Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 14.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Verejné obstarávanie, Štátne orgány, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Daň z pridanej hodnoty, Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS2EUPPČL1

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 112/2018 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 374/2019

Legislatívny proces k zákonu 374/2019
Legislatívny proces k zákonu 112/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu. ...

(2)

Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ...

(3)

Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre ...

(4)

Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je

a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e)
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f)
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g)
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h)
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i)
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
j)
poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej ...
(5)

Znevýhodnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a)
v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ...
1.
je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie2) ...
2.
je staršia ako 50 rokov veku,
3.
je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie3) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
4.
dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,4)
5.
žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo ...
6.
patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné ...
7.
má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,5)
b)
je osobou so zdravotným postihnutím, a to
1.
je uznaná za invalidnú6) alebo
2.
nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové ...
(6)

Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je

a)
prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,8)
b)
fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,9)
c)
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...
d)
dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí ...
e)
plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická ...
f)
fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,14)
g)
fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského15) alebo po skončení poberania ...
h)
fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie17) alebo po skončení ...
i)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,19)
j)
fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem20) nepresahuje trojnásobok sumy životného minima ...
k)
fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a to 36 ...
l)
fyzická osoba bez štátnej príslušnosti,
m)
azylant21) alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.22)
(7)

Zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je

a)
priamo zainteresovaná osoba, ktorou je
1.
zamestnanec príslušného sociálneho podniku,
2.
spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny ...
3.
obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,
4.
fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch ...
b)
nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je
1.
člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia,24) nadácie,25) ...
2.
člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická ...
3.
fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení na činnosť občianskeho ...
4.
člen akademickej obce vysokej školy29) alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú ...
(8)

Zainteresovanou osobou podľa odseku 7 nie je

a)
člen, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku,
b)
fyzická osoba, ktorá má v príslušnom sociálnom podniku majetkovú účasť, ktorá je jeho závislou osobou30) ...
(9)

Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere.

(10)

Novým podnikom na účely tohto zákona je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý existuje alebo vykonáva aktivity ...

§ 3
Sociálna ekonomika

Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných ...

§ 4
Subjekt sociálnej ekonomiky
(1)

Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, ...

a)
nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani ...
b)
vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, a
c)
ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) financovaním nie je poskytovanie podpory podľa tohto zákona alebo osobitných ...

§ 5
Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom
(1)

Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky,

a)
ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
b)
ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
c)
v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, ...
d)
ktorý, ak
1.
zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného ...
2.
časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú ...
e)
ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.
(2)

Sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je registrovaným sociálnym ...

(3)

Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie ...

a)
k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, ...
b)
použijú viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie ...
c)
do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú ...
(4)

Na podnik so sociálnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2.

(5)

Podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a odseku 3 písm. b) je splnená aj vtedy, ak sú finančné ...

a)
použité na investíciu34) účelovo určenú na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
b)
prevedené na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky35) na ich budúce použitie na dosiahnutie ...
c)
vložené do rezervného fondu36) alebo nedeliteľného fondu37) na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného ...
d)
použité na krytie účtovnej straty do sumy daňovej straty; ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý ...
(6)

Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom sú na účely tohto zákona podnikmi v širšom priestore sociálnej ...

DRUHÁ ČASŤ

PRIZNANIE ŠTATÚTU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU, DRUHY REGISTROVANÝCH SOCIÁLNYCH PODNIKOV A NIEKTORÉ ...

§ 6
Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku
(1)

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi, ktorý

a)
spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1.
registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania ...
2.
registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky ...
3.
všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ, ...
b)
má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,
c)
má základný dokument, ktorý obsahuje
1.
opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2.
spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3.
predmet hospodárskej činnosti,
4.
opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, ...
5.
záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. ...
6.
opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej ...
d)
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej ...
e)
je dôveryhodný,
f)
má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje ...
g)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo ...
h)
ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere ...
1.
ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou spoločnosťou, ...
2.
ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
i)
nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a ...
j)
nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte ...
k)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu ...
l)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, ...
m)
nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o ...
(2)

U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ...

(3)

Základným dokumentom podľa odseku 1 písm. c)

a)
občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy,
b)
neziskovej organizácie je štatút,
c)
nadácie je nadačná listina,
d)
verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská ...
e)
jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
f)
fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania ...
(4)

Za dôveryhodného sa na účely odseku 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, ...

(5)

Za bezúhonného sa na účely odseku 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

§ 7
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
(1)

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť. Žiadosť o priznanie ...

a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich ...
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý
1.
nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2.
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného ...
c)
je projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku,
d)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až l), ak ide o žiadateľa, ...
(2)

Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 8; ak je osvedčenie predložené spolu ...

(3)

V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe ...

a)
overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b)
posúdenia predložených dokumentov,
c)
prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.
(4)

Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho ...

(5)

Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného sociálneho podniku ...

(6)

Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 počas trvania platnosti štatútu ...

(7)

Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný ...

§ 8
Zánik a zrušenie štatútu registrovaného sociálneho podniku
(1)

Štatút registrovaného sociálneho podniku zaniká

a)
zánikom právnickej osoby alebo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, jej smrťou či vyhlásením za mŕtvu ...
b)
vrátením štatútu registrovaného sociálneho podniku,
c)
porušením ustanovenia odseku 4.
(2)

Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik

a)
porušil povinnosť podľa § 7 ods. 6 prvej vety,
b)
nepreukázal splnenie podmienok v lehote podľa § 7 ods. 5,
c)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(3)

Ministerstvo práce môže zrušiť štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik ...

(4)

Registrovaný sociálny podnik môže splynúť alebo sa zlúčiť iba s iným registrovaným sociálnym podnikom. ...

§ 9
Poradný výbor
(1)

Poradný výbor má najmenej troch členov. Spôsob voľby alebo vymenovania, ako aj spôsob odvolania člena ...

(2)

Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť ...

a)
registrovaný sociálny podnik má zamestnancov, najmenej jeden z nich musí byť členom poradného výboru, ...
b)
ide o integračný podnik, najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tohto integračného ...
(3)

Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho ...

a)
prerokovaním,
b)
právom na informácie,
c)
kontrolnou činnosťou.
(4)

Registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä

a)
dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,
b)
stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť, ...
c)
zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
d)
rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
e)
obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, ...
f)
opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri ...
(5)

Registrovaný sociálny podnik informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej ...

(6)

Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä

a)
vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku,
b)
vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c)
podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
d)
vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a ...
e)
vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie ...
(7)

Ak v registrovanom sociálnom podniku nepôsobí odborová organizácia ani zamestnanecká rada, poradný výbor ...

(8)

Registrovaný sociálny podnik je na účely kontrolnej činnosti povinný umožniť členom poradného výboru ...

(9)

Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zo zasadnutia poradného výboru sa vyhotoví zápisnica, ...

(10)

Členovi poradného výboru je možné za členstvo v poradnom výbore poskytnúť odmenu.

(11)

Podmienka zriadenia poradného výboru je splnená, ak v registrovanom sociálnom podniku pôsobí zamestnanecká ...

§ 10
Demokratická správa
(1)

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je družstvom alebo občianskym združením, sa uplatňovaním demokratickej ...

a)
zamestnanci tvoria väčšinu členov družstva alebo občianskeho združenia,
b)
väčšina zamestnancov je členom družstva alebo občianskeho združenia,
c)
pri hlasovaní na členskej schôdzi alebo obdobnom orgáne občianskeho združenia má každý člen jeden hlas. ...
(2)

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je obchodnou spoločnosťou, sa uplatňovaním demokratickej správy ...

a)
väčšina zamestnancov vlastní podiel na obchodnej spoločnosti,
b)
väčšinu majiteľov podielov tvoria zamestnanci,
c)
pri hlasovaní na valnom zhromaždení alebo obdobnom orgáne má každý majiteľ podielu jeden hlas bez ohľadu ...
(3)

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je neziskovou organizáciou, nadáciou alebo účelovým zariadením ...

a)
má v štatúte, nadačnej listine alebo v stanovách ustanovené valné zhromaždenie, ktoré má právo voliť ...
b)
zamestnanci majú väčšinu hlasov na valnom zhromaždení,
c)
väčšinu oprávnených hlasujúcich na valnom zhromaždení tvoria zamestnanci,
d)
pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý oprávnený hlasujúci jeden hlas.
(4)

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je občianskym združením a má menej ako päť zamestnancov, sa ...

§ 11
Druhy registrovaných sociálnych podnikov
(1)

Registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním

a)
verejného záujmu, je verejnoprospešný podnik,
b)
komunitného záujmu, je komunitnoprospešný podnik.
(2)

Z hľadiska zamerania činnosti môže byť registrovaný sociálny podnik

a)
integračným podnikom,
b)
sociálnym podnikom bývania,
c)
všeobecným registrovaným sociálnym podnikom.
§ 12
Integračný podnik
(1)

Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti ...

(2)

Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných ...

(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa za

a)
znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou v čase nástupu do zamestnania ...
b)
znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) ...
c)
znevýhodnenú osobu nepovažuje znevýhodnená osoba podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu uplynutím dvoch ...
d)
zraniteľnú osobu považuje zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b) v čase ...
e)
zraniteľnú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b), g), ...
f)
zraniteľnú osobu nepovažuje zraniteľná osoba podľa § 2 ods. 6 písm. i) a j).
(4)

V integračnom podniku, v ktorom počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb klesne ...

§ 13
Sociálny podnik bývania
(1)

Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie ...

(2)

Spoločensky prospešným nájomným bývaním na účely odseku 1 je poskytovanie bývania, správy, údržby a ...

(3)

Oprávnenými osobami na účely odseku 2 sú fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť42) a ktorých mesačný ...

(4)

Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria počtom bytov vo výstavbe, prestavbe alebo obstaraných ...

(5)

Nájomné zodpovedajúce nákladom na byt na účely odseku 4 zahŕňa nevyhnutné náklady spojené s obstaraním, ...

(6)

V sociálnom podniku bývania, ktorý prestane spĺňať podmienku podľa odseku 4 piatej vety z dôvodu, že ...

(7)

Sociálny podnik bývania nesmie byty alebo bytové budovy, ktoré vlastní a na ktorých výstavbu, prestavbu ...

§ 14
Účtovníctvo
(1)

Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.44) ...

(2)

Registrovaný sociálny podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako ...

(3)

Registrovaný sociálny podnik je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,45) ...

a)
príjem46) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka ...
b)
všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, ...
§ 15
Výročná správa
(1)

Registrovaný sociálny podnik vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym ...

(2)

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä

a)
zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený ...
b)
účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
g)
zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho ...
h)
údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho ...
(3)

Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu ...

(4)

Registrovaný sociálny podnik je povinný zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. ...

(5)

Registrovaný sociálny podnik splní povinnosti podľa odsekov 1 až 3 aj vypracovaním výročnej správy podľa ...

TRETIA ČASŤ

PODPORA PODNIKOV V ŠIRŠOM PRIESTORE SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

§ 16
(1)

Podporou podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky na účely tohto zákona je

a)
investičná pomoc,
b)
kompenzačná pomoc,
c)
pomoc na podporu dopytu.
(2)

Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť, len ak vykonáva činnosť, ...

(3)

Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť iba v súlade s osobitnými ...

(4)

Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý spĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. c) prostredníctvom hospodárskej ...

(5)

Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom podľa odseku 4, je ...

(6)

Sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, a podniku so sociálnym dosahom je ...

(7)

Okrem prípadov, keď je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu ...

a)
poruší povinnosti a obmedzenia podľa § 24 ods. 2 až 12, ak ide o registrovaný sociálny podnik,
b)
prestane spĺňať podmienky sociálneho podniku podľa § 5 ods. 1 alebo podniku so sociálnym dosahom podľa ...

Investičná pomoc

§ 17
(1)

Investičná pomoc sa poskytuje na účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských ...

a)
finančného nástroja,53) pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou ...
b)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej ...
c)
podmienečne vratného finančného príspevku,55)
d)
nenávratného finančného príspevku,55)
e)
dotácie pre registrovaný sociálny podnik (ďalej len „dotácia“),
f)
predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku56) alebo nájmu nehnuteľnosti za ...
g)
úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu.57)
(2)

Na poskytovanie investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) sa použijú osobitné predpisy,58) ...

(3)

Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. d) a e) je schválenie

a)
investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) vo výške najmenej 20 % z celkovej ...
b)
inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške ...
1.
disponuje finančnými prostriedkami v sume najmenej 500 000 eur,
2.
má na základe písomnej zmluvy úverovú linku od banky alebo pobočky zahraničnej banky najmenej na 500 ...
3.
spravuje na základe písomnej zmluvy pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu investičný fond v sume najmenej ...
(4)

Za investičné náklady investičnej pomoci sa považujú najmä

a)
náklady investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
b)
odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom,
c)
iné prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným ...
(5)

Za deň poskytnutia pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. g) sa považuje deň priznania štatútu registrovaného ...

§ 18
(1)

Zmluva o poskytnutí investičnej pomoci podľa

a)
§ 17 ods. 1 písm. c) a d) obsahuje okrem náležitostí podľa osobitných predpisov59) aj
1.
číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, ak bolo vydané,
2.
intenzitu a výšku investičnej pomoci,
3.
termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci,
4.
názov investičného zámeru,
5.
výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov ...
6.
obdobie, na ktoré sa investičná pomoc poskytuje,
7.
záväzok registrovaného sociálneho podniku, že vráti sumu investičnej pomoci v sume zostatkovej ceny ...
8.
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ...
b)
§ 17 ods. 1 písm. c) obsahuje okrem náležitostí podľa písmena a) aj
1.
podmienky, spôsob a časový plán vrátenia celého podmienečne vratného príspevku alebo jeho časti,
2.
spôsob monitorovania a reportingu podmienok vrátenia podmienečne vratného finančného príspevku.
(2)

Investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik na vytvorenie pracovných miest ...

(3)

Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. f) sa poskytuje kúpnou zmluvou alebo nájomnou zmluvou podľa ...

a)
povinnou náležitosťou kúpnej zmluvy je
1.
hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom,
2.
kúpna cena,
3.
dohoda o lehote, počas ktorej kupujúci musí mať štatút registrovaného sociálneho podniku, ktorá nesmie ...
4.
dohoda o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti v prospech predávajúceho v trvaní 30 rokov odo dňa ...
5.
dohoda o tom, že pri uplatnení predkupného práva sa predaj uskutoční do dvoch mesiacov odo dňa dohody ...
6.
záväzok kupujúceho, že pri zániku alebo zrušení jeho štatútu registrovaného sociálneho podniku v lehote ...
b)
povinnou náležitosťou nájomnej zmluvy je
1.
hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom,
2.
dohodnutá cena nájmu,
3.
doba nájmu, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov,
4.
záväzok nájomcu, že neprenechá prenajímanú nehnuteľnosť do užívania inej osobe,
5.
záväzok nájomcu, že na prenajatej nehnuteľnosti nezriadi stavbu.
(4)

Prílohou k zmluve podľa odseku 3 písm. a) je znalecký posudok o stanovení hodnoty nehnuteľnosti. Prílohou ...

(5)

Predkupné právo podľa odseku 3 písm. a) štvrtého bodu sa zapisuje do katastra nehnuteľností.

(6)

Zánikom alebo zrušením nájomcovho štatútu registrovaného sociálneho podniku zaniká nájomná zmluva podľa ...

(7)

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho, že jeho štatút registrovaného sociálneho ...

§ 19
Kompenzačná pomoc
(1)

Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky, ak je v dôsledku ...

(2)

Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť vo forme

a)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci, ...
b)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej ...
c)
nenávratného finančného príspevku,
d)
dotácie.
(3)

Na poskytovanie kompenzačnej pomoci podľa odseku 2 písm. a) až c) sa použijú osobitné predpisy,59) ak ...

(4)

Zmluva o poskytnutí kompenzačnej pomoci podľa odseku 2 písm. a) až c) obsahuje okrem náležitostí podľa ...

a)
výšku kompenzačnej pomoci,
b)
termín a spôsob poskytnutia kompenzačnej pomoci,
c)
výšku celkových oprávnených nákladov,
d)
obdobie, na ktoré sa kompenzačná pomoc poskytuje,
e)
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ...

Dotácia

§ 20
(1)

Dotácia sa poskytuje žiadateľom, ktorí splnili podmienky na jej poskytnutie podľa tohto zákona a podľa ...

(2)

Poskytovateľom dotácie je

a)
ministerstvo práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
iné ministerstvo ako ministerstvo práce, a to v oblastiach, v ktorých registrovaný sociálny podnik dosahuje ...
(3)

Dotáciu nie je možné poskytnúť

a)
počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie podľa osobitných predpisov63) na tie isté oprávnené náklady ...
b)
ak registrovaný sociálny podnik vykonáva činnosti, na ktoré žiada o poskytnutie dotácie, aj na účel ...
(4)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa ...

a)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a ...
b)
investičný projekt alebo investičný zámer, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na prípravu projektu investície ...
c)
popis pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý žiadateľ dosahuje, a znevýhodnenia, ktorému je z tohto dôvodu ...
(5)

Poskytovateľ dotácie posudzuje žiadosť o poskytnutie dotácie a schvaľuje poskytnutie dotácie a jej sumu. ...

(6)

Ak je žiadosť o poskytnutie dotácie neúplná alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 4, poskytovateľ dotácie ...

(7)

Schválenie dotácie a jej sumu, ako aj neschválenie dotácie poskytovateľ dotácie písomne oznamuje žiadateľovi. ...

(8)

Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá obsahuje najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia,
c)
spôsob poskytnutia dotácie, podmienky jej čerpania a jej sumu,
d)
práva a povinnosti zmluvných strán,
e)
podmienky zúčtovania dotácie a podmienky jej vrátenia,
f)
spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,
h)
lehotu, v ktorej je možné použiť dotáciu, a lehotu na jej zúčtovanie,
i)
ak ide o investičnú pomoc aj
1.
číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, ak existuje,
2.
intenzitu investičnej pomoci,
3.
názov investičného zámeru,
4.
výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov ...
5.
obdobie, na ktoré sa investičná pomoc poskytuje,
6.
záväzok vrátiť sumu investičnej pomoci v sume zostatkovej ceny majetku, ktorý registrovaný sociálny ...
7.
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ...
j)
ak ide o kompenzačnú pomoc aj výšku celkových oprávnených nákladov a obdobie, na ktoré sa kompenzačná ...
(9)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v ...

(10)

Poskytovaním dotácie podľa tohto zákona nie je dotknuté poskytovanie dotácií podľa osobitných predpisov.63) ...

§ 21

Poskytovateľ dotácie zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
aktuálnu sumu určenú na účely poskytnutia dotácií registrovaným sociálnym podnikom v príslušnom rozpočtovom ...
c)
výzvu na predkladanie žiadostí spravidla dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania žiadostí o ...
1.
účel poskytnutia dotácie,
2.
formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov,
5.
kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,
6.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
7.
zloženie komisie podľa § 20 ods. 5,
8.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie s uvedením
1.
čísla a názvu programu,
2.
názvu projektu,
3.
výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4.
dátumu schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie,
5.
identifikácie prijímateľa dotácie, a to
5a.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b.
názov, ak ide o právnickú osobu,
e)
zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má poskytovateľ dotácie k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácie.
§ 22
Pomoc na podporu dopytu
(1)

Pomoc na podporu dopytu sa realizuje formou odkúpenia servisnej poukážky od registrovaného sociálneho ...

a)
fyzickej osobe alebo
b)
fyzickej osobe, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa osobitného predpisu8) ...
(2)

Fyzická osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu poskytnutú registrovaným ...

(3)

Kúpnou cenou

a)
servisnej poukážky je jej nominálna hodnota,
b)
servisnej poukážky pre odkázanú osobu je jej nominálna hodnota znížená o zľavu z nominálnej hodnoty ...
(4)

Registrovaný sociálny podnik má nárok na odkúpenie

a)
servisnej poukážky za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote zvýšenej o sumu podľa odseku 5 písm. ...
b)
servisnej poukážky pre odkázanú osobu za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote.
(5)

Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví

a)
výšku zľavy z nominálnej hodnoty servisnej poukážky pre odkázanú osobu na účely určenia kúpnej ceny ...
b)
sumu zvýšenia nominálnej hodnoty servisnej poukážky na účely určenia sumy za odkúpenie servisnej poukážky ...
§ 23
Servisné poukážky
(1)

Servisná poukážka má povahu ceniny, ktorá má nominálnu hodnotu na nej uvedenú.

(2)

Servisné poukážky vydáva ministerstvo práce. Ministerstvo práce zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, ...

(3)

Servisné poukážky sa vydávajú v nominálnej hodnote desať eur.

(4)

Predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok môžu vykonávať len ministerstvo práce, úrady práce, ...

(5)

Platnosť servisnej poukážky môže byť obmedzená časovo, územne alebo osobou, ktorá ju môže použiť.

(6)

Poškodené servisné poukážky vymieňa ministerstvo práce na základe písomnej žiadosti za servisné poukážky ...

(7)

Servisné poukážky sa odkupujú na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný ...

(8)

Ministerstvo práce zabezpečí likvidáciu odkúpených servisných poukážok, poškodených servisných poukážok ...

(9)

Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví

a)
technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisných poukážok,
b)
podrobnosti o spôsobe nakladania so servisnými poukážkami vrátane lehôt a postupov pri ich
1.
distribúcii, predaji, odkúpení a spätnom výkupe vrátane ich vyplatenia,
2.
výmene, ak sú poškodené.
(10)

Ministerstvo práce sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s predajom, odkúpením a spätným výkupom ...

(11)

Ministerstvo práce môže zabezpečiť plnenie úloh podľa odsekov 2, 4, 6 až 8 prostredníctvom právnickej ...

§ 24
Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory
(1)

Registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá podpora podľa § 17 ods. 1 písm. c) až g) alebo ...

(2)

Celkové náklady na mzdy a ďalšie peňažné plnenia spojené s pracovnoprávnym vzťahom (ďalej len „mzdové ...

(3)

Registrovaný sociálny podnik musí svojim zamestnancom vyplácať mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal ...

(4)

Registrovaný sociálny podnik, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora67) a ktorý ...

(5)

Registrovaný sociálny podnik nesmie dodávať tovar alebo poskytovať služby závislej osobe, ktorá nie ...

a)
integračný podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50 %, alebo
b)
registrovaný sociálny podnik, ktorý nie je integračným podnikom a v ktorom má podiel len obec alebo ...
c)
dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby
1.
poskytovateľovi sociálnej služby8) alebo
2.
zahraničnej osobe so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá ...
d)
integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. ...
(6)

Registrovaný sociálny podnik nesmie byť odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je ...

a)
nájom alebo podnájom poskytovaný najviac za obvyklú cenu na trhu medzi prenajímateľom a inými nájomníkmi ...
b)
registrovaný sociálny podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50 %,
c)
odoberanie tovaru alebo služieb od
1.
poskytovateľa sociálnej služby8) alebo
2.
zahraničnej osoby so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá ...
d)
integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. ...
(7)

Ak je registrovaný sociálny podnik odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je fyzickou ...

(8)

Registrovaný sociálny podnik si nesmie vziať úver alebo pôžičku od závislej osoby, pri ktorých by úrok ...

(9)

Registrovaný sociálny podnik nesmie previesť majetok,70) ktorý bol získaný z dotácie alebo nevrátenej ...

(10)

Registrovaný sociálny podnik nesmie vyradiť z obchodného majetku majetok, ktorý bol získaný z podpory ...

(11)

Ak nejde o plnenie podmienky podľa § 17 ods. 3, registrovaný sociálny podnik nesmie prijať verejné prostriedky ...

(12)

Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

§ 25
(1)

Ministerstvo práce v oblasti štátnej správy sociálnej ekonomiky

a)
priznáva a zrušuje štatút registrovaného sociálneho podniku,
b)
priznáva a zrušuje postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej strešnej ...
c)
ukladá pokuty podľa § 28,
d)
vedie register registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „register sociálnych podnikov“),
e)
vedie zoznam organizácií sektora sociálnej ekonomiky a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
f)
vykonáva kontrolu dodržiavania povinností podľa tohto zákona,
g)
vyhodnocuje výročné správy registrovaného sociálneho podniku,
h)
zabezpečuje bezplatné poradenstvo pri príprave projektu činnosti registrovaného sociálneho podniku, ...
i)
zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie a publikovanie informácií, ...
j)
vydáva metodické usmernenie k uplatňovaniu tohto zákona a osobitných predpisov v jeho pôsobnosti týkajúcich ...
k)
je správcom informačného systému sociálnej ekonomiky,
l)
vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky.
(2)

Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. f) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného ...

(3)

Činnosti podľa odseku 1 písm. h) zabezpečuje ministerstvo práce tak, aby boli dostupné najmenej v každom ...

(4)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ...

§ 26
Organizácie sektora sociálnej ekonomiky
(1)

Organizáciou sektora sociálnej ekonomiky je strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky a najvyššia ...

(2)

Ministerstvo práce prizná postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky na základe písomnej ...

a)
jej členmi je najmenej 30 % z registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny ...
b)
najmenej 50 % jej členov tvoria registrované sociálne podniky,
c)
jedným z jej cieľov zakotvených v základnom dokumente je reprezentovať registrované sociálne podniky, ...
d)
jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti zrušené postavenie strešnej organizácie sektora ...
(3)

Ministerstvo práce prizná postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky na základe ...

a)
združuje viac ako 50 % strešných organizácii sektora sociálnej ekonomiky, ktoré spolu združujú najmenej ...
b)
jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti zrušené postavenie najvyššej strešnej organizácie ...
(4)

Žiadosť o priznanie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a žiadosť o priznanie najvyššej ...

(5)

Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. a) ku dňu podania žiadosti, táto podmienka sa na účely ...

(6)

Priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie ...

(7)

Ministerstvo práce zruší postavenie organizácie sektora sociálnej ekonomiky, ak

a)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 2 alebo odseku ...
b)
viac ako 20 % žiadateľov o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktorým bolo organizáciou ...
c)
vydala žiadateľovi o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku osvedčenie podľa odseku 8 o ...
(8)

Organizácia sektora sociálnej ekonomiky môže žiadateľovi o priznanie štatútu registrovaného sociálneho ...

(9)

Osvedčenie podľa odseku 8 môže strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky vydať, len ak najvyššia ...

(10)

Ministerstvo práce alebo iný ústredný orgán štátnej správy môžu v rámci špecializovaných programov a ...

§ 27
Register sociálnych podnikov
(1)

Register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných sociálnych podnikoch, ktorý vedie ...

(2)

Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú tieto údaje:

a)
obchodné meno, adresa prevádzkarne, ak je zriadená, a
1.
sídlo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu ...
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
predmet podnikania alebo činnosti,
d)
merateľný pozitívny sociálny vplyv,
e)
percentuálna časť zisku, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na dosahovanie pozitívneho ...
f)
právna forma,
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom ...
h)
konečný užívateľ výhod,
i)
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.
(3)

Do registra sociálnych podnikov sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. ...

(4)

Ministerstvo práce zverejňuje na informačné účely údaje z registra sociálnych podnikov okrem dátumu ...

(5)

Ministerstvo práce poskytuje údaje z registra sociálnych podnikov v elektronickej podobe, automatizovaným ...

§ 27a
Informačný systém sociálnej ekonomiky
(1)

Informačný systém sociálnej ekonomiky je informačný systém verejnej správy73) na úseku práce, sociálnych ...

(2)

V informačnom systéme sociálnej ekonomiky sa vedie

a)
evidencia žiadostí o štatút,
b)
evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
c)
register sociálnych podnikov,
d)
evidencia zamestnancov integračných podnikov,
e)
evidencia ekonomickej činnosti registrovaných sociálnych podnikov,
f)
evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona,
g)
evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov.
(3)

Evidencia žiadostí o štatút obsahuje údaje zo žiadosti o štatút a prílohy k žiadosti o štatút.

(4)

Evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky obsahuje údaje zo ...

(5)

Evidencia zamestnancov integračného podniku obsahuje osobné údaje o zamestnancoch v rozsahu

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
dohodnutý rozsah pracovného času,
e)
dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia alebo zániku pracovného pomeru,
f)
druh vykonávanej pracovnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,74)
g)
určenie znevýhodnenia podľa § 2 ods. 5,
h)
určenie zraniteľnosti podľa § 2 ods. 6.
(6)

Evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona obsahuje

a)
údaje o investičnej pomoci,
b)
údaje o kompenzačnej pomoci,
c)
údaje o pomoci na podporu dopytu vrátane evidencie servisných poukážok.
(7)

Evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov obsahuje údaje o uložených pokutách.

§ 27b
(1)

V elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ...

a)
registrovaný sociálny podnik údaje podľa § 27a ods. 2 písm. e) a ods. 3 do desiatich dní odo dňa, keď ...
b)
integračný podnik údaje podľa § 27a ods. 5 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov, ...
c)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky údaje podľa § 27a ods. 4 do desiatich dní odo dňa, keď nastala ...
d)
iné ministerstvo, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územný celok údaje podľa § ...
e)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územný celok údaje podľa § 27a ods. 6 písm. c).
(2)

Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnej ekonomiky, ktoré bráni poskytnúť údaje ...

(3)

Ministerstvo práce bezplatne zabezpečí registrovaným sociálnym podnikom, organizáciám sektora sociálnej ...

§ 28
Pokuty
(1)

Ministerstvo práce uloží registrovanému sociálnemu podniku pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za

a)
porušenie zákazu podľa § 8 ods. 4,
b)
opakované porušenie pravidiel podľa § 9 ods. 1,
c)
vykonávanie činnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora, v rozpore s § 16 ods. 2,
d)
porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 1.
(2)

Ministerstvo práce uloží registrovanému sociálnemu podniku pokutu do 1 000 eur za

a)
neoznámenie zmeny podľa § 7 ods. 6 druhej vety,
b)
neuloženie výročnej správy podľa § 15 ods. 3.
(3)

Ministerstvo práce uloží organizácii sektora sociálnej ekonomiky pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ...

(4)

Ministerstvo práce môže uložiť tomu, kto nie je registrovaným sociálnym podnikom a používa vo svojej ...

(5)

Ministerstvo práce môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur registrovanému sociálnemu podniku za porušenie ...

(6)

Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti a najneskôr do troch rokov ...

(7)

Ministerstvo práce pri ukladaní pokuty prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia ...

(8)

Pokutu nie je možné uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie uložená pokuta iným ...

(9)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 29
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 25 ods. 1 písm. a) ...

(2)

Ministerstvo práce zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
vzory základných dokumentov na účely konania o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku,
b)
vzor formulára žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,
c)
vzor formulára žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci alebo kompenzačnej pomoci vo forme dotácie.
§ 30
(1)

Označenie a skratka podľa § 7 ods. 7 sa zapisujú do registra alebo do inej evidencie, do ktorej zápisom ...

(2)

V období do 31. decembra 2020 je možné sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, ...

§ 31
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred ...

(2)

Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. ...

(3)

V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2023 je možné registrovanému sociálnemu podniku podľa § ...

§ 32
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

(2)

Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 6 ...

(3)

Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje ...

(4)

Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 spočíva.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 9a sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22fa znie:

„22fa) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ...

2.

V § 9a sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.22fa)“. ...

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 2 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

1.

§ 8e sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o ...

2.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
registrovaného sociálneho podniku podľa § 8e písm. f).“.

3.

V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) registrovaný sociálny podnik a ide o formu investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.14b)“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...

V § 7 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) servisné poukážky7a) alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 21 ods. 4 sa za slovo „vykonaný“ vkladá slovo „štatutárny“.

2.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Fond je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,8a) ak

a)

príjem8b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka ...

b)

všetky príjmy fondu v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:

„8a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

3.

V § 24 ods. 3 sa za slovo „overenú“ vkladá slovo „štatutárnym“ a slovo „apríla“ sa nahrádza slovom „júla“. ...

4.

V § 25 ods. 1 sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

5.

V § 25 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a za slovo „overenia“ sa vkladá ...

6.

V § 25 ods. 3 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júla“.

7.

Za § 31 sa dopĺňa § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 (1) Ustanovenie § 24 ods. 2 v znení účinnom ...

Čl. VIII

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

1.

V § 15 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) nezisková organizácia neuloží v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 34a ods. 3 ...

2.

V § 33 odsek 3 znie:

„(3) Nezisková organizácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,12a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:

„12a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

3.

V § 33 ods. 4 sa za slovo „overenú“ vkladá slovo „štatutárnym“ a slovo „apríla“ sa nahrádza slovom „júla“. ...

4.

V § 34 ods. 2 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a za slovo „ju“ sa vkladá slovo ...

5.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Pokuty (1) Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných ...

6.

Za § 37aa sa vkladá § 37ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37ab Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018 (1) Ustanovenie § 33 ods. 3 v znení ...

Čl. IX

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 9a sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) pri prevode nehnuteľného majetku vyššieho územného celku do vlastníctva registrovaného sociálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19fa znie:

„19fa) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ...

2.

V § 9a sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nájmu nehnuteľného majetku vyššieho územného celku registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej ...

Čl. X

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
sociálnu ekonomiku .“.

2.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1cc znie:

„1cc) § 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XI

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení ...

1.

V § 34 odsek 3 znie:

„(3) Nadácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,6a) ak

a)

príjem6b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka ...

b)

všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

„6a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

6b) § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.

6c) § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 35 ods. 1 sa slová „15. mája“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

3.

V § 35 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“.

4.

V § 35 ods. 4 sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „15. júla“.

5.

Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018 Ustanovenie § 34 ods. 3 v znení účinnom ...

Čl. XII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30d Úľava na dani pre registrované sociálne podniky (1) Daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 120m až 120s znejú:

„120m) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ...

Čl. XIII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 písm. i) sa vypúšťajú slová „§ 50b a“.

2.

V § 12 písm. l) treťom bode, § 12 písm. v) druhom bode a § 50b sa slová „sociálny podnik pracovnej integrácie“ ...

3.

V § 12 písm. l) sa vypúšťa tretí bod.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18aa sa citácia „Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

5.

V § 12 písm. v) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až piaty bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

6.

V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) priznať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zrušiť, zmeniť, pozastaviť a zrušiť ...

7.

V § 29 ods. 4 druhej vete sa slová „sociálneho podniku pracovnej integrácie podľa § 50b“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35da znie:

„35da) § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

8.

V § 29 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „má priznané postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania ...

9.

§ 50a sa vypúšťa.

10.

V nadpise nad § 50b sa slová „v sociálnom podniku pracovnej integrácie“ nahrádzajú slovami „u zamestnávateľa ...

11.

V § 50b ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Priznané postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania ...

12.

§ 50b vrátane nadpisu nad paragrafom sa vypúšťa.

13.

Za § 53e sa vkladajú § 53f a 53g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 53f Príspevok integračnému podniku (1) Úrad poskytuje mesačne príspevok integračnému podniku (ďalej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59b až 59i znejú:

„59b) § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. 59c) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. 59d) § 138 zákona ...

14.

V § 55 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo na základe jej písomnej žiadosti“, tretia veta znie: ...

15.

V § 56 ods. 2 sa slová „časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného ...

16.

V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,“.

17.

V § 64 ods. 2 až 4 sa slová „chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným ...

18.

V § 64 ods. 8 sa slová „chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným ...

19.

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 64a Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní na účely plnenia povinného podielu zamestnávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aaa znie:

„61aaa) § 36a, § 108 ods. 2 a § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.“. ...

20.

V § 65b sa za slová „§ 53d,“ vkladajú slová „§ 53f, § 53g,“.

21.

Za § 72ae sa vkladajú § 72af a 72ag, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 72af Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018 (1) Sociálny podnik pracovnej integrácie podľa ...

22.

V prílohe č. 1 sa písmeno E dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, a to 1. meno ...

Čl. XIV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na a) tovary uvedené v prílohe č. 7, b) tovary ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ad, 6ae a 6af znejú:

„6ad) § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

Čl. XV

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

1.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

2.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.“.

Čl. XVI

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. a) celom texte sa za slová „nenávratného finančného príspevku“ vkladajú slová „alebo ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „nenávratného finančného“.

3.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) informácia o podmienkach vrátenia prostriedkov z príspevku podľa § 25 ods. 10, ak ide o podmienečne ...

4.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach zmluvy podľa odseku ...

Čl. XVII

Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných ...

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky,1a) osobitný predpis1b) môže ustanoviť ďalšie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 5 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch o zmene a doplnení ...

Čl. XVIII

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa, 1. ktorých dodávateľom je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25b až 25d znejú:

„25b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...

2.

V § 1 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.

3.

V § 1 ods. 14 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 13“.

4.

V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z.“.

5.

V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

6.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Vyhradené zákazky (1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.“.

7.

V § 42 ods. 7 úvodnej vete sa slovo „charakteristikami“ nahrádza slovom „hľadiskami“ a slovo „charakteristikám“ ...

8.

V § 108 odsek 2 znie:

„(2) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre a) registrovaný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.

9.

V § 117 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 108 ods. 2 sa použije rovnako.“.

Čl. XIX

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

V § 7 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. XIII bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  § 35 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 44 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 8)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 9)  § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
 • 10)  § 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 11)  § 2 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  § 45, 48 a 56 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 14)  § 14 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 15)  § 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17)  § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...
 • 20)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22)  § 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 ...
 • 24)  § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 • 25)  § 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 27)  § 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 28)  § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...
 • 28a)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 30)  § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 31)  § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 32)  § 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej ...
 • 33)  Napríklad § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 34)  Čl. 17 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 35)  § 30d ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 36)  § 67 Obchodného zákonníka.
 • 37)  § 235 Obchodného zákonníka.
 • 38)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 39)  § 233 Zákonníka práce.
 • 40)  §11a ods. 2 Zákonníka práce.
 • 41)  Čl. 3 ods. 1 písm. b) štvrtý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra ...
 • 42)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 43)  § 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
 • 44)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 46)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 47)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Napríklad § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v ...
 • 49)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie ...
 • 50)  § 7 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 51)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z.
 • 52)  Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 53)  § 3 písm. b) zákona č. 323/2015 Z. z.
 • 54)  Čl. 37 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým ...
 • 55)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 56)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 57)  § 30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 58)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 59)  Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z.
 • 60)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 61)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 63)  Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej ...
 • 64)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 64a)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 65)  § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65a)  Napríklad § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších ...
 • 66)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
 • 67)  § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 68)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...
 • 69)  Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) ...
 • 70)  § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70a)  Napríklad § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 písm. b) zákona ...
 • 71)  Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
 • 72)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 73)  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení ...
 • 74)  § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky ...
 • 75)  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore