Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 487/2009 účinný od 01.12.2009

Platnosť od: 28.11.2009
Účinnosť od: 01.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Občianske súdne konanie, Obchodné spoločnosti a družstvá, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD35DS2EU10PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 487/2009 účinný od 01.12.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 487/2009 s účinnosťou od 01.12.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Obchodné spoločnosti a družstvá musia mať riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú ...

2.

V § 68 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti podľa odseku 9 zverejní oznámenie ...

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.“.

3.

V § 152a ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem cezhraničného zlúčenia ...

4.

V § 152a ods. 6 sa za slovo „audítorom“ vkladajú slová „alebo znalcom ustanoveným súdom ...

5.

V § 154 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou ...

6.

V § 156 ods. 9 šiestej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

7.

V § 156 ods. 9 posledná veta znie: „Prevoditeľnosť akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie ...

8.

§ 176a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením ...

9.

V § 178 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ...

10.

V § 180 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciách ...

11.

V § 180 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „15“ a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

12.

§ 180 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Právo akcionára podľa odseku 3 poslednej vety a podľa odseku 4 poslednej vety zanikne, ak ...

13.

V § 182 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

14.

V § 182 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

15.

V § 184 odsek 1 znie:

„(1) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom ...

16.

V § 184 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom verejné ...

17.

Za § 184 sa vkladá § 184a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 184a Osobitné ustanovenia k valnému zhromaždeniu verejnej akciovej spoločnosti (1) Pozvánka ...

18.

V § 185 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Akcionári verejnej akciovej spoločnosti korešpondenčne ...

19.

V § 188 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri každom bode programu valného ...

20.

V § 188 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Zápisnica z valného zhromaždenia musí okrem náležitostí podľa odseku 2 obsahovať údaj ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

21.

V § 189 ods. 1 sa číslo „30“ nahrádza číslom „15“.

22.

Za § 190 sa vkladajú § 190a až 190f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia pre verejné akciové spoločnosti § 190a Korešpondenčné hlasovanie (1) Spoločnosť ...

23.

V § 192 ods. 1 sa slová „účtovné závierky“ nahrádzajú slovami „riadnu individuálnu účtovnú ...

24.

V § 218a ods. 1 písm. g), § 218a ods. 2 až 4, § 218c ods. 2 písm. e), § 218g ods. 2 a § 218h ...

25.

V § 218a ods. 5 sa slová „nezávislým audítorom“ nahrádzajú slovami „nezávislým expertom“. ...

26.

V § 218i ods. 8 sa slovo „protiplnenia“ nahrádza slovom „doplatku“.

27.

V § 218i ods. 9 písm. b) sa za slová „poslednej účtovnej závierky“ vkladajú slová „zvýšená ...

28.

V § 218j ods. 1 sa slovo „ponuky“ nahrádza slovami „návrhu zmluvy“.

29.

V § 218j ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane hodnoty nehmotného majetku spoločnosti“ ...

30.

V § 218jb ods. 1 sa slovo „ponuky“ nahrádza slovami „návrhu zmluvy“.

31.

Za § 768f sa vkladá § 768g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009 (1) Na priebeh valného ...

32.

V prílohe sa vypúšťa 7. bod.

Doterajší 8. až 15. bod sa označujú ako 7. až 14. bod.

33.

Za 13. bod prílohy sa vkladá nový 14. bod, ktorý znie:

„14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv ...

Doterajší 14. bod sa označuje ako 15. bod.

34.

Príloha sa dopĺňa 16. bodom, ktorý znie:

„16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

V § 200e ods. 1 písm. e) sa slovo „audítora“ nahrádza slovami „nezávislého experta“.

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 28 ods. 3 písm. f) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

2.

Príloha sa dopĺňa 18. bodom, ktorý znie:

„18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv ...

Čl. IV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

§ 37c znie:

„§ 37c (1) Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný v domovskom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53f znie:

„53f)
§ 176b ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

2.

V § 49 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska môže oslobodiť emitenta so sídlom v nečlenskom štáte od povinností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59)
§ 184 ods. 3 a 4, § 184a ods. 1 a 2 a § 190f ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

3.

Príloha sa dopĺňa 9. bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv ...

Čl. V

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 7 ods. 16 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré nesmie byť staršie ako šesť ...

2.

V § 7 ods. 16 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré nesmú byť staršie ako šesť ...

3.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty zapísaná ...

4.

V prílohe sa vypúšťa 6. bod.

Doterajší 7. až 9. bod sa označujú ako 6. až 8. bod.

5.

Príloha sa dopĺňa 9. bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných ...

Čl. VI

Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Správna rada má najmenej troch členov; stanovy môžu určiť ...

2.

Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009 Európska spoločnosť s ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore