, ...
j)
puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k)
kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi ...
l)
riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
m)
odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
n)
stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).
(2)

Minister hospodárstva Slovenskej republiky je predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť ...

a)
zabezpečuje hodnotenie legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov predkladaných na rokovanie ...
b)
zodpovedá za politiku lepšej regulácie, agendu RIA 2020 a dohliada na znižovanie administratívnej záťaže, ...
c)
predkladá vláde návrhy na zjednodušenie právnej úpravy pre podnikanie.
§ 7 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, ...

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a)
tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach podľa odseku 1 vrátane rozpočtovania súhrnného schodku ...
b)
výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho ...
c)
výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej ...
§ 8 - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)
dráhy a dopravu na dráhach,
b)
cestnú dopravu,
c)
kombinovanú dopravu,
d)
pozemné komunikácie,
e)
vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
f)
civilné letectvo,
g)
pošty,
h)
telekomunikácie,
i)
verejné práce,
j)
stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
k)
stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
l)
tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
m)
poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
n)
cestovný ruch,
o)
energetickú hospodárnosť budov,
p)
tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.
(2)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného ...

§ 9 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy ...

a)
poľnohospodárstvo,
b)
lesné hospodárstvo,
c)
pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
d)
závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
e)
veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
f)
rastlinolekársku starostlivosť,
g)
plemenársky dozor,
h)
rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
i)
poľovníctvo,
j)
potravinárstvo a potravinový dozor,
k)
spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
l)
pozemkové spoločenstvá.
(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom ...

§ 10 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom ...

a)
riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
b)
oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu ...
c)
regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja,
d)
centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie ...
§ 11 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych ...

b)

všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne ...

c)

Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,

d)

koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

§ 12 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)
riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
b)
výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických ...
d)
koordináciu obranného plánovania,
e)
zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
f)
koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
g)
vojenské spravodajstvo,
h)
alternatívnu službu.
(2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.

§ 13 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad ...

(5)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad ...

(6)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej ...

(7)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom ...

(8)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej ...

(9)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ...

§ 14 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

(2)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje

a)
ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
b)
riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
c)
styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,
d)
hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,
e)
koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania ...
f)
rozvojovú spoluprácu,
g)
koordináciu realizácie politík Európskej únie,
h)
výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
i)
koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú ...
§ 15 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy ...

a)
pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
b)
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c)
inšpekciu práce,
d)
stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,
e)
sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
f)
štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ...
g)
sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,
h)
rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti,
i)
sociálnu ekonomiku .
(2)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru ...

§ 16 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu ...

a)

ochrany prírody a krajiny,

b)

vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania ...

c)

ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

d)

ekologických aspektov územného plánovania,

e)

odpadového hospodárstva,

f)

posudzovania vplyvov na životné prostredie,

g)

zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

h)

geologického výskumu a prieskumu,

i)

ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,

j)

geneticky modifikovaných organizmov.

§ 17 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy ...

a)

materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy, ...

b)

školské zariadenia,

c)

celoživotné vzdelávanie,

d)

vedu a techniku,

e)

štátnu starostlivosť o mládež a šport.

§ 18 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)
štátny jazyk,
b)
ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,
c)
umenie,
d)
autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
e)
kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,
f)
prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,
g)
vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
h)
médiá a audiovíziu,
i)
podporu kultúry národnostných menšín.
(2)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí ...

§ 19 - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

zdravotnú starostlivosť,

b)

ochranu zdravia,

c)

verejné zdravotné poistenie,

d)

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

e)

prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

f)

cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových ...

g)

kontrolu zákazu biologických zbraní.

TRETIA ČASŤ

OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 21 - Ostatné ústredné orgány štátnej správy

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

a)

Úrad vlády Slovenskej republiky,

b)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

c)

Štatistický úrad Slovenskej republiky,

d)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

e)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

f)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

g)

Úrad pre verejné obstarávanie,

h)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

i)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

j)

Národný bezpečnostný úrad.

Organizácia ostatných ústredných orgánov štátnej správy

§ 22
(1)

Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky, v rozsahu úkonov, ktoré sa netýkajú plnenia úloh podpredsedu ...

(2)

Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ...

(3)

Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej ...

(4)

Na čele Úradu pre verejné obstarávanie je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada ...

(5)

Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ...

(6)

Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda ...

(7)

Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a ...

§ 23
(1)

Na členenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2)

Organizačnú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci, ...

Úrad vlády Slovenskej republiky

§ 24
(1)

Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy ...

a)
štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,
b)
kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. ...
(2)

Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení ...

(3)

Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej ...

(4)

Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje plánovanie v oblasti investícií a strategického plánovania ...

(5)

Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.

(6)

V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Úrad ...

(7)

Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných analytických a externých konzultačných ...

(8)

Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných a externých právnych služieb a právneho ...

(9)

Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje pre ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 21 ...

(10)

Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

(11)

Úlohy uvedené v odsekoch 7 až 10 zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

§ 24a

Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa zriaďuje fond vzájomnej pomoci na účel zmiernenia negatívnych ...

§ 25 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej ...

§ 26 - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky. ...

§ 28 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, ...

§ 29 - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
(1)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového ...

(2)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou ...

§ 30 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy ...

(2)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, ...

§ 31 - Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie.

§ 32 - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného ...

(2)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany ...

(3)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond patentovej literatúry a zabezpečuje ...

§ 33 - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne ...

§ 34 - Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

§ 35
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby.

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky ...

(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú aj ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú aj ...

(5)

Ak to vyžadujú právne záväzné akty Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej ...

(6)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú realizáciu ...

(7)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom ...

§ 36

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich ...

§ 37

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich ...

§ 38
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú ...

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú podnety a skúsenosti orgánov verejnej ...

(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, vedeckých ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú s odborovými orgánmi a organizáciami ...

(5)

Na účely zabezpečenia efektívnejšieho výkonu jednotlivých činností môžu ministerstvá a ostatné ústredné ...

§ 39
(1)

Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy ...

(2)

Vláda schvaľuje

a)
štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich ...
b)
limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
c)
zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ...
(3)

Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného ...

§ 40 - Platové náležitosti
(1)

Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda podľa osobitného ...

(2)

Platové náležitosti štátneho tajomníka určuje minister podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného ...

(4)

Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem riaditeľa Národného ...

§ 40a
(1)

Zrušuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a pôsobnosť ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného ...

(3)

V súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky ...

§ 40b
(1)

V súvislosti s prechodom kompetencií vo vodnom hospodárstve prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti ...

(2)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok prechádzajú 1. mája 2003 práva ...

(5)

V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zakladateľská ...

(6)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti prechádzajú od 1. februára ...

§ 40c
(1)

Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.

(2)

Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu vrátane ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vedúci ...

(4)

Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1. apríla 2006 do ...

§ 40d
(1)

Pôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne ...

a)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, ...
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného ...
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti ...
d)
Úrad vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej ...
(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného ...

(5)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných ...

(6)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov ...

(7)

V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská ...

§ 40e
(1)

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská ...

§ 40f
(1)

Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencie medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská ...

§ 40g

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky“ vo ...

§ 40h

Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa § 40d ods. 3 až 6, ...

§ 40i
(1)

Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská ...

§ 40j
(1)

Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu v časti riadenia ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva a ...

§ 40k
(1)

Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva ...

§ 40l
(1)

Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ vo ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva ...

§ 40m
(1)

Pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s vojenským materiálom podľa ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ vo ...

§ 40n
(1)

Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva ...

§ 40o
(1)

Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva ...

§ 40p
(1)

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie podľa ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva ...

§ 40q
(1)

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva a ...

§ 40r
(1)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

(3)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej ...

§ 40s
(1)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40k ods. 1, § 40l ods. 1, § 40n ods. 1, § 40o ...

(2)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40j ods. 1 a § 40q ods. 1 medzi ústrednými orgánmi ...

§ 40t
(1)

Pôsobnosť podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných menšín ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ ...

§ 40u

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ ...

§ 40v
(1)

Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti koordinácie ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. apríla 2013 práva a ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy ...

§ 40w
(1)

Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti štátnozamestnaneckých ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2013 práva ...

§ 40x
(1)

Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti ľudských ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa názov "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ...

§ 40y
(1)

Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti koordinácie štátnej pomoci podľa doterajších ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo financií ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2016 práva a povinnosti ...

§ 40z
(1)

Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie spoločnosti podľa doterajších ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo financií ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2016 práva a povinnosti vyplývajúce ...

§ 40aa
(1)

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie plnenia úloh v oblasti informatizácie ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2016 práva a povinnosti vyplývajúce ...

§ 40ab
(1)

Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti poskytovania ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ...

§ 40ac
(1)

Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti regionálneho ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy, ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2017 práva a povinnosti ...

§ 40ad
(1)

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch pre oblasť podľa odseku 1 používa názov „Úrad vlády Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2018 práva a povinnosti ...

§ 40ae
(1)

Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti ...

§ 40af
(1)

Podpredseda vlády podľa § 1aaa zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných ...

(2)

Ustanovenia § 1aaa a 1b v znení účinnom po nadobudnutím účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia sa nevzťahujú ...

§ 40ag

Peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré boli poukázané na samostatný účet ...

§ 40ah
(1)

Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa doterajších ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad podpredsedu vlády ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti Úradu ...

(4)

V súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ...

§ 40ai
(1)

Pôsobnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až j) v oblasti plnenia ...

(2)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce ...

(4)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 neprechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti ...

§ 40aj
(1)

Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti zabezpečovania vydávania Zbierky ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo spravodlivosti ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce ...

§ 40ak
(1)

Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v oblasti regionálneho ...

(2)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo pôdohospodárstva ...

(3)

V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. októbra 2020 práva a povinnosti ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...

§ 41a

Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) sa v roku 2003 nepoužije. Limity počtov zamestnancov ministerstiev ...

§ 41b

Zrušuje sa zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

§ 42 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 1aa)  § 244 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 1aaa)  § 9e zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 72/2021 Z. z.
 • 1ab)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 1c)  § 71 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1ca)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1cb)  Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1cc)  § 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 3)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 6)  Napríklad § 3, 4 a 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 21 až ...
 • 7)  Napríklad § 35, § 38 ods. 1 písm. a) až e) a § 38 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore