Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2576
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 03.09.2020


Platnosť od: 05.06.2019
Účinnosť od: 03.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správne poplatky, Investovanie, Poisťovníctvo, Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 03.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 156/2019 s účinnosťou od 03.09.2020

Legislatívny proces k zákonu 156/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

1.

V § 187 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti (ďalej len „pravidlá odmeňovania“) ...

2.

V § 188 ods. 3 sa za slovo „musí“ vkladajú slová „vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom ...

3.

V § 188 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Každý akcionár verejnej akciovej spoločnosti má právo, aby mu predstavenstvo verejnej akciovej ...

4.

Nadpis nad § 190a znie: „Osobitné ustanovenia o účasti a hlasovaní na valnom zhromaždení verejnej ...

5.

V § 190d ods. 2 prvej vete sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“ a slovo ...

6.

§ 190d sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Spoločnosť bez zbytočného odkladu potvrdí prostredníctvom elektronických prostriedkov ...

7.

V § 194 sa odsek 6 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) nevypracuje pravidlá odmeňovania alebo ich nepredloží na rokovanie valného zhromaždenia ...

8.

V § 196a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia predchádzajúcej vety sa na verejnú ...

9.

Za § 201 sa vkladajú § 201a až 201e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti § 201a Pravidlá ...

10.

V druhej časti hlave I diele V sa za oddiel 9 vkladá oddiel 10, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Oddiel 10 Osobitné ustanovenia o významných obchodných transakciách verejnej akciovej spoločnosti § ...

11.

Za § 768q sa vkladá § 768r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 768r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019 (1) Verejná akciová spoločnosť ...

12.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 149a ...

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 28 odsek 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Príkaz na registráciu pozastavenia ...

2.

V § 28 ods. 5 druhej vete sa slová „osoba oprávnená podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „oprávnená ...

3.

Za § 77 sa vkladajú § 78 a 78a, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 78 Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov (1) Zásady zapájania správcov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60ab znie:

„60ab) § 32c ods. 2 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z. § 64a ...

4.

§ 104 ods. 4 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
registrácii prechodu akcií podľa § 118i ods. 8.“.

5.

V § 105c prvej vete sa za slová „pre iného centrálneho depozitára“ vkladajú slová „alebo ...

6.

Doterajší text § 105c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Právne vzťahy týkajúce sa účtu, ktorý je pre centrálneho depozitára zriadený a vedený ...

7.

Za § 107n sa vkladá § 107o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 107o Osobitné ustanovenia o identifikácii a informovaní akcionárov (1) Sprostredkovateľ je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:

„91) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, ktorým sa stanovujú minimálne ...

8.

V § 118i ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „centrálnemu depozitárovi cenných ...

9.

Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:

„§ 159a (1) Poradca pre hlasovanie je povinný zverejniť odkaz na kódex správania, ktorý uplatňuje ...

10.

Za § 173zc sa vkladajú § 173zd a 173ze, ktoré znejú:

„§ 173zd Podmienkou vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska podľa § 101 ods. 4 centrálnemu ...

11.

Príloha sa dopĺňa tridsiatym tretím bodom, ktorý znie:

„33. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica ...

Čl. IV

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 23 ods. 12 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie ...

2.

Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32c Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov (1) Doplnková dôchodková ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29b až 29d znejú:

„29b) § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 29c) § 8 ods. 1 písm. n) ...

3.

V § 37d ods. 9 druhej vete sa slová „siedmich týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

4.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) zásady zapájania a informácie podľa § 32c ods. 2; ak zásady zapájania, vrátane hlasovania ...

5.

V § 65 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Informácie podľa odseku ...

6.

Príloha č. 2 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica ...

Čl. V

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia o zásadách zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33ea znie:

„33ea) § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.“.

2.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Správcovská spoločnosť a samosprávny investičný fond, na ktoré sa nevzťahuje výnimka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:

„34aa) § 78a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.“.

3.

Príloha č. 1 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica ...

Čl. VI

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:

„§ 64a (1) Poisťovňa vykonávajúca činnosť v odvetviach životného poistenia a zaisťovňa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z. 26b) § 78 ods. 3 zákona ...

2.

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem čl. III siedmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore